intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
106
lượt xem
31
download

Trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học phần liên kết gen + đáp án

  1. Liên k t gen Câu 1 Trư ng h p di truy n liên k t x y ra khi: A) B m thu n ch ng và khác nhau b i 2 c p tính tr ng tương ph n B) Không có hi n tư ng tương tác gen và di truy n liên k t v i gi i tính C) Các c p gen quy đ nh tính tr ng n m trên cùng 1 c p NST tương đ ng D) Các gen n m trên các c p NST đ ng d ng khác nhau Đáp án C Câu 2 Nh ng đ c đi m nào sau đây không phù h p v i ru i gi m: A) B NST ít. ru i đ c có hi n tư ng liên k t hoàn toàn B) D nuôi và d thí nghi m C) Ít bi n d D) Th i gian sinh trư ng ng n Đáp án C Câu 3 Đ phát hi n ra quy lu t liên k t gen, Moocgan đã th c hi n: A) Lai 2 dòng ru i gi m thu n ch ng khác nhau 2 c p tính tr ng tương ph n: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh c t.F1 đư c toàn mình xám, cánh dài, cho các ru i F1 giao ph i B) Lai 2 dòng ru i gi m thu n ch ng khác nhau 2 c p tính tr ng tương ph n: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh c t.F1 đư c toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ru i đ c F1 v i ru i cái đ ng h p l n ki u hình mình đen, cánh c t C) Lai 2 dòng ru i gi m thu n ch ng khác nhau 2 c p tính tr ng tương ph n: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh c t.F1 đư c toàn mình xám, cánh dài, lai phân tích ru i cái F1 v i ru i đ c đ ng h p l n ki u hình mình đen, cánh c t D) Lai 2 dòng ru i gi m thu n ch ng khác nhau 2 c p tính tr ng tương ph n: mình xám, cánh dài và mình đen, cánh c t.F1 đư c toàn mình xám, cánh dài, cho các ru i F1 l n lư t giao ph i v i ru i b m Đáp án B
  2. C âu 4 Trong thí nghi m c a Moocgan, cho các ru i thu n ch ng mình xám, cánh dài lai v i mình đen, cánh c t F1 thu đư c toàn mình xám, cánh dài.Ti n hành lai phân tích ru i đ c F1 b ng ru i cái mình đen, cánh c t, dài.Ti n hành lai phân tích ru i đ c b ng ru i cái mình đen, cánh c t FB moocgan thu đư c k t qu : A) 100% xám,dài B) 41% xám,dài: 41% đen, c t: 9% xám, c t:9% đen c t C) 25% xám,dài: 25% đen, c t:25% xám, c t:25% đen c t D) 50% xám,dài: 50% đen, c t Đáp án D Câu 5 Trong thí nghi m c a Moocgan, cho các ru i thu n ch ng mình xám, cánh dài lai v i mình đen, cánh c t F1 thu đư c toàn mình xám, cánh dài.Ti n hành lai phân tích ru i đ c F1 b ng ru i cái mình đen, cánh c t, dài.Ti n hành lai phân tích ru i đ c b ng ru i cái mình đen, cánh c t V i k t qu F1 ch ng t A) Ru i đ c F1 mang ki u gen d h p t v hai c p gen B) Tính tr ng mình xám, cánh dài là tr i hoàn toàn so v i mình đen, cánh c t C) Các gen chi ph i các tính tr ng cùng n m trên m t NST D) A và B đúng Đáp án -D Câu 6 Trong thí nghi m c a Moocgan, cho các ru i thu n ch ng mình xám, cánh dài lai v i mình đen, cánh c t F1 thu đư c toàn mình xám, cánh dài.Ti n hành lai phân tích ru i đ c F1 b ng ru i cái mình đen, cánh c t, dài.Ti n hành lai phân tích ru i đ c b ng ru i cái mình đen, cánh c t V i k t qu FB ch ng t A) Tính tr ng mình đen luôn đi đôi v i cánh c t, mình xám luôn đi đôi v i cánh dài B) Ru i đ c F1 h p t v hai c p gen đã ch cho 2 lo i giao t v i t l b ng nhau
