intTypePromotion=1

Vốn xã hội

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
101
lượt xem
19
download

Vốn xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'vốn xã hội', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vốn xã hội

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VỐN XàHỘI GỢI Ý VỀ TƯ DUY PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Giảng viên: Ths Huỳnh Thanh Điền    
 2. Mục tiêu tham luận Thảo  luận  tính  khả  thi  của  vốn  xã  hội  • trong  đóng  góp  vào  sự  thành  công  của  các dự án đầu tư •Gợi ý xây dựng về vốn xã hội
 3. Giiải thích hiện tượng tăng trưởng kinh  G tế như thế nào? Lý thuyết Tân cổ điển Vốn vật chất và trình độ công nghệ Tăng trưởng và phát triển kinh tế Trong tiến trình truy tìm nguồn lực giải thích hiện tượng  • Thể chế tăng trưởng và phát triển kinh tế Có hai dòng lý thuyết chính được hình thành • Lịch sử, văn hoá và xã hội Dòng thứ nhất giải thích nguồn lực tăng trưởng kinh tế  • là vốn vật chất và trình  độ công nghệ (lý thuyết tân cổ  điển) Dòng thứ thuộc về thể chế, trong  đó yếu tố lịch sử, văn  • hoá, xã hội làm trung tâm
 4. Tiiếc thay T Thất bại Lý thuyết Tân Suy thoái kinh tế những Cổ Điển năm 60, 70 của thế kỹ 20 Chưa đưa ra kiến nghị Lý thuyết chính sách cụ thể thể chế Cả hai dòng lý thuyết này chưa giải thích thoả mãn các vấn đề đang xãy ra: • Dòng lý thuyết tân cổ điển đã không giải thích được các hiện tượng suy thoái kinh tinh tế vào  • những năm 60, 70 của thế kỹ 20 và các cuộc khủng hoãng kinh tế gần đây trên thế giới. Dòng  lý  thuyết  thể  chế  tuy  nêu  bậc  được  nhiều  lý  lẽ giải  thích  sự  tăng trưởng  và phát  triển  • kinh tế mang tính logic nhưng vẫn chưa đưa ra được các kiến nghị chính sách cụ thể giúp giải  quyết vấn đề kinh tế vĩ mô cũng như vi mô.
 5. Truy tìm nguồn lực mới Truy t Trong bối cảnh  đó, một vài năm gần  đây  • nhiều  công  trình  nghiên  cứu  về  vai  trò  của xã hội trong sinh hoạt kinh tế  Dưới gốc độ xã hội học, có những luận đề  • về  sự  suy  giảm  “tính  cộng  đồng”  của  Robert  Putnam  (1995),  Frances  Fukuyama (1994) ở phương Tây  Ở Châu Mỹ La  Tinh thì có Hernando De  • Soto  (2000)  bàn  về  vai  trò  của  thể  chế  phát triển kinh tế.  Các luận  đề này tuy chưa  đưa ra  được lời  • giải thích thoả đáng, nhưng đã gợi ý được  sự xuất hiện của nguồn lực vô hình  đóng  góp  vào  tiến  trình  tăng  trưởng  và  phát  triển kinh tế.
 6. Vốn xã hội là gì? Tương hỗ (reciprocity), Tín cẩn (trust) VỐN XÃ HỘI Quy tắc (norms) Mạng lưới xã hội (networks) Góc độ xã hội học: Brodieu (1986); coleman (1998, 2000); Putnam       (1995) Góc độ kinh tế: Hernaldo De Soto (2000), Fukuyama (1995), R éjean và cộng sự (2000)
 7. VĨ MÔ Kết quả  nghiên cứu vốn xã hội   trong  kinh tế VI MÔ
 8. Vốn xã hội và các vấn đề kinh tế  vĩ mô
 9. Vốn xã hội tác động đến phúc lợi hộ  gia đình Nghiên  cứu  ở  Indonexia  của  Grooteart  • (1998);  ở  TanZania  của  Narayan  và  Pritchet  (1997); ở Kenya của La Ferrar (2002)  Đo lường vốn xã hội bằng cách xác định mức  • độ tham gia sinh hoạt cộng  đồng của các cá  nhân trong hộ gia đình.  Kết  quả  nghiên  cứu  cho  thấy  tác  động  tỷ  lệ  • thuận của vốn xã hội  đến phúc lợi của hộ là  rất lớn.
 10. Vốn xã hội tác động đến quá trình công nghiệp  hóa Nghiên  cứu  của  Eward  Miguel,  Paul  Gerler  và  David  I  • Levine (2002) về sự tác động của quá trình công nghiệp  hoá ở Indonexia đến vốn xã hội.  Kết  quả  nghiên  cứu  đề  nghị  nên  dự  báo  vốn  xã  hội  • trong phân tích các chính sách kinh tế xã hội,  Nghĩa là cần có một mô hình đầu tư vốn xã hội để gợi ý  • chính  sách  cho  quá  trình  công  nghiệp  hoá  của  Indonexia từ năm 1997.
