intTypePromotion=3

VẬN ĐỘNG HÀNH LANG

Chia sẻ: Nguyen Thuy Chi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
100
lượt xem
27
download

VẬN ĐỘNG HÀNH LANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc vận động hành lang được thực hiện ở tất cả các khía cạnh trên đất Mỹ từ kinh tế, chính trị, pháp luật...Đối với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ thì vận động hành lang là hoạt động cần thiết và không thêt tách rời đối với tiến trình lập pháp của Hoa Kỳ. Theo thống kê, có hơn 90% nỗ lực của các lobby hướng vào giải quyết các vấn đề đối nội, tuy nhiên cung có khoảng 600 chuyên gia thường xuyên làm việc với Quốc hội Mỹ về vấn đề đối ngoại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VẬN ĐỘNG HÀNH LANG

  1. 2.1 kh¸I niÖm vËn ®éng hµnh lang 2.1.2 ph¬ng thøc vËn ®éng hµnh lang trªn thÞ trêng Mü ViÖc vËn ®éng hµnh lang ®îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh trªn ®Êt Mü tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt...§èi víi c¸c nghÞ sÜ Quèc héi Mü th× vËn ®éng hµnh lang lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt vµ kh«ng thªt t¸ch rêi ®èi víi tiÕn tr×nh lËp ph¸p cña Hoa Kú. Theo thèng kª, cã h¬n 90% nç lùc cña c¸c lobby híng vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®èi néi, tuy nhiªn cung cã kho¶ng 600 chuyªn gia thêng xuyªn lµm viÖc víi Quèc héi Mü vÒ vÊn ®Ò ®èi ngo¹i. §èi víi tiÕn tr×nh lËp ph¸p, c¸c lobby th- êng trùc tiÕp ®a ra c¸c dù th¶o luËt hoÆc ®ãng gãp ý kiÕn cña m×nh cho c¸c dù th¶o luËt vµ vËn ®éng ®Ó tranh thñ sù ñng hé cña c¸c nghÞ sÜ Quèc héi kh¸c nh»m ®¹t ®îc lîi Ých cña nhãm céng ®ång do m×nh ®¹i diÖn. VÒ chÝnh trÞ, vËn ®éng hµnh lang ¶nh h- ëng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh qu¸ tr×nh bÇu cö cña mét quèc gia, ®Æc biÖt lµ ë Mü bÇu cö theo phæ th«ng ®Çu phiÕu vµ H¹ viÖn ph¶i ra øng cö ®Þnh k× hai n¨m mét lÇn. C¸c cö tri cã thÓ thÓ hiÖn sù ñng hé cña m×nh cho mét nghÞ sÜ kh«ng chØ b»ng c¸c l¸ phiÕu mµ cã thÓ b»ng c¶ viÖc ®ãng gãp tiÒn cho quü bÇu cö cña nh©n vËt Êy. Tõ ®ã c¸c nghÞ sÜ quèc héi nhËn ra r»ng tr¸ch nhiÖm cña hä lµ lµm hµI lßng c¸c cö chi ®· bá phiÕu cho hä. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, hä ph¶i bá l¸ phiÕu lËp ph¸p ph¶n ¸nh ®îc phÇn lín mèi quan t©m cña c¸c cö chi hoÆc chuÈn bÞ ®Ó bµo ch÷a kh«ng bÞ bá phiÕu ph¶n ®èi khi thêi gian bÇu cö tíi gÇn. MÆc dï c¸c h¹ nghÞ sÜ ®¬ng nhiÖm thêng ®îc giíi l·nh ®¹o H¹ viÖn vµ Thîng viÖn chØ thÞ bá phiÕu theo quan ®iÓm cña §¶ng nhng hä vÉn chó ý tíi kÕt qu¶ cña c¸c cuéc th¨m dß d luËn quÇn chóng vµ quan ®iÓm cña c¸c cö tri ë c¸c quËn hoÆc c¸c bang cña hä. C¸c h¹ nghÞ sÜ ®¬ng nhiÖm ®Æt tÇm quan träng rÊt