  3. C) Các gen chi ph i hai tính tr ng trên đã liên k t ch t ch v i nhau trong quá trình di truỳên D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 7 V i hai c p gen không alen A,a và B, b cung n m trên m t c p NST Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen khác nhau: A) 3 B) 10 C) 9 D) 4 Đáp án B Câu 8 v i hai c p gen không alen A,a và B, b cung n m trên m t c p NST Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen đ ng h p: A) 4 B) 8 C) 2 D) 1 Đáp án A Câu 9 v i hai c p gen không alen A,a và B, b cung n m trên m t c p NST Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen d h p: A) 1 B) 4 C) 2 D) 6 Đáp án C Câu 10 ki u gen nào dư i đây đư c vi t là không đúng: AB A) ab
  4. Ab B) Ab Aa C) bb Ab D) ab Đáp án C Câu 11 Cơ s t bào h c c a hi n tư ng liên k t gen A) Các gen không alen cùng n m trên m t NST đ ng d ng, li n k t ch t ch v i nhau trong quá trình gi m phân và th tinh B) Các gen không alen cùng n m trên m t c p NST đ ng d ng, phân li ng u nhiên trong gi m phân và t h p t do trong quá trình gi m phân và th tinh C) Các gen không alen cùng n m trên m t c p NST đ ng d ng, sau khi hoán đ i v trí do trao đ i chéo s phân li cùng nhau trong quá trình gi m phân và th tinh D) Các gen không alen có cùng locut trên c p NST đ ng d ng, liên k t ch t ch v i nhau trong quá trình gi m phân và th tinh Đáp án A Câu 12 hi n tư ng liên k t gen có ý nghĩa: A) Cung c p nguyên li u cho quá trình ti n hoá và ch n gi ng B) t o bi n d t h p, làm tăng tính đa d ng c a sinh gi i C) t o đi u ki n cho các gen quý trên 2 NST đ ng d ng có đi u ki n tái t h p và di truy n cùng nhau D) đ m b o s di truy n b n v ng t ng nhóm gen quý và h n ch bi n d t h p Đáp án D Câu 13 th nào là nhóm gen liên k t? A) Các gen alen cùng n m trên m t NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào B) Các gen không alen cùng n m trên cùng m t NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào
  5. C) Các gen không alen n m trong b NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào D) Các gen alen n m trong b NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào Đáp án B Câu 14 s nhóm liên k t m i loài trong t nhiên thư ng ng vơi: A) s NST trong b NST lư ng b i B) s NST trong b NST đơn b i C) S NST thư ng trong b NST đơn b i D) s NST thư ng trong b NST lư ng b i Đáp án B Câu 15 Hi n tư ng liên k t gen có đăc đi m: A) H n ch s bi n d t h p B) đ m b o s di truy n b n v ng c a t ng nhóm tính tr ng C) Khi lai gi a các c p b m thu n ch ng khác nhau b i các c p tính tr ng tương ph n thì k t qu F2 tương t như trong k t qu lai m t tính c a Menđen D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 16 n i dung dư i đây không đúng trong trư ng h p liên k t gen: A) Do gen nhi u hơn NST nên trên m t NST ph i mang nhi u gen B) Các gen trên cùng m t NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào t o thành nhóm gen liên k t C) đ m b o s di truy n b n v ng c a t ng nhóm tính tr ng và h n ch xu t hi n bi n d t h p D) Giúp xác đ nh v trí t ng gen không alen trên NST qua đó l p b n đ gen Đáp án D Câu17 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: b u d c, các gen cùng n m trên m t c p NST tương đ ng, liên k t ch t ch trong quá trình di truy n Cho lai gi a 2 th cà chua thu n ch ng thân cao, qu tròn và thân th p, qu b u d c th h F2 khi cho F1 t p giao s thu đ ơc t l phân tính:
  6. A) 3:1 B) 1:2:1 C) 3:3:1:1 D) 9:3:3:1 Đáp án A Câu18 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: b u d c, các gen cùng n m trên m t c p NST tương đ ng, liên k t ch t ch trong quá trình di truy n cho lai gi a hai th cà chua thu n ch ng thân cao, qu b u d c và thân th p, qu tròn th h F2 khi cho F1 t p giao s thu đ ơc t l phân tính: A) 3:1 B) 1:2:1 C) 3:3:1:1 D) 9:3:3:1 Đáp án B Câu 19 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: b u d c, các gen cùng n m trên m t c p NST tương đ ng, liên k t ch t ch trong quá trình di truy n Phép lai nào dư i đây s cho k t qu phân tính theo t l 25%cao, b u d c: 50% cao, tròn: 25%th p, tròn: Ab Ab A) × aB aB ¦ AB Ab B) × ab aB Ab aB C) × ab ab D) A và B đúng Đáp án -D
  7. Câu 20 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: b u d c, các gen cùng n m trên m t c p NST tương đ ng, liên k t ch t ch trong quá trình di truy n Phép lai nào d n t i s xu t hi n phân tính: 1:1:1:1 trong k t qu lai: AB ab A) × ab ab AB aB B) × ab ab Ab aB C) × ab ab Ab aB D) × Ab aB Đáp án B Câu 21 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: b u d c, các gen cùng n m trên m t c p NST tương đ ng, liên k t ch t ch trong quá trình di truy n Phép lai nào xu t hi n t l phân tính 75% cao, tròn: 25%th p b u d c? aB aB A) × ab ab Ab Ab B) × aB aB AB AB C) × ab ab AB AB D) × Ab Ab Đáp án C Câu 22 cà chua gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: qu tròn, b: b u d c, các gen cùng n m trên m t c p NST tương đ ng, liên k t ch t ch trong quá trình di truy n phép lai nào làm xu t hi n t l phân tính: 3:1
  8. AB AB A) × ab ab AB AB B) × aB aB Ab Ab C) × ab ab D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 23 lúa gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: chín s m, b: chín mu n, các gen liên k t hoàn toàn trên c p NST thư ng đ ng d ng Phép lai nào dư i đây không làm xu t hi n t l : 1:1 Ab ab A) × ab ab Ab aB B) × ab aB AB Ab C) × ab Ab aB Ab D) × ab ab Đáp án D Câu 24 lúa gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: chín s m, b: chín mu n, các gen liên k t hoàn toàn trên c p NST thư ng đ ng d ng ph ép lai n ào dư i đây cho k t qu 67 thân cao, chín s m; 70 thân cao, chín mu n? Ab Ab A) × ab ab Ab ab B) × aB ab aB Ab C) × ab ab AB ab D) × ab ab Đáp án C
  9. Câu 25 lúa gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: chín s m, b: chín mu n, các gen liên k t hoàn toàn trên c p NST thư ng đ ng d ng t l 236 thân cao, chín s m; 76 thân th p, chín s m là k t qu c a phép lai: AB Ab A) × ab aB Ab AB B) × ab aB AB aB C) × aB aB Ab ab D) × aB ab Đáp án B Câu 26 lúa gen A quy đ nh thân cao, a: thân th p, B: chín s m, b: chín mu n, các gen liên k t hoàn toàn trên c p NST thư ng đ ng d ng cho lai gi a lúa thân cao chín s m v i cây thân th p chín mu n thu đư c f1 50% thân cao, chín mu n:50% thân th p, chín s m, cây thân cao, chín s m th h p s có ki u gen là: AB A) ab ab B) ab Ab C) aB AB D) AB Đáp án C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản