intTypePromotion=3

Trương Hán Siêu

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:193

0
152
lượt xem
29
download

Trương Hán Siêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trương Hán Siêu (?-1354) tên tự là Thăng Phủ hiệu là Độn Tẩu, người xã Phúc Am huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Không biết ông sinh năm nào, chỉ biết ông mất năm 1354 đời vua Trần Dụ Tông. Thời trai trẻ ông được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn rất tin phục và tiến cử lên triều đình. Với nhiều công trạng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên, năm 1308 vua Trần Anh Tông thăng cho Trương Hán Siêu chức Hàn lâm học sĩ. Đến đời vua Trần Dụ Tông ông lại được giao nhiều chức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trương Hán Siêu

 1. F^ J i vb^ *iS« HQI VAN HQC NGHE THUAT NINH BINH - 200
 2. "... TriJcfng Han Sieu trxidc he't la mot danh n h a n noi tie'ng bac n h a t ciia m a n h da't Triicrng Yen - N i n h Binh. Khoi ggi lai sU nghiep TriJang H a n Sieu cOng de n h i m noi len rang, truyen t h o n g v a n h o a ciia Ninh Binh k h d n g phai gan day mcfi co ma da bieu hien riic ra tiT nghin xUa, vcJi nhiing nhan vat tam ca nhiTcon ngUcri nay". (GS: Nguygn Hue Chi - Tap chi Vdn hoc - so 4-1994)
 3. TRlJdNG HAN SIEU DUC THUY SdN
 4. S a c h i n k y n i ^ m 650 n a m , n a m Trvi'cifng H a n S i e u m a t (1354 - 2004) 1- t V- 5- ••'>•''
 5. TRl/dNG HAN SIEU DUC THUY SdN TAI BAN LAN THlT NHAT (Co sufa chvta v a bo s u n g ) zi
 6. - TRUONG HAN SIEU LA ONG QUAN V A N HOC, VUOT HAN MOI N G U O I (S^f than Ngo Si Lien-the ky XV) - ONG (TRUONG HAN SIEU) LA N G U O I UONG B U O N G . V A N CHUONG CHINH SU DEU GIOI. (Phan Huy Chu (1782-1840)) - MAY T R A M N A M V E T R U O C CO M O T T A C GIA (TRUONG HAN SIEU). MAY T R A M N A M S A U CHANG CO AI HON. (Bang nhan Vu Duy Thanh (1807-1859))
 7. - (TRUONG HAN SIEU) R U C R O L O I LAC G I U A DAT T R O I - N H A TRAN DEN T H O I THIEU PHONG (1341-1357), CAC BAG CO LAO CUU THAN CON LAI T H U A T H O T N H U L A MUA THU, N H U S A O B U O I S O M . TIEN SINH (TRUONG HAN SIEU) LUC AY L A N G U O I NOI BAT S U N G S U N G D U ( 3 C MOI NGUOI KY VONG. (Cvi n h a n Vu P h a m Khai (1807-1872)) - T R U O N G YEN (PHU TRUONG YEN) LA NOI DO HOI VAN VAT DAU TIEN vA PHUC T H A N H (CHI TRUONG HAN SIEU) L A T H A I S O N (NUI THAI SON), BAG DAU (SAO BAC DAU) CUA R U N G N H O (NHO GIAO). (Ciir nhan Nguyin Tiif Man (1816-1901))
 8. - SIEU (TRUONG HAN SIEU) LA MOT N G U O I KIEN CUONG K H O N G CHIU KHUAT PHUC, CO VAN CHUONG CHINH SU, CO NHIEU CONG GIUP DAN. (Cu nhan Nguyin Tuf Man) - TRUONG HAN SIEU LA MOT DANH NHAN VAN HOA, MOT NHA VAN LON DOI TRAN CO TAM VOC DAT NUOC-LA NHA VAN HANG DAU. (Giao sU Nguyen Hue Chi - Tap chi vdn hgc - so' 4-1994).
 9. - TRUONG H A N S I E U L A MOT DANH N H A N V A N H O A C U A DAT N U O C , CUNG L A N G U O I D A C O CONG L O N D O I V O I M A N H DAT NINH BINH QUE HUONG ONG, 6 C H 6 T U RAT S O M ONG DA P H A T H I E N , N G O I CA NUI NON NUOC (DUC THUY SON), L A M CHO NO T R 6 T H A N H BAT T U , D U N G N H U MOT CAU THO CUA NGUYfiN DU "THI T H A N H THAO THU GIAI THIEN CO" (CAU THO LAM XONG THI CAY CO DEU TRd NEN BAT Tlf). VI VAY, NGOAl VI TRI HIEN NHIEN CUA ONG TRONG VAN HOC sU VA VAN HOA sU D A N T O C , DIA PHUONG TINH N H A NEN X A Y T U ( 3 N G CUA TRUONG H A N S I E U . . . 6 HON NUI DANH TIENG NAY". (Giao sir NguySn Hue Chi - Thu gijfi La Dang Bat ngay 22 t h a n g 6 nam 1992).
 10. Uy vicii Ban chdp hanh Trung Ucmg Bdng, Bi thii Tinh iiy Ninh Binh Pham Minh Tuyen ddng hiicmg tai den Truong Thdng Phil. Anh: THANH BINH
 11. H 6 I THAO VE NHA VAN TRUONG HAN SIEU i v^ Pwx Cdc GS, cdn bg nghien cihi thugc Vien Vdn hgc vd nhUng gido vien day vdn d tricang THPT Lucmg Vdn Tuy. (9-3-1994) Anh: Tu lieu Nghenh phong cdc tren dinh Due Thuy san Anh: DAOMINHTlft'N
 12. Hdu Cung den Cao Dd (Rd Nam) tha Truang Hdn Sieu. Anh: Tir lieu GS Nguyen Bang Manh ddng hUcmg tai den Trumg Thang Phu (Nmh Binh) Anh: Tu lieu
 13. Tc Id o den Tii Xd (Hdi Duong) thd TrUong Hdn Sieu Anh: Tif lieu Tdc gid ddng huong tai den Truong Thdng Phu trong ngdy cdt bdng khanh thanh (15-11-2000) ; , .„ ,., '^ An/i: ! ir l i e i i
 14. LCfl NOI DAU La mot thay giao day van d trifdng trung hoc pho thong, toi da day rat nhieu lan bai Bach Bang giangphil ciia Trirang Han Sieu trong chiTong trinh van hoc Idp 10. Tru'ong Han Sieu lai la ngu'di Ninh Binh, nen toi rat t\i hao, tran trong va kinh yeu dng. Ngay tCr khi tai lap tinh Ninh Binh nam 1992, day van d Tru'dng trung hoc pho thong Lucfng Van Tuy, thi xa Ninh Binh, toi da budc dau nghien cxiu, suXi tam cac ttf lieu cd lien quan den Trifong Han Sieu. Sach viet ve TriTOng Han Sieu qua it. Dgi Viet siC ky todn thu, tap 2, ghi ve than the va s\i nghiep cua dng cung khdng nhieu. Tdi da bien thi/hdi Ban Van hoc cd can dai Viet Nam thude Vien Van hoc ve sy danh gia Trirang Han Sieu trong van hoc thdi Tran. Ngay 22 thang 6 nam 1992, tdi da nhan dirge thir tra ldi cua Tnrdng ban Van hoc cd can dai Viet Nam-Gs. Nguyen Hue Chi viet:
 15. Ve Trdn Hung Dao vdi "Hick tUdng sy" nhU thudng ggi, xet trong dong vdn hoc yeu niCdc ong cung Id mot trong nhitng tdc gid tieu bieu nhat, nhung rat tiec sdng tdc cila ong chi co the, nen cho du ong CO cong lan trong viec danh giac giii nUdc vd CO dong gdp rieng cila minh vao van hgc, vdn khong the vi the md xep ong len tren mot TrUang Hdn Sieu nhd vdn. Ngay 23 thang 10 nam 1993, trong thir gijfi cho tdi, Gs. Nguyen Hue Chi da khich le: Toi rat vui vi anh qua Id mot thdy gido co tdm Idng gan bo vdi que huang vd danh nhdn cila que huang. Vi vay, de'n ngay 9 thang 3 nam 1994, nhan ky niem 640 nam Trirang Han Sieu mat, TriTdng trung hoc phd thdng LiTOng Van Tuy da td chufc dirge Hdi thao khoa hgc ve nha van Tri/ang Han Sieu'". Hdi thao da thanh cdng tdt dep. Tong ke't hgi thao, Gs. Nguyen Hue Chi danh gia: - Cong viec day nhiet tinh cila cdc anh chi md toi mudn xem nhu Id mot trdc nghiem tien phong trong viec dUa nghien cihi khoa hgc ve vdi ca so thUc tien. Id mot viec co y nghia, chdc se gay niem hao hdng khong nho cho hoat dgng lien ket giita trUdng (1) Xem bai Hoi thao khoa hoc ve nha van TrUting Han Sieu cua Pham Ngoc Lan d phan Phu luc. 10
 16. pho thong vd cdc ca quan khoa hgc tu nhien cung nhu xd hgi trong nay mai. - Trong ldi de ddn md ddu hgi thao, nhd gido Ld Ddng Bat dd phac hga nhiing net chinh yeu nhdt- c6 le Cling khd long them bdt-ve tieu siC cila Truang Hdn Sieu vd moi trudng dia vdn hoa md ong dd sdng vd hog,t dgng. - Ket qua cila hgi thao that ddng phan khdi, khong khi ludn bdn cung rat nhiet tinh^^^ Sau n a y , t r o n g thiT de n g a y 7 t h a n g 9 n a m 1997, gijfi cho tdi, Gs. Nguyen Hue Chi cdn viet: Chung toi vdn nhd mdi nhiing ngdy hgi thao TrUang Hdn Sieu d Ninh Binh vd nhiet tinh cua anh ciing nhd trUdng ddi vdi chiing toi. Toi nghi nen kien tri van dgng de dung cho dugc mot tugng TrUang