Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Xác định tài năng của bạn

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

216
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có khi nào bạn tự hỏi về tài năng của chính mình? Những tố chất bẩm sinh và xu hướng thu nhận kiến thức cảu bạn là gì? Bài trắc nghiệm sau giúp bạn nhìn nhận rõ bản thân hơn để tập trung phát huy chính xác điểm mạnh của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định tài năng của bạn

  1. XÁC NH TÀI NĂNG C A B N Có khi nào b n t h i v tài năng c a chính mình? Nh ng t ch t b m sinh và xu hư ng thu nh n ki n th c c a b n là gì? Bài tr c nghi m sau s giúp b n nhìn nh n rõ b n thân hơn t p trung phát huy chính xác i m m nh c a mình. Hãy tr l i Có (1 i m) ho c Không (0 i m) cho t ng câu. B n s ư c xem là có thiên hư ng n u s i m trong t ng kh năng t t 8 – 10 i m. 1. KH NĂNG NGÔN NG ______: Sách r t quan tr ng i v i tôi. ______: Tôi có th nghe th y t ng vang lên trong u mình trư c khi c, nói hay vi t chúng ra. ______: Tôi nghe ài, băng ĩa nhi u hơn là xem tivi hay xem phim. ______: Tôi có kh năng t ng trong các trò chơi như i n ô ch , nói lái, hay m t kh u. ______: Tôi thích gi i trí ho c chơi nh ng trò ph i t p u n lư i, hay có chơi ch . ______: ôi khi nh ng ngư i khác ph i d ng l i và ngh tôi gi i thích ý nghĩa c a nh ng t mà tôi s d ng khi vi t và nói. ______: Tôi h c t t ngo i ng , các môn xã h i so v i môn toán và khoa h c trong th i gian tôi còn i h c ph thông. ______: Khi lái xe thong th trên xa l , tôi thư ng chú ý vào nh ng t ng vi t trên bi n qu ng cáo nhi u hơn chú ý n quang c nh xung quanh. ______: Cu c nói chuy n, trao i c a tôi thư ng liên quan quan n nh ng thông tin tham kh o mà tôi v a ư c c ho c nghe th y.
  2. ______: G n ây tôi ã vi t l i nh ng i u làm tôi t hào ho c giúp tôi n i b t gi a ám ông. 2. KH NĂNG LOGIC ______: Tôi có th d dàng tính nh m các con s trong u. ______: Tôi yêu thích môn Toán và/ho c nh ng môn khoa h c t nhiên khi còn h c nhà trư ng. ______: Tôi thích thú v i các trò chơi hay câu h i hóc búa mang tính trí tu , òi h i ph i có suy lu n logic. ______: Tôi thích nghĩ và làm th các thí nghi m xem “Vi c gì s x y ra?” (Vd: “Vi c gì s x y ra n u tôi tăng g p ôi s lư ng nư c tư i hàng tu n vào b i hoa h ng?”). ______: Suy nghĩ c a tôi là tìm tòi nh ng khuôn d ng, lu t l hay c u trúc có tính logic trong các s v t, s vi c. ______: Tôi ham thích và h ng thú v i nh ng phát ki n, ti n b m i c a khoa h c. ______: Tôi tin r ng h u h t m i s v t, s vi c u có m t cách lý gi i h p lý, ch t ch . ______: ôi khi tôi tư duy b ng nh ng khái ni m tr u tư ng, tách bi t rõ ràng, không có t ng và hình nh. ______: Tôi thích phát hi n nh ng sai sót mang tính logic trong l i nói, hay trong công vi c c a m i ngư i. ______: Tôi c m th y tho i mái và d ch u khi công vi c ư c o c, x p lo i, phân tích và nh lư ng theo m t phương pháp chu n. 3. KH NĂNG KHÔNG GIAN ______: Tôi thư ng th y hình nh hi n lên rõ ràng khi tôi nh m m t l i. ______: Tôi nh y c m v i màu s c. ______: Tôi thư ng s d ng máy quay phim ho c máy nh ghi l i nh ng gì tôi nhìn th y xung quanh. ______: Tôi thích thú vi c gi i câu x p hình, mê cung hay nh ng câu khác s d ng hình nh. ______: Tôi có nh ng gi c mơ y hình nh s ng ng vào ban êm.
  3. ______: Nói chung, tôi có th tìm th y ư ng c nh ng khu v c, a bàn không quen thu c. ______: Tôi thích v ho c vi t ngu ch ngo c m t cách lơ ãng. ______: Khi còn h c ph thông, i v i tôi, môn hình h c d hơn nhi u so v i môn is . ______: Tôi có th tho i mái tư ng tư ng v hình nh c a m t s v t ho c m t c nh v t b t kỳ, như th nhìn t trên cao xu ng b ng ôi m t c a m t con chim ang bay. ______: Tôi thích nhìn ng m m t tài li u có nhi u hình nh minh h a, thay vì c nó. 4. KH NĂNG V N NG CƠ TH ______: Tôi tham gia thư ng xuyên m t môn th thao ho c m t ho t ng v n ng cơ th . ______: Tôi th y khó mà có th ng i im m t ch trong m t th i gian dài. ______: Tôi thích làm viêc b ng tay v i công vi c c th như may vá, thêu thùa, ch m kh c, làm m c ho c thi t k m u. ______: Nh ng ý tư ng t t nh t thư ng n v i tôi khi ang i d o ho c chơi ùa bên ngoài, ho c khi tôi tham gia vào m t ho t ng th ch t. ______: Tôi thư ng thích dùng th i gian r nh r i i d o bên ngoài. ______: Tôi thư ng s d ng ngôn ng cơ th khi i tho i, nói chuy n v i ngư i i di n. ______: Tôi c n ch m vào các v t có th hi u rõ hơn v chúng. ______: Tôi ham thích ư c chơi các trò chơi tiêu khi n li u lĩnh, táo b o ho c tham gia nh ng ho t ng cơ th em l i c m giác m nh, h i h p, s hãi. ______: Tôi có th t v n ng t t cũng như d dàng ph i h p v i ngư i khác. ______: Tôi c n ư c th c t p m t k năng m i, thay vì ch ơn thu n c sách hay xem băng hình hư ng d n. 5. KH NĂNG ÂM NH C ______: Tôi có gi ng hát cu n hút. ______: Tôi có th nh n bi t m t n t nh c b chơi l c i u ho c sai nh p.
  4. ______: Tôi thư ng nghe nh c ài phát thanh, ĩa nh c, băng t . ______: Tôi có th nghe và phân bi t ư c các lo i nh c c khác nhau trong m t b n hòa nh c. ______: Tôi chơi ư c m t nh c c . ______: Cu c s ng c a tôi s th t nghèo nàn, ơn i u n u thi u âm nh c. ______: ôi khi tôi t nh n th y mình ang i b trên ư ng ph v i nh ng o n nh c qu ng cáo l p i l p l i trong u ho c nh ng giai i u âm nh c lư t qua trong ý nghĩ. ______: Tôi có th d dàng dành th i gian nghe m t o n nh c ư c chơi ch v i m t d ng c gõ ơn gi n. ______: N u tôi nghe m t b n nh c th nh hành m t ho c hai l n, sau ó tôi có th hát l i tương i chính xác. ______: Tôi thư ng t o ra các âm thanh gõ nhè nh ho c hát kh giai i u trong khi làm vi c, nghiên c u. 6. KH NĂNG THI T L P QUAN H ______: Tôi thu c d ng ngư i mà ngư i khác thư ng tìm n ư c nghe l i khuyên và tư v n v công vi c. ______: Tôi thích nh ng môn th thao có tính ng i như bóng á, bóng chuy n hay bóng r hơn là nh ng môn th thao mang tính cá nhân như môn bơi l i ho c ch y b . ______: Khi g p ph i r c r i, khó khăn, tôi thích i tìm m t ngư i khác giúp hơn là c g ng t mình gi i quy t vư ng m c. ______: Tôi có ít nh t là ba ngư i b n thân. ______: Tôi yêu thích nh ng trò gi i trí có nhi u ngư i tham gia. ______: Tôi r t thích thú khi có cơ h i ư c d y ho c hư ng d n m t nhóm ngư i làm nh ng i u tôi thành th o. ______: Tôi t coi mình là ngư i lãnh o (ho c nh ng ngư i khác g i tôi như v y) ______: Tôi c m th y tho i mái khi gi a m t ám ông. ______: Tôi thích tham gia vào nh ng ho t ng xã h i có liên quan n công vi c c a mình, liên quan n c ng ng. ______: Tôi mu n dành bu i t i tham gia các cu c h i h p ông ngư i vui v hơn là ng i nhà m t mình.
  5. 7. KH NĂNG T NH N TH C ______: Tôi thư ng dành th i gian m t mình nghi n ng m, tr m ngâm suy nghĩ v nh ng v n quan tr ng trong cu c s ng. ______: Tôi u n n d các bu i tư v n ho c các cu c h i th o v i s ng hi u bi t nhi u hơn n a v b n thân mình. ______: Tôi có nh ng chính ki n khác h n ám ông khi n tôi tách bi t v i h . ______: Tôi thư ng dành cu i ngày ít nh t 15 phút c u nguy n ho c chiêm nghi m b n thân. ______: Tôi có m t s h ng thú ho c s thích c bi t trong vi c gi bí m t nhi u i u cho b n thân. ______: Tôi nhìn nh n rõ nh ng m t m nh và i m y u c a b n thân mình (nh ng i u này ã ư c kh ng nh nh thông tin ph n h i t nhi u ngu n khác). ______: Tôi thích ư c m t mình vào cu i tu n trong m t ngôi nhà nh gi a r ng hơn là m t khu ngh mát nh n nh p, ông úc ngư i. ______: Tôi t coi mình là ngư i có ý chí m nh m ho c có khuynh hư ng c l p. ______: Tôi ghi vào nh t ký cá nhân nh ng s ki n di n ra trong i s ng n i tâm c a mình. ______: Tôi thích làm ch , ho c ít nh t là có nh ng suy nghĩ nghiêm ch nh v vi c b t u s nghi p c a riêng mình. 8. KH NĂNG THIÊN NHIÊN ______: Tôi có m t m nh vư n và thích d o chơi loanh quanh trong ó. ______: Tôi thích dành th i gian i du l ch, i b ho c d o chơi gi a thiên nhiên và t n hu ng th gi i muôn màu muôn s c ó. ______: Tôi tham gia các t ch c tình nguy n sinh thái b o v thiên nhiên kh i s tàn phá n ng n . ______: Tôi thích nuôi nhi u loài v t trong nhà hơn là ch nuôi chó mèo. ______: Tôi có m t s thích liên quan n thiên nhiên. (Vd: ng m chim ho c sưu t p bư m) _____: Tôi thích c các sách v i s ng thiên nhiên dành cho ngư i l n (th c v t h c, ng v t h c và sinh thái h c)
  6. ______: Tôi thích i thăm s thú, b o tàng l ch s t nhiên ho c các nơi nghiên c u th gi i thiên nhiên khác. ______: Tôi thích xem nh ng chương trình v th gi i thiên nhiên trên tivi. ______: Tôi thích n nh ng a i m thiên nhiên như công viên, khu c m tr i ngh ngơi hơn là vào khách s n, khu ngh mát. ______: Tôi r t gi i phân bi t s khác nhau gi a các ch ng lo i chim, chó, cây c i và các lo i ng th c v t khác. 9. KH NĂNG TÂM LINH ______: Tôi thư ng nghĩ r t nhi u v s s ng, cái ch t. ______: Tôi thư ng bàn lu n nghiêm túc v i b m , các linh m c/th y tu v v n tôn giáo, tâm linh ho c tri t h c. ______: Tôi có nhi u tr i nghi m c bi t trong t nhiên, chúng giúp tôi thoát kh i nh ng b n tâm v cu c s ng h ng ngày n v i nh ng i u sâu s c hơn v vũ tr . ______: Tôi thư ng dành th i gian nghĩ ng i v ý nghĩa c a cu c s ng, v s t n t i, v Thư ng , v cái ch t và nh ng v n khác c a ki p ngư i. ______: Khi còn nh , tôi mơ ư c tìm ra b n ch t c a s s ng, m c ích c a cu c s ng, ý nghĩa c a vi c chúng ta t n t i trên hành tinh này và v nh ng v n to l n tương t . ______: Tôi thư ng c r t nhi u sách tri t h c, tôn giáo ho c khoa h c vũ tr . ______: Tôi th y vi c tham d các hình th c th cúng ho c h c t p t i nhà th , thánh ư ng tôn giáo, n chùa hay các t ch c tôn giáo là r t có ý nghĩa. ______: Tôi thích bàn lu n v i m i ngư i v tôn giáo ho c tri t h c. ______: Tôi r t quan tâm n nh ng b phim, v k ch hay nh ng bu i bi u di n v ch tâm linh, tri t lý, cu c s ng tinh th n. ______: Tôi có d nh ho c t ng nghĩ n m t công vi c cho phép tôi t p trung nghiên c u nh ng v n v tâm linh và tinh th n v i nh ng ngư i khác. nh n nh ng n i dung lên tinh th n khác, vui lòng ăng ký b ng cách g i H Tên và Email c a b n v epower@powerup.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2