Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Phụ lục

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
329
lượt xem
116
download

Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Phụ lục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vẽ Kỹ Thuật Bằng AutoCAD2004 Để tiện cho việc học tập trong phụ lục này tôi xin đ-a ra h-ỡng dẫn cài đặt và đăng ký cho ch-ơng trình để bạn có thể dùng đ-ợc ch-ơng trình vẽ kỹ thuật này Phụ Lục 1 Sau đây tôi xin giới thiệu đầy đủ các b-ớc để thực hiện việc cài đặt, và đăng ký cho Autocad2004. Phiên bản này bạn muốn dùng đ-ợc thì sau khi cài đặt song bạn phải tiến hành đăng ký cho nó, thì mới dùng đ-ợc chứ không nh- những phiên bản CAD tr-ớc . Để thực hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2004 - Phụ lục

 1. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 §Ó tiÖn cho viÖc häc tËp trong phô lôc nµy t«i xin ®−a ra h−ìng dÉn cµi ®Æt vµ ®¨ng ký cho ch−¬ng tr×nh ®Ó b¹n cã thÓ dïng ®−îc ch−¬ng tr×nh vÏ kü thuËt nµy Phô Lôc 1 Sau ®©y t«i xin giíi thiÖu ®Çy ®ñ c¸c b−íc ®Ó thùc hiÖn viÖc cµi ®Æt, vµ ®¨ng ký cho Autocad2004. Phiªn b¶n nµy b¹n muèn dïng ®−îc th× sau khi cµi ®Æt song b¹n ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký cho nã, th× míi dïng ®−îc chø kh«ng nh− nh÷ng phiªn b¶n CAD tr−íc . §Ó thùc hiÖn cµi ®Æt phiªn b¶n nµy th× tr−íc hÕt b¹n ph¶i cã bé cµi nµy hoÆc ®Üa CD cad2004 , dung l−îng cña bé cµi nµy kho¶ng 314MB vµ cã ®Çy ®ñ c¸c th− môc nh− bé cµi ®Æt mµ b¹n thÊy trong h×nh d−íi ®©y Khi b¾t ®Çu cµi ®Æt th× yªu cÇu dung l−îng æ cøng dµnh cho viÖc cµi ®Æt AutoCAD2004 lµ 170MB. B¹n h·y më ®Õn th− môc chøa bé cµi ®Æt nh− h×nh trªn råi kÝch ch¹y File Setup.exe ®Ó cµi ®Æt khi nµy mét hép tho¹i nh− h×nh sau hiÖn ra Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 176 NguyÔn Huy M¹nh
 2. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 H·y chän Install ®Ó thùc hiÖn tiÕp nh÷ng b−íc sau, vµ mét hép tho¹i míi hiÖn ra TiÕp tôc dïng tr¸i chuét kÝch vµo ch÷ Install mÇu ®á ®Ó tiÕp tôc sau ®ã cã mét hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra nh− bªn d−íi ®©y. ch−¬ng tr×nh b¾t ®Çu thiÕt lËp nh÷ng th«ng tin ®Ó tiÕp tôc cµI ®Æt b¹n h·y ®îi mét vµI phót sau th× cã mét hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 177 NguyÔn Huy M¹nh
 3. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 §Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh b¹n chän Next TÝch chuét vµo nót I accept ®Ó chÊp nhËn nh÷ng tho¶ thuËn vÒ b¶n quyÒn Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 178 NguyÔn Huy M¹nh
 4. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 NÕu muèn in toµn bé th«ng tin nµy th× b¹n chän vµo nót Print... ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh cµi ®Æt chän Next sau ®ã tiÕp tôc b−íc tiÕp theo ë ®©y tiÕp tôc chän Next ®Ó nguyªn sè Serial Number lµ 000 00000000 råi chän Next Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 179 NguyÔn Huy M¹nh
 5. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 ë hép tho¹i nµy khai b¸o c¸c th«ng tin vÒ ng−êi dïng b¹n h·y ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin nh− tªn ng−êi dïng , ®i¹ chØ, sè ®iÖn tho¹i råi chän Next Cã thÓ chän c¸c chÕ ®é cµi ®Æt nh− lµ Typical , Compact, Custom, Full nªn chän vµo Full ®Ó cµi ®Æt ®Çy ®ñ mäi thµnh phÇn cña autocad b»ng c¸ch kich tÝch chuét vµo nót Full nh− trªn h×nh sau ®ã kÝch chuét vµo Next Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 180 NguyÔn Huy M¹nh
 6. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 á hép tho¹i nµy mÆc ®Þnh ®−êng dÉn ®Ó cµi ch−¬ng tr×nh ®−îc chØ ra trªn khung lµ C:\Program Files\AutoCAD 2004\ nÕu b¹n muèn cµi ch−¬ng tr×nh vµo mét ®i¹ chØ kh¸c th× cã thÓ gâ trùc tiÕp ®−êng dÉn vµo ®i¹ chØ trªn, cßn kh«ng th× bÉm vµo nót Browse... nÕu bÊm vµo ®ã th× cã mét hép tho¹i chän ®−êng dÉn hiÖn ra nh− sau Sau khi chän song ®−êng dÉn th× chän vµo OK ®Ó tiÕp tôc §Ó biÕt ®−îc th«ng tin vÒ dung l−îng cña æ cøng cong r¶nh bao nhiªu th× b¹n kÝch chuét vµo nót khi ®ã cã mét hép tho¹i cung cÊp ®Çy ®ñ vÒ th«ng tin æ cøng nh− sau Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 181 NguyÔn Huy M¹nh
 7. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Xem song h·y chän Ok ®Ó quay trë l¹i qu¸ tr×nh tr−íc. §Ó tiÕp tôc chän Next trong hép tho¹i tiÕp theo nµy nÕu muèn sau khi cµi ®Æt song ch−¬ng tr×nh t¹o mét shortcut trªn mµn h×nh nÒn th× tÝch chuét chän vµo TiÕp tôc chän Next Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 182 NguyÔn Huy M¹nh
 8. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 TiÕp tôc chän Next Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× hép tho¹i tiÕp theo hiÖn ra nh− h×nh phÝa d−íi Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 183 NguyÔn Huy M¹nh
 9. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× tiÕp tôc qu¸ tr×nh tiÕp theo Khi nµy ch−¬ng tr×nh thùc sù b¾t ®©ud qu© tr×nh cµi ®»t , thiÕt lËp c¸c th«ng tin hÖ thèng trong regedit... tÊt c¶ c«ng viÖc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh sÏ ®−îc thiÕt lËp song khi vÖt xanh ch¹y hÕt . Khi vÖt xanh ch¹y hÕt th× cã mét hép tho¹i míi hiÖn ra Hép tho¹i nµy th«ng b¸o cho ta biÕt ch−¬ng tr×nh ®· ®−îc cµi ®Æt song, vµ nh¾c b¹n bÊm chän vµo nót Finish ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. ®Õn ®©y qu¸ tr×nh cµi ®Æt ®· song c«ng viÖc cßn l¹i cña b¹n l¶ ®¨ng ký cho ch−¬ng tr×nh. ®Ó cho ch−¬ng tr×nh nµy hiÓu r»ng b¹n ®· cã b¶n quyÒn sö dông. b©y giê trë l¹i mµn h×nh nÒn ®· cã biÓu t−îng cña AutoCAD2004 b¹n h·y khëi ®éng ch−¬ng tr×nh nµy vµ khi ®ã cã mét hép tho¹i th«ng b¸o nh− h×nh d−íi d©y, ®ã lµ th«ng b¸o b¹n ph¶i ®¨ng ký cho ch−¬ng tr×nh th× míi ®−îc dïng b¹n h·y chän OK Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 184 NguyÔn Huy M¹nh
 10. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Sau khi chän OK th× sÏ xuÊt hiÖn mét hép tho¹i Khi nµy nÕu chän End Session th× ch−¬ng tr×nh sÏ kÕt thóc, nÕu b¹n ®· mua b¶n quyÒn sö dông tõ c«ng ty autodesk th× chän vµo nót Next ®Ó tiÕp tôc ®¨ng ký sau ®ã cã mét häp tho¹i yªu cÇu nhËp c¸c th«ng tin ®¨ng ký vµo nh− h×nh bªn d−íi sau ®ã chän Next ®ª tiÕp tôc c¸c c«ng viÖc cßn l¹i Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 185 NguyÔn Huy M¹nh
 11. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Nh−ng nÕu b¹n kh«ng mua b¶n quyÒn sö dông th× muèn dïng ®−îc ch−¬ng tr×nh mét c¸ch bÊt hîp ph¸p th× b¹n ph¶i cã nh÷ng File trong th− môc Crack cña bé cµi nh− h×nh d−íi ®©y, nh÷ng file nµy dïng ®Ó bÎ khãa phÇn mÒm CAD nµy H·y kÝch ®óp chuét vµo ®Ó thay ®æi th«ng sè trong Regist sau ®ã cã mét hép tho¹i hiÖn ra hái b¹n cã muèn thay dæi th«ng sè Regisyry kh«ng h·y chän Yes Lóc nµy mét hép tho¹i kh¸c l¹i hiÖn ra th«ng b¸o viÖc thay ®æi th«ng sè ch−¬ng tr×nh trong Registry ®· thµnh c«ng B¹n h·y khëi ®éng l¹i ch−¬ng tr×nh CAD ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký lÇn nµy khi vµo méi tr−êng CAD th× mét hép tho¹i míi hiÖn ra nh− sau Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 186 NguyÔn Huy M¹nh
 12. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Ých chuét chän réi nhÊn Next hép tho¹i kh¸c l¹i hiÖn ra yªu cÇu b¹n chØ ®−êng dÉn ®Õn File Licpaht.lic tõ th− môc crack nÕu nh− b¹n nhí ®−êng dÉn ®Õn File nµy th× gâ ®Çy ®ñ ®−êng dÉn vµo kh«ng th× b¹n bÊm vµo nót Browse ®Ó chØ ra file nµy Sau ®ã hép tho¹i míi hiÖn ra nh− sau Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 187 NguyÔn Huy M¹nh
 13. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Sau ®ã chän vµo Next ®Ó tiÕp tôc sau ®ã cã mét hép tho¹i hiÖn ra th«ng b¸o c«ng viÖc ®· hoµn thµnh Tõ b©y giê th× ch−¬ng tr×nh cña b¹n ®−îc coi nh− ®· ®−îc cã b¶n quyÒn nh− viÖc b¹n bá tiÒn ra mua b¶n quyÒn ch−¬ng tr×nh tõ c«ng ty Autodesk. Chóc b¹n cã nhiÒu thµnh c«ng tõ ch−¬ng tr×nh vÏ nµy . Khi khëi ®éng song ch−¬ng tr×nh th× toµn bé giao diÖn cña ch−¬ng tr×nh hiÖn ra nh− h×nh bªn d−íi Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 188 NguyÔn Huy M¹nh
 14. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Phô lôc 2 C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cña AutoCAD 2004 §Ó tiÖn cho phÇn tra cøu vµ t×m hiÓu thªm vÒ AutoCAD, phÇn cuèi cña tµi liÖu xin ®−îc liÖt kª c¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cho c¸c lÖnh ®ã. §©y lµ c¸c lÖnh th−êng gÆp cña AutoCAD ®−îc xÕp theo thø tù vÇn ABC (trong ®ã cã c¶ c¸c lÖnh ch−a tõng ®−îc giíi thiÖu trong tµi liÖu nµy). C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cña AutoCAD 2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 1 T¹o mét m¶ng 3 chiÒu gåm nhiÒu ®èi t−îng. DARRAY 3a 2 T¹o mét bÒ mÆt 3 chiÒu. 3DFACE 3f 3 T¹o mét ®a tuyÕn trong kh«ng gian 3 chiÒu. 3DPOLY 3p 4 S¾p xÕp ®èi t−îng. ALIGN al T¶i mét ø ng dông d¹ng AutoLISP, ADS, hoÆc 5 APPLOAD ap ARX vµo m«i tr−êng c«ng t¸c cña AutoCAD . 6 VÏ cung trßn. ARC a 7 §o diÖn tÝch vµ chu vi. AREA aa 8 Sao chÐ p ® èi t−îng. ARRAY ar 9 T¹o mét thuéc tÝnh g¸n (cho khèi). ATTDEF att 10 Söa c¸c thuéc tÝnh g¸n cho khèi. ATTEDIT ate 11 §iÒn ®Çy mÉu t« cho mét vïng kÝn. BHATCH h, bh 12 §Þnh nghÜa 1 khèi tõ c¸c ®èi t−îng ®· ®¸nh dÊu. BLOCK b 13 BOUNDARY bo T¹o 1 miÒn hoÆc 1 ®−êng ®a tuyÕn tõ mét vïng ®ãng kÝn. 14 BREAK br Xo¸ mét phÇn ®èi t−îng hoÆ c chia nã thµnh 2 phÇn. 15 Lµm v¸t gãc cho mét ®èi t−îng. CHAMFER cha 16 Thay ®æi thuéc tÝnh cho 1 ®èi t−îng. CHANGE -ch 17 VÏ mét vßng trßng. CIRCLE c 18 Sao chÐp 1 ® èi t−îng. COPY co, cp 19 Söa x©u ký tù vµ c¸c thuéc tÝnh. DDEDIT ed 20 Chän h−íng nh×n trong kh«ng gian 3 chiÒu. DDVPOINT vp 21 T¹o h−íng cho ®−êng ghi kÝch th−íc. DIMALIGNED dal, dimali 22 T¹o ®−êng ghi kÝch th−íc cho gãc. DIMANGULAR dan, dimang 23 T¹o c¸c ®−êng ghi kÝ ch th−íc liªn tôc. DIMBASELINE dba 24 DIMCENTER dce §¸nh dÊu vÞ trÝ t©m cña vßng trßn hoÆc cung trßn. 25 T¹o c¸c ®−êng ghi kÝch th−íc liªn tôc. DIMCONTINUE dco, dimcont 26 DIMDIAMETER ddi, dimdia Ghi kÝch th−íc ®−êng kÝnh cho vßng trßn hoÆc cung trßn. 27 Söa ®−êng ghi kÝ ch th−íc. DIMEDIT ded ,dimed 28 T¹o mét ®−êng ghi kÝch th−íc. DIMLINEAR dli, dimlin Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 189 NguyÔn Huy M¹nh
 15. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 29 T¹o 1 ® iÓ m ghi kÝch th−íc. DIMORDINATE dor, dimord 30 Qu¶n lý c¸c kiÓ u biÕ n ghi kÝ ch th−íc. DIMOVERRIDE dov, dimover Ghi kÝ ch th−íc b¸n kÝ nh cho vßng trßn hoÆc 31 DIMRADIUS dra, dimrad cung trßn. d, dst, T¹o vµ chØ nh söa kiÓ u ghi kÝ ch th−íc tõ dßng 32 DIMSTYLE lÖnh. ddim,dimsty 33 DÞch chuyÓn vµ xoay trÞ sè ®−êng kÝch th−íc. DIMTEDIT dimted 34 −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc th«ng qua 2 ®iÓm. DIST di 35 Chia ®èi t−îng thµnh nhiÒu phÇn. DIVIDE div 36 DONUT do VÏ vµ ®iÒn ®Çy mét vßng trßn hoÆc mét vµnh khuyªn. 37 Thay ®æi c¸c thuéc tÝnh hiÓn thÞ cña ®èi t−îng. DRAWORDER dr 38 Më cöa sæ trî gióp. DSVIEWER av 39 HiÖn Text trªn mµn h×nh. DTEXT dt 40 DVIEW dv Chän chÕ ®é vÏ h×nh chiÕu trôc ®o hoÆc phèi c¶nh. 41 VÏ h×nh Ellipse hoÆc cung Ellipse. ELLIPSE el 42 Xo¸ ®èi t−îng khái b¶n vÏ. ERASE e LÖnh ph©n t¸ch mét khèi b¶n vÏ thµnh c¸c ®èi 43 EXPLODE x t−îng riªng biÖt. 44 Ghi sè liÖu b¶n vÏ ra File d¹ng kh¸c. EXPORT exp 45 Më réng ®èi t−îng vÏ. EXTEND ex 46 Dùng h×nh khèi tõ mét h×nh ph¼ng. EXTRUDE ext 47 lµm tr¬n gãc cña 2 ®−êng th¼ng. FILLET f 48 Läc ®èi t−îng. FILTER fi 49 §Æt tªn cho mét nhãm ®èi t−îng ®· ®¸nh dÊu. GROUP g 50 T« mét vïng theo mÉu t« ®· chØ ®Þnh. HATCH -h 51 Söa mÉu t« . HATCHEDIT he 51 HIDE hi DÊu c¸c nÐt vÏ khuÊt trong mét ®èi t−îng 3 chiÒu. 52 ChÌn 1 File ¶nh vµo b¶n vÏ hiÖn t¹i. IMAGE im §iÒu khiÓn ®é t−¬ng ph¶n, ®é s¸ng tèi cho mét 53 IMAGEADJUST iad ®èi t−îng Image ®· ®¸nh dÊu. 54 §Þnh danh cho ®èi t−îng Image míi. IMAGEATTACH iat 55 IMAGECLIP icl C¾t mét phÇn h×nh vÏ vµ t¹o thµnh 1 ® èi t−îng Image míi. 56 ChÌn File ¶nh vµ o AutoCAD . IMPORT imp 57 ChÌn khèi vµ o b¶n vÏ. INSERT i, ddinsert 58 Nhóng ®èi t−îng vµ o AutoCAD . INSERTOBJ io 59 T×m giao thøc chung cña 2 ®èi t−îng 3 chiÒu. INTERFERE inf Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 190 NguyÔn Huy M¹nh
 16. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 60 T×m phÇn giao cña 2 miÒn ®ãng kÝn. INTERSECT in 61 §iÒu khiÓn líp. LAYER la, ddlmodes 62 T¹o ®−êng chó gi¶i cho ®èi t−îng. LEADER lead 63 KÐo dµi mét ®èi t−îng. LENGTHEN len 64 VÏ 1 ®−êng th¼ng. LINE l 65 §Þnh kiÓu ®−êng vÏ. LINETYPE lt, ltype,ddltype 66 LIST li, ls HiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ nhãm ®èi t−îng ®¸nh dÊu. 67 §Æt hÖ sè tû lÖ nÐt vÏ. LTSCALE lts 68 MATCHPROP ma Copy thuéc tÝnh tõ mét ®èi t−îng sang ® èi t−îng kh¸c. 69 LÖnh chia ®èi t−îng theo ®é dµi ®o¹n. MEASURE me 70 LÖnh lÊy ®èi xøng g−¬ng. MIRROR mi 71 T¹o c¸c ®−êng th¼ng song song nhau. MLINE ml 72 LÖnh di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t−îng. MOVE m 73 ChuyÓn kiÓu hiÓn thÞ vïng vÏ. MSPACE ms LÖnh viÕt nhiÒu dßng ch÷ trªn b¶n vÏ th«ng qua 74 MTEXT t, mt hép héi tho¹i. 