intTypePromotion=4

Trắc nghiệm sinh học - Quá trình hình thành loài

Chia sẻ: Tran Quyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
5
download

Trắc nghiệm sinh học - Quá trình hình thành loài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách quảng cáo 'trắc nghiệm sinh học - quá trình hình thành loài', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh học - Quá trình hình thành loài

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI M I Câu 1 Quá trình hình thành loài m i là m t quá trình l ch s c i bi n thành ph n......(H: ki u hình, G: ki u gen) c a qu n th ban ñ u theo hư ng.......(F: ph c t p và ña d ng, N: thích nghi) t o ra. .......................................................(Hm: ki u hình m i; Gm: ki u gen m i), cách li.......(D: di truy n, S: sinh s n) v i qu n th g c: A) H; F; Hm; D B) G; N; Gm; D C) G; N; Gm; S D) H;F;Hm; S ðáp Án C Trong quá trình hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý, phát bi u nào dư i ñây Câu 2 là không ñúng: A) Hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý là phương th c có c ñ ng v t và th c v t B) Trong nh ng ñi u ki n s ng khác nhau, ch n l c t nhiên ñã tích lu các ñ t bi n và bi n d t h p theo nh ng hư ng khác nhau d n d n t o thành nh ng nòi ñ a lý r i thành loài m i C) ði u ki n ñ a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n ñ i tương ng trên cơ th sinh v t D) Khi loài m r ng khu phân b ñi u ki n khí h u ñ a ch t khác nhau nh ng vùng lãnh th m i ho c khu phân b b chia c t do các v t c n ñ a lý s làm cho các qu n th trong loài b cách li nhau ðáp Án C Câu 3 Trong quá trình hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý, phát bi u nào dư i ñây là không ñúng: A) Hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý là phương th c x y ra ch y u ñ ng v t B) Cách li ñ a lý là nhân t t o ñi u ki n cho s phân hoá trong loài C) ði u ki n ñ a lý là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n ñ i tương ng trên cơ th sinh v t D) ði u ki n ñ a lí là nhân t ch n l c nh ng ki u gen thích nghi ðáp Án A Câu 4 S hình thành loài m i b ng con ñư ng ñ a lý là phương th c có ..........( ð: ñ ng v t; T: th c v t; ðT: ñ ng v t và th c v t), s cách li ñ a lý là nhân t t o ñi u ki n cho s .........(P: phân hoá; B: phát sinh ñ t bi n) trong loài. ði u ki n ñ a lý không ph i là nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n ñ i tương ng trên cơ th sinh v t mà là nhân t .....(C: ch n l c; L: tích lu ) nh ng ki u gen thích nghi A) ðT;P;C B) ð; P; C C) ðT; B; L D) T; P; L ðáp Án A Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  2. Câu 5 Hình thành loài m i b ng con ñư ng sinh thái là phương th c thư ng g p nh ng nhóm sinh v t: A) Th c v t B) ð ng th c v t b c th p C) Th c v t và ñ ng v t ít di ñ ng xa D) Th c v t và ñ ng v t ký sinh ðáp Án B Câu 6 Hình thành loài m i b ng con ñư ng lai xa và ña b i hoá là phương th c thư ng ñư c th y ph bi n : A) Th c v t B) ð ng v t C) Th c v t và ñ ng v t ít di ñ ng xa D) Th c v t và ñ ng v t ký sinh ðáp Án A Câu 7 Th song nh b i là cơ th có: A) T bào mang b nhi m s c th (NST)lư ng b i 2n B) T bào mang b NST t b i C) T bào ch a hai b NST lư ng b i c a hai loài b m khác nhau D) T bào ch a b NST lư ng b i v i m t n a b nhân t loài b và n a kia nh n t loài m . B và m thu c 2 loài khác nhau ðáp Án C Câu 8 Trong cùng m t khu ñ a lý, các. .....(Q: qu n th ; N: nòi) c a loài ñư c ch n l c theo hư ng thích nghi v i nh ng ñi u ki n. ........( ð: ñ a lí; S: sinh thái) khác nhau d n ñ n s hình thành các nòi......