intTypePromotion=3

Tự lắp ráp và cài đặt máy tính cho riêng mình

Chia sẻ: Lê Châu Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

1
1.225
lượt xem
547
download

Tự lắp ráp và cài đặt máy tính cho riêng mình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tự thiết lập một máy tính mới cho riêng mình cũng là một ý tưởng nhiều người muốn thực hiện nhưng có lẽ vẫn còn đó những băn khoăn mà hầu hết mọi người gặp phải đó chính là những gì cần thiết cho chiếc máy tính của chính bạn. Trong loạt bài dưới này chúng tôi sẽ giới thiệu các kiến thức cơ bản về việc xây dựng một máy tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự lắp ráp và cài đặt máy tính cho riêng mình

 1. Tự lắp ráp và cài đặt máy tính cho riêng mình
 2. T l p ráp và cài ñ t máy tính cho riêng mình Design in Lê Châu Thanh www.phanmem3.tk Ph n 1: Ch n ph n c ng T thi t l p m t máy tính m i cho riêng mình cũng là m t ý tư ng nhi u ngư i mu n th c hi n nhưng có l v n còn ñó nh ng băn khoăn mà h u h t m i ngư i g p ph i ñó chính là nh ng gì c n thi t cho chi c máy tính c a chính b n. Trong lo t bài dư i này chúng tôi s gi i thi u các ki n th c cơ b n v vi c xây d ng m t máy tính c a riêng m i ngư i như th nào. ðây s là nh ng ñi u cơ b n r t c n thi t cho nh ng ngư i mu n t t o cho mình m t máy tính mang tính cá nhân. M c ñích chính v i máy tính m i mà chúng tôi gi i thi u trong bài s có b vi x lý quad core, ñi kèm v i nó là nhi u b nh và hai c ng DVI ñ có th ch y cùng m t lúc hai màn hình. V i ý th c không hoang phí v chi phí, chúng tôi s giúp b n ch n ra c u hình nào t t nh t cho túi ti n c a mình. T i sao b n c n ph i t xây d ng? Ch c ch n r ng vi c t xây d ng cho mình m t máy tính là m t cách giúp b n h c h i thêm ñư c nhi u ñi u… tuy nhiên ñó không ph i là lý do ñ c n thi t ñ xây d ng m t máy tính cho riêng b n. ðây là m t vài lý do cho ñi u ñó: • Có th d dàng nâng c p máy tính c a mình hơn. • Có th t ch n các thành ph n, v i m c ñích cu i cùng có m t máy tính ch y nhanh hơn vi c ñi mua m t máy tính c u hình s n (các máy tính này thư ng ñư c c u hình làm sao ñ gi m thi u giá thành m t cách th p nh t có th ). • Có th overclock máy tính ñ ñ t ñư c t c ñ cao hơn mà các thành ph n c a b n có kh năng. 1
 3. N u nghĩ r ng t mình xây d ng có th r hơn ñi mua m t máy tính b thì ñi u ñó là hoàn toàn sai l m. N u b n ch ñ m c ñ v a ph i, hãy mua m t máy tính ñư c d ng s n t i các ñ i lý. Ch n m c giá c phù h p Th ñ u tiên b n c n th c hi n là xác ñ nh xem kho ng chi phí c a mình dành cho máy tính là bao nhiêu, có th ch kho ng 500$ nhưng cũng có th lên ñ n 5000$. B n có th xây d ng m t máy tính khá nhanh v i chi phí không ñ n 1000$, ch c n lưu ý r ng các thành ph n m i nh t s tiêu t n kinh phí nhi u hơn. N u b n ch n phiên b n trư c ñó m t chút thì có th s ti t ki m ñư c khá nhi u ti n. Nh ng thành ph n nào c n thi t Xây d ng m t máy tính cho riêngminhf cho phép b n có th ch n các thành ph n mong mu n,… có th là ba ñĩa c ng? Không v n ñ ! Tuy nhiên nh ng gì b n c n quan tâm là các thành ph n t i thi u ph i có cho m t máy tính là gì? • Case v i ngu n c p - Power Supply • Motherboard – Lưu ý: M t s bo m ch ch có tích h p card ñ h a và card audio cũng như card m ng . • Processor • Memory (RAM) • Hard Drive • Video Card Các thành ph n khác • DVD/CD drive - C n thi t cho vi c cài ñ t h ñi u hành m i. • LCD Monitor- N u chưa có màn hình. • Keyboard/Mouse - N u chưa có. • Speakers - N u không có ho c mu n nghe âm thanh. • Và nhi u thành ph n khác mà b n mu n b sung, tuy nhiên chúng tôi s không li t kê h t chúng ñây. Câu h i l n: AMD hay Intel? S l a ch n l n nh t mà b n c n ph i th c hiên khi xây d ng m t máy tính ñó là b vi x lý… b n mu n s d ng b vi x lý c a AMD hay Intel? Qu th c không có câu tr l i xác ñáng nào ñây, nhưng l a ch n c a b n s nh hư ng ñ n các bo m ch ch mà b n s d ng. N u b n không ch c ch n, hãy ch n m t trong các CPU Core 2 c a Intel là m t gi i pháp 2