75 T¹o ®iÓm nh×n ®éng. MVIEW mv 76 LÖnh vÏ song song. OFFSET o op, pr, gr, Gäi hép tho¹i chän ® Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh c¸c tham 77 OPTIONS sè ddgrips 78 B¾t ®iÓm ®Æc biÖt cña mét ®èi t−îng. OSNAP os, ddosnap 79 Xª dÞch b¶n vÏ trªn mµn h×nh. PAN p 80 ChÌn vµo b¶n vÏ c¸c néi dung tõ ClipBoard. PASTESPEC pa 81 LÖnh söa ®æi c¸c ®−êng ®a tuyÕn Polyline. PEDIT pe 82 LÖnh vÏ ®−êng ®a tuyÕn. PLINE pl 83 XuÊt b¶n vÏ ra giÊy. PLOT print 84 VÏ mét ®iÓm cã to¹ ®é ®Þnh tr−íc. POINT po 85 VÏ ®a gi¸c ®Òu. POLYGON pol 86 Xem tr−íc trang in. PREVIEW pre ch, mo, props, 87 HiÖn hép tho¹i thuéc tÝnh ®èi t−îng PROPERTIES ddmodify, ddchprop 88 ChuyÓn kiÓu hiÓn thÞ vïng vÏ. PSPACE ps Xo¸ c¸c tªn vµ biÕn kh«ng dïng ®Õn (®Ó lµm gän 89 PURGE pu kÝch th−íc b¶n vÏ). 90 Tho¸t khái AutoCAD . QUIT exit Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 191 NguyÔn Huy M¹nh
 17. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 91 VÏ h×nh ch÷ nhËt. RECTANG rec 92 VÏ l¹i c¸c ®èi t−îng trªn mµn h×nh hiÖn t¹i. REDRAW r 93 VÏ l¹i c¸c ®èi t−îng trªn tÊt c¶ c¸c mµn h×nh. REDRAWALL ra 94 REGEN re Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mµn h×nh hiÖn t¹i. 95 REGENALL rea Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mäi mµn h×nh. 96 T¹o vïng cho ®èi t−îng vÏ. REGION reg 97 §æi tªn mét ®èi t−îng. RENAME ren 98 T¹o ¶nh cho b¶n vÏ theo chÕ ®é thùc t¹i ¶o. RENDER rr T¹o h×nh khèi b»ng c¸ch xoay ®èi t−îng ph¼ng 99 REVOLVE rev quanh 1 trôc. 100 Xoay ®èi t−îng. ROTATE ro 101 §Æt c¸c tham sè cho lÖnh Render (®¸nh bãng). RPREF rpr 102 LÖnh thay ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng vÏ. SCALE sc 103 Ch¹y liªn tiÕp c¸c lÖnh theo kÞch b¶n. SCRIPT scr 104 SECTION sec T¹o mÆt c¾t cña mét mÆt ph¼ng víi mét h×nh khèi. 105 §Æt biÕn cho c¸c ®èi t−îng trong b¶n vÏ. SETVAR set 106 §¸nh bãng b¶n vÏ. SHADE sha 107 ChiÕu mét h×nh khèi lªn mét mÆt ph¼ng. SLICE sl 108 BËt (t¾t) chÕ ®é b¾t ®iÓm khi di chuyÓn chuét. SNAP sn 109 SOLID so T¹o ra mét ®−êng ®a tuyÕn ®ãng kÝn ®−îc t« ®Æc. 110 SPELL sp KiÓm tra v¨n ph¹m cho c¸c ký tù ®· nhËp trong b¶n vÏ. 111 T¹o ra c¸c ®−êng cong bËc 2 hoÆc bËc 3. SPLINE spl 112 Söa ®èi t−îng Spline. SPLINEDIT spe 113 Di chuyÓn hoÆc kÐo d·n ®èi t−îng. STRETCH s 114 §Þnh kiÓu cho c¸c ký tù . STYLE st T¹o vïng hoÆc miÒn cña hai ®èi t−îng theo 115 SUBTRACT su nguyªn t¾c lo¹i trõ. 116 BËt (t¾t) kÕt nèi tíi bµn sè ho¸. TABLET ta 117 §é dµy ®−êng vÏ. THICKNESS th 118 §Þnh nghÜ a c¸c dung sai h× nh häc. TOLERANCE tol 119 HiÖn (Èn) c¸c thanh c«ng cô cña AutoCAD . TOOLBAR to 120 T¹o h×nh b¸nh xe. TORUS tor 121 LÖnh c¾t ®−êng cã ®èi t−îng chÆn. TRIM tr 122 UNION uni Hîp nhÊt 2 ®èi t−îng, xo¸ c¸c ®−êng ranh giíi chung. 123 Chän kiÓu to¹ ®é, ®¬n vÞ tÝnh cho b¶n vÏ. UNITS un, ddunits 124 VIEW v, ddview CÊ t hoÆ c ®äc l¹i phÇn hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 192 NguyÔn Huy M¹nh
 18. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 STT Tªn lÖnh PhÝm t¾t T¸c dông cña lÖnh 125 VPOINT –vp Chän ®iÓm nh×n, h−íng nh×n cho c¸c ®èi t−îng 3 chiÒu. 126 Ghi c¸c ®èi t−îng ra File. WBLOCK w 127 T¹o h×nh khèi 3 chiÒu tõ 1 mÆt dèc h−íng trôc X. WEDGE we 128 KÕt nèi mét tham chiÕu kh¸c ®Õn b¶n vÏ hiÖn t¹i. XATTACH xa 129 §Ýnh mét biÓu t−îng ®éc lËp vµo b¶n vÏ. XBIND xb 130 T¹o mét ®−êng th¼ng dµi v« h¹n. XLINE xl 131 XREF xr §iÒu khiÓn c¸c tham chiÕu bªn ngoµi ®Õn b¶n vÏ. 132 Thu phãng ®èi t−îng vÏ. ZOOM z Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 193 NguyÔn Huy M¹nh
 19. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 Phô lôc 3 : C¸c PhÝm nãng th«ng dông Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 194 NguyÔn Huy M¹nh
 20. Phô Lôc VÏ Kü ThuËt B»ng AutoCAD2004 PhÝm nãng LÖnh liªn quan Gäi lÖnh h−íng dÉn trùc tuyÕn F1 ChuyÓn mµn h×nh tõ chÕ ®é ®å ho¹ sang chÕ ®é v¨n b¶n F2 F3 (hoÆ c Ctrl - F) (T¾t më chÕ ®é truy b¾t ®iÓm Osnap) ChuyÓn tõ mÆt chiÕu trôc ®o nµy sang mÆt chiÕu trôc ®o kh¸c (chØ thùc hiÖn ®−îc khi Snap settings ®Æt ë chÕ ®é Isometric snap). F4 (hoÆ c Ctrl - E) Më chÕ ®é hiÓn thÞ ®éng to¹ ®é con trá trªn mµn h×nh ®å F6 (hoÆ c Ctrl - D) ho¹ (hiÖn to¹ ®é ë dßng tr¹ng th¸i). F7 (hoÆ c Ctrl - G) Më chÕ ®é hiÓn thÞ l−íi ®iÓm (Grid) Më chÕ ®é ORTHO (khi ë chÕ ®é nµy th× ®−êng th¼ng sÏ lu«n lµ th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang). F8 (hoÆ c Ctrl - L) Më chÕ ®é SNAP (ë chÕ ®é nµy con trá chuét sÏ lu«n ®−îc di chuyÓn theo c¸c b−íc h−íng X vµ h−íng Y - ®−îc ®Þnh nghÜa tõ hép tho¹i Snap F9 (hoÆ c Ctrl - B) settings). F10 (hoÆ c Ctrl - U) MëchÕ ®é Polar tracking (dß ®iÓm theo vßng trßn). F11 (hoÆ c Ctrl - W) Më chÕ ®é Object Snap Tracking (OSNAP). Ctrl - 1 Thùc hiÖn lÖnh Properties Ctrl - 2 Thùc hiÖn lÖnh AutoCAD Design Center T¾t më c¸c ®èi t−îng ®−îc chän b»ng lÖnh Group Ctrl - A Ctrl - C Copy c¸c ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµo Clipboard Ctrl – J Thùc hiÖn lÖnh tr−íc ®ã (t−¬ng ®−¬ng phÝm Enter). Ctrl - K Thùc hiÖn lÖnh Hypelink Ctrl - N Thùc hiÖn lÖnh New Ctrl - O Thùc hiÖn lÖnh Open Ctrl - P Thùc hiÖn lÖnh Plot/Print Ctrl - S Thùc hiÖn lÖnh Save Ctrl - V D¸n néi dung tõ Clipboard vµo b¶n vÏ Ctrl - X C¾t ®èi t−îng hiÖn ®¸nh dÊu vµ ®Æt vµo Clipboard Ctrl - Y Thùc hiÖn lÖnh Redo Ctrl - Z Thùc hiÖn lÖnh Undo KÕt thóc lÖnh (hoÆc lÆp l¹i lÖnh tr−íc ®ã). Enter (Spacebar) Huû lÖnh ®ang thùc hiÖn ESC Shift - chuét ph¶i HiÖn danh s¸ch c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm. Tr−êng §HKTCN Th¸i Nguyªn Trang 195 NguyÔn Huy M¹nh
Đồng bộ tài khoản