Trắc nghiệm Sinh: Quá trình đột biến + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
10
download

Trắc nghiệm Sinh: Quá trình đột biến + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: quá trình đột biến + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Sinh: Quá trình đột biến + đáp án

  1. Quá trình đ t bi n Câu 1 Nhân t nào dư i đây làm thay đ i thành ph n ki u gen c a qu n th A Quá trình đ t bi n B Quá trình giao ph i C Quá trình ch n l c t nhiên và các cơ ch cách ly D T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 2 Đ i v i t ng gen riêng r thì t n s đ t bi n t nhiên trung bình là A 10 −6 −4 B 10 đ n 10 −2 C 10 đ n 10 −4 D 10 Đáp Án B Câu 3 Th c v t và đ ng v t có t l giao t mang đ t bi n gen khá l n do: A Nh y c m v i các tác nhân đ t bi n B S lư ng gen r t l n C T ng gen riêng r có t n s đ t bi n t nhiên r t cao D T t c đ u đúng Đáp Án B Câu 4 N i dung nào dư i đây là không đúng v quá trình đ t bi n A Ph n l n các đ t bi n t nhiên là có h i cho cơ th B Giá tr thích nghi c a m t đ t bi n có th thay đ i tuỳ t h p gen C Đ t bi n gen tr i đư c xem là ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá do tính ph bi n c a nó so v i các lo i đ t bi n khác D Khi môi trư ng thay đ i th đ t bi n có th thay đ i giá tr thích nghi c a nó Đáp Án C
  2. Câu 5 Các nghiên c u th c nghi m đã ch ng t các gi ng, các loài phân bi t nhau b ng: A Các đ t bi n nhi m s c th B M t s đ t bi n l n C S tích lu nhi u đ t bi n nh D S tích lu các đ t bi n gen l n Đáp Án C Câu 6 Đ m t đ t bi n alen l n sau khi xu t hi n có th bi u hi n thành ki u hình c n có: A Quá trình giao ph i B T nt i tr ng thái đông h p C Không b alen tr i bình thư ng át ch D Quá trình giao ph i và th i gian c n thi t đ alen l n có đi u ki n xu t hi n tr ng thái đ ng h p Đáp Án D Câu 7 Đ t bi n gen trong t nhiên đư c xem là nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá do: A Ph bi n hơn đ t bi n nhi m s c th B Ít nh hư ng nghiêm tr ng đ n s c s ng và s sinh s n c a cơ th C M c dù đa s là có h i trong nh ng đi u ki n m i ho c g p t h p gen thích h p nó có th có l i D T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 8 Đ t bi n nhi m s th trong t nhiên không đư c xem là nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá do: A Ít ph bi n hơn đ t bi n gen B nh hư ng nghiêm tr ng đ n kh năng s ng c a cơ th C nh hư ng nghiêm tr ng đ n kh năng sinh s n c a cơ th D T t c đ u đúng
  3. Đáp Án -D Câu 9 Trong ti n hoá quá trình đ t bi n có đ c đi m: A Ph n l n các đ t bi n t nhiên là có l i, giúp cơ th thích nghi v i môi trư ng s ng B Giá tr thích nghi c a m t đ t bi n có th thay đ i tuỳ t h p gen C Đ t bi n gen tr i đư c xem là ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá do tính ph bi n c a nó so v i lo i đ t bi n khác D Khi môt trư ng thay đ i, th đ t bi n v n gi đư c giá tr thích nghi c a nó Đáp Án B Câu 10 Đ t bi n có đ c đi m gì trong quá trình ti n hoá:(*) A Giá tr thích nghi c a m t đ t bi n có th thay đ i tuỳ t h p gen khi môi trư ng thay đ i, th đ t bi n có th tahy đ i giá tr thích nghi B Ph n l n các đ t bi n t nhiên là có h i cho cơ th C Đ t bi n gen đư c xem là ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá do tính ph bi n c a nó so v i các lo i đ t bi n khác D T t c đ u đúng Đáp Án -D Câu 11 Ru i gi m có kho ng 5000 gen, t l giao t mang đ t bi n trung bình trong qu n th đư c ư c tính vào kho ng: A 25% B 1% C 50% D 10% Đáp Án A Câu 12 Đa s các.........(B: bi n d t h p; Đ: đ t bi n) là có h i cho cơ th vì phá v m i quan h hài hoà đã đư c hình thành lâu đ i qua quá trình ........(C: ch n l c t nhiên; G: giao ph i). Trong môi trư ng quen thu c, đ t bi n thư ng t ra có s c s ng..........(K: kém; T: t t) hơn so v i d ng g c
  4. A Đ; C; K B Đ; C; T C B; C; K D B; C; T Đáp Án A Câu 13 Trong quá trình ti n hoá khi môi trư ng thay đ i A Th đ t bi n có th thay đ i giá tr thích nghi c a nó B Trong đi u ki n s ng m i th đ t bi n s thích nghi hơn, có s c s ng cao hơn C Th đ t bi n s không thay đ i giá tr thích nghi c a nó D Trong đi u ki n s ng m i th đ t bi n s kém thích nghi hơn , có s c s ng gi m Đáp Án A Câu 14 Giá tr thích nghi c a m t đ t bi n có th thay đ i trong trư ng h p: A T h p gen thay đ i B Khi môi trư ng thay đ i C Tác nhân gây đ t bi n thay đ i D A và B đúng Đáp Án -D Câu 15 Đ t bi n gây ra nh ng bi n d di truy n các đ c tính hình thái, sinh lý, hoá sinh, t p tính sinh h c theo hư ng......(T: tăng cư ng;G: gi m b t; TG: tăng cư ng ho c gi m b t), gây ra nh ng .......(S: sai khác nh ; B: bi n đ i l n;SB: sai khác nh ho c nh ng bi n đ i l n) trên ki u hình cơ th A T; B B G; S C T; S D TG; SB Đáp Án D
  5. Câu 16 Đ t bi n t nhiên đư c xem là ngu n nguyên li u c a quá trình.........(T: ti n hoá ; C: ch n gi ng), trong đó đ t bi n......(N: nhi m s c th ; G: gen) là ngu n nguyên li u ch y u. Nghiên c u th c hi n cho th y các loài phân bi t nhau b ng............. (L: m t vài đ t bi n l n; N: s tích lu nhi u đ t bi n nh ) A C; N; L B T; G; N C T; N; L D C; G; N Đáp Án B Câu 17 V vai trò c a đ t bi n gen đ i v i ti n hoá, nh n đ nh nào dư i đây là không đúng A Tuy đ t bi n là có h i nhưng ph n l n gen đ t bi n là l n B Qua giao ph i các gen đ t bi n có th đi vào các t h p gen khác nhau C Tính ch t c a gen đ t bi n không thay đ i theo t h p gen D Qua giao ph i gen l n có th tr thành th đ ng h p và bi u hi n trên ki u hình Đáp Án C
Đồng bộ tài khoản