Trắc nghiệm sinh học học kỳ 1 lớp 12

Chia sẻ: Cao Văn Ngọc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
428
lượt xem
144
download

Trắc nghiệm sinh học học kỳ 1 lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và protein

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học học kỳ 1 lớp 12

  1. Tröôøng THPT Phan Boäi Chaâu Thi học kì I Naêm hoï c: 2010 – 2011 Họ và tên: ………………… SBD:………… Lớp12A... Moân : Sinh hoïc 12 Thời gian : 45 phuùt ĐỀ 1 CAÂU1: Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin A. dạng hitstôn. C. cùng các en zim tái bản. B. dạng phi histôn. D. dạng hitstôn và phi histôn. CAÂU 2: Giống nhau ở phép lai 1 tính trạng và phép lai 2 tính trạng của Menđen là: A. Thế hệ xuất phát đều thuần chủng B. F1 xuất hiện tính trạng của cả bố và mẹ C. F2 chỉ xuất hiện kiểu hình của bố D. F2 đều là các thể dị hợp CAÂU 3: Khi cho một cơ thể thực vật có kiểu gen AabbDb tự thụ phấn (với các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ở thế hệ sau: A. 4 kiểu hình - 12 kiểu gen B. 8 kiểu hình - 12 kiểu gen C. 8 kiểu hình - 27 kiểu gen D. 4 kiểu hình - 9 kiểu gen CAÂU 4: Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch? A. ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBb B. ♀AABB x ♂aabb và ♀ aabb x ♂AABB C. ♀Aa x ♂aa và ♀ aa x ♂ AA D. ♀AA x ♂aa và ♀AA x ♂aa CAÂU 5: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng A. mất nhiễm sắc thể. B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau. C. chuyển đoạn nhiễm sắc thể. D. lặp đoạn nhiễm sắc thể. CAÂU 6: Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc dạng đột biến A. đảo đoạn ngoài tâm động. B. đảo đoạn có tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ. D. chuyển đoạn tương hỗ. CAÂU 7: Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XAXa là A. XAXA, XaXa và 0. B. XA và Xa. C. XAXA và 0. D. XaXa và 0. CAÂU 8: Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN mới liên tục là A. một mạch đơn ADN bất kì. B. mạch đơn có chiều 3’ → 5’. C. mạch đơn có chiều 5’ → 3’. D. trên cả hai mạch đơn. CAÂU 9: Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là A. biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào. B. phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định. C. di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính. D. luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến. CAÂU 10: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn. C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn, đảo đoạn. CAÂU 11: Ý nào sau đây không phải là cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật ? A. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen của sinh vật . B. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen cho nó sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường . C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. D. Lấy gen từ cơ thể sinh vật ra rồi cho lai với gen của cơ thể khác sau đó cấy trở lại vào cơ thể ban đầu. CAÂU 12 : Chức năng của gen điều hoà là A. kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc. B. tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc. C. kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hoà tạo ra. D. luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của các gen cấu trúc. CAÂU 13: Tỉ lệ của kiểu gen aaBbdd tạo ra từ phép lai aaBbDd x AabbDd là bao nhiêu?
  2. A. 3,125% B. 6,25% C. 56,25% D. 18,75% TRANG 1 – ĐỀ 1 CAÂU 14: Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các tính trội đều trội hoàn toàn thì hai phép lai nào sau đây cho kết quả kiểu hình giống nhau? A. AaBb x aabb và Aabb x aaBb B. AABB x aabb và AABb x Aabb C. AAbb x aaBB và AaBb x AaBb D. AaBb x aabb và AaBB x AaBB CAÂU 15: Có bao nhiêu tổ hợp bộ 3 chỉ chứa A và U. A. 4. B. 12. C. 8. D. 16 CAÂU 16 : Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng của (M), tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng (N) từ thế hệ này sang thế hệ khác. A.(M)quần thể giao phối ; (N) thay đổi liên tục B.(M)quần thể tự phối ; (N) thay đổi liên tục C.(M)quần thể giao phối; (N) duy trì không đổi D.(M)quần thể tự phối ; (N) duy trì không đổi CAÂU 17: Ở bò tính trạng có sừng (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng không sừng (a). Một quần thể bò đực trạng thái cân bằng di truyền có 192 con có sừng và 108 con không sừng. Hãy tính tần số tương đối của alen A và a: A, .A : a = 0,6 : 0,4 B, . A : a = 0,8 : 0,2 C, . A : a = 0,4 : 0,6 D, A : a = 0,2 : 0,8 CAÂU 18: Gen A qui ñònh thaân xaùm troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui ñònh thaân ñen Gen B qui ñònh loâng ngaén troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui ñònh loâng daøi Tỉ lệ kiểu hình được tạo ra từ phép lai AaBb x Aabb là: A. 3 thân xám, lông ngắn : 1 thân xám, lông dài : 3 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài B. 1 thân xám, lông dài : 1thân xaùm, lông ngắn : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài C. 3 thân xám, lông ngắn : 3 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài D. 3 thân đen, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn CAÂU 19: Quá trình sinh tổng hợp protein xảy ra qua các giai đoạn nào sau đây? A. Phiên mã và hoạt hoá aa. B. Phiên mã trong nhân, dịch mã trong tế bào chất C. Hoạt hoá aa và tæng hîp chuçi polipeptit. D. Phiên mã và vận chuyển aa tự do đến riboxom CAÂU 20: Điều khẳng định nào sau đây là đúng A. Đa số động vật bậc cao giới tính thường quy định bởi các gen nằm trên NST X và Y B. Môi trường không có vai trò trong việc hình thành giới tính của sinh vật C. Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được hình thành trong quá trình phát triển cá thể D. Gà mái có kiểu NST giới tính XX CAÂU 21: Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền A. có khả năng tiêu diệt các tế bào không chứa ADN tái tổ hợp B. không có khả năng kháng được thuốc kháng sinh C. có khả năng tự nhân đôi với tốc độ cao D. các dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo CÂU 22 trong chọn giống việc gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích A. tạo ra dòng thuần về một tính trạng mong muốn nào đó. B. tạo ra nguồn biến dị Di truyền để cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc. C. tạo ra kiểu hình tốt, phù hợp với mục đích chọn lọc. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác. CAÂU 23: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA. B. 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA. C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,81Aa : 0,01aa : 0,18AA. CAÂU 24: Liệu pháp gen là A. chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến B. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, phụ hồi sai hỏng di truyền. C. nghiên cứu các giải pháp để sửa chữa hoặc cắt bỏ các gen gây bệnh ở người.
  3. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác để tạo giống mới. CAÂU 25 Bệnh phêninkêtô niệu có nguyên nhân do A. đột biến gen B. chế độ ăn uống C. rối loạn tiêu hoá. D. không liên quan dến gen, nên không di truyền. TRANG 2 – ĐỀ 1 Tröôøng THPT Phan Boäi Chaâu Thi học kì I Naêm hoï c: 2010 – 2011 Họ và tên: ………………… SBD:………… Lớp12A... Moân : Sinh hoïc 12 Thời gian : 45 phuùt ĐỀ 2 CAÂU 1: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng A. mất nhiễm sắc thể. B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau. C. chuyển đoạn nhiễm sắc thể. D. lặp đoạn nhiễm sắc thể. CAÂU 2: Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XAXa là A. XAXA, XaXa và 0. B. XA và Xa. C. XAXA và 0. D. XaXa và 0.   ÂU  : Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là CA  3 A. biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào. B.phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định. C. di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính. D. luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến. CAÂU 4: Ý nào sau đây không phải là cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật ? A. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen của sinh vật . B. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen cho nó sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường . C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. D. Lấy gen từ cơ thể sinh vật ra rồi cho lai với gen của cơ thể khác sau đó cấy trở lại vào cơ thể ban đầu. CAÂU 5: Tỉ lệ của kiểu gen aaBbdd tạo ra từ phép lai aaBbDd x AabbDd là bao nhiêu? A. 3,125% B. 6,25% C. 56,25% D. 18,75% CAÂU 6: Quá trình sinh tổng hợp protein xảy ra qua các giai đoạn nào sau đây? A. Phiên mã và hoạt hoá aa. B. Phiên mã trong nhân, dịch mã trong tế bào chất C. Hoạt hoá aa và tæng hîp chuçi pol ipept i t . D. Phiên mã và vận chuyển aa tự do đến riboxom CAÂU 7: Khi cho một cơ thể thực vật có kiểu gen AabbDb tự thụ phấn (với các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ở thế hệ sau: A. 4 kiểu hình - 12 kiểu gen B. 8 kiểu hình - 12 kiểu gen C. 8 kiểu hình - 27 kiểu gen D. 4 kiểu hình - 9 kiểu gen CAÂU 8: Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền A. có khả năng tiêu diệt các tế bào không chứa ADN tái tổ hợp B. không có khả năng kháng được thuốc kháng sinh C. có khả năng tự nhân đôi với tốc độ cao D. các dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo CAÂU 9 Bệnh phêninkêtô niệu có nguyên nhân do A. đột biến gen B. chế độ ăn uống C. rối loạn tiêu hoá. D. không liên quan dến gen, nên không di truyền. CAÂU10: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA. B. 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA. C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,81Aa : 0,01aa : 0,18AA. CAÂU11: Giống nhau ở phép lai 1 tính trạng và phép lai 2 tính trạng của Menđen là: A. Thế hệ xuất phát đều thuần chủng B. F1 xuất hiện tính trạng của cả bố và mẹ C. F2 chỉ xuất hiện kiểu hình của bố D. F2 đều là các thể dị hợp CAÂU 12: Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch? A. ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBb B. ♀AABB x ♂aabb và ♀ aabb x ♂AABB
  4. C. ♀Aa x ♂aa và ♀ aa x ♂ AA D. ♀AA x ♂aa và ♀AA x ♂aa  A   : Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN mới liên C U13 tục là A. một mạch đơn ADN bất kì. B. mạch đơn có chiều 3’ → 5’. C. mạch đơn có chiều 5’ → 3’. D. trên cả hai mạch đơn. TRANG 1 – ĐỀ 2 CAÂU 14: Liệu pháp gen là A. chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến B. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, phụ hồi sai hỏng di truyền. C. nghiên cứu các giải pháp để sửa chữa hoặc cắt bỏ các gen gây bệnh ở người. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác để tạo giống mới. CÂU 15 trong chọn giống việc gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích A. tạo ra dòng thuần về một tính trạng mong muốn nào đó. B. tạo ra nguồn biến dị Di truyền để cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc. C. tạo ra kiểu hình tốt, phù hợp với mục đích chọn lọc. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác. CAÂU 16: Điều khẳng định nào sau đây là đúng A. Đa số động vật bậc cao giới tính thường quy định bởi các gen nằm trên NST X và Y B. Môi trường không có vai trò trong việc hình thành giới tính của sinh vật C. Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được hình thành trong quá trình phát triển cá thể D. Gà mái có kiểu NST giới tính XX CAÂU 17 : Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng của (M), tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng (N) từ thế hệ này sang thế hệ khác. A.(M)quần thể giao phối ; (N) thay đổi liên tục B.(M)quần thể tự phối ; (N) thay đổi liên tục C.(M)quần thể giao phối; (N) duy trì không đổi D.(M)quần thể tự phối ; (N) duy trì không đổi CAÂU 18: Gen A qui ñònh thaân xaùm troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui ñònh thaân ñen Gen B qui ñònh loâng ngaén troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui ñònh loâng daøi Tỉ lệ kiểu hình được tạo ra từ phép lai AaBb x Aabb là: A. 3 thân xám, lông ngắn : 1 thân xám, lông dài : 3 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài B. 1 thân xám, lông dài : 1thân xaùm, lông ngắn : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài C. 3 thân xám, lông ngắn : 3 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài D. 3 thân đen, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn CAÂU19: Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin A. dạng hitstôn. C. cùng các en zim tái bản. B. dạng phi histôn. D. dạng hitstôn và phi histôn. CAÂU 20: Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc dạng đột biến A. đảo đoạn ngoài tâm động. B. đảo đoạn có tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ. D. chuyển đoạn tương hỗ.   ÂU   : Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một CA  21 cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn. C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn, đảo đoạn. CAÂU 22 : Chức năng của gen điều hoà là A. kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc. B. tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc. C. kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hoà tạo ra. D. luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của các gen cấu trúc. CAÂU 23: Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các tính trội đều trội hoàn toàn thì hai phép lai nào sau đây cho kết quả kiểu hình giống nhau?
  5. A. AaBb x aabb và Aabb x aaBb B. AABB x aabb và AABb x Aabb C. AAbb x aaBB và AaBb x AaBb D. AaBb x aabb và AaBB x AaBB C AÂU 2 4 : Có bao nhiêu tổ hợp bộ 3chỉ chứa A và U. A. 4. B. 12. C. 8. D. 16 CAÂU 2 5 : Ở bò tính trạng có sừng (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng không sừng (a). Một quần thể bò đực trạng thái cân bằng di truyền có 192 con có sừng và 108 con không sừng. Hãy tính tần số tương đối của alen A và a: A, A : a = 0,6 : 0,4 B, A : a = 0,8 : 0,2 C, . A : a = 0,4 : 0,6 D, A : a = 0,2 : 0,8 TRANG 2 – ĐỀ 2 Tröôøng THPT Phan Boäi Thi học kì I Naêm hoï c: 2010 – 2011 Chaâu SBD:………… Họ và tên: ………………… Moân : Sinh hoïc 12 Thời gian : 45 phuùt Lớp12A... Ñ EÀ 3 CAÂU 1: Liệu pháp gen là A. chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến B. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, phụ hồi sai hỏng di truyền. C. nghiên cứu các giải pháp để sửa chữa hoặc cắt bỏ các gen gây bệnh ở người. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác để tạo giống mới. CÂU 2: trong chọn giống việc gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích A. tạo ra dòng thuần về một tính trạng mong muốn nào đó. B. tạo ra nguồn biến dị Di truyền để cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc. C. tạo ra kiểu hình tốt, phù hợp với mục đích chọn lọc. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác. CAÂU 3 : Điều khẳng định nào sau đây là đúng A. Đa số động vật bậc cao giới tính thường quy định bởi các gen nằm trên NST X và Y B. Môi trường không có vai trò trong việc hình thành giới tính của sinh vật C. Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được hình thành trong quá trình phát triển cá thể D. Gà mái có kiểu NST giới tính XX qui ñònh thaân xaùm troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui CAÂU 4 : G en A ñònh thaân ñen Gen B qui ñònh loâng ngaén troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui ñònh loâng daøi Tỉ lệ kiểu hình được tạo ra từ phép lai AaBb x Aabb là: A. 3 thân xám, lông ngắn : 1 thân xám, lông dài : 3 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài B. 1 thân xám, lông dài : 1thân x aùm , lông ngắn : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài C. 3 thân xám, lông ngắn : 3 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài D. 3 thân đen, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn CAÂ U 5: Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec: Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng của (M), tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng (N) từ thế hệ này sang thế hệ khác. A.(M)quần thể giao phối ; (N) thay đổi liên tục B.(M)quần thể tự phối ; (N) thay đổi liên tục C.(M)quần thể giao phối; (N) duy trì không đổi D.(M)quần thể tự phối ; (N) duy trì không đổi CAÂU 6: Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các tính trội đều trội hoàn toàn thì hai phép lai nào sau đây cho kết quả kiểu hình giống nhau? A. AaBb x aabb và Aabb x aaBb B. AABB x aabb và AABb x Aabb C. AAbb x aaBB và AaBb x AaBb D. AaBb x aabb và AaBB x AaBB CAÂU 7: Chức năng của gen điều hoà là A. kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc. B. tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc. C. kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hoà tạo ra. D. luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của các gen cấu trúc. CAÂU 8: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn. C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn, đảo đoạn.
