intTypePromotion=1

Vật lý đại cương - Thuyết tương đối hẹp Einstein phần 1

Chia sẻ: Pham Xuân Dương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
247
lượt xem
62
download

Vật lý đại cương - Thuyết tương đối hẹp Einstein phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vật lý đại cương - thuyết tương đối hẹp einstein phần 1', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý đại cương - Thuyết tương đối hẹp Einstein phần 1

 1. Ch−¬ng 6 ThuyÕt t−¬ng ®èi hÑp Einstein (Anhxtanh) Albert Einstein
 2. 1. Kh¸i niÖm më ®Çu: C¬ häc Niut¬n h×nh thμnh quan niÖm vÒ kh«ng gian, thêi gian vμ vËt chÊt kh«ng phô thuéc vμo chuyÓn ®éng (v X©y dùng m«n c¬ häc tæng qu¸t h¬n: C¬ häc t−¬ng ®èi tÝnh 2. C¸c tiÒn ®Ò Anhxtanh: 2.1. Nguyªn lý t−¬ng ®èi: Mäi ®Þnh luËt vËt lý ®Òu nh− nhau trong c¸c hÖ quy chiÕu qu¸n tÝnh
 3. 2.2. Nguyªn lý vÒ sù bÊt biÕn cña vËn tèc ¸nh s¸ng:VËn tèc ¸nh s¸ng trong ch©n kh«ng ®Òu b»ng nhau ®èi víi mäi hÖ qu¸n tÝnh. Nã cã gi¸ trÞ b»ng c=3.108m/s vμ lμ gi¸ trÞ cùc ®¹i trong tù nhiªn.(kh¸c CH Niut¬n) CH Niut¬n: C¸c ®Þnh luËt c¬ häc T−¬ng t¸c tøc thêi (vËn tèc truyÒn t−¬ng t¸c lμ ∞ 3. §éng häc t−¬ng ®èi tÝnh - PhÐp biÕn ®æi Lorentz 3.1. Sù m©u thuÉn cña phÐp biÕn ®æi Galilª víi thuyÕt t−¬ng ®èi Anhxtanh
 4. Tõ phÐp biÕn ®æi Galilª y’ K’ K t=t’; v=v’+V y x’ l=x2-x1=x2’- x1’=l’ O’ ABC O ¸p dông cho hai hÖ K vμ K’: x O’ chuyÓn ®éng víi V z’ Trªn O’x’ Cã A, B, C z §èi víi hÖ quy chiÕu K: ¸nh s¸ng ph¸t ra tõ B: Tíi A víi v=c-V Tíi C víi v=c+V => Tr¸i víi tiÒn ®Ò thø 2 cña Anhxtanh PhÐp biÕn ®æi Galilª kh«ng phï hîp cho chuyÓn ®éng cã vËn tèc cì vËn tèc ¸nh s¸ng
 5. 3. 2. PhÐp biÕn ®æi Lorentz: • Thêi gian lμ t−¬ng ®èi t ≠ t’ • Kh«ng gian trong hai hÖ: x’=f(x,t) Gèc O’chuyÓn ®éng víi vËn tèc V ®èi víi K Cã x-Vt=0 Trong K’ to¹ ®é cña O’ lu«n cã x’=0 §èi víi O’ viÕt: x’=α(x-Vt) x = β(x’+Vt’) O Thay x’ ⇔ x, V ⇔ -V vμ t’ ⇔t cã α = β 1 Theo tiÒn ®Ò 2: x=ct vμ x’=ct’ cã: α = V2 ct’= αt(c-V) vμ ct= βt’(c+V) 1− 2 c Nh©n 2 vÕ cã:
 6. Thay vμo cã x − Vt x '+ Vt ' x= x' = 2 2 V V 1− 2 1− 2 c c Tõ ®©y V2 1 − 2 .x − x ' c t' = V V V t− 2 x t '+ 2 x ' c t' = c t= 2 2 V V 1− 2 1− 2 c c
 7. PhÐp biÕn ®æi Lorentz: x − Vt V t− 2 x x' = y’=y, z’=z c t' = 2 V 1− 2 2 V 1− 2 c c x '+ Vt ' V t '+ 2 x ' x= c y=y’, z=z’ t= 2 V 1− 2 2 V 1− 2 c c NÕu V
 8. 4. C¸c hÖ qu¶ cña phÐp biÕn ®æi Lorentz: 4.1. Kh¸i niÖm vÒ tÝnh ®ång thêi vμ quan hÖ nh©n qu¶ V t 2 − t1 − 2 ( x 2 − x1 ) c t 2 '− t1 ' = V2 1− 2 c Δt’=Δt=0 chØ khi x1=x2 Hai sù kiÖn rêi r¹c 1 vμ 2 x¶y ra ®ång thêi ë hÖ qui chiÕu nμy, nh−ng ch−a ch¾c ®· ®ång thêi x¶y ra ®èi víi hÖ qui chiÕu kh¸c.
 9. Quan hÖ nh©n qu¶:Hai sù kiÖn 1-nguyªn nh©n, 2-hÖ qu¶ x1=vt1, x2=vt2 víi x2>x1 Vv ( t 2 − t1 )[1 − 2 ] c t 2 '− t1 ' = 2 V 1− 2 c v× vt1 th× t2’>t1’ Nguyªn nh©n lu«n x¶y ra tr−íc hÖ qu¶ trong mäi hÖ qui chiÕu.
 10. 4.2. Sù co ng¾n Lorentz Kh«ng gian x 1 − Vt 1 §é dμi ®o trªn tμu:l0=x2’-x1’ x1 ' = §é dμi ®o tõ tr¸i ®Êt: l=x2-x1 V2 1− 2 V2 x 2 − x1 c l = l0 1− 2 x 2 '− x 1 ' = x 2 − Vt 2 x2 ' = c 2 V 1 − 2 V=2,6.108m/s V2 1− 2 c th× l=0,5l0 c
 11. §é dμi däc theo ph−¬ng chuyÓn ®éng cña thanh trong hÖ quy chiÕu mμ thanh chuyÓn ®éng ng¾n h¬n ®é dμi ®é dμi cña thanh trong hÖ mμ thanh ®øng yªn. V
 12. Thêi gian lμ t−¬ng ®èi Trong hÖ chuyÓn ®éng K’:Δt’ V t'2 + 2 x' Trong hÖ ®øng yªn K: Δt c t2 = t ' 2 − t '1 V2 2 t 2 − t1 = Δt ' = Δt 1 − 2 V 1− 2 V2 c c 1− 2 c V t '1 + 2 x ' V=2,9996.108m/s th× Δt’ =10-2 Δt c t1 = 2 V Kho¶ng thêi gian diÔn ra cïng 1− 2 c mét qu¸ tr×nh trong hÖ chuyÓn ®éng ng¾n h¬n trong hÖ ®øng yªn; V
 13. Tõ thøc gÆp tiªn Tõ thøc ®i 3 ngμy víi tiªn trë vÒ, trªn tr¸i ®Êt ®· tr«i ®i 300 n¨m V=? Nhμ du nhμnh vò trô bay víi V=2,9996.108m/s ®i vÒ mÊt 20 n¨m (Trªn tμu anh ta giμ ®i 20 tuæi) th× trªn tr¸i ®Êt ®· tr¶i qua 2000 n¨m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2