intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở người trưởng thành tại quận 4 Tp HCM - 2004

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

38
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu cắt ngang nhằm xác định tỷ lê hiện mắc tăng huyết áp (THA) ở người trưởng thành tại Quận 4 và mối liên quan giữa THA với ăn mặn, tăng chỉ số khối lượng cơ thể (BMI), hút thuốc, uống rượu, giảm họat động thể lực (HĐTL), tiền sử bản thân đái tháo đường (ĐTĐ). Mẫu nghiên cứu lấy từ cộng đồng gồm 2366 người từ 18 tuổi trở lên sống trong 30 khu phố với cách chọn mẫu cụm theo phương pháp xác suất tỷ lệ với kích cỡ dân số. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tỷ lệ hiện mắc tăng huyết áp ở người trưởng thành tại quận 4 Tp HCM - 2004

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> TYÛ LEÄ HIEÄN MAÉC TAÊNG HUYEÁT AÙP ÔÛ NGÖÔØI TRÖÔÛNG THAØNH<br /> TAÏI QUAÄN 4 TP HCM– 2004<br /> Vuõ Baûo Ngoïc*, Leâ Hoøang Ninh,** Cao Minh Nga***, Phan Traàn Tuaán*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñaây laø moät nghieân cöùu caét ngang nhaèm xaùc ñònh tyû leâ hieän maéc taêng huyeát aùp (THA) ôû ngöôøi tröôûng<br /> thaønh taïi Quaän 4 vaø moái lieân quan giöõa THA vôùi aên maën, taêng chæ soá khoái löôïng cô theå (BMI), huùt thuoác,<br /> uoáng röôïu, giaûm hoïat ñoäng theå löïc (HÑTL), tieàn söû baûn thaân ñaùi thaùo ñöôøng(ÑTÑ). Maãu nghieân cöùu laáy<br /> töø coäng ñoàng goàm 2366 ngöôøi töø 18 tuoåi trôû leân soáng trong 30 khu phoá vôùi caùch choïn maãu cuïm theo<br /> phöông phaùp xaùc suaát tyû leä vôùi kích côõ daân soá. THA ñöôïc ñònh nghóa laø Huyeát aùp taâm thu (HATT)≥<br /> 140mmHg.hoaëc huyeát aùp taâm tröông (HATTr) ≥ 90mmHg qua hai laàn khaùm; hoaëc ñang duøng thuoác haï<br /> aùp. Tyû leä hieän maéc THA ôû ngöôøi tröôûng thaønh tìm ñöôïc laø 21,89%. Tyû leä naøy taêng theo tuoåi, BMI, giaûm khi<br /> trình ñoä hoïc vaán taêng leân. Nhöõng moái lieân quan thuaän vôùi THA laø aên maën, uoáng röôïu, giaûm HÑTL, tieàn<br /> söû baûn thaânÑTÑ. Huùt thuoác laù khoâng lieân quan coù yù nghóa thoáng keâ vôùi THA. Nghieân cöùu naøy cho thaáy laø<br /> THA aûnh höôûng tôi khoûang 1/5 ngöôøi tröôûng thaønh taïi Quaän 4 vaø do ñoù caàn coù moät chöông trình phoøng<br /> ngöøa beänh THA. Chöông trình ñöôïc xaây döïng chuû yeáu laø giaùo duïc söùc khoûe vaø seõ ñöôïc tieán haønh vôùi muïc<br /> tieâu laøm giaûm yeáu toá nguy cô nhö taêng theå troïng, aên maën, uoáng röôïu, ít HÑTL, vaø quaûn lyù toát beänh nhaân<br /> THA cuõng nhö beänh nhaân ÑTÑ.<br /> <br /> SUMMARY<br /> PREVALENCE OF HYPERTENSION AMONG ADULTS LIVING<br /> IN DISTRICT 4 - HCM CITY- 2004<br /> Vu Bao Ngoc, Le Hoang Ninh, Cao Minh Nga, Phan Tran Tuan<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 93 – 99<br /> <br /> This is a crossectional study aimed to find out the prevalence of hypertension among adults in<br /> District 4- HCM city and its relationships with high sodium intake, body mass index(BMI), smoking,<br /> alcohol, physical activity, and diabetic history. A community- based sample of 2366 people at the age ≥18<br /> from 30 clusters of District 4 were selected by using Probability Proportionate to size cluster sampling.<br /> Hypertension was defined as systolic blood pressure ≥140mmHg/ or diastolic blood pressure ≥ 90mmHg<br /> through ≥ 2 visits; or taking anti-hypertensive medication. The prevalence of hypertension was found at<br /> 21.89%. The prevalence increased with age, BMI, decreased with higher education level, no difference<br /> between male and female. The relationships between hypertension and high sodium intake, drinking<br /> alcohol, decrease physical activity, diabetic history are positive. Hypertension and smoking has no<br /> significant relationship statistically. This reseach shows that hypertension affected about 1/5 population of<br /> adults in District 4 and a program of preventive hypertension is really required. Based on health<br /> education, this program will be carried out to reduce risk factors (increasingBMI, drinking alcohol,<br /> decreasing physical activity, intaking high sodium) and to manage hypertension patients as well as<br /> diabetic patients.<br /> * Trung Taâm Y Teá Quaän 4<br /> ** Khoa YTCC Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh<br /> *** Khoa Y Hoïc Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> 93<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> THA hieän nay laø moät vaán ñeà thôøi söï, laø moät gaùnh<br /> naëng cho Y Teá Coâng Coäng khoâng chæ ôû caùc nöôùc phaùt<br /> trieån maø coøn ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån vì aûnh höôûng<br /> tôùi khoaûng 10 – 25 % daân soá tuøy ñòa phöông(11). THA<br /> gaây nhieàu haäu quaû nghieâm troïng nhö tai bieán maïch<br /> maùu naõo, thieáu maùu cô tim, suy tim, suy thaän, toån<br /> thöông voõng maïc... Theo moät soá nghieân cöùu gaàn ñaây<br /> cho thaáy tyû leä THA ôû Vieät Nam hieän nay ñang gia<br /> taêng. Naêm 1999 theo Phaïm Gia Khaûi tyû leä naøy laø<br /> 16,05% ngöôøi töø 25 tuoåi trôû leân taïi Haø Noäi(7). Naêm<br /> 2001, cuõng theo taùc giaû Phaïm Gia Khaûi tyû leä naøy laø<br /> 23,02%(6). Naêm 2001 taùc giaû Phaïm Huøng Löïc nghieân<br /> cöùu taïi ñoàng baèng soâng Cöûu Long cho bieát tyû leä hieän<br /> maéc ôû ngöôøi töø 15 tuoåi trôû leân laø 14,9%(8). Moät nghieân<br /> cöùu cuûa taùc giaû Nguyeãn Höõ u Haïnh – Nguyeãn ñoã<br /> Nguyeân cho thaáy tyû leä naøy laø 13,8 % ngöôøi töø 18 tuoåi<br /> trôû leân taïi xaõ Ñaàm Dôi – Caø Mau(4).<br /> Moät soá yeáu toá nguy cô do loái soáng ñaõ ñöôïc xaùc<br /> ñònh qua nhieàu nghieân cöùu nhö: taêng caân quaù möùc, ít<br /> hoïat ñoäng theå löïc, uoáng röôïu, aên maën, huùt thuoác ...<br /> ngaøy caøng aûnh höôûng tôùi moät boä phaän khoâng nhoû<br /> trong daân soá ñaõ laøm cho tyû leä THA noùi rieâng vaø beänh<br /> tim maïch noùi chung ngaøy caøng taêng(12).<br /> Moät chöông trình döï phoøng beänh tim maïch<br /> trong ñoù haøng ñaàu laø THA caàn phaûi ñöôïc xaây döïng ñeå<br /> laøm giaûm tyû leä tai bieán do THA cuõng nhö giaûm tyû leä<br /> maéc beänh. Soá lòeâu caàn ñeå xaây döïng chöông trình laø<br /> caùc soá lieäu veà tyû leä THA cuõng nhö daân soá nguy cô cuûa<br /> töøng ñòa phöông.<br /> Quaän 4 vôùi daân soá khoûang 200000 ngöôøi soáng<br /> treân moät dieän tích 4km2, ña soá laø daân lao ñoäng ngheøo<br /> vaø hoïc vaán thaáp, lieäu tyû leä THA coù khaùc vôùi caùc ñòa<br /> phöông khaùc hay khoâng?<br /> <br /> tyû leä daân soá nguy cô theo caùc ñaëc tröng: aên maën, huùt<br /> thuoác, uoáng röôïu, giaûm hoïat ñoäng theå löïc, dö caân vaø<br /> beùo phì, tieàn söû baûn thaân bò beänh ñaùi thaùo ñöôøng<br /> cuõng nhö moái lieân quan cuûa caùc yeáu toá treân vôùi THA.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Thieát keá nghieân cöùu Ñieàu tra caét ngang.<br /> Ñòa ñieåm nghieân cöùu: Quaän 4 TP HCM.<br /> Thôøi gian: thaùng 4 naêm 2004.<br /> Daân soá muïc tieâu: Daân soá cuûa Quaän 4 töø 18 tuoåi<br /> trôû leân.<br /> Daân soá laáy maãu: Daân soá Quaän 4 töø 18 tuoåi trôû leân<br /> taïi 30 khu phoá trong ñòa baøn.<br /> Côõ maãu ñöôïc tính theo coâng thöùc(3)<br /> 1,962 x 0,138 x(1- 0,138)<br /> : n = -----------------------------= 1.148<br /> 0,022<br /> Vôùi ñoä chính xaùc mong muoán: 2%; tyû leä tham<br /> khaûo: 13,8%(4), , ñoä tin caäy 95%, trò soá tôùi haïn Z (1α/2)=1,96.<br /> Maãu ñöôïc choïn theo phöông phaùp xaùc suaát tyû leä<br /> vôùi kích côõ daân soá (probability proportionate to size<br /> cluster sampling); ñeå taêng ñoä tin caäy söû duïng hieäu<br /> öùng thieát keá (desgin effect) = 2.<br /> Côõ maãu toái thieåu = 1.148 x 2 = 2.284 ngöôøi.<br /> Tieâu chuaån choïn vaøo loâ nghieân cöùu: nhöõng ngöôøi<br /> hieän soáng treân ñòa baøn Quaän 4 coù naêm sinh töø 1985<br /> trôû veà tröôùc.<br /> Tieâu chuaån loaïi tröø: nhöõng ngöôøi bò cuït 2 tay do tai<br /> naïn hay dò taät baåm sinh, beänh nhaân taâm thaàn kích ñoäng<br /> khoâng theå tieáp caän ñeå ño huyeát aùp, phuï nöõ coù thai.<br /> <br /> Tyû leä daân soá dö caân vaø beùo phì,aên maën, huùt<br /> thuoác, uoáng röôïu, hoïat ñoäng theå löïc, tieàn söû ñaùi thaùo<br /> ñöôøng trong Quaän 4 laø bao nhieâu vaø lieân quan nhö<br /> theá naøo vôùi THA ?<br /> <br /> Ñoái töôïng ñöôïc xeáp vaøo nhoùm THA khi coù HATT<br /> ≥ 140 mmHg hoaëc HATTr ≥ 90mmHg sau ít nhaát 2<br /> laàn ño vaøo 2 thôøi ñieåm khaùc nhau(2); hoaëc ñang uoáng<br /> thuoác haï aùp.<br /> <br /> Ñeå giaûi ñaùp ñöôïc caùc caâu hoûi treân, nghieân cöùu naøy<br /> ñöôïc tieán haønh vôùi muïc tieâu toång quaùt laø xaùc ñònh tyû<br /> leä hieän maéc THA ôû ngöôøi tröôûng thaønh taïi Quaän 4 vaø<br /> <br /> Baûng caâu hoûi ñieàu tra ñöôïc soaïn theo taøi lieäu cuûa<br /> Toå Chöùc Y Teá Theá Giôùi veà caùc yeáu toá nguy cô cuûa<br /> beänh khoâng laây nhieãm(9), coù chænh söûa qua nghieân<br /> cöùu thöû cho phuø hôïp vôùi coäng ñoàng Vieät Nam.<br /> <br /> 94<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nhaäp soá lieäu baèng phaàn meàm EPI INFO 6, phaân<br /> tích baèng STATA 6.0. YÙ nghóa thoáng keâ ñöôïc xaùc ñònh<br /> khi giaù trò p < 0,05. Phaân tích ñôn bieán, phaân taàng ñeå<br /> tìm yeáu toá gaây nhieãu, töông taùc vaø hoài quy logistic ñeå<br /> tìm tyû soá soá cheânh vaø khoûang tin caäy 95% giöõa caùc<br /> nhoùm BMI, aên maën, huùt thuoác, uoáng röôïu, HÑTL,<br /> tieàn söû ÑTÑ vôùi THA.<br /> <br /> Ñoä Trò soá Trò soá So saùnh giöõa<br /> Trung<br /> leäch lôùn nhoû nam vaø nöõ duøng<br /> bình<br /> chuaån nhaát nhaát<br /> kieåm ñònh t<br /> vôùi t = 15,49; P =<br /> Nöõ 50,67 9,140<br /> 0,00 < 0,05<br /> BMI cuûa Nam <<br /> BMI<br /> Toaøn<br /> 21,79 3,618 12,08 42,67<br /> Nöõ coù yù nghóa<br /> (kg/m2) maãu<br /> Nam 21,63 3,320<br /> Nöõ<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Moâ taû daân soá nghieân cöùu<br /> <br /> 21,93 3,852<br /> <br /> Baûng 3: Taàn soá, tyû leä daân soá coù caùc ñaëc tröng aên<br /> maën, huùt thuoác, uoáng röôïu, HÑTL, tieàn söû ÑTÑ<br /> <br /> Baûng 1. Caùc ñaëc ñieåm veà daân soá, xaõ hoäi cuûa maãu<br /> <br /> Nhoùm<br /> tuoåi<br /> <br /> Phaùi:<br /> Daân<br /> toäc<br /> Ngheà<br /> nghieäp<br /> Trình<br /> ñoä hoïc<br /> vaán<br /> Tình<br /> traïng<br /> gia<br /> ñình<br /> <br /> Ñaëc ñieåm<br /> Taàn soá Tyû leä %<br /> 18 - 34<br /> 748<br /> 31,61<br /> 35 - 44<br /> 532<br /> 22,49<br /> 45 -54<br /> 459<br /> 19,40<br /> 55 - 64<br /> 246<br /> 10,40<br /> 65 trôû leân<br /> 381<br /> 16,10<br /> Nam<br /> 1.097<br /> 46,37<br /> Nöõ<br /> 1.269<br /> 53,63<br /> Kinh<br /> 2.303<br /> 97,34<br /> Hoa<br /> 58<br /> 2,45<br /> Khaùc<br /> 5<br /> 0,21<br /> Lao ñoäng chaân tay<br /> 1.402<br /> 59,26<br /> Lao ñoäng trí oùc<br /> 278<br /> 11,75<br /> Ngheà khaùc<br /> 686<br /> 28,99<br /> Khoâng bieát chöõ<br /> 139<br /> 5,87<br /> Caáp 1<br /> 639<br /> 27,01<br /> Caáp 2<br /> 833<br /> 35,21<br /> Caáp 3<br /> 619<br /> 26,16<br /> Cao ñaúng, Ñaïi hoïc, sau Ñaïi hoïc<br /> 136<br /> 5,75<br /> Ñoäc thaân (chöa laäp gia ñình)<br /> 555<br /> 23,46<br /> Coù choàng,vôï<br /> 1.540<br /> 65,09<br /> Goaù<br /> 227<br /> 9,57<br /> Ly thaân, ly hoân<br /> 44<br /> 1,86<br /> <br /> Baûng 2. Chieàu cao, caân naëng, chæ soá khoái löôïng cô theå<br /> (BMI) trung bình cuûa daân soá<br /> <br /> Chieàu<br /> cao<br /> (m)<br /> Caân<br /> naëng<br /> (kg)<br /> <br /> Toaøn<br /> maãu<br /> Nam<br /> Nöõ<br /> Toaøn<br /> maãu<br /> Nam<br /> <br /> Ñoä Trò soá Trò soá So saùnh giöõa<br /> Trung<br /> leäch lôùn nhoû nam vaø nöõ duøng<br /> bình<br /> kieåm ñònh t<br /> chuaån nhaát nhaát<br /> Nam cao hôn nöõ<br /> 1,56 0,0758 1,3 1,83<br /> coù yù nghóa thoáng<br /> keâ vôùi t = 40,846;<br /> 1,61 0,0649<br /> P= 0,000 =<br /> 65<br /> <br /> 4<br /> 45<br /> -5<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> 35<br /> -4<br /> <br /> Hình 2.Tyû leä% THA theo nhoùm tuoåi<br /> <br /> 55<br /> -6<br /> <br /> 4<br /> 18<br /> -3<br /> <br /> 0%<br /> <br /> ξ 2 =637,289; P=0,000.<br /> <br /> 100%<br /> 80%<br /> 60%<br /> 40%<br /> <br /> 43,17%<br /> <br /> KhoângTHA<br /> <br /> 35,84%<br /> 15,97%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> 13,25%<br /> <br /> 10,29%<br /> <br /> Hình 3. Tyû leä THA theo trình ñoä hoïc vaán<br /> <br /> 96<br /> <br /> ξ 2 =164,31; P=0,000.<br /> <br /> CÑ<br /> -Ñ<br /> H<br /> <br /> 3<br /> caáp<br /> <br /> caáp<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> caáp<br /> <br /> Mu<br /> ø ch<br /> öõ<br /> <br /> 0%<br /> <br /> CoùTHA<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> 100%<br /> 80%<br /> <br /> 35,72%<br /> <br /> 60%<br /> <br /> KhoângTHA<br /> <br /> 10,79%<br /> <br /> 17,48%<br /> <br /> Coù THA<br /> <br /> 40%<br /> 20%<br /> 0%<br /> LÑCT<br /> <br /> LÑTO<br /> <br /> Khaùc<br /> <br /> ξ 2 =109,47; P=0,000.<br /> <br /> Hình 4.Tyû leä THA theo ngheà nghieäp<br /> <br /> 100%<br /> 80%<br /> 60%<br /> <br /> 50%<br /> <br /> 38,35% 36%<br /> <br /> 40%<br /> <br /> KhoângTHA<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Coù THA<br /> <br /> 18,4%<br /> <br /> 20%<br /> <br /> >=<br /> 40<br /> <br /> ,99<br /> -39<br /> 35<br /> <br /> ,99<br /> -34<br /> 30<br /> <br /> ,99<br /> -29<br /> 25<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2