 11. Vốn xã hội tác động đến thu nhập  Nghiên cứu của John Maliccio, Lawrance Haddad, And Julia N May (1999) v ề vốn xã  • hội và sự sinh ra thu nhập ở Nam Phi giai đoạn 1993 – 1998.  Nghiên  cứu  sử  dụng  dữ  liệu  điều  tra  từ  ở  những  tỉnh  lớn  nhất  của  Nam  Phi  để  ước  • lượng hàm thu nhập bình quân đầu người với vốn xã hội.  Nghiên  cứu  cố  định  các  yếu  tố  tác  động  khác  để  xem  vốn  xã  hội  tác  động  đến  thu  • nhập.  Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn xã hội không có tác  động  đến thu nhập bình quân  • đầu người trong năm 1993 nhưng lại có tác  động tỷ lệ thuận và có  ý nghĩa vào năm  1998.  Tác giả giải thích  điều này do sự thay  đổi cấu trúc nền kinh tế Nam Phi, mà nguyên  • nhân là nạn phân biệt chủng tộc ở Nam phi đã được tháo bỏ.
 12. Vốn xã hội tác động đến thu nhập Nghiên cứu của Christan Bjonskov (2004) về tác  động của các yếu  • tố cấu thành vốn xã hội tác động đến thu nhập.  Ông  chỉ  ra  rằng  mạng  lưới  xã  hội  của  cá  nhân  đóng  vai  trò  quan  • trọng trong việc tạo ra thu nhập cho người đó.  Tuy  nhiên,  phụ  nữ  nhận  được  thu  nhập  từ  mạng  lưới  xã  hội  nhiều  • hơn nam giới. 
 13. Vốn xã hội tác động đến các căn bệnh xã hội • Nghiên cứu tác động của vốn xã hội đến các căn  bệnh  xã  hội  được  thực  hiện  bởi  Dr.Holtgrave  và  R A Crosby (2003) ở Mỹ.  • Kết  quả  nghiên  cứu  cho  thấy  vốn  xã  hội  có  tác  động  đến  việc  phát  sinh  các  căn  bệnh  xã  hội  như lậu, giang mai, Sida.
 14. Vốn xã hội là lời giải cho bài toán phối hợp Vốn  xã  hội  giúp  giải  quyết  sự  thất  bại  của  bài  toán  phối hợp “bài toán phối hợp” (coordination problems)  – coordination failures
 15. Vốn xã hội tác động đến quá trình toàn cầu  hóa Vốn  xã  hội  được  cải  thiện  sẽ  tạo  điều kiện  để thúc  đẩy quá trình toàn  cầu  hoá  và  phân  công  lao  động  (Maskell, 1999). 
 16. Vốn xã hội quyết định tính khả thi của  chính sách Đảm bảo các khế ước xã hội được thực thi,  tham  nhũng  càng  ít,  quyết  định  của  nhà  nước càng minh bạch, dễ kiểm soát, và bộ  máy hành chính càng hữu hiệu. Vốn  xã  hội,  qua  dạng  tin  cẩn,  sẽ  tăng  mức  khả  tín  của  quan  chức  nhà  nước,  đặc  biệt  là  khi  họ  tuyên  bố  về  chính  sách  kinh  tế  và  tài  chính.  Do  đó vốn xã hội sẽ nâng cao mức  đầu tư và  những hoạt động kinh tế khác. 
 17. Vốn xã hội và hậu khủng hoảng kinh tế Một  xã  hội  đoàn  kết,  ít  chia  rẽ  sẽ  dễ  hồi  phục  sau  những  cú  “sốc”  kinh  tế.  Theo Rodrik (1999), những cú sốc này  đòi  hỏi  sự  quản  lí  những  quyền  lợi  khác nhau trong xã hội. Vốn  xã  hội  giúp  hài  hòa  những  xung  khắc mà một cơn khủng hoảng kinh tế  sẽ  phơi  trần.  Thiếu  vốn  xã  hội,  ảnh  hưởng  của  các  cú  sốc  kinh  tế  sẽ  trầm  trọng và lâu dài hơn.
 18. Vốn xã hội và các loại vốn khác Ảnh  hưởng  đến  chất  lượng  và  tốc  độ  tích  lũy  của  những  loại  vốn  khác.  Chẳng  hạn,  vốn  xã  hội  có  thể  làm  tăng  vốn  con  người  (Coleman 1988).  Giúp  người  ta  tiến  thân  bằng  con  đường  học  vấn  hơn  là  việc  tìm  cách  móc nối
 19. Vốn xã hội trong doanh nghiệp  • Doanh nghiệp là một tế bào  đóng góp vào tiến trình tăng  trưởng và phát triển kinh tế của quốc gia,  • không  nhiều  nghiên  cứu  bàn  về  vai  trò  của  vốn  xã  hội  trong quản trị doanh nghiệp,  Nghiên cứu của Réjean. L, Nabil. A và Moketar (2000) về vai trò của vốn xã hội vào sự đổi mới  – doanh nghiệp,  Eleni Z. Gabre­Madhin (2000) nghi ên cứu về tác động của vốn xã hội vào đến chi phí giao dịch  – của doanh nghiệp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2