ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
25
download

ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong hệ thống vi điều khiển, phần cứng được xem như thể xác còn phần mềm được xem như linh hồn chi phối toàn bộ hgạt động. Khả năng làm việc của hệ thống linh hoạt hay không chính là ở đây. Trong chương trình sẽ trình bày khái quát cách viết một chương trình cùng các vấn đề liên quan. Chương 13 : MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM Để viết một chương trình có nhiều cách ví dụ như viết một mạch từ trên xuống dưới theo cách này CPU sẽ đọc từng tự theo các chỉ thị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 13

  1. THIEÁT KEÁ PHAÀN MEÀM Trong heä thoáng vi ñieàu khieån, phaàn cöùng ñöôïc xem nhö theå xaùc coøn phaàn meàm ñöôïc xem nhö linh hoàn chi phoái toaøn boä hgaït ñoäng. Khaû naêng laøm vieäc cuaû heä thoáng linh hoaït hay khoâng chính laø ôû ñaây. Trong chöông trình seõ trình baøy khaùi quaùt caùch vieát moät chöông trình cuøng caùc vaán ñeà lieân quan. Chöông 13 : MOÂ TAÛ CHÖÔNG TRÌNH PHAÀN MEÀM Ñeå vieát moät chöong trình coù nhieàu caùch ví duï nhö vieát moät maïch töø treân xuoáng döôùi theo caùch naøy CPU seõ ñoïc töøng töï theo caùc chæ thò trong chöông trình töø ñiaï chó thaáp ñeán ñòa chæ cao vaø thöïc hieän chuùng cho ñeán ñòa chæ cuoái cuøng. Trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ñoïc raát deã theo doõi chöông trình vaø naém ñöôïc yù ñoà cuaû ngöôøi vieát, tuy nhieân noù coù nhöôïc ñieåm laø kích thöôùc chöông trình lôùn. Giôùi haïn cuaû phöông phaùp laäp trình tuaàn töï laøm phaùt sinh moät phöông phaùp laäp trình khaùc laø laäp trình caáu truùc. Trong chöông trình naøy vôùi nhöõng ñoaïn thöôøng xuyeân laëp laïi trong chöông trình ngöôøi ta ñem chuùng ra khoûi chöông trình chính chuùng coù theå ñöôïc ñaët ôû ñaàu hoaëc cuoái chöông trình chính (tuyø theo phaàn meàm). Taïi moät ñòa chæ xaùc ñònh taïi nôi chuùng ta ñem ñi ñöôïc thay baèng leänh LCALLxxxx. Trong ñoù xxxx laø ñiaï chæ chuùng ta ñaët chöông trình ñöôïc ñem ñi. Khi gaëp chæ thò naøy CPU seõ nhaûy ñeán chæ thò ñöôïc ñaët sau chæ thò LCALL vaø thi haøfh ñoaïn chöông trình ñoù. Ñeå quaù trình laøm vieäc khoâng bò giaùn ñoaïn ôû cuoái ñoaïn chöông trình ta ñaët chæ thò RET(Return). Khi gaëp chæ thò naøy CPU seõ quay veà chöông trình chính vaø tieáp tuïc coâng vieäc bò boû dôû. Phöông phaùp naøy khaù hieäu quaû trong vieäc giaûm kích thöôùc chöông trình. Tuy nhieân noù laøm cho ngöôøi söû duïng khoù theo doõi chöông trình do maát tính lieân tuïc. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåm naøy ngöôøi ta ñaët cho moãi ñoaïn chöông trình nhö theá moät
  2. caùi teân hay nhaõn (Label). Teân ñaët phaûi gíup ngöôøi ñoïc hình dung chöùc naêng nhôù raèng ñoaïn chöông trình naøy coù taùc duïng döøng chöông trình chính trong moät khoaûng thôøi gian t naøo ñoù vaø chuùng ta cuõng qui ñònh vôùi ñoaïn chöông trình ñöôïc goïi laø nôi chöông trình chính ñaët döõ lieäu xöû lyù cuõng nhö nôi chöông trình chính seõ laáy keát quaû veà baèng caùch naøy ngöôøi ñoïc chæ coøn nhôù ñoaïn chöông trình ñöôïc goïi seõ laøm coâng vieäc gì vaø nôi ñaët döõ lieäu coù lieân quan. Phaàn meàm phuïc vuï cho heä thoáng cuaû chuùng ta cuûng ñöôïc thieát keá döïa treân quan ñieåm naøy. Ñeå vieát chöông trình ñieàu khieån heä thoáng coù theå duøng moät trong caùc ngoân ngöõ nhö Assembler, passcal, C… ôû ñaây ngöôøi thieát keá vieát chöông trình baèng ngoân ngöõ assembler cuûa heä thoáng 8 bit duøng 8951. Pascal hay C ñeàu coù theå söû duïng ñeå vieát chöông trình. Tuy nhieân khi dòch ra maõ maùy seõ chieám nhieàu boä nhôù chuùng khoâng minh hoïa ñöôïc khaû naêng söû duïng caùc chæ thò cuûa 8951 trong vieäc taïo cho heä thoáng caùc chöùc naêng thay theá maïch soá.
  3. I.THUAÄT GIAÛI: Laø caùch giaûi quyeát vaán ñeà baèng nhöõng thao taùc cuï theå ñöôïc saép xeáp theo moät trình töï nhaát ñònh. Trong kyõ thuaät maùy tính, thuaät ngöõ laø coát loõi mang tính saùng taïo vieäc laäp trình. Thuaät giaûi thöôøng ñi keøm vôùi toå chöùc döõ lieäu, baûn thaân thuaät giaûi laø moät chuyeân ngaønh ñöôïc nghieân cöùu chuyeân saâu vaø luoân phaùt trieån. II.THAO TAÙC: Coøn goïi laø taùc vuï. Leänh hoaëc chæ thò laø moät haønh ñoäng caàn ñöôïc thöïc hieän bôûi cô cheá thöïc hieän thuaät giaûi thao taùc ñöôïc dieãn giaûi bôûi moät nhoùm töø maø chuû yeáu laø moät ñoäng töø, caàn choïn ñoäng töø chæ daãn chính xaùc vaø xuùc tích Moãi moät thao taùc caàn moät thôøi gian vaø tieâu hag vaät chaát ñeå thöïc hieän, thôøi gian vaø tieâu hao tuyø thuoäc vaøo töøng thao taùc. Moãi thao taùc coù theå phaân thaønh caùc thao taùc nhoû. Vaán ñeà laø choïn thao taùc ôû möùc ñoä chi tieát naøo ñeå trình baøy laø hôïp lyù nhaát. Neáu thao taùc toång quaùt thì seõ khoù hieåu ngöôïc laïi neáu quaù chi tieát thì seõ raéc roái deã nhaàm. Caàn choïn thao taùc ôû möùc ñoä toång quaùt nhaát maø ñoái töôïng söû duïng coù theå hieåu ñöôïc. Cuøng moät thao taùc nhöng saép ñaët theo trình töï khaùc nhau seõ cho keát quaû khaùc nhau. Cô caáu trình töï caàn theå hieän trong thao taùc goïi laø caáu truùc ñieàu khieån. Caáu truùc tuaàn töï: A B Caáu truùc laëp:
  4. Laëp laò A cho ñeán khi ñieàu kieän C ñuùng, thao taùc phaûi thöïc hieän ít nhaát moät laàn. A S C? Ñ Laëp laïi A voâ ñieàu kieän cho ñeán khi coù leänh thoaùt. A Neáu ñieàu kieän C ñuùng thì thöïc hieän A (tuyø theo giaù trò cuaû C thao taùc A coù theå thöïc hieän 0,1, hoaëc nhieàu laàn) S A C? Ñ Caáu truùc löïa: Choïn thöïc hieän hoaëc hieån thò moät thao taùc.
  5. S A C? Ñ Choïn löïa moät trong hai thao taùc. Ñ S C? A B * Toùm laïi moät thuaät giaûi toái thieåu caàn nhöõng ñieàu kieän sau: 1. Coâng vieäc phaûi cuï theå vaø thöïc hieän ñöôïc treân maùy tính. 2. Soá böôùc thöïc hieän phaûi roõ raøng vaø höõu haïn. 3. Coù soá lieäu vaøo. 4. Coù soá lieäu ra

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản