intTypePromotion=1

Trắc nghiệm sinh học phần kỹ thuật di truyền + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
222
lượt xem
51
download

Trắc nghiệm sinh học phần kỹ thuật di truyền + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần kỹ thuật di truyền + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học phần kỹ thuật di truyền + đáp án

  1. Tr c nghi m sinh h c ph n K thu t di truy n Câu 1 K thu t di truy n là k thu t: A) Thao tác trên v t li u di truy n m c đ phân t B) Thao tác c u trúc t bào C) Thao tác trên nhi m s c th D) K thu t c y gen Đáp án A Câu 2 K thu t di truy n nào đư c s d ng ph bi n hi n nay: A) K thu t lai t bào B) K thu t t o th song nh b i C) K thu t c y gen D) K thu t gây đ t bi n nhân t o Đáp án C Câu 3 K thu t di truy n đư c ng d ng như th nào trong th c ti n s n xu t: A) T o ngu n nguyên li u đa d ng và phong phú cho công tác ch n gi ng B) Chuy n gen gi a các nhi m s c th khác nhau C) T o các gi ng, ch ng vi khu n có kh năng s n xu t các s n ph m sinh h c quy mô công nghi p D) B và C đúng Đáp án C Câu 4 Trong kĩ thu t c y gen, đ i tư ng thư ng đư c s d ng làm “nhà máy” s n xu t các s n ph m sinh h c là: A) Virút B) Vi khu n E. Coli C) Plasmid D) Th th c khu n Lămda(λ)
  2. Đáp án B Câu 5 Trong kĩ thu t c y gen m t đo n…..(NST;ADN) đư c chuy n t t bào cho sang….. t bào nh n b ng cách dùng th truy n là…..(P: plasmit; T: th th c khu n; PT: plasmit ho c th th c khu n). A) ADN; PT B) ADN; P C) NST; PT D) NST; T Đáp án A Câu 6 Mô t nào dư i đây v pasmit là không đúng: A) Là nh ng c u trúc di truy n, n m trong nhân c a vi khu n B) Có c u trúc là m t phân t ADN d ng vòng, g m kho ng 8.000 đ n 200.000 c p nuclêôtít C) Có kh năng t nhân đôi đ c l pv i ADNnhi m s c th D) M i t bào vi khu n có th ch a t vài đ n vài ch c plasmit Đáp án A Câu 7 ADN tái t h p đư c t o ra do: A) Chuy n đo n tương h giưac các c p NST tương đ ng B) L p đo n NST nh ng v trí xác đ nh C) K t h p đo n ADN c a t bào v i ADN c a th truy n nh ng đi m xác đ nh D) Chèn 1 đo n ADN này vào 1 phân t ADN khác cùng trong nhân t bào 1 v trí xác đ nh Đáp án C Câu 8 Trong kĩ thu t c y gen, enzym nào đư c s d ng đ c t tách đo n phân t ADN? A) Polymeraza B) Tirozinaza C) Restrictaza
  3. D) Ligaza Đáp án C Câu 9 Trong kĩ thu t c y gen, enzym nào đư c s d ng đ n i các đo n ADN c a t bào cho vào ADN c a plasmit? A) Polymeraza B) Tirozinaza C) Restrictaza D) Ligaza Đáp án D Câu 10 Trong kĩ thu t c y gen re ơc khi đưa vào t bào nh n các thao tác đư c th c hi n theo trình t sau: A) Tách ADN à c t phân t ADN à n i ADN cho và nh n B) C t phân t ADN à n i ADN cho và nh n à tách ADN C) C t phân t ADN à tách ADN à n i ADN cho và nh n D) N i ADN cho và nh n à c t phân t ADN à tách ADN Đáp án A Câu 11 Sau khi đưa ADN tái t h p vào vi khu n E.Coli, chúng đư c nhân lên r t nhanh nh xúc tác c a enzym: A) ADN Polymeraza B) Restrictara C) ARN Polymeraza D) Ligaza Đáp án A Câu 12 Trong kĩ thu t c y gen, đ có th tách các gen mã hoá xho nh ng protein nh t đ nh các enzyme c t ph i có tính năng sau: A) Nh n ra và c t đ t ADN nh ng nuclotit xác đ nh B) L p ghép các nucleotit theo nguyên t c b sung C) N i các đ u nucleotit t do l i v i nhau b ng các liên k t hoá tr D) Thúc đ y quá trình tháo xo n các phân t ADN
  4. Đáp án A Câu 13 Phát bi u nào dư i đây vàê kĩ thu t c y gen là không đúng? A) Th truy n đư c s d ng ph bi n là plasmit ho c th th c khu n B) ADN tái t h p có th t o ra do k t h p ADN c a cá loài r t xa nhau trong h th ng phân lo i C) Enzym restrictaza có kh năng c t phân t ADN t i các v trí ng u nhiên D) ADN c a t bào cho s g n v i ADN c a th truy n đ t o ra ADN tái t h p nh enzym ligaza Đáp án C Câu 14 Plasmit là gì? A) 1 bào quan có m t trong t bào ch t c a t bào B) 1 c u trúc di truy n trong ti th và l p th C) 1 phân t ADN có kh năng t nhân đôi đ c l p D) 1 c u trúc di truy n có m t trong t bào ch t c a vi khu n Đáp án D Câu 15 Các sinh v t khác loài có th chuy n 1 s gen cho nhau nh : A) Kĩ thu t lai t bào B) Kĩ thu t c y gen C) Lai xa D) B và C đúng Đáp án B Câu 16 Vi khu n E.Coli thư ng đư c s d ng làm t bào nh n phân t AND tái t h p vì: A) Có nhi u plasmit B) Kh năng nhân lên r t nhanh C) Có th t ng h p protein D) A và B đúng Đáp án B
  5. Câu 17 S n ph m sinh h c nào dư i đây là thành t u n i b t trong th p niên 80 c a kĩ thu t c y gen: A) Insulin B) Kháng sinh do nhóm x khu n t ng h p C) Hoomon sinh trư ng bò D) A và C đúng Đáp án A Câu 18 Ưu th n i b t c a kĩ thu t di truy n là: A) S n xu t 1 lo i protein nào đó v i s lư ng l n trong 1v th i gian ng n B) G n đư c các đo n ADN v i các Arn tương ng C) Cho phép tái t h p v t ch t di truy n gi a các loài r t xa nhau D) G n đư c các đo n ADN v i các plasmit c a vi khu n Đáp án C Câu 19 Khâu nào là khâu cu i cùng trong quá trình kĩ thu t c y gen b ng plasmit A) Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n B) Tách ADN nhi m s c th c a t bào cho và tách plasmit kh i t bào C) N i ADN c a t bào cho vào plasmit D) T o ADN tái t h p Đáp án A Câu 20 Khâu nào là khâu đ u tiên trong quá trinh kĩ thu t c y gen b ng plasmit? A) T o ADN tái t h p B) Chuy n ADN tái t h p vào t bào nh n C) Tách ADN nhi m s c th c a t bào cho và tách plasmit kh i t bào D) N i ADN c a t bào cho vào plasmit Đáp án B Câu 21 Trong t bào nh n ADN tái t h p s ho t đ ng như th nào?
  6. A) t nhân đôi và truy n qua các th h t bào sau qua cơ ch phân bào B) T ng h p protein đã mã hoá trong đo n ADN đã đư c ghép qua cơ ch sao và gi i mã C) Ti p t c th c hi n quá trình c t và n i đ t o các ADN tái t h p m i D) A, B đúng Đáp án -D Câu 22 Plasmit là nh ng c u trúc di truy n n m trong….. (N: nhân; T: t bào ch t) c a vi khu n, có c u trúc là 1 phân t ADN xo n kép…….(Th: d ng th ng; V: d ng vòng) g m kho n 8.000 đ n 200.000 c p nucleotit, có kh năng t nhân đôi…….(Đ: đ c l p; C: cùng 1 l n) v i ADN c a t bào nhân A) T; V; Đ B) N; Th; C C) T; Th; C D) N; V; Đ Đáp án A Câu 23 ng d ng th c ti n c a kĩ thu t di truy n: A) Cho phép chuy n gen gi a các loài sinh v t khác nhau B) T o ra các ch ng vi khu n có kh năng s n xu t trên quy mô công nghi p đ i v i nhi u lo i s n ph m sinh h c C) T o ra nh ng cơ th lai có ngu n gen r t khác xa nhau D) A và B đúng Đáp án -D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản