intTypePromotion=1

Tự chụp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
100
lượt xem
31
download

Tự chụp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không phải cố đưa toàn bộ khuôn mặt vào ống kinh là được bức ảnh đẹp. Hãy gắn kết bản thân với xung quanh, đưa mình vào sự chuyển động của không gian. Nhiều người có sở thích tự chụp ảnh chân dung bằng những thiết bị hết sức đơn giản như điện thoại di động, máy ảnh du lịch hay thậm chí bằng webcam. Tuy nhiên, không phải cứ cố đưa toàn bộ khuôn mặt vào trước ống kính là có được một bức ảnh đẹp. Gắng tìm hiểu và gắn kết bản thân với xung quanh trong sự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự chụp ảnh

  1. T ch p nh • Không ph i c ưa toàn b khuôn m t vào ng kinh là ư c b c nh p. Hãy g n k t b n thân v i xung quanh, ưa mình vào s chuy n ng c a không gian. • Nhi u ngư i có s thích t ch p nh chân dung b ng nh ng thi t b h t s c ơn gi n như i n tho i di ng, máy nh du l ch hay th m chí b ng webcam. Tuy nhiên, không ph i c c ưa toàn b khuôn m t vào trư c ng kính là có ư c m t b c nh p. G ng tìm hi u và g n k t b n thân v i xung quanh trong s chuy n ng c a không gian - th i gian s giúp b n t o ra m t tác ph m chân dung chính mình hoàn h o. • Sau ây là m t s g i ý nh theo Digital Photography School. • 1. S d ng ch c năng h n gi ch p trên máy nh ho c dùng i u khi n t xa.
  2. S d ng i u khi n t xa s giúp b n t ch p b n thân trong nh ng kho nh kh c n tư ng. nh: Digitalphotographyschool. a s máy nh hi n nay u cho phép h n gi ch p. Thông thư ng, b n ch c n kho ng 10 n 15 giây di chuy n t nơi t máy nh n ch c n ch p và ch n cho mình m t tư th thích h p nh t. Tuy nhiên, c n chú ý l y nét th t chu n xác trư c khi h n gi tránh vi c i tư ng chính c a nh (là b n) b m . S ch ng hơn nhi u n u b n có b i u khi n không dây cho chi c máy nh "cưng" c a mình. B n d dàng t ch p cho mình nh ng b c nh không " ng hàng" như tư th ang nh y, ang l n nhào hay ang sút bóng...
  3. 2. Thay i cách l y nét. M t chút sáng t o trong cách l y nét s khi n nh tr nên c áo. nh: Digitalphotographyschool. Nh ng b c nh n tư ng luôn thu hút ngư i xem b ng i m nh n khác l , dù ch không m i. B n cũng s làm ư c i u này v i nh ng tác ph m t ch p b n thân b ng m t chút sáng t o trong cách l y nét. M t b c nh mà trong ó ch có khuôn m t b n hi n ra luôn khi n ngư i xem c m th y nhàm chán, th m chí m t c m tình.
  4. 3. Th ch p ngư c sáng. Nh ng tác ph m ngư c sáng luôn em l i s c hút l n cho ngư i xem. nh: Digitalphotographyschool. Ch p ngư c sáng (silhouette) r t khó, òi h i ngư i c m máy ph i n m ch c k thu t m b o an toàn cho thi t b cũng như b c nh xu t ra không quá cháy hay quá t i. M t tác ph m ngư c sáng t t không ch giúp nh n m nh ch th mà còn di n t ư c không gian xung quanh trong s i l p v màu s c. i u c t lõi là b n ph i quan sát và l a ch n th t k i m t máy nh r i ti n hành ch p th m t vài ki u trư c khi t ưa mình vào khung hình. Thông thư ng, nh ng b c nh ngư c sáng ph i qua khâu x lý b ng ph n m m tăng tương ph n và màu s c. Nên làm t i ch th c a b c nh (t c b n) và làm sáng không gian xung quanh t os i l p. il p càng cao, tác ph m c a b n càng thành công. 4. T o cho ngư i xem c m giác i tư ng trong nh là m t ngư i khác.
  5. Không nên quá gò bó r ng nh ch p cho b n thân thì ph i rõ m t. nh: Digitalphotographyschool. nh t ch p b n thân luôn t hi u qu cao khi b n bi t cách t o ra s t nhiên. Ngư i xem s có c m giác như b n ang ch p m t ngư i nào khác ch không ph i chính mình. ng quá gò bó r ng, nh t ch p b n thân thì b t bu c ph i nhìn rõ m t. M t chút thay i trong cách b c c hay trong cách l y nét s khi n b n - nhân v t chính - xu t hi n n i b t dù không nhìn rõ m t hay toàn b cơ th . 5. T o c m h ng cho chính mình. Luôn làm m i nh ng tác ph m c a mình b ng c m h ng ngh thu t. nh: Digitalphotographyschool.
  6. B n ph i th t tho i mái khi ch p cho mình m t b c nh "t sư ng". ôi khi, nh ng ý tư ng sáng t o t nhiên n y ra và ư c áp d ng h p lý s khi n b c nh tr nên c c kỳ thú v . Lư t qua m t o n phim hài trên i n tho i hay nghe m t b n nh c vui v là nh ng cách ơn gi n t oc m h ng cho b n thân trư c khi "xung tr n". B n cũng nên thư ng xuyên lư t qua nh ng trang web nh h c t p thêm kinh nghi m và có th "b t chư c" n u th y h p lý. 6. Không nh t thi t ph i ưa khuôn m t vào nh. Không nh t thi t ph i ưa khuôn m t vào nh. nh: Digitalphotographyschool. B n có th không c n khuôn m t mình trong b c nh, thay vào ó hãy ưa bàn tay, bàn chân cùng các v t d ng c a b n thân vào trư c ng kính. V i m t chút sáng t o trong b c c và m t chút khéo léo t i khâu x lý, b n s có ư c m t b c nh c áo, mang m ch t tr u tư ng.
  7. 7. Di n t c m xúc. nh ch p khuôn m t ph i di n t ư c c m xúc. nh: Digitalphotographyschool. Thông thư ng, b n nên h n ch vi c ưa m t mình vào nh. Tuy nhiên, s r t c áo n u b n bi t s d ng khuôn m t "to ùng" này bi u l c m xúc t t b c trư c ng kính. Hãy t p trung nh n m nh vào ôi m t và vòm mi ng. c bi t, các hi u ng ánh sáng n u ư c bi t cách b trí s giúp b n che l p ư c nhi u như c i m trên khuôn m t và bi u t thành công c m xúc. Nên chú ý trư c khi ưa nh cho ngư i khác xem, m t b c nh t i s khi n h m t c m tình hay th m chí s bi n b n thành trò cư i cho thiên h .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2