intTypePromotion=1

Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005

Chia sẻ: Nguyễn Minh Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

0
331
lượt xem
81
download

Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

oán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong Triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005

 1. Tuyển tập các đề thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 1993-2005
 2. &KŒQJ &˜F Ž² WKL 2O\PSLF FK½QK WKØF 2O\PSLF QˆP  9¿QJ 1J•\ WKØ QKªW
 3. &|X w W ? r D
 4. 7°P W£W F F‘F PD WU¤Q WKÒF … ) VDR FKR F 0 w W d ( … ) 1 3 ( d E
 5. &KR 1z VÁ QJX\ƒQ yd , 333, yz Kd , 333, Kz WKºD PQ ‡L«X NL¯Q yd Kd L N N N L yz Kz ) (3 €ŸW C I d L y d Kd y d K1 NNN y d Kz h y 1 Kd d L y 1 K1 N N N y 1 Kz n \)h H n3 O N N N N y z Kd y z K1 NNN d L y z Kz 7¶QK / I‚ \/ &|X + ? D
 6. &KR W w?D ) 8s- 1y DUFWJ ?, , ? ; b3 7°P PÂW QJX\ƒQ KŽP ?1 L d FÊD W w?D WUƒQ b E
 7. 7¶QK W¶FK SK‚Q 8 $b1 Q? {) $ 3 d L wWJ?D 1 ( 
 8. 2O\PSLF QP  &|X D
 9. &KR KŽP VÁ W w?D [‘F ‡·QK YŽ F¼ ‡’R KŽP E¤F KDL OLƒQ WÍF YŽ NK„QJ ‡¾QJ QK£W E”QJ NK„QJ WUƒQ E£W NÓ ‡R’Q QŽR FÊD b %L®W U”QJ ‡¾ WK· FÊD KŽP VÁ r ) W w?D F—W ‡†ÃQJ WK•QJ y? L Kr L ) W’L ED ‡L¬P SK‚Q EL¯W &KÑQJ PLQK U”QJ W¾Q W’L ?( ; b VDR FKR W II w?( D ) ( YŽ W II w?D ‡¿L G£X TXD ? ) ?( 3 E
 10. .¶ KL¯X hz w…D OŽ W¤S KÇS W£W F F‘F ‡D WKÑF YÆL K¯ VÁ WKÒF F¼ E¤F NK„QJ Y†ÇW TX‘ z &KR KDL VÁ SK‚Q EL¯W y, K ; b ;©W ‘QK [’ W U hn w…D
 11. h1 w…D [‘F ‡·QK WKHR F„QJ WKÑF €w?D ; hn w…D U W w€D ) €w? L yD €w? L KD3 L
 12. +ºL W F¼ SKL OŽ WRŽQ ‘QK NK„QJ" LL
 13. 7¶QK W d w(D 9¿QJ 1J•\ WKØ KDL
 14. &|X &KR ( a a d &KÑQJ PLQK U”QJ YÆL P½L y, K ; X SK†…QJ WU°QK F n yF L K ) ( F¼ ¶W QK£W PÂW QJKL¯P WKR PQ ‡L«X NL¯Q /F / a 1 3 $ &|X &KR ( a ? a YŽ ( a r c L &KÑQJ PLQK U”QJ 1 0 rwDUFWJ r ?D OQ w{BR ? d L r 1 D3 +ºL NKL QŽR WK° [\ UD G£X ‡•QJ WKÑF &|X &KR €w?D W) FRQVW
 15. OŽ ‡D WKÑF YÆL K¯ VÁ WKÒF &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X K¯ SK†…QJ WU°QK T? €$ €w0D R$t 0Q0 ) (, € z ( €$ ? € €w0D {BR 0Q0 ) (3 Z ( F¼ QJKL¯P WKÒF WK° VÁ QJKL¯P WKÒF FK± F¼ WK¬ OŽ KÐX K’Q &|X &KR KDL PD WU¤Q WKÒF YX„QJ ‡¾QJ F£S \ YŽ 4 *L WKL®W U”QJ I‚w\ L 4D W) ( YŽ I‚w\ 4D W) ( €ŸW w W \ 4 - ) 3 4 \ &KÑQJ PLQK U”QJ I‚ - W) (
 16. &K†…QJ &‘F ‡« WKL 2O\PSLF FK¶QK WKÑF 2O\PSLF QˆP  0‹Q WKL ‡™L VÈ &|X &KR yd , y1 , yn , y; ; b &KÑQJ PLQK U”QJ PD WU¤Q C I d L y1 y1 yn y; h y d L y1 y; yn n \)h 1 H yn d n y; d L y1 y1 O 1 y; yn y1 d L y1 d NK QJK·FK 7°P \d &|X &KR y7i w7, i ) d, 333, zD OŽ F‘F VÁ WKÒF QJX\ƒQ +\ JLL K¯ SK†…QJ WU°QK Td € ?d ) ydd ?d L yd1 ?1 L N N N L ydz ?z € €1 € €d € z ? ) y1d ?d L y11 ?1 L N N N L y1z ?z 1 1 € € NNNNNNNNN € € €d € Z ? z ) yzd ?d L yz1 ?1 L N N N L yzz ?z 1 &|X &KR PD WU¤Q w W {BR 1$i R$t 1$i \i ) z z i ; L3 R$t 1$i z {BR 1$i z 7¶QK W¿QJ C€ ) \€ L \€ L N N N L \€ w€, z ; L D3 ( d zd &|X 7°P Q D d z j$8 j$8 w\ oD , ?
 17. ( z
 18. ? WURQJ ‡¼ o OŽ PD WU¤Q ‡…Q Y· YŽ C ?I d \)H ? z O , z ; L d z
 19. 2O\PSLF QP  &|X &KÑQJ PLQK U”QJ Q®X \ OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S z YÆL \1 ) o WK° K’QJ w\ L oD L K’QJ wo \D ) z3 &|X &KR \ OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S KDL WKºD PQ ‡L«X NL¯Q \1 ) \ &KÑQJ PLQK U”QJ ‡¬ \… …\ ) ( … OŽ PD WU¤Q YX„QJ F£S  OŽ PD WU¤Q NK„QJ
 20. ‡L«X NL¯Q F Q YŽ ‡Ê OŽ W¾Q W’L PD WU¤Q YX„QJ F£S KDL …( VDR FKR … ) \…( L …( \ …( 3 0‹Q WKL *L–L W½FK &|X &KR z VÁ QJX\ƒQ G†…QJ y> , K> ; b w> ) (, d, 333, zD &KÑQJ PLQK U”QJ SK†…QJ WU°QK 3z ?L wy> R$t >? L K> {BR >?D ) ( >)d F¼ QJKL¯P WURQJ NKRQJ w$, $D &|X &KR KŽP VÁ W w?D OLƒQ WÍF YŽ F¼ ‡’R KŽP F£S PÂW WUƒQ w(, D YŽ NK„QJ SKL OŽ KŽP K”QJ &KR y, K OŽ KDL VÁ WKÒF WKºD PQ ‡L«X NL¯Q ( c y c K &KÑQJ PLQK U”QJ SK†…QJ WU°QK yW wKD KwyD ?W I w?D W w?D ) Ky F¼ ¶W QK£W PÂW QJKL¯P WKXÂF wy, KD &|X D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2