( ð: ñ a lí; S: sinh thái) r i ñ n loài m i A) Q; S; S B) Q; ð; ð C) N; S; S D) N; ð; ð ðáp Án A Câu 9 Y u t nào dư i ñây s thúc ñ y quá trình hình thành loài m i x y ra nhanh hơn: A) Có các bi n ñ ng di truy n B) Do lai xa và ña b i hoá C) Do ch n l c t nhiên tích lu nhi u ñ t bi n nh D) A và B ñúng ðáp Án -D Câu 10 Cơ s di truy n h c c a quá trình hình thành loài b ng con ñư ng lai xa và ña b i hoá là: A) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b nhi m s c th (NST) c a 2 loài b m nên cách li sinh s n v i 2 loài b m B) S t b i hoá cơ th lai xa s làm cho t bào sinh d c c a nó gi m phân bình thư ng giúp cơ th lai xa có kh năng sinh s n h u tính C) Cơ th lai xa th c hi n vi c duy trì và phát tri n nòi gi ng b ng hình th c sinh Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  3. s n sinh dư ng D) ða b i hoá làm tăng s lư ng và ho t ñ ng c a v t li udi truy n cơ th lai d n ñ n nh ng thay ñ i l n v ki u gen và ki u hình ðáp Án B Câu 11 Quá trình hình thành loài m i có th di n ra tương ñ i nhanh trong trư ng h p: A) Ch n l c t nhiên di n ra theo chi u hư ng khác nhau B) Hình thành loài b ng con ñư ng lai xa và ña b i hoá C) Hình thành loài b ng con ñư ng sinh thái D) Hình thành loài b ng con ñư ng ñ a lý ðáp Án B Câu 12 Cơ th lai xa th c v t ch có th sinh s n sinh dư ng mà không sinh s n h u tính ñư c là do: A) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST ñơn b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân x y ra r i lo n trong quá trình phân ly c a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t B) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST lư ng b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao ñ i chéo gi a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t C) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST ñơn b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao ñ i chéo gi a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t D) T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST lư ng b i c a hai loài b m nên trong kì sau c a l n phân bào I c a gi m phân x y ra r i lo n trong quá trình phân ly c a các c p nhi m s c th (NST) gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t ðáp Án C Câu 13 S hình thành loài m i th c v t ñư c th c hi n qua: A) Con ñư ng ñ a lí B) Con ñư ng sinh thái C) Con ñư ng lai xa và ña b i hoá D) T t c ñ u ñúng ðáp Án -D Câu 14 Loài c Spartina s d ng trong chăn nuôi Anh là k t qu lai t nhiên gi a m t loài c g c Châu Âu có 2n=50 và m t loài c g c M nh p vào Anh có 2n=70. Hãy cho bi t s lư ng nhi m s c th (NST) trong b nhi m s c th c a loài c Spartina? A) 60 B) 120 C) 240 D) 100 Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
  4. ðáp Án B Câu 15 Phát bi u nào dư i ñây liên quan ñ n quá trình hình thành loài là không ñúng: A) Quá trình hình thành loài m i có th di n ra t t trong hàng v n hàng tri u năm ho c có th di n ra tương ñ i nhanh trong m t th i gian không dài l m B) Loài không xu t hi n v i m t ñ t bi n mà thư ng là có s tích lu m t t h p nhi u ñ t bi n, loài m i không xu t hi n v i m t cá th duy nh t mà ph i là m t qu n th hay m t nhóm qu n th t n t i, phát tri n như là m t khâu trong h sinh thái, ñ ng v ng qua th i gian dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên C) Lai xa và ña b i hoá là con ñư ng hình thành loài thư ng g p th c v t, ít g p ñ ng v t vì ñ ng v t cơ ch cách li sinh s n gi a hai loài r t ph c t p và vi c ña b i hoá thư ng không thành công D) Quá trình hình thành loài m i b ng con ñư ng ñ a lý và b ng con ñư ng sinh thái luôn luôn di n ra hoàn toàn ñ c l p v i nhau ðáp Án D Câu 16 S hình thành loài m i ñ ng v t r t ít th y quá trình hình thành loài theo con ñư ng: A) ð a lí B) Sinh thái C) Lai xa và ña b i hoá D) T t c ñ u ñúng ðáp Án C Câu 17 S hình thành loài m i các ñ ng v t thân m m, sâu b thư ng ñư c th c hi n qua: A) Con ñư ng ñ a lí B) Con ñư ng sinh thái C) Con ñư ng lai xa và ña b i hoá D) T t c ñ u ñúng ðáp Án B Câu 18 T bào c a cơ th lai khác loài ch a b NST. ........(n: ñơn b i; 2n: lư ng b i) c a 2 loài b m . Do 2 b NST này không tương ñ ng nên trong.........( ð: kì ñ u; S: kì sau) c a l n phân bào I c a gi m phân không x y ra s ti p h p và trao ñ i chéo gi a các c p NST gây tr ng i cho vi c phát sinh giao t làm cơ th lai xa không th . .....(D: sinh s n sinh dư ng; H: sinh s n h u tính) ñư c. A) n; S; D B) 2n; S; H C) n; ð; H D) n; S ðáp Án C Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 www.Vuihoc24h.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2