Trắc nghiệm Photpho

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
134
lượt xem
26
download

Trắc nghiệm Photpho

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Trắc nghiệm hóa học chuyên đề Photpho

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Photpho

  1. 2,  Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng các cặp chất nào dưới đây ?  Chọn câu trả lời đúng:  A. CdCl2 + NaSO4  B. Cd(NO3)2 + H2S  C. Cd(NO3)2 + HCl  D. CdCl 1,  Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi  Chọn câu trả lời đúng:  A. các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.  B. các chất phản ứng phải là những chất dễ hòa tan.  C. phản ứng không phải là thuận nghịch 3,  Một dung dịch có [H+] = 0,01M. pH của dung dịch bằng bao nhiêu? Chọn câu trả lời đúng:  A. 2  B. ­2  C. 10­12  D. 12  4,  Một dung dịch có pH = 9. Nồng độ mol của OH­ bằng bao nhiêu? Chọn câu trả lời đúng:  A. 5M  B. 10­7M  C. 10­5M  D. 10­9M 5,  Dung dịch cặp chất nào không có phương trình ion thu gọn? Chọn câu trả lời đúng:  A. Na2CO3 + KCl  B. FeSO4 + NaOH  C. NaHCO3 + HCl  D. Na2CO3 + Ca(NO3)2  6,  Dãy gồm các chất tác dụng với cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl là Chọn câu trả lời đúng:  A. Na2SO4, ZnO, Zn(OH)2, NaHCO3.  B. CuSO4, Al(OH)3, BaCl2, Na2CO3.  C. Na2SO4, HNO3, Al2O3, Na2CO3. 
  2. D. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3, (NH4)2CO3.  7,  Một mẫu nước mưa có pH = 4,82. Vậy nồng độ H+ trong đó là Chọn câu trả lời đúng:  A. [H+] = 1,0.10­4M.  B. [H+]  1,0.10­5M.  D. [H+] = 1,0.10­ 8,  Khi cho 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau thì thu được phương trình ion thu gọn là: S2­ + 2H+  H2S?  Chọn câu trả lời đúng:  A. FeS + HCl B. ZnS + H2SO4  C. CuS+ HNO3 D. Na2S + H2SO4 9,  Khi cho 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau thì thu được phương trình ion thu gọn là: Fe3+ + 3OH­  Fe(OH)3?  Chọn câu trả lời đúng:  A. Fe2(SO4)3 + Ca(OH)2 B. FeCl3 + Ba(OH)2  C. Fe(NO3)3 + Cu(OH)2 D. FeSO4 + Ba(OH)2 10,  Khi cho 2 chất nào sau đây phản ứng với nhau thì thu được phương trình ion thu gọn là: Ba2+ + CO32­  BaCO3 ?  Chọn câu trả lời đúng:  A. Ba(OH)2 + Na2CO3  B. BaCl2 + CaCO3 C. Ba(OH)2 + NaHCO3 D. BaSO4 + K2CO3
Đồng bộ tài khoản