  6.  A    : Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN C ÂU 9 mới liên tục là A. một mạch đơn ADN bất kì. B. mạch đơn có chiều 3’ → 5’. C. mạch đơn có chiều 5’ → 3’. D. trên cả hai mạch đơn. C AÂU 10: Khi cho một cơ thể thực vật có kiểu gen AabbDb tự thụ phấn (với các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ở thế hệ sau: A. 4 kiểu hình - 12 kiểu gen B. 8 kiểu hình - 12 kiểu gen C. 8 kiểu hình - 27 kiểu gen D. 4 kiểu hình - 9 kiểu gen CAÂU 11: Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc dạng đột biến TRANG 1 – ĐỀ 3 A. đảo đoạn ngoài tâm động. B. đảo đoạn có tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ. D. chuyển đoạn tương hỗ. CAÂU 12: Ở bò tính trạng có sừng (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng không sừng (a). Một quần thể bò đực trạng thái cân bằng di truyền có 192 con có sừng và 108 con không sừng. Hãy tính tần số tương đối của alen A và a: A, .A : a = 0,6 : 0,4 B, A : a = 0,8 : 0,2 C, . A : a = 0,4 : 0,6 D, A : a = 0,2 : 0,8 CAÂU 13: Giống nhau ở phép lai 1 tính trạng và phép lai 2 tính trạng của Menđen là: A. Thế hệ xuất phát đều thuần chủng B. F1 xuất hiện tính trạng của cả bố và mẹ C. F2 chỉ xuất hiện kiểu hình của bố D. F2 đều là các thể dị hợp CAÂU 14 Bệnh phêninkêtô niệu có nguyên nhân do A. đột biến gen B. chế độ ăn uống C. rối loạn tiêu hoá. D. không liên quan dến gen, nên không di truyền. CAÂU 15: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA. B. 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA. C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,81Aa : 0,01aa : 0,18AA. CAÂU 16: Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền A. có khả năng tiêu diệt các tế bào không chứa ADN tái tổ hợp B. không có khả năng kháng được thuốc kháng sinh C. có khả năng tự nhân đôi với tốc độ cao D. các dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo CAÂU 17: Quá trình sinh tổng hợp protein xảy ra qua các giai đoạn nào sau đây? A. Phiên mã và hoạt hoá aa. B. Phiên mã trong nhân, dịch mã trong tế bào chất C. Hoạt hoá aa và tæng hîp chuçi polipepti t . D. Phiên mã và vận chuyển aa tự do đến riboxom  A    : Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch? C ÂU18 A. ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBb B. ♀AABB x ♂aabb và ♀ aabb x ♂AABB C. ♀Aa x ♂aa và ♀ aa x ♂ AA D. ♀AA x ♂aa và ♀AA x ♂aa CAÂU 19: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng A. mất nhiễm sắc thể. B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau. C. chuyển đoạn nhiễm sắc thể. D. lặp đoạn nhiễm sắc thể. CAÂU20: Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XAXa là A. XAXA, XaXa và 0. B. XA và Xa. C. XAXA và 0. D. XaXa và 0.   ÂU   : Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là CA  21 A. biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào. B. phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định. C. di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính. D. luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến. CAÂU 22: Ý nào sau đây không phải là cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật ?
  7. A. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen của sinh vật . B. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen cho nó sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường . C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. D. Lấy gen từ cơ thể sinh vật ra rồi cho lai với gen của cơ thể khác sau đó cấy trở lại vào cơ thể ban đầu. CAÂU 23: Tỉ lệ của kiểu gen aaBbdd tạo ra từ phép lai aaBbDd x AabbDd là bao nhiêu? A. 3,125% B. 6,25% C. 56,25% D. 18,75% CAÂU 24: Có bao nhiêu tổ hợp bộ 3chỉ chứa A và U. A. 4. B. 12. C. 8. D. 16 CAÂU25: Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin A. dạng hitstôn. C. cùng các en zim tái bản. B. dạng phi histôn. D. dạng hitstôn và phi histôn. TRANG 2 – ĐỀ 3 Tröôøng THPT Phan Boäi Chaâu Thi học kì I Naêm hoï c: 2010 – 2011 Họ và tên: ………………… SBD:………… Lớp12A... Moân : Sinh hoïc 12 Thời gian : 45 phuùt ÑEÀ 4  AÂU  : Điểm có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen là C  1 A. biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào. B. phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định. C. di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính. D. luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến. CAÂU 2: Ý nào sau đây không phải là cách làm biến đổi hệ gen của một sinh vật ? A. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen của sinh vật . B. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen cho nó sản xuất nhiều sản phẩm hơn hoặc biểu hiện khác thường . C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. D. Lấy gen từ cơ thể sinh vật ra rồi cho lai với gen của cơ thể khác sau đó cấy trở lại vào cơ thể ban đầu. CAÂU 3: Tỉ lệ của kiểu gen aaBbdd tạo ra từ phép lai aaBbDd x AabbDd là bao nhiêu? A. 3,125% B. 6,25% C. 56,25% D. 18,75% CAÂU 4: Có bao nhiêu tổ hợp bộ 3chỉ chứa A và U. A. 4. B. 12. C. 8. D. 16 CAÂU 5 Bệnh phêninkêtô niệu có nguyên nhân do A. đột biến gen B. chế độ ăn uống C. rối loạn tiêu hoá. D. không liên quan dến gen, nên không di truyền. CAÂU 6: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền? A. 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA. B. 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA. C. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa. D. 0,81Aa : 0,01aa : 0,18AA. CAÂU 7: Quá trình sinh tổng hợp protein xảy ra qua các giai đoạn nào sau đây? A. Phiên mã và hoạt hoá aa. B. Phiên mã trong nhân, dịch mã trong tế bào chất C. Hoạt hoá aa và tæng hîp chuçi polipepti t . D. Phiên mã và vận chuyển aa tự do đến riboxom CAÂU 8: Ở bò tính trạng có sừng (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng không sừng (a). Một quần thể bò đực trạng thái cân bằng di truyền có 192 con có sừng và 108 con không sừng. Hãy tính tần số tương đối của alen A và a: A, .A : a = 0,6 : 0,4 B, . A : a = 0,8 : 0,2 C, . A : a = 0,4 : 0,6 D, A : a = 0,2 : 0,8 CAÂU 9: Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể mang kiểu gen XAXa là A. XAXA, XaXa và 0. B. XA và Xa. C. XAXA và 0. D. XaXa và 0. CAÂU 10: Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một cá thể trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó đã xảy ra hiện tượng
  8. A. mất nhiễm sắc thể. B. dung hợp 2 nhiễm sắc thể với nhau. C. chuyển đoạn nhiễm sắc thể. D. lặp đoạn nhiễm sắc thể. CAÂU 11: Khi cho một cơ thể thực vật có kiểu gen AabbDb tự thụ phấn (với các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ cho ở thế hệ sau: A. 4 kiểu hình - 12 kiểu gen B. 8 kiểu hình - 12 kiểu gen C. 8 kiểu hình - 27 kiểu gen D. 4 kiểu hình - 9 kiểu gen CAÂU12: Thành phần hoá học chính của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực có ADN và prôtêin A. dạng hitstôn. C. cùng các en zim tái bản. B. dạng phi histôn. D. dạng hitstôn và phi histôn. CAÂU 13: Giống nhau ở phép lai 1 tính trạng và phép lai 2 tính trạng của Menđen là: A. Thế hệ xuất phát đều thuần chủng B. F1 xuất hiện tính trạng của cả bố và mẹ C. F2 chỉ xuất hiện kiểu hình của bố D. F2 đều là các thể dị hợp   ÂU   : Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến sự thay đổi vị trí gen trong phạm vi một CA  14 cặp nhiễm sắc thể thuộc đột biến A. mất đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. B. đảo đoạn, mất đoạn, lặp đoạn , chuyển đoạn. C. lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn. D. chuyển đoạn, đảo đoạn. CAÂU 15: Gen A qui ñònh thaân xaùm troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui ñònh thaân ñen Gen B qui ñònh loâng ngaén troäi hoaøn toaøn so vôùi gen a qui ñònh loâng daøi TRANG 1 – ĐỀ 4 Tỉ lệ kiểu hình được tạo ra từ phép lai AaBb x Aabb là: A. 3 thân xám, lông ngắn : 1 thân xám, lông dài : 3 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài B. 1 thân xám, lông dài : 1thân xaùm, lông ngắn : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài C. 3 thân xám, lông ngắn : 3 thân xám, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn : 1 thân đen, lông dài D. 3 thân đen, lông dài : 1 thân đen, lông ngắn CAÂU 16: Điều khẳng định nào sau đây là đúng A. Đa số động vật bậc cao giới tính thường quy định bởi các gen nằm trên NST X và Y B. Môi trường không có vai trò trong việc hình thành giới tính của sinh vật C. Ở hầu hết loài giao phối, giới tính được hình thành trong quá trình phát triển cá thể D. Gà mái có kiểu NST giới tính XX CÂU 17 trong chọn giống việc gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích A. tạo ra dòng thuần về một tính trạng mong muốn nào đó. B. tạo ra nguồn biến dị Di truyền để cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc. C. tạo ra kiểu hình tốt, phù hợp với mục đích chọn lọc. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác. CAÂU 18: Cặp phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch? A. ♀AABb x ♂aabb và ♀AABb x ♂aaBb B. ♀AABB x ♂aabb và ♀ aabb x ♂AABB C. ♀Aa x ♂aa và ♀ aa x ♂ AA D. ♀AA x ♂aa và ♀AA x ♂aa CAÂU 19: Cho hai nhiễm sắc thể có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R ( dấu* biểu hiện cho tâm động), đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc dạng đột biến A. đảo đoạn ngoài tâm động. B. đảo đoạn có tâm động. C. chuyển đoạn không tương hỗ. D. chuyển đoạn tương hỗ. CAÂU 20: Liệu pháp gen là A. chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến B. phục hồi chức năng bình thường của tế bào hay mô, phụ hồi sai hỏng di truyền. C. nghiên cứu các giải pháp để sửa chữa hoặc cắt bỏ các gen gây bệnh ở người. D. chuyển gen mong muốn từ loài này sang loài khác để tạo giống mới.   ÂU   :Trong quá trình tự nhân đôi ADN, mạch đơn làm khuôn mẫu tổng hợp mạch ADN CA  21 mới liên tục là A. một mạch đơn ADN bất kì. B. mạch đơn có chiều 3’ → 5’. C. mạch đơn có chiều 5’ → 3’. D. trên cả hai mạch đơn. CA Â U   2 : Chức năng của gen điều hoà là 2 A. kích thích hoạt động điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc. B. tạo tín hiệu để báo hiệu kết thúc quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của gen cấu trúc.
  9. C. kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc thông qua các sản phẩm do chính gen điều hoà tạo ra. D. luôn luôn ức chế quá trình điều khiển tổng hợp prôtêin của các gen cấu trúc. CAÂU 2 3 : Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các tính trội đều trội hoàn toàn thì hai phép lai nào sau đây cho kết quả kiểu hình giống nhau? A. AaBb x aabb và Aabb x aaBb B. AABB x aabb và AABb x Aabb C. AAbb x aaBB và AaBb x AaBb D. AaBb x aabb và AaBB x AaBB : Nội dung của định luật Hacđi - Vanbec: C AÂU 24 Trong những điều kiện nhất định thì trong lòng của (M), tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng (N) từ thế hệ này sang thế hệ khác. A.(M)quần thể giao phối ; (N) thay đổi liên tục B.(M)quần thể tự phối ; (N) thay đổi liên tục C.(M)quần thể giao phối; (N) duy trì không đổi D.(M)quần thể tự phối ; (N) duy trì không đổi CAÂU 25 : Trong kĩ thuật di truyền, để phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp người ta phải chọn thể truyền A. có khả năng tiêu diệt các tế bào không chứa ADN tái tổ hợp B. không có khả năng kháng được thuốc kháng sinh C. có khả năng tự nhân đôi với tốc độ cao D. các dấu chuẩn hay gen đánh dấu, gen thông báo TRANG 2 – ĐỀ 4 ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 AADBBBABDB D C B A C C C C C A D B C A A ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 BADDBCDDAC A B B A B A C C A B B C A C A ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ABACCACBBD B C A A C D C B B A D D B C A ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 DDBCACCCAB D A A B C A B B B A B C A C D ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 AADBBBABDB D C B A C C C C C A D B C A A ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 BADDBCDDAC A B B A B A C C A B B C A C A ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ABACCACBBD B C A A C D C B B A D D B C A ĐÁP ÁN SINH 12 Ñ EÀ 4
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 DDBCACCCAB D A A B C A B B B A B C A C D ĐÁP ÁN SINH 12 ÑE À  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 AADBBBABDB D C B A C C C C C A D B C A A ĐÁP ÁN SINH 12 ÑE À  2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 BADDBCDDAC A B B A B A C C A B B C A C A ĐÁP ÁN SINH 12 ÑE À  3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ABACCACBBD B C A A C D C B B A D D B C A ĐÁP ÁN SINH 12 ÑE À  4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 DDBCACCCAB D A A B C A B B B A B C A C D
Đồng bộ tài khoản