intTypePromotion=1

Xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với ngân hàng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
9
download

Xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Hoạt động ngoại hối Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Quản lý Ngoại hối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với ngân hàng

  1. Xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế đối với ngân hàng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hoạt động ngoại hối Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Vụ Quản lý Ngoại hối Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ h ợp lệ Đối tư ợng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước Các ngân hàng khi có nhu cầu xác nhận đăng ký cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế, phải gửi đến Ngân h àng Nhà nước 1. Bước 1 Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) bộ hồ sơ theo quy định; 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thẩm định hồ sơ; Trong th ời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đư ợc đầy đủ hồ sơ của ngân h àng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy xác nhận đăng 3. Bước 3 ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc từ chối cấp Giấy xác nh ận. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do.
  3. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối; Phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế, trong đó xác định rõ nội dung, ph ương th ức hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các 2. b iện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro được Hội đồng quản trị thông qua; Biên bản và Ngh ị quyết họp Hội đồng quản trị thông qua phương án hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối; Văn bản tóm tắt về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất để thực hiện cung ứng d ịch vụ ngoại hối và các giấy tờ chứng minh đã đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ 3. sở vật chất. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh về trang thiết bị và cơ sở vật chất th ì ph ải có cam kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người đư ợc ủy quyền) về việc đ ã đ áp ứng đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất; Văn bằng, chứng chỉ và thông tin về trình độ, năng lực và khả năng về nhân sự của 4. đội ngũ điều h ành và thực hiện các nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ngoại hối. Báo cáo tài chính năm liền kề năm đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối 5. đ ã được kiểm toán b ởi một tổ chức kiểm toán độc lập;
  4. Thành phần hồ sơ Báo cáo tình hình hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trong nước, trong đó 6. khẳng định việc không vi phạm các quy định về quản lý ngoại hối. Số bộ hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng Thông tư số 03/2008/TT- 1. d ịch vụ ngoại hối NHNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có phương án ho ạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên th ị Thông tư số trư ờng quốc tế được Đại hội cổ đông hoặc Hội đồng Quản 1. trị thông qua, trong đó xác định rõ các nội dung, phương 03/2008/TT- thức hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các biện pháp NHNN... kiểm soát, phòng ngừa rủi ro;
  5. Nội dung Văn bản qui định Thông tư số Có trang thiết bị và điều kiện vật chất đáp ứng được yêu cầu 2. 03/2008/TT- cung ứng các dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế; NHNN... Thông tư số Đủ cán bộ có năng lực và am hiểu nghiệp vụ cung ứng dịch 3. 03/2008/TT- vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế; NHNN... Có hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đ ược thiết Thông tư số 4. lập và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định củ a Ngân 03/2008/TT- h àng Nhà nư ớc; NHNN... Tuân thủ các quy định của Ngân h àng Nhà nước về các tỷ lệ b ảo đảm an toàn trong hoạt động và trong việc phân loại nợ, Thông tư số trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng; không vi 5. 03/2008/TT- phạm các quy định hiện h ành về quản lý ngoại hối trong thời NHNN... gian một năm đến thời điểm đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét đủ điều kiện; Thông tư số Kinh doanh có lãi trong năm liền kề năm đăng ký ho ạt động 6. 03/2008/TT- cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế. NHNN...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2