  2. lín vµo c¸c quan ®iÓm chÝnh s¸ch ®îc bµy tá trong th, c¸c cuéc ®iÖn tho¹i, c¸c th ®iÖn tö, c¸c cuéc gÆp gì c¸ nh©n víi nh÷ng cö tri khu vùc bÇu cö. Cø mçi c¸ nh©n gäi ®iÖn tho¹i hoÆc viÕt mét l¸ th cho quan chøc do m×nh bÇu ra cã thÓ cho r»ng cã thªm 10 c«ng d©n ®îc quyÒn bÇu cö kh¸c ñng hé quan ®iÓm ®ã. Do vËy mµ ¶nh hëng cña vËn ®éng hµnh lang cã thÓ ®îc nh©n lªn 10 lÇn. ë Mü, nÕu mét NghÞ sÜ Quèc héi nhËn ®îc mét sè lîng lín nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi cña cö tri vÒ mét vÊn ®Ò vµ nhµ l·nh ®¹o yªu cÇu «ng ta bá phiÕu ngîc l¹i víi nh÷ng ý kiÕn cña cö chi, thêng lµ tiÕng nãi cña cö tri sÏ giµnh ®îc sù ñng hé cuèi cïng cña l¸ phiÕu. C¸c cö chi còng cã thÓ t¨ng cêng ¶nh hëng cña m×nh b»ng c¸ch tham gia mét nhãm lîi Ých ®Æc biÖt hoÆc mét hiÖp héi quèc gia. Lµ mét thµnh viªn cña mét hiÖp héi quèc gia, hä tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch néi bé vµ dùa vµo c¸c quan chøc bÇu ra hoÆc nh÷ng nh©n viªn chuyªn nghiÖp cña hiÖp héi ®Ó thay mÆt cho hä vËn ®éng hµnh lang Quèc héi. Do vËy mµ mét nhµ vËn ®éng hµnh lang cho mét hiÖp héi ®¹i diÖn cho tiÕng nãi cña nhiÒu ngêi ñng hé quan ®iÓm chÝnh s¸ch tríc quèc héi. Gi÷a c¸c quèc gia còng cã thÓ sö dông vËn ®éng hµnh lang ®Ó tranh thñ sù ñng hé vÒ mét chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, vÝ dô nh c¸ nh©n Tæng thèng Mü ®· gÆp gì víi Thñ tíng NhËt ®Ó tranh thñ sù ñng hé cña NhËt trong chiÕn dÞch ®¸nh Afganistan. LuËt Mü cÊm chÝnh quyÒn níc ngoµi tham gia vËn ®éng hµnhlang nhng kh«ng cÊm ngêi níc ngoµi tham gia vËn ®éng. V× thÕ c¸c Tæng thèng Mü vÉn cã thÓ mêi nhiÒu “b¹n níc ngoµi” vµo nhµ Tr¾ng råi vËn ®éng g©y quü bÇu cö cho ®¶ng m×nh, miÔn lµ sù ñng hé ®ã ph¶i lµ t nh©n. C¸c nhãm lobby níc ngoµi còng cã thÓ ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh bÇu cö ë Mü th«ng qua viÖc c¸c thµnh viªn trong
  3. nhãm gãp tiÒn ñng hé cho quü tranh cö cña nghÞ sÜ mµ hä ñng hé. N¨m 1996, ®· næ ra vô scandal quanh nç lùc cña B¾c Kinh g©y ¶nh hëng lªn qu¸ tr×nh bÇu cö, b»ng viÖc tµi trî cho c¸c quü vËn ®éng tranh cö cña Bill Clinton vµ vµi nghÞ sÜ. Nhng c¸c cuéc ®iÒu tra cho thÊy kh«ng cã sù dÝnh lÝu cña Trung Quèc vµo viÖc nµy. VËn ®éng hµnh lang còng lµm ¶nh hëng trùc tiÕp tíi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, ®Æc biÖt lµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vÒ kinh tÕ cña Mü. Th«ng thêng tai Mü c¸c nhãm lobby níc ngoµI ®îc thµnh lËp theo tõng quèc gia nh lobby §øc, Italia, Hylap, Nga... Ho¹t ®éng cña c¸c nhãm lobby nµy thêng lµ vËn ®éng ®Ó thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai quèc gia. VÝ dô nh: vËn ®éng chÝnh phñ Mü t¨ng cêng ®Çu t vÒ kinh tÕ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho quèc gia mµ c¸c nhãm lobby ®¹i diÖn. Kh«ng chØ cã nhãm lobby níc ngoµi, ngay c¶ lobby trong níc còng vËn ®éng hµnh lang cho níc kh¸c. VÝ dô nh, Quèc héi Mü tù m×nh b¾t tay vµo vËn ®éng hµnh lang cho Nga hay V¨n phßng N«ng nghiÖp Mü ®· ®ãng gãp vai trß quan träng trong viÖc vËn ®éng hµnh lang ®Ó gia h¹n quy chÕ tèi huÖ quèc cho Trung Quèc. NgoµI ra c¸c “®¹i lý cã ¶nh hëng” còng vËn ®éng hµnh lang cho c¸c vÊn ®Ò x· héi, ®iÓn h×nh nh viÖc nhãm lobby Israel ®· thµnh c«ng trong viÖc tæ chøc tèt cho 6 triÖu ngêi Do Th¸i ë Mü. 2.1.3.2 ý nghÜa VËn ®éng hµnh lang lµ mét mÆt ho¹t ®éng cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi cña tiÕn tr×nh lËp ph¸p Mü. Nã ®¶m b¶o quyÒn vµ mèi quan t©m cña cña c«ng d©n Mü ®îc xem xÐt, gãp ý kiÕn tríc khi mét dù th¶o luËt trë thµnh luËt. Nã cho phÐp cö tri ®îc lªn tiÕng vµ th«ng qua ®ã ®¶m b¶o r»ng nguyªn t¾c cña nÒn d©n chñ t¹i Mü ®îc tu©n thñ. §iÒu nµy lµ rÊt quan träng ®èi víi mét níc ®Ò cao tù do nh níc
  4. Mü. Khi mçi dù th¶o luËt ®îc ®a ra th¶o luËn, c¸c cö tri hoÆc ®¹i diÖn cña hä sÏ ®ãng gãp ý kiÕn cña m×nh vµo c¸c dù th¶o luËt ®ã, ®ång thêi c¸c nghÞ sÜ Quèc héi còng ®a ra ý kiÕn cña m×nh nh»m ®¹t ®îc lîi Ých cña mét nhãm ngêi nµo ®ã. Nh vËy, vËn ®éng hµnh lang gióp gi¶i quyÕt tèt h¬n quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n Mü còng nh quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c nghÞ sÜ Quèc héi. VËn ®éng hµnh lang rÊt cã ý nghÜa trong c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ c¶ vÒ kinh tÕ lÉn chÝnh trÞ. §èi víi kinh tÕ quèc tÕ, vËn ®éng hµnh lang cã thÓ lµ c¸ch dïng ®Ó kh¬i mµo c¸c cuéc chiÕn th¬ng m¹i, cã thÓ gióp c¸c bªn chiÕm ®îc u thÕ trong c¸c cuéc tranh chÊp vµ cã thÓ giµnh ®îc th¾ng lîi khi sö dông vËn ®éng hµnh lang. Tuy nhiªn vËn ®éng hµnh lang còng lµ ph¬ng ph¸p gióp c¸c bªn tranh chÊp chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i, gióp cho hai bªn cïng cã lîi. VÒ chÝnh trÞ, sö dông vËn ®éng hµnh lang cã thÓ lµm t¨ng cêng sù ñng hé cña c¸c quèc gia kh¸c, nhÊt lµ nh÷ng níc cã tÇm ¶nh hëng réng r·I trªn thÕ giíi, ®iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng trong t×nh h×nh bÊt æn ®Þnh cña thÕ giíi nh hiÖn nay. VËn ®éng hµnh lang gióp c¸c níc gi¶I quyÕt mèi bÊt hoµ trªn bµn ®µm ph¸n, nh c¸c vÊn ®Ò vÒ chiÕn tranh, h¹t nh©n, tõ ®ã th¸o gì dÇn c¸c mèi bÊt ®ång t¹o ®iÒu kiÖn cho quan hÖ giòa c¸c níc tiÕp tôc ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn cho thÕ giíi ngµy cµng ®i vµo æn ®Þnh, t¹o m«i trêng thu©n lîi cho viÖc hîp t¸c, ph¸t triÓn gi÷a c¸c quèc gia. Nh vËy vËn ®éng hµnh lang ®·, ®ang vµ sÏ ®ãng gãp rÊt nhiÒu cho sù æn ®Þnh hîp t¸c, ph¸t triÓn cho c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n- íc còng nh sù hîp t¸c gi÷a c¸c quèc gia. Tuy nhiªn nÕu lam dông vËn ®éng hµnh lang qu¸ møc, sÏ n¶y sinh nhiÒu bÊt ®ång, lµm c¶n trë tíi viÖc hîp t¸c ph¸t triÓn cña c¸c bªn. §Iòu nµy ®· vµ ®ang x¶y ra khi mµ
  5. c¸c nhµ vËn ®éng hµnh lang, c¸c tæ chøc, chÝnh phñ coi ®¹o ®øc lµ thø yÕu trong kinh doanh, chØ b¶o vÖ hay b¶o hé quyÒn lîi cho mét nhãm ngêi bÊt chÊp sù ph¶n ®èi m¹nh mÏ cña d luËn. ChÝnh nh÷ng hµnh ®éng nµy sÏ lµm tæn h¹i ®Õn quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c tæ chøc, c¸c quèc gia. 2.1.4 sù cÇn thiÕt cña vËn ®éng hµnh lang §èi víi c¸c chÝnh phñ, vËn ®éng hµnh lang gióp hä gi¶i quyÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n, c¸c chÝnh s¸ch ®èi néi ®èi ngo¹i. VËn ®éng hµnh lang gióp gi¶m thiÓu g¸nh nÆng tõ c«ng viÖc gióp c¸c quan chøc chÝnh phñ minh mÉn tõ ®ã gióp hä lµm viÖc cã hiÖu qu¶ h¬n. §ång thêi vËn dông hµnh lang lµ mét ph¬ng thøc tèt ®Ó hä quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi ngêi d©n th«ng qua viÖc b¶o vÖ cho lîi Ých cña mét céng ®ång ngêi, ®ång thêi nã còng ®¶m b¶o quyÒn tù do ®îc tham gia , ®ãng gãp ý kiÕn vµo viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch chÝnh phñ cña c¸c cö chi. VËn ®éng hµnh lang gióp nhµ níc tiÕt kiÖm ®îc tiÒn vµ c¸c nhµ lµm luËt chØ chê viÖc quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n tèi u. §èi víi c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸c ngµnh, th× vËn ®éng hµnh lang sÏ gióp hä b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh, chèng l¹i sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ kh¸c. Th«ng qua vËn ®éng hµnh lang, c¸c tæ chøc cã thÓ g©y ¸p lùc ®èi víi chÝnh phñ tõ ®ã ®a ra c¸c ®¹o luËt cã lîi cho ho¹t ®éng còng nh lîi Ých cña hä, ®ång thêi lµm gi¶m lîi Ých , lîi thÕ c¹nh tranh cña ®èi thñ. VËn ®éng hµnh lang còng lµ mét ph¬ng thøc nh»m gi¶I quyÕt c¸c mèi bÊt ®ång gi÷a c¸c bªn, nÕu sö dung vËn ®éng hµnh lang ®óng c¸ch c¸c bªn cã thÓ gi¶i quyÕt m©u thuÉn víi nhau ngoµi toµ ¸n ( n¬i chØ cã mét bªn ®¹t ®îc lîi Ých) sao cho c¶ hai bªn ®Òu ®¹t ®îc lîi Ých vµ nã gióp cho c¸c bªn gi¶m chi phÝ khi ®a nhau ra toµ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản