Viết lại bản tin in để phát sóng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
122
lượt xem
52
download

Viết lại bản tin in để phát sóng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không phải tất cả các bản tin cho phát thanh-truyền hình đều được viết với mục đích rõ ràng ngay từ đầu là dành cho loại hình này. Dù ở Việt Nam hay các nước khác trên thế giới thì một tỷ lệ không nhỏ tin cho đài phát thanh-truyền hình được lấy lại của các hãng thông tấn. Tuy nhiên, không ít bản tin mà chúng ta hằng ngày trên đài phát thanh hoặc truyền hình nghe chẳng khác nào... đọc lại tin từ báo in. Chiểu theo những nguyên tắc về bài viết cho phát thanh-truyền hình thì những bài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viết lại bản tin in để phát sóng

  1. Vi t l i b n tin in phát sóng
  2. Không ph i t t c các b n tin cho phát thanh-truy n hình u ư c vi t v i m c ích rõ ràng ngay t u là dành cho lo i hình này. Dù Vi t Nam hay các nư c khác trên th gi i thì m t t l không nh tin cho ài phát thanh-truy n hình ư c l y l i c a các hãng thông t n. Tuy nhiên, không ít b n tin mà chúng ta h ng ngày trên ài phát thanh ho c truy n hình nghe ch ng khác nào... c l i tin t báo in. Chi u theo nh ng nguyên t c v bài vi t cho phát thanh-truy n hình thì nh ng bài không ư c biên t p l i cho phù h p rõ ràng không t hi u qu truy n tin qua thính giác. Sau ây chúng ta cùng xem m t tin trên báo in có th tr thành tin phát sóng như th nào. C t bên trái là b n tin g c trên báo in, phía bên ph i là tin ư c biên t p l i cho chương trình tin t c phát thanh-truy n hình. Công nhân ngành may Campuchia iêu ng B n trên báo in B n phát sóng Hôm qua, B trư ng Thương m i Campuchia cho bi t s suy gi m kinh t M ã khi n ít nh t 12 nhà máy may Campuchia ph i óng c a k t u năm t i nay.
  3. Ông Cham Prasidh cũng cho bi t có t i 3.000 công nhân t m th i ngh vi c và nhi u ngư i n a có th m t vi c n u tình hình không ư c c i thi n. Ngài b trư ng còn nói r ng hàng ngàn ngư i khác ang làm vi c ít gi hơn vì trong s 200 nhà máy may ang ho t ng có r t nhi u nhà máy ã gi m gi làm thêm và chuy n t hai ca xu ng còn m t ca. Ông nói, "nh ng v n kinh t M làm chúng tôi r t lo cho c ch và th các nhà máy." Ngành công nghi p may c a Campuchia có 200.000 công nhân, v i m c lương bình quân 40 USD/tháng. Hơn 80% s n ph m làm ra ư c xu t sang M bán l . Theo ngài b trư ng, m i có g n 40% quota xu t kh u d t may c a Campuchia sang M ư c s d ng m c dù ã h t n a năm. Ông cho bi t n u so sánh thì t i cu i tháng 6 năm ngoái, g n như toàn b quota sang M ã không còn. B trư ng Thương m i Campuchia cho bi t k t u năm t i nay, 12 nhà máy may ã t m th i óng c a, khi n 3.000 ngư i m t vi c làm. Hôm nay, ông Cham Prasidh nói vi c các nhà máy này óng c a là do s suy gi m kinh t M .
  4. Và theo ông, nhi u ngư i n a cũng ang ng trư c nguy cơ m t vi c n u tình hình không ư c c i thi n. Ông b trư ng cho bi t hàng ngàn ngư i n a ang ph i làm vi c ít gi hơn t i 200 nhà máy may c a nư c này vì nhi u nhà máy ã gi m gi làm thêm và gi m ca. Ngành công nghi p may m c Campuchia có 200.000 công nhân. Kho ng 80% s n ph m làm ra ư c xu t sang M . Ông Cham Prasidh cho bi t ông r t lo cho cu c s ng c a c ch và th các nhà máy. Trong tin phát sóng, chúng ta ph i làm cho ngư i nghe quan tâm t i ph n mào u. ó là câu nói rõ ràng, ng n g n, ph n ánh s vi c chính. Lưu ý t i c u trúc ơn gi n. Chúng ta m u b ng b trư ng thương m i ngư i nghe bi t ngay ngu n tin. Dùng thì hi n t i ngư i nghe có c m giác m i x y ra. Ph n mào u c a b n tin in k ra các công ty và c n n kinh t M nhưng trong tin phát sóng thì n n kinh t M ư c ưa xu ng o n th hai ph n mào u ng n, ơn gi n và d c. Và vì th tên ông b trư ng cũng ư c ưa xu ng o n 2.
  5. c thêm: Vài ch d n vi t tin phát thanh-truy n hình Vi t tin cho ài phát thanh Trong o n th 2, chúng ta làm rõ tên c a ông b trư ng và th i i m ông nói. S d ng t "hôm nay" vì phóng viên phát thanh truy n hình ph i ưa tin ó ngay ngày mà nó x y ra. Trong o n th ba, t "và" là c u n i t i o n thông tin ti p theo. Trong báo hình và báo nói, b t u b ng t "và" là m t cách t t làm cho câu ng n và ưa câu chuy n i ti p. Trong o n th tư, m t l n n a l i dùng thì hi n t i cho thính gi bi t s vi c v n còn ti p di n. Trong o n cu i cùng, dùng ít hoàn c nh hơn trong b n tin in vì lý do th nh t là không có nhi u th i gian trong b n tin phát sóng và th hai là ngư i nghe không th nh nhi u chi ti t./.
Đồng bộ tài khoản