Hdn Siiu tren nili Due Thdy. Do Id muc tieu cao vd xa cila chiing ta, cd phdi khong?. T h a n g 10 n a m 1994, Hdi Van hgc Nghe t h u a t Ninh Binh da x u a t b a n cudn s a c h TrUang Hdn Sieii- Nhd vdn lan thdi Trdn, danh nhdn van hoa dan tgc, t a p h g p cac bai v i e t ve Trirang H a n Sieu cua Gs. Nguydn Hue Chi, Gs. Bui Van Nguyen, P G s . T r a n Thi B a n g T h a n h , cac n h a n g h i e n cufu v a n hgc Nguydn P h a m Himg, P h a m Nggc Lan va tdi. (1) Xem bai Nha van TrUdng Han Sieu td gdc nhin van hoa- Gs. Nguyen Hue Chi - Tap chi van hoc - so 4 nam 1994. 11
 17. Tdi tiep tuc viet mdt loat bai gidi thieu ve than the, sir nghiep cua Trirang Han Sieu in tren cac bao va tap chi: Nhdn ddn hdng thdng, Todn canh, Phap lugt, Gido vien vd nhd trUang, Xila nay, Viet Nam huong sdc, The gidi trong ta, Khoa hgc vd Td qudc, Thiia Thien-Hue, Ninh Binh. De'n nam 1999, nhan ky niem 645 nam nam Tru'ong Han Sieu mat, Hdi Van hgc Nghe thuat Ninh Binh xuat ban cudn sach rieng cua tdi: Truong Hdn Sieu-digc ddi, Su nghiep, Tha vdn. Ngay tir nam 1995, trong thiT giifi cho tdi, de ngay 3 thang 8, Gs. Nguyen Hue Chi viet: Toi rat quy tdm long cila anh ddi vdi danh nhdn vdn hoa TrUang Hdn Sieu cila Ninh Binh... Nhung toi chdc roi trong tuang lai, ... se cd cdi nhin xac ddng vd se hieu cong lao cila anh. Qua dung nhir vay, sach Truang Hdn Sieu-Cugc ddi, Su nghiep, Tha vdn da dirge nhan giai thudng Vdn hgc Nghe thuat Truang Hdn Sieu lan thuf H (1996-2001) do Uy ban nhan dan tinh Ninh Binh trao tang. Nam nay (2004), nhan ky niem 650 nam nam Trirang Han Sieu mat (1354-2004), Hdi Van hgc Nghe thuat Ninh Binh tai ban sach TrUang Hdn Sieu-Cugc ddi, Su nghiep, Tha vdn, cd sufa chiJa va bd sung vdi ten sach Truang Hdn Sieu-Duc Thuy San. 12
 18. Mong mudn cua tdi gid'ng nhir Gs. Nguyen Hue Chi viet: ... lam cho Truang Hdn Sieu hien dien trong tdm thiic cdc the he tre Ninh Binh, rgng han niia lam cho ong hien dien trUdc nhieu bgn be tren the gidi dang ngdy cdng den Viet Nam nhieu han, khi ddt nUdc md rgng cda chao ddn hg. Chdc chan mot ddng ngudi du lich se den thdm Non NiCdc (Due Thuy san) vd tim hieu lich sii "ngoi nhd bdo tdng thi ca hiing vi" cd mot khdng hai dd cila ddt nUdc. Tdi tin rdng hinh tugng Truang Hdn Sieu neu dugc ddt that dilng chd, se con gdp phan lam giau cho ddt nUdc Ninh Binh tren con dudng tien mgnh vao hien dgi^^^. Nhan dip cudn sach dirge tai ban, tdi xin tran trgng cam an dng Pham Minh Tuyen-Uy vien Ban Chap hanh Trung irang Dang, Bi thiT Tinh uy Ninh Binh; dng Dinh Chung Phung-Uy vien Ban Thirdng vu Tinh uy, Bi thu" Thi uy thi xa Ninh Binh da quan tam, kinh trgng nha van hoa, nha van Trirang Han Sieu. Tdi xin tran trgng cam an Gs. Nguydn Hue Chi da ddng vien, khich le, giup dd tdi trong qua trinh nghien cufu va viet sach ve Tri/ang Han Sieu. (1) Nha van TrUdng Han Sieu td gdc nhin van hoa -Gs. Nguyen Hue Chi- Tap chi van hoc- so 4 nam 1994. 13
 19. Tdi xin tran trgng cam an Thi uy, UBND thi xa Ninh Binh; Dai Phat thanh va Truyen hinh Ninh Binh; Ngan hang cdng thiTang Ninh Binh; Cdng ty cd phan xay dirng va khai thac than qua lufa Ninh Binh va dng Nguydn Xuan TrUdng da hd trg mot phan kinh phi de tdi in sach. Cudn sach khdng the t r a n h khdi nhiJng thie'u sdt nhat dinh, tdi rat mong ddc gia lugng thir va chi cho nhUng khiem khuyet de sita chCta. cho diing va day du han. Thi xd Ninh Binh, ngdy 1 thdng 1 ndm 2004. LA DANG BAT 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản