Tử vi hàm số - Phần 4

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
294
lượt xem
210
download

Tử vi hàm số - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tử vi hàm số - Phần 4. Quyển sách này chỉ cách đoán số và chỉ cách lấy số Tử Vi. Nếu việc lấy số tương đối dễ dàng thì trái lại, việc đoán số vô cùng phức tạp, để giản dị hóa công việc này, quyền sách này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những vấn đề, những ý niệm căn bản của tử vi và đi sâu vào những triết lý của khoa Tử Vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tử vi hàm số - Phần 4

  1. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 31 Cuïc sinh Meänh, coøn goïi laø sinh nhaäp, traùi laïi laø sinh xuaát. Moïi söï hao, xuaát cuûa Meänh trong luaät töông sinh naøy ñeàu keùm toát. Nhöng ñoù cuõng coøn ñôõ hôn tröôøng hôïp töông khaéc. b) Nguõ haønh töông khaéc Ñoù laø tröôøng hôïp haønh Meänh vaø haønh Cuïc khaéc nhau nhö Kim khaéc Moäc, Hoûa khaéc Thuûy. ÔÛ ñaây, cuõng coù 2 höôùng khaéc: Meänh khaéc Cuïc vaø Cuïc khaéc Meänh. − Ñôõ xaáu laø Meänh khaéc Cuïc. Nhö Kim Meänh khaéc Moäc Cuïc. Theá Kim öu thaéng neân Meänh ñôõ hao. − Xaáu hôn laø Cuïc khaéc Meänh. Trong tröôøng hôïp naøy Meänh bò thieät thoøi raát lôùn. Nhö vaäy, vieäc töông sanh hay töông khaéc giöõa Meänh cuïc coù 4 möùc ñoä hay dôû khaùc nhau. Moãi tröôøng hôïp hay dôû, tuy coù giaù trò rieâng reõ, nhöng ñaùng keå laø coù giaù trò trong theá töông quan vôùi söï thuaän hay nghòch lyù cuûa tuoåi AÂm Döông noùi treân. Giöõa 2 loaïi töông quan AÂm Döông cuûa tuoåi vaø Nguõ Haønh cuûa Meänh Cuïc, caøng coù nhieàu yeáu toá thuaän lôïi thì soá caøng ñeïp. Hai loaïi töông quan naøy keát hôïp laïi ñöa ñeán 8 höôùng luaän ñoaùn: TÖÔNG QUAN TÖÔNG QUAN NGUÕ HAØNH AÂM DÖÔNG 1. Cuïc sinh Meänh 3. Meänh khaéc Cuïc AÂm Döông thuaän lyù 2. Meänh sinh Cuïc 4. Cuïc khaéc Meänh 5. Cuïc sinh Meänh 7. Meänh khaéc Cuïc AÂm Döông nghòch lyù 6. Meänh sinh Cuïc 8. Cuïc khaéc Meänh Söï caân phaân toát xaáu giöõa 8 tröôøng hôïp naøy raát khoù khaên nhaát laø ñoái vôùi 4 tröôøng hôïp 3, 4, 5 vaø 6. Taát nhieân, ai cuõng ñoàng yù raèng, lyù töôûng nhaát laø ca 1, keá ñeán laø ca 2, xaáu nhaát laø ca 8, xaáu nhì laø ca 7. Ñoái vôùi 4 tröôøng hôïp kia, coù 2 caùch löôïng giaù: − Xem qui luaät töông thuaän AÂm Döông quan troïng hôn. Caùch naøy tham chieáu caên baûn trieát lyù cho raèng taùc hoùa AÂm Döông sinh ra nguõ haønh, neân qui luaät töông thuaän veà AÂm Döông öu thaéng hôn. Theo caùch giaûi thích naøy, thì tröôøng hôïp 3 vaø 4 phaûi hay hôn tröôøng hôïp 5 vaø 6. − Xem töông sinh nguõ haønh cuûa baûn Meänh laø moät yeáu toá then choát cuûa laù soá, neân vieäc phuø sinh cho Meänh nhaát ñònh phaûi öu thaéng hôn, duø laø gaëp boái caûnh AÂm Döông nghòch lyù. Theo ñoù, ca 5, 6 hay hôn ca 3, 4. Ñaây cuõng laø moät nghi vaán nöõa trong khoa Töû – Vi. Caàn löu yù raèng: − Tröôøng hôïp töôøng thuaän hoaøn toaøn cuûa ca 1, khoâng coù nghóa laø laù soá ñoù ñeïp. Ñaây cuõng chæ laø 1 yeáu toá maø thoâi, khoâng phaûi laø ñieàu kieän ñaày ñuû cho moät laù soá ñeïp, caàn phaûi coù theâm nhöõng ñieàu kieän khaùc nöõa. − Tröôøng hôïp baát lôïi hoaøn toaøn cuûa ca 8 cuõng khoâng coù nghóa laø soá hoaøn toaøn xaáu. Raát coù theå caùi xaáu chæ lieân quan ñeán moät hay vaøi cung naøo ñoù maø thoâi. Vaán ñeà keá tieáp laø phaûi duøng phöông dieän naøo baát lôïi cho döông soá baèng caùch ñoái chieáu vôùi caùc yeáu toá khaùc. 3) Xem ñòa lôïi cuûa cung an Meänh
  2. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 32 Baûn Meänh toát hay xaáu cuõng coøn tuøy thuoäc ñòa lôïi cuûa cung an Meänh. Ñòa lôïi naøy do qui luaät töông quan cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh chi phoái theo baûng keâ döôùi ñaây: BAÛN SINH VÖÔÏNG BAÏI TUYEÄT MEÄNH ÑÒA ÑÒA ÑÒA ÑÒA Hôïi Maõo Tyù Thaân MOÄC (AÂm Thuûy) (AÂm Moäc) (Döông Thuûy) (Döông Kim) Daàn Ngoï Maõo Hôïi HOÛA (Döông Moäc) (Döông Hoûa) (AÂm Moäc) (AÂm Thuûy) Tî Daäu Ngoï Daàn KIM (AÂm Hoûa) (AÂm Kim) (Döông Hoûa) (Döông Moäc) Thaân Tyù Daäu Tî THUÛY (Döông Kim) (Döông Thuûy) (AÂm Kim) (AÂm Hoûa) Thìn Tuaát Tî (Döông Thoå) Ngoï Maõo THOÅ (AÂm Hoûa) Söûu Muøi (Döông Hoûa) (AÂm Moäc) (AÂm Thoå) Coù 4 giai taàng veà ñòa lôïi: − Toát nhaát laø sinh ñòa. Taïi cung ñòa. Baûn Meänh ñöôïc cung An meänh phuø sinh. − Toát nhì laø vöôïng ñòa. Taïi cung naøy haønh cuûa cung vaø haønh Meänh tî hoøa (gioáng nhau). Meänh ôû ñuùng moâi tröôøng cuûa noù. − Xaáu laø baïi ñòa. Taïi cung naøy, baïi ñòa ñoái khaéc vôùi sinh ñòa veà maët AÂm Döông. − Xaáu nhaát laø tuyeät ñòa. Taïi cung naøy, haønh cung vaø Baûn Beänh khaéc nhau veà baûn chaát vaø caû veà aâm döông. Baûn Meänh bò 2 loaïi khaéc cheá cho neân thieät thoøi nhaát. Thieát töôûng söï lyù giaûi naøy thoûa ñaùng vaø coù theå laø caên baûn boå tuùc ñeå löôïng giaù söï thuaän lôïi hay baát lôïi cuûa Baûn Meänh. Tuy nhieân, baûng keân treân chæ ñeà caäp ñeán 1 soá cung lôïi ñòa hay baát lôïi ñòa maø thoâi. Neáu meänh ñoùng ôû cung khaùc, coù leõ chæ coù giaù trò bình thöôøng, khoâng lôïi, khoâng haïi. Cuõng caàn löu yù raèng caùc cung sinh, vöôïng ñòa khoâng haún laø yeáu toá duy nhaát baûo ñaûm söï toát ñeïp cuûa laù soá, cuõng nhö caùc cung baïi vaø tuyeät ñòa khoâng haún coù nghóa xaáu. Caàn coù theâm yeáu toá khaéc caàn nhaéc chung. 4) Xem laàn löôït cung Phuùc, cung Meänh, cung Thaân Vieäc khaûo saùt laàn löôït 3 cung naøy nhaèm muïc ñích coù 1 khaùi nieäm toång quaùt veà söï toát xaáu cuûa laù soá. Khi xem moãi cung, neân laàn löôït löu yù caùc ñieåm sau:
  3. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 33 a) Vaán ñeà sinh, vöôïng, baïi, tuyeät ñòa cuûa cung an Phuùc, cung an Meänh, cung an Thaân ñoái vôùi haønh cuûa Baûn Meänh. Veà ñieåm naøy, xin tham chieáu phaàn trình baøy ôû treân. b) Vaán ñeà ñaéc hay haõm ñòa cuûa chính dieäu toïa thuû. Xin xem baûng lieät keâ vò trí caùc chính tinh theo tính caùch ñaéc hay haõm ñòa trong phaàn “Caùch thöùc thieát laäp moät laù soá”, baûng keâ vò trí caùc chính tinh. c) Xem caùch. Löu yù ñeán söï troïn veïn cuûa caùch (caùch chính tinh phaûi hoäi ñuû boä) söï ñaéc hay haõm ñòa cuûa caùc sao chính trong caùch. (Xem phaàn noùi veà Caùch). d) Xem caùc phuï tinh toát. Neân löu yù ñeán: − Soá löôïng phuï tinh toát. − Caùc boä cuûa phuï tinh toát. − Caùc boä cuûa phuï tinh toát (Long Phöôïng, Taû Höõu…) − Nhöõng cuïc tìm thaáy qua caùc boä tinh. − Nhöõng sao cheá giaûm ñoä hay cuûa caùt tinh (Tuaàn Trieät, hung, saùt tinh, aùm tinh, hình tinh…) − Caùc sao giaùp vaø nhò hôïp. Caøng thaáy nhieàu ñieåm toát thì cung aáy caøng toát. e) Xem caùc phuï tinh xaáu. Cuõng neân löu yù nhö treân. Ñeán giai ñoaïn naøy neân caân nhaéc: − Soá löôïng sao toát vaø sao xaáu trong cung toïa thuû − Phaåm chaát ñoái chieáu giöõa sao toát vaø sao xaáu. Ñaây laø giao ñoaïn töông ñoái khoù khaên. Coâng vieäc naøy ñoøi hoûi caân nhaéc kyõ löôõng caùc yù nghóa ñoái chieáu giöõa caùc sao. Söï löôïc khaûo 5 coâng vieäc naøy seõ giuùp ta coù moät khaùi nieäm khaù roõ reät veà toaøn theå cuoäc ñôøi ñöông söï. Ñoù laø caùi nhìn toång quaùt. Ñi vaøo chi tieát phaûi xem thieâm caùc cung cöôøng vaø nhöôïc cuûa moãi phaùi. 5) Xem cung cöôøng, nhöôïc Cung cöôøng laø cung quan troïng aûnh höôûng maïnh vaø tröïc tieáp ñeán moãi phaùi nam hay nöõ. Phaùi nam coù nhöõng cung cöôøng sau: Cung Quan, cung Taøi, cung Di, cung Theâ. Phaùi nöõ coù nhöõng cung cöôøng sau: Cung Phu, cung Taøi, cung Töû. Khi xem moãi cung, phaûi löu yù laàn löôït caùc ñieåm keâ ôû muïc 4, b, c, d, e. Caùc cung nhöôïc chæ neân xem ñeå tìm theâm yeáu toá phong phuù roõ reät vaø chính xaùc cho cung cöôøng. D. LYÙ GIAÛI LAÙ SOÁ Ñaây laø phaàn trình baøy nhöõng nhaän xeùt phaùt giaùc ñöôïc. Cuõng neân theo moät thöù töï naøo ñoù. Moãi ngöôøi coù moät caùch trình baøy. Coù theå aùp duïng boá cuïc sau: 1) Trình baøy nhöõng neùt ñaïi cöông veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi
  4. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 34 Trong phaàn naøy neân ñöa nhaän xeùt chung veà phuùc ñöùc, veà tieàn vaän, haäu vaän noùi chung, nhöõng caùi hay, caùi dôû caên baûn cuûa ñöông söï. 2) Nhöõng chi tieát caù nhaân ñöông söï Caùc chi tieát naøy bao goàm caùc ñaëc ñieåm sau: − Töôùng maïo, cô theå ñöông söï. − Tính tình, naêng khieáu. − Beänh, taät (loaïi, boä phaän, cöôøng ñoä, aûnh höôûng) − Thoï, yeåu vôùi giai ñoaïn cheát. 3) Nhöõng chi tieát veà gia ñình a) Ñoái vôùi ñaïi gia ñình, coù 2 cung Phuï Maãu vaø Huynh Ñeä. Veà phuï maãu neâu nhöõng ñaëc ñieåm (neáu coù) veà: − Söï thoï yeåu cuûa cha meï (cha cheát tröôùc, meï cheát tröôùc) − Söï giaøu ngheøo cuûa cha meï. − Haïnh phuùc gia toäc (hoøa hôïp, xung khaéc nhau vaø vôùi con caùi). − Tính neát cha meï (2 sao Thaùi AÂm, Thaùi Döông). − Cha meï ruoät, nuoâi. − Beänh taät cuûa cha meï, caùi cheát cuûa cha meï. Veà anh chò em neâu nhöõng ñaëc ñieåm veà: − Soá löôïng anh chò em trong nhaø. − Soá löôïng trai, gaùi. − Söï haïnh phuùc (töông hôïp, xung khaéc) − Anh chò em dò baøo. − Tình traïng söï nghieäp toång quaùt cuûa anh chò em. − Soá phaän vaøi ngöôøi ñaùng löu yù. − AÛnh höôûng cuûa anh chò em ñoái vôùi mình. b) Ñoái vôùi tieåu gia ñình, neâu caùc yeáu toá veà vôï choàng vaø con Veà vôï choàng: − Vieäc laäp gia ñình (thôøi gian, tröôùc vaø sau khi laäp gia ñình). − Soá löôïng vôï, choàng. − Nhöõng moái ngoaïi tình, song hoân. − Tö caùch vôï hay choàng (vôï chính, leõ v.v…) − Söï nghieäp ngöôøi hoân phoái. − Haïnh phuùc gia ñình (sum hôïp, taùn, xung, saùt, taùi giaù, tuïc huyeàn, taâm lyù 2 ngöôøi…) − Soá phaän cuûa vôï choàng (ai cheát tröôùc, caùch cheát)…
  5. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 35 Veà con caùi: − Loaïi con (nuoâi, ruoät) − Gioøng doõi noùi chung (coù con, khoâng con, soá con, trai, gaùi, con ñaàu loøng…) − Haïnh phuùc giöõa cha meï vaø con caùi. − Töông lai toång quaùt cuûa con caùi noùi chung (soá phaän, caùi cheát, caùch cheát, deã nuoâi, khoù nuoâi, tình traïng con ñaàu loøng…) − Thôøi gian sinh con (tröôùc hay sau khi coù gia ñình). − Tö caùch cha meï (tröôøng hôïp con ngoaïi hoân). c) Ñoái vôùi ngoaïi gia ñình, löu yù cung Noâ vaø caùc sao Ñaøo Hoàng − Ñôøi soáng ngoaïi hoân (coâng khai, thaàm kín, caùc hình thaùi vaø ñaëc tính…) − Ñoái töôïng (caùc haïng ngöôøi yeâu). − AÛnh höôûng cuûa ngöôøi yeâu ñoái vôùi mình vaø ngöôïc laïi (söï trung thaønh, söï giuùp ñôõ, söï phaù hoaïi, söï yeâu ñöông, söï ghen tuoâng, söï tieám quyeàn…) 4) Nhöõng chi tieát veà ngheà nghieäp Muïc naøy coù theå bao goàm caùc ñaëc ñieåm sau: − Coâng danh, söï nghieäp noùi chung. − Ngheà (caùc loaïi ngheà, caùc ngheà lieân tieáp…) − Naêng khieáu chuyeân moân. − Khoa baûng, quyeàn haønh, theá löïc töø ngheà nghieäp maø ra. − Trieån voïng cuûa ngheà nghieäp (thaønh, baïi). − Ngöôøi giuùp vieäc trong ngheà nghieäp. − Tö caùch, öôùc voïng cuûa moãi ngöôøi veà ngheà nghieäp. − Tieàn baïc töø ngheà nghieäp maø coù. − Thôøi kyø thònh suy, nhöõng may ruûi trong ngheà. − Ngheà cuûa vôï, cuûa choàng. 5) Nhöõng chi tieát veà taøi saûn Muïc naøy bao goàm caùc ñaëc ñieåm veà Taøi baïch vaø Ñieàn traïch. a) Veà taøi baïch − Tieàn baïc. − Caùch thuû ñaéc (thöøa höôûng, töï taïo, ngöôøi ngoaøi giuùp, troäm, cöôùp…) − Möùc ñoä giaøu ngheøo, haïnh phuùc kim tieàn. − Khaû naêng baûo toaøn taøi saûn, söï heân sui veà tieàn baïc. − Thôøi gian phaùt taøi, hao taøi, thôøi kyø höôûng thuï. − Caùch söû duïng tieàn baïc (boûn xeûn, vò tha, côø baïc).
  6. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 36 − Tö caùch tröôùc ñoàng tieàn (loøng tham, haø tieän, boá thí, khaét khe vôùi gia ñình, daïi gaùi…) − Nhöõng ngöôøi coù lieân heä vôùi mình veà tieàn baïc (gaùi, coå ñoâng, troäm, cöôùp, hoï haøng…) b) Veà ñieàn traïch: − Baát ñoäng saûn (nhaø, cô xöôûng, laøm aên, ruoäng vöôøn…) − Ñoäng saûn ñi lieàn vôùi baát ñoäng saûn (hoa maøu, saûn phaåm laøm ra, ñoà ñaïc trong nhaø hay xöôûng…). − Caùch thuû ñaéc ñieàn saûn (thöøa höôûng, töï taïo, sang ñoaït…) − Soá löôïng ñieàn saûn vaø phaù taùn ñieàn saûn. − Khaû naêng baûo toaøn ñieàn saûn (coâng khai, bí maät). 6) Nhöõng chi tieát veà vaän soá Döôùi ñeà muïc naøy, ta phaûi keå caùc thôøi haïn cuûa vaän soá cuûa ñôøi ngöôøi. Moãi thôøi haïn caàn neâu roõ: − Quan taâm troäi yeáu nhaát cuûa con ngöôøi trong moãi ñaïi haïn, tieåu haïn. − Nhöõng bieán coù trong thôøi haïn, lieân quan ñeán caùc phöông dieän quan, taøi, ñieàn, phu, theâ, con caùi… − Töông quan toát xaáu vôùi haïn khaùc (thôøi haïn thònh, suy). − Thôøi gian öôùc ñoaùn cuûa caùc bieán coá quan troïng. − Tình traïng con ngöôøi tröôùc caùc bieán coá. 7) Nhöõng chi tieát veà xaõ hoäi Muïc naøy bao haøm caùc ñaëc ñieåm sau: − Ñôøi soáng ngoaøi xaõ hoäi (söï heân sui khi ra khoûi nhaø). − Nhöõng ngöôøi quan troïng ngoaøi xaõ hoäi coù aûnh höôûng ít nhieàu ñeán mình (baïn beø, trai, gaùi, tính tình, thaùi ñoä cuûa hoï ñoái vôùi mình). − Moâi tröôøng xaõ hoäi, thôøi theá vaø thôøi gian luùc mình sinh soáng, cuï theå laø lôïi theá hay nghòch caûnh cuûa xaõ hoäi (sinh phuøng thôøi baát phuøng thôøi) haïnh phuùc vaø söï thích öùng cuûa mình vôùi xaõ hoäi. − Chöùc vò, ñòa vò, uy tín ngoaøi xaõ hoäi, caùi gì xaõ hoäi coù theå mang cho mình. − Cuoäc soáng ngoaïi hoân. − Tai naïn beân ngoaøi mang ñeán, beänh taät maéc phaûi. − Caùi cheát, caùch cheát, tình traïng luùc cheát (xa nhaø, tha höông…) Caùc chi tieát naøy naèm ôû 2 cung Di vaø Noâ phoái hôïp vôùi cung Meänh, Thaân. Taát caû chi tieát neâu trong 7 muïc treân ñeàu phaûi ñöôïc caân nhaéc qua haøm soá cuûa cung Phuùc ñöùc. Trong thöïc teá, phuùc ñöùc con ngöôøi khoâng phaûi chæ do cung Phuùc ñöùc cuûa laù soá qui ñònh. Coøn coù moät phuùc ñöùc thöïc taïi cuõng goùp phaàn quyeát ñònh vaän meänh con ngöôøi treân hai laù soá truøng ngaøy giôø thaùng naêm sinh, 2 cung Phuùc gioáng heät nhau. Nhöng ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø caû 2 cung coù chung moät coù tính, moät vaän maïng, cuøng gaëp bieán coá gioáng nhau vaøo moät luùc. Ngay caû anh em sinh ñoäi cuõng chöa chaéc coù töông ñoàng caù tính vaø hoaøn caûnh nhö vaäy. Söï khaùc bieät naøy haún laø do söï khaùc bieät veà phuùc ñöùc thöïc taïi cuûa moãi ngöôøi. Ñaây laø moät aån soá raát lôùn trong khoa Töû – Vi vì ít ai ño löôøng ñöôïc phuùc ñöùc thöïc taïi, khoâng bieát noåi yeáu toá naøo chi phoái tieàn kieáp xa xaêm cuûa doøng hoï. Nhöng, ai cuõng phaûi coâng nhaän raèng coù moät loaïi phuùc ñöùc thöïc taïi, khoâng haún töông ñoàng vôùi phuùc ñöùc cuûa laù soá. Nhöõng quy taéc lyù giaûi trình baøy treân
  7. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 37 ñaây cuõng chæ tham chieáu vaøo phuùc ñöùc cuûa laù soá. Do ñoù, neáu phaûi caân nhaéc qua phuùc ñöùc thöïc taïi, coù theå nhöõng keát luaän treân phuùc ñöùc laø soá phaûi ñöôïc ñieàu chænh. Duy, phuùc ñöùc thöïc taïi haõy coøn laø aån soá, neân khoâng xi bieát ñònh höôùng naøo ñeå ñieàu chænh. Thaønh thöû nhöõng giaûi ñoaùn chæ coù giaù trò töông ñoái, coù theå noùi laø moät thaát baïi cuûa khoa Töû – Vi trong vieäc kieåm keâ vaø ñònh nghóa caùc yeáu toá phuùc ñöùc thöïc taïi. Cho neân, vieäc giaûi ñoaùn moät vaøi laù soá ñaëc bieät maø coù gaëp sai laàm laø moät vieäc thoâng thöôøng. D. XEM SOÁ TREÛ CON Thoâng thöôøng, ít ngöôøi ta xem soá treû con, nhaát laø khi treû döôùi 12 tuoåi coøn naèm trong voøng baûo trôï vaø saên soùc cuûa cha meï. Duø sao, khoa Töû – Vi cuõng coù lieät keä caùch xem soá treû con theo töøng vaän tuoåi sau ñaây, moãi tuoåi töông öùng vôùi moät cung. 1 tuoåi xem Meänh, 2 tuoåi xem Taøi, 3 tuoåi xem Taät, 4 tuoåi xem Phu Theâ, 5 tuoåi xem Phuùc, 6 tuoåi xem Quan, 7 tuoåi xem Noâ, 8 tuoåi xem Di, 9 tuoåi xem Töû, 10 tuoåi xem Baøo, 11 tuoåi xem Phuï, 12 tuoåi xem Ñieàn. Khi treû leân 13 thì baét ñaàu xem haïn nhö ngöôøi lôùn. Thoâng thöôøng treû döôùi 12 tuoåi ít khi coù bieán coá chính xaùc. Coù ngöôøi cho raèng nhöõng bieán coá thònh hay suy cuûa cha meï, ñoaùn theo nghóa roäng. Nhöng söï toång quaùt hoùa naøy deã bò sai laàm. Thaønh thöû, xem soá treû con ñoøi hoûi söï caân nhaéc kyõ löôõng vaø cho duø coù caân nhaéc cuõng chæ neân keát luaän deø daët maø thoâi. PHAÀN THÖÙ HAI Chöông 1 Luaän veà caùc cung A. PHAÂN BIEÄT CAÙC CUNG 1) Cung ban ngaøy vaø cung ban ñeâm Naêm cung DAÀN, MAÕO, THÌN, TÎ, NGOÏ, laø cung ngaøy. Naêm cung THAÂN, DAÄU, TUAÁT, HÔÏI, TYÙ laø cung ñeâm. Rieâng 2 cung SÖÛU vaø MUØI ñöôïc xem nhö giaùp giôùi ngaøy vaø ñeâm. 2) Cung AÂm vaø cung Döông Nhöõng cung DAÀN, THÌN, NGOÏ, THAÂN, TUAÁT, TYÙ laø cung Döông, coøn laïi laø nhöõng cung AÂm. 3) Cung thuoäc nguõ haønh − Cung THOÅ : 4 cung THÌN, TUAÁT, SÖÛU, MUØI − Cung KIM : 2 cung THAÂN, DAÄU − Cung THUÛY : 2 cung HÔÏI, TYÙ − Cung MOÄC : 2 cung DAÀN, NGOÏ − Cung HOÛA : 2 cung TÎ, NGOÏ Phoái hôïp AÂm Döông Nguõ Haønh, ta coù nhöõng loaïi cung AÂm Thoå (Muøi), Döông Thoå (Thìn), AÂm Kim (Daäu), Döông Kim (Thaân), AÂm Thuûy (Hôïi), Döông Thuûy (Tyù)… Vì tính chaát khaùc nhau giöõa AÂm vaø Döông giöõa 5 haønh, neân cung AÂm Hoûa (löûa ít noùng), khaùc cung Döông Hoûa (löûa thaät noùng), AÂm Thuûy (nöôùc laïnh) khaéc cung Döông Thuûy (nöôùc aám) v.v…
  8. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 38 YÙ nghóa caùc cung theo AÂm Döông Nguõ Haønh seõ ñöôïc baøn trong phaàn Luaän veà AÂm Döông Nguõ Haønh. B. PHÖÔNG HÖÔÙNG CAÙC CUNG Truïc Tyù Ngoï, Maõo Daäu ñöôïc duøng ñeå chæ danh 4 höôùng Baéc Nam, Ñoâng Taây, Tyù laø höôùng Baéc, Maõo laø höôùng Ñoâng. Caùc cung khaùc, tuøy theo söï tieáp caän vôùi höôùng naøo, seõ coù 1 phöông rieâng bieät. Ví duï: Cung Tuaát giaùp 2 höôùng Taây vaø Baéc, nhöng saùt caïnh höôùng taây, neân goïi Taây Baéc laø Taây Baéc thieân Taây. Cung Hôïi cuõng ôû höôùng Baéc, nhöng giaùp Baéc, neân goïi laø Taây Baéc thieân Baéc Höôùng vaø phöông cuûa caùc cung coù aûnh höôûng ñeán yù nghóa toång quaùt cuûa cung. Ví duï nhö Thaùi döông (maët trôøi) hôïp ñòa ôû caùc cung höôùng Ñoâng (Daàn, Maõo, Thìn, Tî). Thaùi AÂm (maët traêng) seõ lôïi ñòa ôû caùc cung Thaân Daäu, Tuaát Hôïi, Tyù. Nhöõng sao Nam ñaåu ôû höôùng Nam laø thuaän vò, sao Baéc ñaåu ôû höôùng Baéc laø thuaän vò. Moãi laàn coù hôïp ñòa hay thuaän vò thì söï hay ñöôïc taêng tieán moät caùch ñaùng keå. Ngöôïc laïi, thì seõ nghòch lyù, caùi hay bò chieát giaûm, söï baát lôïi seõ gia taêng.. C. ÑÒNH NGHÓA TOÅNG QUAÙT CUNG Coù 12 chæ danh cho 12 cung. Ñoù laø: Meänh, Phuï, Phuùc, Ñieàn, Quan, Di, Noâ, Taät, Taøi, Töû, Phu (Theâ) vaø Baøo, ñöôïc an theo thöù töï keå treân theo chieàu kim ñoàng hoà. Ngoaøi ra, coøn coù cung Thaân, seõ ñöôïc an chung vôùi caùc cung sau: Meänh, Phuùc, Quan, Di, Taøi, Phu Theâ. YÙ nghóa moãi cung ñöôïc taïm giaûi thích nhö sau: moãi cung, tuøy theo danh hieäu, noùi leân 1 laõnh vöïc cuûa ñôøi soáng con ngöôøi: nhö cung Quan noùi veà ngheà nghieäp, cung Taät noùi veà söùc khoûe, cung Taøi noùi veà kinh teá. Nhöng, thaät söï, moãi cung ñeàu coù yù nghóa lieân ñôùi vôùi caùc cung khaùc: nhö cung meänh phaûi lieân ñôùi vôùi caùc cung Di, Quan, Taøi, Phuùc. Rieâng cung Phuùc haàu nhö coù yù nghóa lieân ñôùi vôùi baát cöù cung naøo vaø ban cho caùc cung khaùc caùi hay, caùi dôû cuûa cung Phuùc. Vì vaäy, ngöôøi ñoaùn töû vi khoâng neân thu heïp ñòa haït moät cung trong caùc sao toïa thuû maø phaûi xeùt taát caû boái caûnh caùc cung hay moät soá cung, maø phaûi tìm söï lieân ñôùi vôùi caùc cung coù quan heä khaùc. Ví duï nhö khaûo saùt cung Phu khoâng chæ xem theâm cung Phuùc, Di, Quan maø phaûi xem theâm Noâ, Meänh, Thaân. Khoâng neân giôùi haïn vieäc giaûi ñoaùn trong moät laõnh vöïc, ngöôøi xem töû vi cuõng khoâng neân giôùi haïn vieäc giaûi ñoaùn trong thôøi gian. Ví duï khi xem cung Taät, khoâng phaûi caùc vieäc lieân heä ñeán söùc khoûe, beänh taät, hoïa ñeàu chaát chöùa trong caùc cung chieáu Taät. Traùi laïi, moãi naêm coù 2 cung Haïn, 1 cung Haïn cuûa 10 naêm vaø 1 cung Haïn moät naêm, caû hai cuøng aùm chæ tình traïng beänh taät, söùc khoûe cuûa thôøi gian moät naêm. Thaønh thöû, phaûi loàng khung söï giaûi ñoaùn trong thôøi gian ngaén vaø daøi cuûa tieåu ñaïi haïn ñeå xem baát cöù vieäc gì. Neáu thieáu yù nieäm linh ñoäng trong laõnh vöïc vaø trong thôøi gian, ngöôøi xem töû vi chaéc chaén seõ rôi vaøo phieán dieän, khaúng ñònh thieáu soùt, ngheøo naøn, ít chính xaùc. Ngöôïc laïi, neáu bieát linh ñoäng, söï giaûi ñoaùn seõ toaøn dieän, phong phuù, chính xaùc hôn. Sau khi ñaõ thoâng yù nieäm tieân quyeát ñoù, caàn böôùc sang ñònh nghóa töø cung. 1) Cung Phuùc Ñöùc Khoa töû vi voán chòu aûnh höôûng cuûa lyù thuyeát Phaät – hoïc, neân xem cung phuùc ñöùc nhö quan troïng nhaát trong soá caùc cung vaø coù hieäu löïc chi phoái raát maïnh meõ ñeán söï hay dôû cuûa 11 cung khaùc.
  9. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 39 Khoa töû vi voán duy thaàn, duy linh, neân ñaët caên baûn suy luaän tieân khôûi treân caùc yù nieäm nhaân quaû, luaân hoài, di truyeàn, nghieäp (karma) cuûa moãi ngöôøi trong boái caûnh sinh hoaït cuûa moät gia toäc, cuûa moät gioøng hoï, trong boái caûnh ñòa lyù cuûa aâm phaàn toå tieân. Ñöôïc xem nhö coù haäu quaû di truyeàn cho ñeán nhöõng ñôøi con chaùu. Caùc yù nieäm treân ñöôïc goùi gheùm trong nhöõng danh töø toång hôïp laø “phuùc ñöùc”. Vì tính caùch huyeàn bí vaø roäng raõi cuûa yù nieäm ñoù, neân danh töø Phuùc ñöùc raát khoù hieåu. Theo thieån yù, danh töø Phuùc ñöùc coù theå hieåu treân hai khía caïnh: phaïm vi vaø noäi dung. a) Phaïm vi cuûa Phuùc ñöùc Söï tranh chaáp lieân quan raát nhieàu ñeán phaïm vi cuûa danh töø phuùc ñöùc. − Coù ngöôøi cho Phuùc ñöùc bao haøm tình traïng cuûa caû moät gioøng hoï. Quan nieäm toång quaùt naøy tuy coù khaû chaáp, nhöng, chöa ai qui ñònh roõ raøng hôn khôûi nguyeân cuûa gioøng hoï baét ñaàu keå töø ñôøi naøo (coù ngöôøi cho raèng phaùt nguyeân töø ñôøi oâng noäi) vaø seõ keùo daøi aûnh höôûng cho ñeán ñôøi naøo (coù ngöôøi cho raèng seõ keùo daøi ñeán ñôøi chaùu). Neáu theo quan ñieåm naøy thì phuùc ñöùc lieân heä ñeán 5 ñôøi: oâng, cha, mình, con, chaùu. Leõ dó nhieân, trong aùnh saùng khoa hoïc hieän ñaïi, vaø qua nhöõng thaêng traàm lòch söû cuûa caùc quoác gia, cuûa caùc gia toäc ta khoù loøng chaáp nhaän raèng 5 ñôøi trong 1 gioøng hoï laïi coù phuùc ñöùc truyeàn kieáp gioáng nhau, maø thôøi gian coù theå phuû truøm gaàn 100 naêm. Nhöng, vì khoa Töû – Vi chaáp nhaän yù nieäm nhaân quaû cuûa Phaät giaùo, neân môùi quan nieäm phaïm vi Phuùc ñöùc quaù roäng lôùn nhö vaäy. Chính vì theá, neân coù ngöôøi cho raèng chæ neân giôùi haïn phaïm vi ñeán tieåu gia ñình töùc laø cha, mình vaø con (3 ñôøi). − Phuùc ñöùc coøn laø haäu quaû cuûa aâm phaàn toå tieân ñoái vôùi mình vaø gia ñình nhoû cuûa mình. Veà ñieåm naøy, khoa Töû – Vi chòu aûnh höôûng cuûa khoa ñòa lyù Trung Hoa, cho raèng moà maû toå tieân tuøy theo vò trí, hình saéc vaø theá ñaát seõ coù aûnh höôûng xa, gaàn, ít, nhieàu ñeán sinh keá cuûa con chaùu. Vaø rieâng veà aâm phaàn, phaïm vi cuûa Phuùc ñöùc coù khi ñöôïc caùc saùch chuù giaûi ñeán 4, 5 ñôøi tröôùc vaø ñoâi khi caû 6, 7 ñôøi, lieân heä caû ñeán baøn heä chöù khoâng rieâng gì tröïc heä. Moät quan nieäm Phuùc ñöùc truyeàn kieáp mô hoà nhö theá chöa ñöôïc taùc giaû naøo giaûi thích roõ raøng. Hieän nay, thieân haï ít coøn tin vaøo Phuùc ñöùc oâng baø, thaønh thöû vaán ñeà ñaët ra laø coù neân vì söï thay ñoåi nieàm tin ñoù maø ta phaûi linh ñoäng ñaùnh giaù cung Phuùc trong boái caûnh tín ngöôõng ngheøo naøn hieän thôøi? b) Noäi dung danh töø cuûa Phuùc ñöùc Toång caùc yù nghóa suy dieãn töø caùc sao cuûa cung Phuùc cuûa taùc giaû, coù theå aán ñònh noäi dung ñaày ñuû nhaát cuûa Phuùc ñöùc nhö sau: 1) Ñöôïc moà maõ toå tieân, nhaát laø tröïc heä. Moà maû ngaøy phaûi ôû lôïi ñòa, thì con chaùu môùi phaùt ñaït: ñaây coù theå goïi laø phuùc moä. 2) Gioøng hoï phong tuùc: ñoù laø quan nieäm ñaïi gia toäc cuûa nho hoïc. Gia ñình ít con ñöôïc xem nhö keùm phuùc toäc. 3) Gioøng hoï phaûi ôû gaàn nhau trong moät laøng caøng hay. Söï ly toâng ñeå tha phöông caàu thöïc cuõng bò xem nhö baát lôïi cho phuùc ñöùc: ñoù laø quan nieäm phuùc tuï. 4) Gioøng hoï phaûi höng vöôïng maõi veà soá löôïng nhaân khaåu laãn taøi loäc, veà con trai laãn con gaùi, vaø moãi ngöôøi cuõng phaûi höng vöôïng suoát ñôøi môùi toát: ñoù laø quan nieäm phuùc thònh.
  10. TÖÛ VI HAØM SOÁ – Nguyeãn Phaùt Loäc www.tuviglobal.com 40 5) Söï höng thònh phaûi höôùng thieän môùi gieo ñöôïc nhaân toát, taïo ñöôïc quaû toát cho caùc ñôøi sau: ñoù laø quan nieäm phuùc thieän. Nhö treân ñaõ trình baøy, aûnh höôûng cuûa cung Phuùc raát roäng lôùn, coù theå cheá giaûm hay taêng tröôûng hieäu löïc cuûa 2 cung soá khaùc. Moät cung Phuùc toát chaúng haïn nhö coù theå giuùp traùnh ñöôïc nhieàu tai hoïa, beänh taät, giaûm ñöôïc nhieàu taät xaáu, cheá ñöôïc baát lôïi cuûa cung Taøi, Quan, Di, Ñieàn… neáu caùc cung naøy xaáu. Ngoaøi ra Phuùc ñöùc cuõng aûnh höôûng ñeán Ñaïi Haïn vaø Tieåu Haïn raát nhieàu. Caàn phaân bieät theâm raèng coù 2 phuùc ñöùc ñoái vôùi 1 ngöôøi moät phuùc ñöùc töø laù soá maø coù, moät phuùc ñöùc thöïc taïi maø ñöông söï ñang thuï höôûng. Coù tröôøng hôïp 2 phuùc ñöùc ñoù khoâng maáy töông hôïp. Chính phuùc ñöùc thöïc taïi môùi laø aån soå cuûa vaán ñeà giaûi ñoaùn. Ngöôøi luaän ñoaùn hay bao giôø cuõng phaûi suy dieãn töø cung Phuùc cuûa laù soá ra caùi phuùc ñöùc thöïc taïi, caøng chính xaùc caøng toát. Cuõng caàn löu yù raèng caùi toát xaáu cuûa Phuùc ñöùc nhieàu khi khoâng phaûi laø toát hay xaáu toaøn dieän maø chæ lieân quan ñeán 1, 2 phöông dieän maø thoâi, khoâng theå toång quaùt hoùa. 2) Cung Phuï Maãu Khoa Töû – Vi coù tham voïng tìm hieåu, chaúng nhöõng cuoäc ñôøi cuûa 1 ngöôøi, maø coøn caû tình traïng, thaân phaän cuûa nhöõng ngöôøi thaân thuoäc vôùi mình, theo 1 söï chi phoái raát roäng raõi giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi. Cung Phuï maãu noùi leân caùc khía caïnh sau: − Söï thoï yeåu cuûa cha meï. − Söï giaøu ngheøo cuûa cha meï. − Söï hoøa hôïp hay xung khaéc giöõa cha meï vaø giöõa cha meï vôùi con caùi, toùm laïi haïnh phuùc gia toäc. − Tính neát cha meï. − Cha meï ruoät, cha meï nuoâi. − Cha meï cheát tröôùc vaø coù khi caû caùi cheát cuûa cha hay meï, beänh taät cuûa cha meï v.v… Chaúng nhöõng caùc sao cuûa cung Phuï maãu coù theå dieãn ñaït ñöôïc caùc yù nghóa treân, maø 2 sao Thaùi Döông vaø Thaùi AÂm cuøng vôùi caùc sao ñi keøm cuõng noùi leân ñöôïc ít nhieàu caùc ñaëc tính ñoù. Thaùi Döông bieåu töôïng cho cha, Thaùi AÂm bieåu töôïng cho meï. Tuy nhieân, caàn löu yù raèng caùc ñaëc tính veà cha meï khoâng hoaøn toaøn chính xaùc. Coù nhieàu tröôøng hôïp caùc chi tieát veà cha meï raát ñuùng, maø chi tieát veà ñöông söï laïi raát khoâng ñuùng. Cuõng coù tröôøng hôïp chi tieát sai veà cha meï sai maø chi tieát veà ñöông söï laïi ñuùng. Nhöng, khoâng haún chi tieát sai veà cha meï khieán cho soá ñöông söï khoâng truùng ngaøy giôø. Nhöõng ñieàu luaän ñoaùn veà cha meï chæ coù tính caùch boå tuùc vaø töông ñoái vaø coù theå sai. Muoán chaéc chaén, taát phaûi xem chính soá cuûa cha meï ñeå phoái hôïp luaän ñoaùn. 3) Cung Meänh, cung Thaân Caàn löu yù ngay raèng nhöõng chi tieát veà vaän meänh, tính tình moät ngöôøi khoâng phaûi chæ chöùa ñöïng trong caùc sao toïa thuû ôû cung Meänh vaø cung Thaân. Noù coøn ñöôïc chöùa ñöïng ôû caùc sao trong caùc cung chieáu Meänh, chieáu Thaân, vaø caû caùc sao giaùp Meänh, giaùp Thaân. Ñaëc bieät caùc sao trong 3 cung Quan, Di, Taøi coù nhieàu aûnh höôûng ñeán Meänh, coù theå xem nhö sao thuû meänh maø khoâng ngaïi sai laàm. Cung Meänh hay Thaân bao haøm: − Ñaëc tính veà theå chaát cuûa ñöông söï.
Đồng bộ tài khoản