Truyền tin qua xináp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

2
636
lượt xem
121
download

Truyền tin qua xináp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xi náp là diện tiếp xúc của tế bào thần kinh với các tế bào khác ( TB thần kinh, TB cơ, TB tuyến…). "br" - có 2 loại xináp: xináp háo học và xináp điện. Xináp háo học là loại Xináp phổ biến ở động vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền tin qua xináp

 1. Bμi 30: truyÒn tin qua xin¸p
 2. Bμi 30: truyÒn tin qua xin¸p Kh¸i niÖm xin¸p. I. II. CÊu t¹o xin¸p. II. III. Qu¸ trinh truyÒn tin qua xin¸p.
 3. Bμi 30: truyÒn tin qua xin¸p truyÒn Kh¸i niÖm xin¸p. I.
 4. Quan xát hình vẽ sau đây về các kiểu xi náp. Kết hợp nội dung mục I - Sgk, cho biết khái niệm về xi náp?.
 5. Bμi 30: truyÒn qua xin¸p I. Kh¸i niÖm xin¸p. - Xi náp là diện tiếp xúc của tế bào thần kinh với các tế bào khác ( TB thần kinh, TB cơ, TB tuyến…). Hãy cho biết II. CÊu t¹o xin¸p. có mấy loại xináp? - có 2 loại xináp: xináp háo học và xináp điện. Xináp háo học là loại Xináp phổ biến ở động vật. Vậy cấu tạo của Xináp hoá học như thế nào?
 6. Chuú xin¸p Bãng chøa chÊt trung gian ho¸ häc Mμng tr−íc xin¸p Khe xin¸p Mμng sau xin¸p Thô thÓ tiÕp nhËn chÊt trung gian ho¸ häc
 7. II. Cấu tạo xi náp. II. Xi náp hóa học cấu tạo gồm: - Chùy xináp: Chứa các ti thể, và các bóng xi náp chứa chất trung gian ( phổ biến là: Acetylcholine và noradrenalin, ngoài ra còn nhiều chất trung gian hóa học khác như đôpamin, serotonin…). - Màng trước xináp. - Khe xináp: Chứa nhiều ion Na+. - Màng sau xináp: có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
 8. Bμi 30: truyÒn qua xin¸p I. Kh¸i niÖm xin¸p. II. CÊu t¹o xin¸p. III. Qu¸ trinh truyÒn tin qua xin¸p. •Theo dõi Hình ảnh sau, kết hợp quan Sát H30.3 (sgk) Hãy mô tả quá trình truyền tin qua xináp vào phiếu học tập sau:
 9. Phiếu học tập số 1: Quá trình truyền tin qua xináp Giai ñoaïn Diễn biến Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai Giai đoạn 3 Giai
 10. Đáp án PHT số 1: Quá trình truyền tin qua xináp Giai ñoaïn Diễn biến Xung thần kinh đến làm Ca2+ đi vào Giai đoạn 1 trong chùy xináp Ca2+ vào làm bóng chứa axêtincôlin Giai đoạn 2 gắn vào màng trước và vỡ ra, giải Giai phóng axêtincôlin vào khe xináp Axêtincôlin gắn vào thụ thể trên Giai đoạn 3 màng sau làm xuất hiện điện thế Giai hoạt động lan truyền đi tiếp
 11. Chú ý: Tại màng sau không có bóng chứa chất trung gian hóa học để đi về màng trước và màng trước cũng không có các thụ thể nhậnt: Tạitrung Em hãy cho biế chất gian hóa học nên thông tintin ỉđđượctruyền theo 1 sao ch ược truyền chiều từ màng trước tớqua xináp chỉ theo 1 truyền i màng sau mà không ngược lại. Các nơron thần u từ màng trước phản xạ chiề kinh trong cung liên hệ với nhau qua xi náp, nên đây là cơ sở giúp qua màng sau mà ko xung thần kinh truyềnthể truyền theo chiều xạ chỉ trong một cung phản theo 1 chiều. ngược lại?. Các bóng chứa axêtincôlin được tái tạo như thế nào ?
 12. Tổng hợp chất trung gian hóa học
 13. C©u hái tr¾c nghiÖm củng cố 1. DiÖn tiÕp xóc giøa c¸c n¬ron, gi÷a c¸c n¬ron víi c¬ quan tr¶ lêi ®−îc gäi lμ: A. DiÖn tiÕp diÖn. B. §iÓm nèi. C Xin¸p. C. D. Xiph«ng. 2. CÊu tróc kh«ng thuéc thμnh phÇn xin¸p lμ: A. khe xin¸p. B. Cóc xin¸p. D D. C¸c ion Ca+. C. mμng sau xin¸p. 3. Vai trß cña ion Ca+ trong sù chuyÓn xung ®iÖn qua xin¸p: A A. KÝch thÝch g¾n tói chøa chÊt trung gian ho¸ häc vμo mμng tr−íc xin¸p vμ vì ra. B. Xóc t¸c sù tæng hîp chÊt trung gian ho¸ häc. C. T¨ng c−êng t¸i ph©n cùc ë mμng tr−íc xin¸p . D. T¹o m«i tr−êng thÝch hîp ®Ó c¸c chÊt trung gian ho¸ häc ho¹t ®éng. 4.Nguyªn nh©n chËm xin¸p: A. DiÖn tiÕp xóc gi÷a c¸c n¬ron kh¸ lín nªn dßng ®iÖn bÞ ph©n t¸n. B B. CÇn cã thêi gian ®Ó ph¸ vì tói chøa vμ ®Ó chÊt m«i giíi khuÕch t¸n qua khe xin¸p. C. CÇn ®ñ thêi gian cho sù tæng hîp chÊt m«i giíi ho¸ häc. D. Ph¶i cã ®ñ thêi gian ®Ó ph©n huû chÊt m«i giíi ho¸ häc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản