Văn bản Chỉ thị số 21/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
71
lượt xem
3
download

Văn bản Chỉ thị số 21/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Chỉ thị số 21/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 21/CT-UBND Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 CH THN V VI C XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2010 Năm 2010 là năm Thăng Long – Hà N i tròn 1.000 năm tu i, là năm cu i th c hi n nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 – 2010, năm có ý nghĩa c bi t quan tr ng trong vi c hoàn thành các m c tiêu mà Ngh quy t 15-NQ/TW ngày 15/12/2000 c a B Chính tr (khóa VIII) v phương hư ng, nhi m v phát tri n Th ô Hà N i trong th i kỳ 2001 – 2010 ã ra. Tuy nhiên, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c (NSNN) năm 2010 xây d ng trong b i c nh tình hình kinh t th gi i và trong nư c có nhi u bi n ng, khó lư ng, c bi t là nh hư ng suy thoái kinh t toàn c u. góp ph n th c hi n t t Ngh quy t i h i ng b Thành ph , Ngh quy t c a H ND Thành ph và chương trình hành ng c a Thành ph v m t s nhi m v , gi i pháp l n nh m ti p t c th c hi n th ng l i các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i t nay n h t nhi m kỳ, thi t th c k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i, các c p, các ngành c n tích c c, ch ng tri n khai xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Ch th s 756/CT-TTg ngày 05/6/2009. N i dung xây d ng k ho ch 2010 t p trung vào nh ng v n ch y u sau: A. YÊU C U TRONG XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NSNN NĂM 2010 1. T ch c ánh giá nghiêm túc tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009 c a ngành mình, c p mình trên cơ s ánh giá y tình hình th c hi n các k t lu n c a B Chính tr , các Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph và H ND Thành ph , các Quy t nh và K ho ch c a UBND Thành ph , trong ó c bi t chú tr ng ánh giá tình hình tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph ; Ch th 08/CT-UBND và K ho ch s 25/KH-UBND c a Thành ph và các cơ ch , chính sách và gi i pháp mà Chính ph và UBND Thành ph ã ban hành trong năm 2009 nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t và b o m an sinh xã h i. 2. ánh giá khách quan, trung th c các k t qu ã t ư c trong năm 2009 so v i m c tiêu, nhi m v và ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán NSNN năm 2009 ã ra; ng th i so sánh v i m c tiêu, nhi m v mà các c p, các ngành ã ra trong k ho ch 5 năm 2006 – 2010 và chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm 2001-2010.
  2. 3. Xác nh m c tiêu và nhi m v k ho ch năm 2010 căn c vào m c tiêu c a k ho ch 5 năm 2006-2010, tình hình th gi i và trong nư c; ng th i ph i căn c các yêu c u phát tri n c a Th ô trong tình hình m i và m c tiêu, nhi m v c a Thành ph n cu i nhi m kỳ g n v i thi t th c k ni m 1.000 năm Thăng Long – Hà N i. 4. Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010 ph i g n v i kh năng cân i ngu n l c và kh năng th c hi n và ph i có s ph i h p c a s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND các qu n, huy n, th xã m b o tính kh thi, nâng cao ch t lư ng và hi u qu s d ng các ngu n l c. 5. V xây d ng d toán NSNN năm 2010, ph i th c hi n theo úng Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n pháp lu t liên quan. 6. D toán NSNN năm 2010 ph i th hi n quan i m ti p t c thúc Ny quá trình ph c h i tăng trư ng kinh t b n v ng, duy trì tăng trư ng kinh t , m b o an sinh xã h i và tr t t an toàn xã h i. B. NHI M V CH Y U C A K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2010. I. NHI M V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2010 Trư c nh ng di n bi n ph c t p c a kinh t th gi i và nh ng h n ch , khó khăn c a c nư c và Thành ph , nhi m v tr ng tâm năm 2010 c a Thành ph là ph i ti p t c kh c ph c t i a tác ng c a suy thoái kinh t th gi i, ph n u t t c tăng trư ng kinh t cao, b n v ng, m b o an sinh xã h i và th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006-2010. 1. V kinh t Ti p t c t p trung th c hi n các gi i pháp tháp g khó khăn cho s n xu t, kinh doanh, Ny m nh u tư các công trình, d án có hi u qu . Ph n u t ng s n phNm qu c n i (GDP) c a Thành ph năm 2010 tăng t 7,5-8,0%. Ti p t c tháo g các khó khăn cho doanh nghi p v cơ ch chính sách, th t c hành chính, v n u tư… C i thi n môi trư ng u tư, kinh doanh, b o m bình ng, công khai minh b ch, t o i u ki n thu n l i phát tri n s n xu t kinh doanh cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ; b o m vi c làm và i s ng cho ngư i lao ng, góp ph n n nh an sinh xã h i và i u ch nh cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hóa – hi n i hóa, thúc Ny tăng trư ng kinh t . Tăng cư ng i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng, gi m chi phí, h giá thành s n phNm, nh t là nh ng m t hàng thi t y u và hàng xu t khNu, nâng cao kh năng c nh tranh c a ngành công nghi p. Phát tri n các nhóm s n phNm công nghi p ch l c có thương hi u, có l i th c nh tranh trên th trư ng trong nư c và th gi i, ưu tiên các s n phNm có hàm lư ng ch t xám và công ngh cao (công ngh t ng hóa, công ngh sinh h c, công ngh v t li u m i). Khuy n khích phát tri n các ngành công nghi p ph tr , tăng cư ng liên k t, h p tác qu c t trong s n xu t kinh doanh.
  3. T p trung phát tri n các lo i hình d ch v trình cao và nâng cao ch t lư ng d ch v ti n t i t tiêu chuNn khu v c và qu c t , trư c h t là trong các lĩnh v c: du l ch, thương m i, bưu chính vi n thông, tài chính-ngân hàng, khoa h c công ngh , ào t o, y t , v n t i công c ng, và các lo i d ch v ô th khác. Chú tr ng xây d ng, phát tri n ng b và qu n lý t t các lo i th trư ng: th trư ng ti n t , th trư ng ch ng khoán, th trư ng b t ng s n, th trư ng lao ng, th trư ng khoa h c công ngh . Xây d ng k ho ch c th xúc ti n du l ch, k ho ch tri n khai các ho t ng qu ng bá hình nh Th ô 1.000 năm tu i và thu hút khách du l ch n thăm Th ô nhân d p Năm du l ch Hà N i c a qu c gia. Ny m nh xu t khNu, ki m soát ch t ch nh p khNu. Tăng cư ng ho t ng xúc ti n thương m i; m r ng và a d ng hóa th trư ng xu t khNu, chú tr ng thúc Ny xu t khNu các m t hàng ch bi n sâu, có giá tr gia tăng cao sang các th trư ng truy n th ng và th trư ng m i có nhi u ti m năng. Ti p t c th c hi n các gi i pháp tháo g khó khăn và h tr s n xu t nông, lâm, th y s n nh m phát tri n s n xu t, gi i quy t vi c làm và tăng thu nh p cho nông dân, nh t là vùng sâu, vùng xa tri n khai t t Ngh quy t Trung ương 7 khóa X c a ng v nông nghi p, nông dân và nông thôn. Ti p t c phát tri n các vùng tr ng hoa, cây c nh, rau an toàn năng su t cao, t ch c l i chăn nuôi gia súc, gia c m nh m m b o môi trư ng nông thôn và ki m soát v sinh an toàn th c phNm ngay t khâu chăn nuôi. Ny m nh vi c chuy n d ch cơ c u kinh t trong n i b ngành nông nghi p theo hư ng tích c c, b n v ng, n nh vành ai xanh cho ô th , tăng t tr ng chăn nuôi, th y s n và d ch v nông nghi p. Huy ng và s d ng t i a các ngu n v n ph c v u tư, phát tri n s n xu t kinh doanh. Khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , các h p tác xã tham gia u tư vào s n xu t, kinh doanh và các d án, công trình có quy mô l n, công trình u tư h t ng quan tr ng. 2. Tăng cư ng công tác quy ho ch, u tư xây d ng h t ng thi t y u, nâng cao hi u qu công tác qu n lý ô th , nông thôn, c i thi n ch t lư ng môi trư ng. Ny nhanh t c và m b o ch t lư ng xây d ng quy ho ch, qu n lý t t vi c th c hi n các quy ho ch ã ư c duy t. Trình phê duy t và tri n khai th c hi n Chi n lư c phát tri n t ng th Th ô n năm 2030 và t m nhìn n 2050, Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020, t m nhìn 2030, Quy ho ch các ngành, s n phNm ch l c c a Thành ph , Quy ho ch kinh t - xã h i và quy ho ch chung xây d ng các qu n, huy n, quy ho ch chi ti t các khu v c c trưng. Ny nhanh ti n các d án tr ng i m, c bi t là các công trình k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i, ph n u hoàn thành ít nh t 35 công trình trong danh m c ã ư c phê duy t. Qu n lý t t tr t t xây d ng, tr t t an toàn giao thông, văn minh ô th , t o c nh quan môi trư ng. Hoàn thành các d án thí i m h ng m h th ng tuy n ư ng dây cáp i n và thông tin liên l c, s p x p l i vi c treo dây n i t i m t s tuy n ph trên a bàn m b o an toàn và m quan. Ch nh trang ô th m b o xanh – s ch – p, thi t th c k ni m 1.000 năm Thăng Long – Hà N i.
  4. Ti p t c phát tri n, hoàn thi n các khu nhà , khu ô th ng b h t ng k thu t, h t ng xã h i và d ch v ô th . K p th i gi i quy t, x lý, c i t o, nâng c p các nhà chung cư cũ xu ng c p. Quan tâm xây d ng nhà ph c v nhu c u xã h i và tái nh cư gi i phóng m t b ng. M r ng và nâng cao ch t lư ng xã h i hóa các d ch v ô th , t p trung vào các lĩnh v c: c p nư c s ch, v sinh môi trư ng, xây d ng và qu n lý các i m xe, công viên, khu vui chơi gi i trí,… V công tác b o v môi trư ng: Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c, ào t o, b i dư ng nâng cao nh n th c v môi trư ng, xác nh rõ vi c gìn gi và b o v môi trư ng là trách nhi m c a toàn xã h i, c a m i doanh nghi p và m i ngư i dân. Ti p t c gi i quy t tình tr ng suy thoái môi trư ng khu v c các nhà máy, các khu công nghi p, các khu ông dân cư; c i t o và x lý môi trư ng trên các sông, h , ao, kênh mương b ô nhi m n ng; chú tr ng x lý ch t th i nguy h i, ch t th i y t . Nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, s c khí h u b t l i i v i môi trư ng; ng c u k p th i và kh c ph c h u qu x u do thiên tai gây ra. 3. V văn hóa – xã h i Nâng cao tính văn hóa trong m i ho t ng kinh t , chính tr , xã h i và sinh ho t c a nhân dân trên a bàn. Tích c c th c hi n Chương trình “Phát tri n văn hóa, xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh, thi t th c k ni m 1.000 năm Thăng Long – Hà N i”, phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, trong ó l a ch n m t n hai n i dung thi t th c th c hi n có hi u qu . Chú tr ng tuyên truy n v các giá tr truy n th ng v vang c a dân t c và Th ô trong 1000 năm văn hi n, v thành t u kinh t - xã h i trong nh ng năm i m i, v ti m năng và th m nh c a Hà N i – Th ô anh hùng – Thành ph vì hòa bình, v các chương trình, ho t ng và các công trình, d án k ni m 1000 năm Thăng Long. Ti p t c Ny m nh các ho t ng nghiên c u, ng d ng và phát tri n khoa h c và công ngh tiên ti n, trong ó chú tr ng ng d ng và phát tri n công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh t ng hóa và công ngh v t li u m i. Phát tri n d ch v khoa h c công ngh trong các lĩnh v c tiêu chuNn ch t lư ng, tư v n và chuy n giao công ngh . T o chuy n bi n m nh trong phát tri n giáo d c ào t o, c bi t quan tâm nâng cao ch t lư ng c a h th ng d y ngh áp ng ư c yêu c u phát tri n kinh t xã h i. Ti p t c i m i m nh m phương pháp d y h c, tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin vào các ho t ng c a nhà trư ng, nh t là ng d ng trong gi ng d y, h c t p, qu n lý giáo d c. Nâng t l lao ng qua ào t o lên 52-54%, trong ó c bi t chú tr ng ch t lư ng ào t o. Nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác y t , chú tr ng các ho t ng v chăm sóc s c kh e ban u, y t d phòng, ngăn ng a, ch ng, x lý k p th i các d ch b nh. Gi i quy t có hi u qu các v n xã h i b c xúc: nư c s ch, chi u sáng, gi i quy t vi c làm, nhà ; t p trung x lý nghiêm nh m ngăn ch n và t ng bư c Ny lùi các t n n xã h i như m i dâm, ma túy, c b c… Th c hi n có hi u qu công tác gi m nghèo theo hư ng b n v ng. 4. y m nh công tác c i cách hành chính, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; tăng cư ng thanh tra, ki m tra, phòng ch ng tham nhũng.
  5. M r ng mô hình “m t c a liên thông” trong gi i quy t th t c hành chính nh m ti n t i xây d ng n n hành chính ph c v nhân dân m b o hi u l c, hi u qu . Ch nh s a và b sung các cơ ch , chính sách theo hư ng minh b ch, thông thoáng, phù h p v i các lu t, ngh nh m i ban hành và yêu c u c a h i nh p kinh t qu c t nh m t o chuy n bi n m nh hơn trong vi c c i thi n môi trư ng u tư, s n xu t kinh doanh. Phát huy dân ch cơ s và hi u l c c a công tác giám sát c ng ng, tăng cư ng i tho i gi a chính quy n a phương v i c ng ng doanh nghi p và dân cư. 5. m b o an ninh, qu c phòng, nâng cao hi u qu các ho t ng i ngo i. Tăng cư ng k cương, k lu t trong xã h i; ti p t c Ny m nh u tranh phòng ch ng các ho t ng t i ph m, m b o gi v ng tr t t k cương, an toàn xã h i Th ô trong m i tình hu ng. Quan tâm c ng c , nâng cao ti m l c qu c phòng và xây d ng n n qu c phòng toàn dân. Tăng cư ng quan h h p tác, giao lưu kinh t , văn hóa v i các t nh, thành trong c nư c. Ti p t c m r ng các ho t ng i ngo i và h p tác phát tri n, tăng cư ng h i nh p, h p tác phát tri n kinh t v i các Th ô và các nư c. II. NHI M V XÂY D NG D TOÁN NSNN NĂM 2010 1. D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2010 ph i ư c xây d ng theo úng chính sách, ch ; bám sát m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006 – 2010 ã ư c H ND các c p thông qua; kh năng ánh giá ư c th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c năm 2009; và trên cơ s bám sát d báo tăng trư ng kinh t và ngu n thu năm 2010 i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c, các cơ s kinh t trên a bàn, chú ý n nh ng ngu n thu d ki n phát sinh m i trên a bàn tính úng, tính ngu n thu i v i t ng lĩnh v c, t ng kho n thu theo ch . Cùng v i vi c xây d ng d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2010, C c Thu , H i quan Thành ph và các a phương ch ng ánh giá, phân tích c th k t qu th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 c a Chính ph và các văn b n có liên quan (Quy t nh s 16/2009/Q -TTg ngày 21/01/2009, Quy t nh s 58/2009/Q -TTg ngày 16/4/2009 c a Th tư ng Chính ph ,…) v m t s gi i pháp thu nh m th c hi n ch trương kích c u u tư và tiêu dùng, ngăn ch n suy gi m kinh t , tháo g khó khăn i v i doanh nghi p. Xây d ng d toán thu n i a (không k thu t d u thô, thu ti n s d ng t) ph n u tăng t i thi u 16% - 18% so v i ánh giá ư c th c hi n năm 2009 ( ã lo i tr các y u t tác ng do th c hi n mi n, gi m, giãn thu trong năm 2009); d toán thu t ho t ng xu t nh p khNu ph n u tăng t i thi u 5% - 7% so v i ánh giá ư c th c hi n năm 2009 ( ã lo i tr các y u t tác ng do th c hi n mi n, gi m, giãn thu trong năm 2009). 2. D toán chi ngân sách nhà nư c năm 2010 ư c xây d ng trên cơ s nhi m v chi và cân i ngu n thu phân c p t i Quy t nh 52/2008/Q -UBND ngày 16/12/2008 c a UBND Thành ph và các quy nh pháp lu t v ch , chính sách, nh m c chi hi n hành hư ng vào th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i; ng th i yêu c u tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngay t khâu xây d ng d toán.
  6. Trong ó, các s , ngành, a phương có trách nhi m ch ng d ki n y các nhu c u kinh phí, b o m các ch , chính sách ph i ư c cân i ngu n l c, không x y ra tình tr ng thi u kinh phí th c hi n các nhi m v thư ng xuyên, các ch , chính sách theo quy nh và các nhi m v m i ã ư c c p có thNm quy n quy t nh. Khi xây d ng d toán chi NSNN năm 2010 c n chú ý các n i dung sau: 2.1. Xây d ng d toán chi u tư phát tri n theo hư ng ti p t c quán tri t vi c th c hi n các gi i pháp v rà soát, s p x p, i u ch nh l i v n u tư, t p trung nâng cao hi u qu s d ng v n u tư trong quá trình t ch c th c hi n, góp ph n n nh kinh t vĩ mô, thúc Ny tăng trư ng kinh t . Trong ó: - Ưu tiên cân i cho các d án tr ng i m, d án l n có hi u qu , công trình k ni m 1.000 năm Thăng Long - Hà N i; các d án c p bách, ê i u, th y l i, phát tri n giao thông nông thôn, kiên c hóa kênh mương; v n i ng cho các d án ODA theo hi p nh; các d án gi i phóng m t b ng, các d án xây d ng nhà tái nh cư, nhà xã h i; và các d án thu c nhóm m c tiêu kích c u u tư ph c v phát tri n kinh t và an sinh xã h i khác; m b o v n cho công tác chuNn b u tư; b trí k ho ch hoàn tr NSNN các kho n ã ng trư c; thanh toán d t i m nh ng kho n n kh i lư ng XDCB ã hoàn thành, ng th i quán tri t trong t ch c th c hi n không phát sinh n XDCB m i; th c hi n h tr v n ngân sách u tư h t ng các d án ng d ng khoa h c, phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c, d ch v ch t lư ng cao; b trí v n cho các công trình nhóm C hoàn thành trong th i h n không quá 2 năm; i v i công trình nhóm B không quá 4 năm; ch m d t vi c b trí dàn tr i, kéo dài th i gian u tư không hi u qu . - Kiên quy t ình hoãn kh i công các d án không có trong quy ho ch ư c duy t, chưa th t c theo quy nh, còn nhi u vư ng m c v th t c u tư, chưa gi i phóng m t b ng, các d án khác chưa th t s c p bách, không mang l i hi u qu ,… Không b trí v n cho các d án chưa th t c. Ch ưa vào d toán ngân sách hàng năm các d án chuNn b u tư có quy t nh phê duy t ch trương u tư trư c th i i m trình H ND cùng c p, các d án th c hi n u tư ã có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n trư c th i i m 31/10/2009. - Trên cơ s các m c tiêu, nh hư ng cơ b n, các s , ngành, qu n, huy n, th xã và các ơn v khác thu c Thành ph ph i rà soát l i các m c tiêu u tư c th và danh m c các d án b trí k ho ch v n hi u qu ; xu t các gi i pháp huy ng v n u tư toàn xã h i cho phát tri n. - Các s , ngành Thành ph c n huy ng và khai thác hi u qu t i a ngu n v n u tư phát tri n t ngân sách Trung ương b sung có m c tiêu cho Thành ph th c hi n các d án k ni m 1.000 năm Thăng Long – Hà N i, ngu n v n trái phi u Chính ph cho các d án y t , giáo d c ào t o, ê, kè, th y l i, v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c. 2.2. Xây d ng d toán chi thư ng xuyên (chi s nghi p giáo d c – ào t o, văn hóa, y t , môi trư ng, khoa h c – công ngh , xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính nhà nư c, ho t ng c a ng, các oàn th …) theo úng chính sách, ch , nh m c hi n hành; ưu tiên phát tri n ngu n nhân l c; b o m b trí chi ngân sách cho các lĩnh v c chi giáo d c – ào t o, y t , khoa h c công ngh , văn hóa thông tin,
  7. s nghi p môi trư ng theo các Ngh quy t c a ng, Qu c h i; b o m kinh phí chi thư ng xuyên cho công tác quy ho ch. Các s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã ch ng xây d ng d toán kinh phí t ch c xây d ng K ho ch phát tri n ngành, a phương ph c v xây d ng K ho ch kinh t - xã h i 5 năm 2011 – 2015 trình c p có thNm quy n phê duy t. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, các s , ngành, qu n, huy n, th xã ph i g n v i vi c th c hi n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c; ơn v s nghi p công l p; ng th i nghiên c u th c hi n thí i m chuy n m t s ơn v s nghi p công l p có i u ki n sang ho t ng theo cơ ch doanh nghi p; Ny m nh tri n khai có hi u qu công tác xã h i hóa theo quy nh c a Chính ph . Ch ng cân i ngu n chi t ngân sách nhà nư c b o m th c hi n chi c i cách ti n lương th i gian t i; ch ng ti p t c th c hi n y , úng quy nh các bi n pháp t o ngu n c i cách ti n lương theo quy nh. 2.3. Các s Giáo d c và ào t o, Y t , Nông nghi p và PTNT, Xây d ng c n d ki n kh năng tri n khai th c hi n các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph và nhu c u v n trong năm 2010, g i S Tài chính, S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo UBND Thành ph và các B ngành Trung ương ư c b trí k ho ch v n u tư t Trái phi u Chính ph th c hi n các d án trong lĩnh v c giáo d c, y t , ê, kè, th y l i, nhà xã h i… 2.4. V d toán chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia và Thành ph : Căn c quy t nh phê duy t chương trình m c tiêu c a c p có thNm quy n và trên cơ s ánh giá k t qu th c hi n năm 2009, các ơn v xây d ng k ho ch năm 2010 ( ánh giá có so sánh v i m c tiêu, yêu c u, k ho ch ã t ra, t ó ánh giá hi u qu chi ngân sách nhà nư c; phân tích k nh ng k t qu ã t ư c, các m t h n ch , nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c) 2.5. Các qu n, huy n, th xã ưu tiên b trí d phòng ngân sách ch ng i phó v i thiên tai, lũ l t, d ch b nh và th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng c p bách phát sinh ngoài d toán. 3. i v i ngu n thu ti n s d ng t, các a phương ch ng d ki n s thu trên cơ s quy ho ch, k ho ch và kh năng th c hi n; ng th i, l p phương án b trí d toán chi u tư xây d ng cơ b n tương ng v i ngu n thu ư c hư ng theo phân c p. 4. Ngu n thu t x s ki n thi t ti p t c ư c s d ng u tư các công trình phúc l i xã h i trên a bàn, trong ó t p trung lĩnh v c giáo d c và th c hi n qu n lý thu, chi qua ngân sách nhà nư c (không ưa vào cân i ngân sách nhà nư c). 5. Cùng v i vi c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, các s , ngành, qu n, huy n, th xã, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch ng ánh giá, phân tích c th k t qu chi tiêu ngân sách năm 2009; t p trung t ch c th c hi n công tác quy t toán và ki m tra phê duy t quy t toán ngân sách năm 2008 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; th c hi n công khai quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2009; ti n hành x lý, gi i quy t ngay t khâu xây d ng d toán nh ng t n t i,
  8. sai ph m ã ư c cơ quan thanh tra, ki m toán phát hi n và ki n ngh theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. Các s , ngành, qu n, huy n, th xã ph i báo cáo thuy t minh rõ ràng, chi ti t v d toán thu, chi ngân sách năm 2010 theo ơn v th c hi n và t ng nhi m v chi quan tr ng theo quy nh, g i S Tài chính, S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo UBND Thành ph . C. TI N XÂY D NG K HO CH VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N I. TI N XÂY D NG K HO CH - Trư c ngày 10/7/2009, căn c hư ng d n Khung k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán NSNN năm 2010 c a B K ho ch và u tư và B Tài chính, S K ho ch và u tư, S Tài chính xây d ng Khung hư ng d n k ho ch và d toán ngân sách Nhà nư c năm 2010 g i các s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã và các ơn v thu c Thành ph làm căn c xây d ng k ho ch. - Trư c ngày 17/7/2009 các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND các qu n, huy n, th xã và các ơn v g i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 v UBND Thành ph , ng th i g i S K ho ch và u tư, S Tài chính t ng h p trình UBND Thành ph . - S K ho ch và u tư, S Tài chính t ng h p k ho ch, d toán ngân sách nhà nư c trình Thành ph và báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính trư c ngày 24/7/2007. - S K ho ch và u tư, S Tài chính ph i h p v i các s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã, h i, oàn th t ng h p và xây d ng phương án phân b k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 báo cáo UBND và H ND Thành ph UBND Thành ph ra quy t nh phân b k ho ch và d toán ngân sách nhà nư c trư c ngày 10/12/2009. B o m d toán ngân sách nhà nư c c p xã ư c quy t nh trư c ngày 31/12/2009. - Trư c ngày 31/12/2009, các ơn v d toán quy t nh phân b , giao d toán thu, chi ngân sách cho t ng ơn v tr c thu c trên cơ s nhi m v và d toán ư c c p có thNm quy n giao, hư ng d n. II. PHÂN CÔNG TH C HI N 1. S K ho ch và u tư: - Hư ng d n các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND các qu n, huy n, th xã và các ơn v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010. - Ch trì t ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010 c a Thành ph , trình UBND Thành ph và báo cáo B K ho ch và u tư. - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính làm vi c v i các s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã, ơn v thu c Thành ph v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán chi u
  9. tư phát tri n thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c và d toán chương trình m c tiêu Thành ph và chương trình m c tiêu qu c gia. - Trên cơ s K ho ch 2010 do Chính ph giao, ph i h p v i S Tài chính t ng h p K ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010 chính th c UBND Thành ph trình H ND Thành ph ; xây d ng phương án phân b K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và chi u tư phát tri n UBND Thành ph giao k ho ch n các c p, các ngành úng quy nh. 2. S Tài chính: - Ch trì, ph i h p v i C c Thu , C c H i quan, S K ho ch và u tư hư ng d n các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND các qu n, huy n ánh giá tình hình th c hi n d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, xây d ng d toán ngân sách năm 2010 c a các ơn v . - Thông báo s ki m tra v d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2010 cho các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND các qu n, huy n, th xã. - Ch trì, ph i h p v i S K ho ch u tư làm vi c v i s , ban, ngành, qu n, huy n, th xã v d toán ngân sách năm 2010 c a các ơn v . - Trên cơ s D toán ngân sách năm 2010 do Chính ph giao, ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư t ng h p xây d ng, xu t phân b D toán ngân sách năm 2010 UBND Thành ph trình H ND Thành ph thông qua, giao các ơn v úng quy nh. 3. C c thu Hà N i: Hư ng d n các ơn v xây d ng và t ng h p d toán thu ngân sách nhà nư c (ph n thu n i a) trên a bàn theo quy nh; ph i h p v i S Tài chính và các ơn v có liên quan t ng h p d toán thu ngân sách năm 2010 m b o úng ti n . 4. C c H i quan Hà N i: Hư ng d n các ơn v xây d ng và t ng h p d toán thu ngân sách nhà nư c (ph n thu t ho t ng xu t nh p khNu) trên a bàn theo quy nh; ph i h p v i S Tài chính và các ơn v có liên quan t ng h p d toán thu ngân sách năm 2010 m b o úng ti n . 5. Các s , ban, ngành, h i, oàn th , UBND các qu n, huy n, th xã Xây d ng K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 thu c lĩnh v c, a bàn mình qu n lý úng theo ti n quy nh, có ch t lư ng. Các s , ngành ch trì qu n lý th c hi n các Chương trình m c tiêu ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính làm vi c v i các ơn v liên quan ánh giá tình hình th c hi n năm 2009; d ki n nhi m v và phương án phân b d toán chi ngân sách cho các chương trình m c tiêu trình H ND và UBND Thành ph quy t nh.
  10. 6. Văn phòng UBND Thành ph : T ch c l y ý ki n r ng rãi v d th o K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách Thành ph năm 2010 nh m t o s ng thu n cao, trình c p có thNm quy n quy t nh. Ch t ch UBND Thành ph yêu c u Giám c các s , Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Th trư ng các ban, ngành, h i, oàn th thu c thành ph Hà N i, Ch t ch UBND các qu n, huy n, th xã nghiêm túc t ch c tri n khai th c hi n Ch th này. S KH & T, S Tài chính theo dõi báo cáo k p th i danh sách các ơn v không th c hi n úng ch báo cáo theo quy nh c a UBND Thành ph ./. CH TNCH Nơi nh n: - TT Thành y ( báo cáo); - TT H ND Thành ph ( báo cáo); - Các /c thành viên UBND Thành ph ; - Các s , ban, ngành, h i, oàn th thành ph ; - UBND các qu n, huy n, th xã; Nguy n Th Th o - CP VP, các Phòng CV; - Lưu: VT.
Đồng bộ tài khoản