 4. khôn ngoan hơn c . Khi b n ñã ch n xong b vi x lý, c n ph i ki m tra các chi ti t k thu t v ki u bo m ch ch mà b n c n thi t. Cho ví d , n u quan sát vào m t b vi x lý b n s th y nó có ghi ki u socket 775 và ch y bus 1066MHz như hình bên dư i. S d ng các thông tin này, h u h t các site ñ u cho phép b n th c hi n tìm ki m b ng cách ñ c tính ñó. ði u ñó s giúp b n b o ñ m ñư c r ng bo m ch ch c a mình s tương x ng v i b vi x lý ñã ch n. Trong quá trình ch n, b n c n ñ ý ñ n m t s thông s k thu t khác như bo m ch ch ñó có tích h p video, RAID, hay không. (Lưu ý r ng n u b n lên k ho ch mua m t card video r i thì không nên ch n bo m ch ch ñã tích h p card video trên nó). Ban cũng c n ph i ch n bo m ch ch h p v i case c a mình. Cho ví d , n u case c a ban là ATX thì b n c n m t bo m ch ch ATX: 3
 5. Graphics Card gì? Vi c ch n video card xoay quanh câu h i sau: B n có mu n chơi game c n h tr nhi u ñ h a hay không? N u b n c n chơi game h tr ñ h a thì b n ph i chi phí thêm ti n cho m t card ñ h a t t. B ng không b n ch c n b ra kho ng 50$ cho các lo i card ñ h a ATI ho c NVIDIA DVI, ch c n v y cũng quá ñ cho nhu c u c a b n. Trong khi ch n, b n c n ph i ch c ch c r ng bo m ch ch có dúng khe c m … n u mua m t PCI Express x16 card, bo m ch ch c a b n c n ph i có lo t slot ñó. N u b n là m t game th , hãy cân nh c ñ n NVIDIA 8800 GTS card, ñây s là m t card ñ h a lý tư ng cho vi c h tr các trò chơi yêu c u nhi u v h tr ñ h a. Tuy nhiên c n ph i lưu ý r ng nhi u card video c n ñ n nhiêu gi c c m ngu n hơn, chính vì v y b n c n ph i b o ñ m r ng ngu n c a b n có ñ k t n i. N u không thư ng xuyên chơi các game n ng v ñ h a, b n có th s d ng video card NVIDIA 7600 GT th m chí c các card cũ hơn. 4
 6. Lưu ý: N u không lo l ng v hi u su t c a card ñ h a, b n có th ch n m t bo m ch ch có card ñ h a tích h p, tuy nhiên trong x lý ñ h a s cho t c ñ ch m hơn nhi u. B nh bao nhiêu là ñ ? N u s ch y phiên b n Windows ho c Linux 32-bit, b n ch c n 3GB b nh vì h th ng s không h tr ñư c b nh l n hơn 3GB. Còn n u b n mu n có thêm b nh , khi ñó nên chuy n sang h ñi u hành Windows Vista 64-bit. Khi mua b nh , b n c n ph i b o ñ m r ng b nh ph i phù h p v i chu n … n u bo m ch ch ch ch p nh n DDR2 1066, b nh 4×240 chân thì b n cũng c n tìm ñư c b nh tương x ng v i nó. Lưu ý r ng, ñôi khi các thông s k thu t v n t t không nói lên ñư c h t t t c các v n ñ … cho ví d , bo m ch ch chúng tôi mua h tr DDR2 800 cũng như DDR2 1066, vì v y tôi ch n b nh r hơn ñ ti t ki m chi phí. Chúng tôi khuyên các b n không nên t n quá nhi u ti n vào b nh tr khi b n có k ho ch overclock h th ng. ñĩa c ng và DVD như th nào? Có m t nguyên t c ñơn gi n: b o ñ m r ng b n ch mua các ñĩa SATA, c các ñĩa c ng và ñĩa DVD. SATA bus ch y t c ñ 3.0Gb/second, t c ñ s làm cho nó tr nên nhanh hơn t c ñ c a IDE bus. ði u này cũng b o v b n cho tương lai vì m t ngày nào ñó s không còn các c ng IDE nào ñư c h tr trên các bo m ch ch . 5
 7. ñĩa cưng c a b n là thành ph n d b l i nh t, chính vì v y nh ng y u t chính mà b n c n xem ñó là: nh ng ñánh giá c a ngư i dùng v lo i ñĩa, th i gian b o hành. Có nên s d ng m t Case ñ t ti n? Khi tìm ki m case, b n s nhanh chóng th y ñư c r ng m t s r t ñ t và m t s r t r . Các case r t ñ t thư ng ch y êm hơn ho c b ph n làm mát ch y êm hơn ñ i v i các case r ti n và chúng cũng cho phép b n d thao tác khi cài c m các thành ph n bên trong hơn. các case r hơn cũng ñi kèm v i ngu n c p r ti n… ñây là nh ng th mà b n c n tránh. N u b n s xây d ng m t máy tính m t cách ch c ch n, không mu n m nó thư ng xuyên, không quan tâm ñ n di n m o c a nó, trong trư ng h p này b n có th ch n m t case r ti n, tuy nhiên c n ph i mua m t ngu n c p khá ñ nh. N u b n xây d ng m t máy tính trong phòng ng khi ñó b n c n ph i chi phí nhi u hơn v case ñ có ñư c s êm ái phát ra khi b t máy. Xem các ñánh giá v toàn b các thành ph n ñã ch n Khi b n ñã ch n xong các thành ph n c a mình, nên xem các thông tin ph n h i t m i ngư i. Rõ ràng vi c ki m tra các ñánh giá v m i m t thành ph n là r t c n thi t. C u hình cu i cùng ñây là ph n c ng mà chúng tôi ñã ch n, lưu ý r ng giá c ñư c ghi ñây ch mang tính ch t tham kh o. Processor 6
 8. Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz LGA 775 $219 Motherboard ASUS P5K-E LGA 775 Intel P35 ATX Motherboard $139 Memory mushkin 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) $88 Hard Drive Samsung 750GB 7200 RPM 32MB Cache SATA 3.0Gb/s $120 Case XION II XON-101 Black Steel ATX Mid Tower 450W Power Supply $70 Video Card NVIDIA 7600GT 256MB PCI Express x16 $73 DVD LITE-ON 2MB Cache SATA DVD Burner with LightScribe $30 T ng giá thành $739 ðây là t t c các thành ph n c n thi t ñã ñư c mua v : 7
 9. Ph n 2: L p ráp ph n c ng Trong ph n trư c c a lo t bài này, chúng tôi ñã hư ng d n cho các b n cách ch n và ñã ch n ra các thành ph n ph n c ng c n thi t cho vi c xây d ng m t chi c máy tính. Trong ph n hai c a lo t bài này, chúng tôi s gi i thi u cho các b n cách l p ráp các thi t b thành ph n ñó l i v i nhau. Lưu ý: ði u này có nghĩa chúng tôi s gi i thi u cho các b n m t cách t ng quan, nh ng y u t cơ b n…. M i m t c u hình s có nh ng ñi m khác nhau chính vì v y các b n c n ph i ñ c k hư ng d n c a d ng c a m i m t thành ph n. L p ráp các thành ph n Các công c c n thi t: Tua vít, th i gian, s kiên nh n, m t s lo i băng dính. Th ñ u tiên c n ph i th c hi n là b t ñ u g b m t cách c n th n nh ng thành ph n mà chúng ta v a ch n v , ñ c bi t là b vi x lý. 8
 10. L p ráp b vi x lý vào bo m ch ch trư c khi ñ t bo m ch ch vào trong case, ñi u ñó s làm cho b n thao tác d dàng hơn và quá trình thao tác cũng nhanh hơn trong trư ng h p b n th c hi n l p ñ t bo m ch ch trư c. M các ch t trên socket c a b vi x lý… 9
 11. … c n ph i tháo ñư c ph n plastic m ng ñ b o v các cân c m. Lưu ý r ng các hư ng d n s d ng cho các b vi x lý c a Intel có th không gi ng và không nên dùng cho AMD. Sau ñó cài ñ t m t cách c n th m b vi x lý vào, c n ph i b o ñ m gióng ñúng các ch t gi . ðóng khóa ch t m t cách c n th n sau khi c m xong CPU. Cho ñ n lúc này b n v n c n ph i ñ i ñ g n qu t cho t i khi bo m ch ch ñư c ñ t an toàn vào ñúng v trí c a nó. 10
 12. Bo m ch ch thư ng ñi kèm v i nó là m t m nh kim lo i ñ y phía sau, ñó chính là v trí các c ng ra vào c a bo m ch. B n c n ph i ñ t t m kim lo i này trư c khi cho bo m ch ch vào trong case. Lưu ý: Trư c khi ñ t bo m ch ch , b n c n ph i b o ñ m r ng case c a mình có c vít ñ ñ nh v cho bo m ch. M t s case có các l b t vít và vít ñi kèm, tuy nhiên b n v n c n d phòng thêm. Ki m tra hư ng d n s d ng c a b n. Lúc này hãy ñ t m t cách c n th n bo m ch ch ñã c m b vi x lý vào trong case, kh p v i các l i và các l y gi . 11
 13. C n b o ñ m r ng các ñ u ra vào c a các c ng trên bo m ch ch ñúng v i các l trong t m ñ c l các c ng… b n có th ñi u ch nh các ph n kim lo i c a t m ñ y phía sau n u chúng không thích h p, vì r t có th chúng ñã b b cong không ñúng khi v n chuy n. Lúc này dùng tua vít ñ b t ch t bo m ch ch vào case c a b n. H u h t các bo m ch ch ñ u có ñ n 9 l b t vít. Th quan tr ng nh t lúc này là b n nên ñ t t t c các c vào các l b t c a chúng, không nên v n m t c nào ñó quá ch t, ch c n v n v a ñ ñ bo m ch ch không b chuy n r i sai v trí, sau ñó l n lư t v n ch t d n các c gá. 12
 14. Bư c ti p theo b n c n ph i c m các ñ u cáp … m t s bo m ch ch có cáp ngu n b n chân c n ph i ñư c c m g n b vi x lý. B n nên c m cáp trư c khi l p qu t cho b vi x lý ñ d thao tác hơn. M o: Khi l p ráp các thành ph n c a máy tính v i nhau, b n nên nghĩ r ng… n u mình k t n i m t cáp ho c l p thêm vào m t thành ph n nào ñó thì li u nó có th khó khăn cho b n l p các thành ph n ti p theo hay không? 13
 15. Lúc này b n có th l p qu t c a b vi x lý vào ñư c r i, hãy th c hi n m t cách c n th n, chú ý sao cho kh p v i các l và ph i b o ñ m r ng hương ñ có th c m ñư c cáp vào ngu n c p. M o: B n nên s d ng m t ít h p ch t d n nhi t ph n ti p giáp gi a CPU và qu t, ch t d n nhi t này s làm gi m nhi t CPU t t hơn. 14
 16. C n ph i ñi u ch nh b n c ch t ñ chúng ñư c ñ nh v ñúng theo hư ng d n s d ng. Khi qu t ñã ñư c l p ñúng v trí, b n c n n m nh vào b n ch t ñ nh v trong m t cách chéo nhau. Cho ví d , b n nh n ch t gi góc trên bên ph i trư c, sau ñó nh n ch t góc dư i bên trái. 15
 17. Ti p ñ n b n c n k t n i các dây c a bo m ch ch v i các dây d n ñ n các nút c p ngu n và các nút kh i ñ ng l i. Cách th c th c hi n và v trí s khác nhau n u các bo m ch b n s d ng khác nhau, chính vì v y các b n c n ki m tra chính xác các v trí ñư c ghi trong hư ng d n s d ng c a m i m t lo i bo m ch ch . Sau khi c m xong các dây n i này, b n c n k t n i ti p các cáp audio, USB, và các cáp khác v i case c a b n, các k t n i ngu n c a bo m ch ch (xem trong hư ng d n s d ng) 16
 18. Lúc này hãy ng m nghía và trư t ñĩa DVD vào ñúng v trí c a nó. C n ph i gióng ñúng m t trư c c a ñĩa DVD sao cho phù h p trư c khi b t ch t các c bên c nh. Nên nh r ng ñĩa DVD ho t ñ ng s r t rung nên b n c n ph i b t th t ch t các c gi hai bên c a nó. 17
 19. Lúc này b n có th l p ñĩa c ng vào case. B n nên l p làm so ñ qu t c a case có th làm mát ñư c c ng. Có th k t n i cáp SATA trư c khi l p c ng cũng ñư c nhưng c n ph i b o ñ m b t ch t b n c gá hai bên ñ tránh ti ng n trong khi ho t ñ ng. Cho ñ n ñây, b n ñã l p ñ t g n h t các thành ph n chính vào ñúng ch thích h p,… tuy nhiên các cáp v n còn ñang l ng l ng và r t nguy hi m. Chính vì v y các b n c n ph i s d ng s s i thít ho c băng dính ñ c ñ nh các dây cáp l ng l ng này. 18
 20. V n ñ này tùy thu c vào s khéo tay c a m i b n nhưng nên làm sao cho các cáp ñư c g n gàng nh t ñ tránh các hi n tư ng khó thao tác cho các thành ph n khác c n ph i l p sau này. Có th các b n cho r ng chúng tôi ñã quên không nh c các b n c m RAM, tuy nhiên s th t không ph i v y. B n c n ph i lưu ý r ng, ñ i v i m t s case, n u l p RAM trư c b n s không th l p ñư c c ng chính vì v y chúng ta c n ph i ch ñ i ñ l p ñ t xong ñĩa c ng trư c ñã. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản