Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
386
lượt xem
111
download

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vùng Kinh Tế Phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An. Vùng đã và đang hình thành các trung tâm đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp lớn vào bậc nhất nước ta.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học

 1. X Ử LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PH ƯƠNG PHÁP CƠ H ỌC Nguyễn Thế Sinh. MSSV: 05111082 I. TÌNH HÌNH - HIỆN TRẠNG Ô Û ôù ta, cuøg vôù sö ï t trieå kinh teá- xaõ i, caù ngaøh saû nö c n i phaù n hoä c n n xuaákinh doanh, dò vuï caù ñ thò - khu coâg n ghieä ñ ôï môûroä g t ch ôû c oâ n pöc n vaø t trieå nhanh choù g, moä maë goù phaà tích cö ï cho sö ï t trieå phaù n n t tp n c phaù n cuû ñ t nö ôù , maëkhaù taï ra moä khoálö ôïg CTR ngaø caøg lôù (bao a aá c t co t i n yn n goà chaáthaû sinh hoaï chaáthaû coâg nghieä , chaáthaû be ä h vieä … ). m t i t, t in p t i n n Vieä thaû boûmoä caù h bö ø baõ CTR khoâg hôï veäsinh ôûcaù ñ thò khu c i tc ai n p c oâ , coâgnghieä laø n p nguyeâ nhaâ chính gaâ oâ n n y nhieã moâtrö ôøg, laø phaù m i n m t sinh beä h taä, aû h hö ôû g ñ n sö ù khoû vaø c soág con ngö ôø n tn n eá c e cuoä n i. Vùng Kinh Tế Phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh v à các tỉnh Đồng Nai, B à Rịa - Vũng Tàu, Bình D ương, Tây Ninh, B ình Phước, Long An. Vùng đ ã và đang hình thành các trung tâm đô thị, thương m ại dịch vụ, công nghi ệp lớn v ào bậc nhất n ước ta. Tuy nhi ên, quá trình ph át triển với tốc độ cao tr ên toàn vùng đ ã và đang làm phát sinh m ột khối l ượng lớn chất thải rắn công nghi ệp(CTRCN) và CTNH, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Ta có thể thấy điều n ày qua m ột số thống k ê. Tại thành phố Hồ Chí Minh, l ượng phát thải CTRCN v à CTNH t ừ các cơ sở công nghiệp trên thành ph ố khoảng 1.502 tấn/ng ày, trong đó CTNH kho ảng 300 tấn/ngày. Số liệu t ương t ự tại Đồng Nai l à 300 tấn và 60 tấn. Tại B ình Dương, theo s ố lượng thống k ê năm 2003, lư ợng CTRCN v à CTNH phát sinh từ các khu công nghi ệp ước tính khoảng 100 tấn/ng ày. Trên đ ịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng T àu, khối lượng CTRCN (kể cả chất thải dầu khí) p hát sinh là 30 -35 tấn/ngày... Theo Công trình kh ảo sát chất thải to àn cầu của Tổ chức H àng hải
 2. Quốc tế, cứ tạo ra tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) 1 t ỉ USD sẽ l àm phát sinh khoảng 4.500 tấn chất thải công nghiệp, trong đó 20% l à CTNH. Mỗi ngày thành ph ố Hồ Chí Minh có khoảng 6.000 -6.500 tấn chất thải rắn đô thị (rác các loại) v à khoảng 700 -1.100 t ấn chất thải rắn xây dựng (x à bần). Quảng Nam: N ước giếng, n ước sông cạnh KCN đổi m àu, bốc mùi Khu công nghi ệp Điện Nam - Điện Ngọc (ĐN -ĐN) và Khu kinh t ế mở Chu Lai c ủa tỉnh Quảng Nam hầu như vẫn chưa có hệ thống xử lý chất thải Xử lý chất thải y tế: Hầu hết các bệnh viện có sai phạm . I. YÊU CẦU, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP
 3. Ảnh minh họa - ciren.vn Bộ Xây dựng đ ã ban hành Thông t ư số 13/2007/TT -BXD hướng dẫn một số nội dung về quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR), quy hoạch xây dựng các công trình x ử lý CTR, phục hồi v à tái sử dụng c ơ sở xử lý CTR sau khi kết thúc hoạt động... Theo đ ó, việc đóng b ãi chôn l ấp, chấm dứt hoạt động cơ sở xử lý CTR đ ược thực hiện khi lượng chất thải đ ã chôn l ấp đạt được dung tích lớn nhất theo thiết kế kỹ thuật; b ãi chôn l ấp không hợp vệ sinh v à buộc phải đóng cửa theo y êu cầu của c ơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay, Sở T ài nguyên - Môi trư ờng đang tích cực chủ động xây dựng v à hoàn thi ện “Quy hoạch tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”, l àm căn c ứ và tạo đà cho sự phát triển của hệ thống quản lý đô th ị nói chung v à quản lý chất thải rắn đô thị nói ri êng. Mong r ằng, bản quy hoạch sẽ sớm đ ược hoàn tất để công tác quản lý chất thải rắn có căn cứ triển khai tốt h ơn. Các giải pháp công nghệ đề xuất Hiện nay có nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý C TRCN và CTNH. M ặc dù vậy, mỗi công nghệ chỉ có khả năng ứng dụng tốt trong một phạm vi nhất định. Ở nhiều n ước tiên tiến, người ta th ường xử lý tập trung 2 lo ại chất thải n ày bằng cách kết hợp nhiều quy tr ình công ngh ệ khác nhau. Theo Chi ến lược quản lý ch ất thải quốc gia, CTRCN v à CTNH, không ch ỉ ở VKTTĐPN m à ở toàn miền Nam, phải đ ược xử lý tập trung theo quy trình khép kín. Tuy nhiên, do điều kiện ch ưa cho phép nên hiện tại mỗi địa ph ương đều phải tự vận động theo cách ri êng của mình, dẫn đến việc mất câ n đối, gây ảnh h ưởng tương hỗ xấu. V ì vậy, một số nhà khoa h ọc đã có những hướng nghi ên cứu khác nhằm t ìm ra nh ững mô
 4. hình qu ản lý ph ù hợp hơn, cụ thể là phân nh ỏ hợp lý theo từng cụm một hoặc hai tỉnh để đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế. Tuy nhi ên, dù qu ản lý theo cách nào đi n ữa thì tại các cụm xử lý CTRCN v à CTNH v ẫn phải áp dụng các biện pháp công nghệ d ưới đây: Phân loại và xử lý cơ học Đây là khâu ban đ ầu không thể thiếu trong quy tr ình x ử lý chất thải. Biện pháp n ày sẽ làm tăng hi ệu quả tái chế và xử lý ở các b ước tiếp theo. Các công ngh ệ dùng để phân loại, xử lý c ơ học chất thải bao gồm: cắt, nghiền, s àng, tuyển từ, tuyển khí nén… Ví dụ, các loại chất thải có kích thư ớc lớn v à thành ph ần khác nhau phải đ ược phân loại ngay khi tiếp nhận. Các chất thải rắn chứa các chất độc hại (nh ư muối cyanua rắn) cần phải được đập th ành những hạt nhỏ tr ước khi đ ược hòa tan để xử lý hóa học. Các chất thải hữu c ơ dạng rắn có kích th ước lớn phải đ ược băm v à nghiền nhỏ đến kích th ước nhất định, rồi trộn với các chất thải hữu cơ khác để đốt… Công ngh ệ thiêu đốt Đốt là quá trình oxy hóa ch ất thải ở nhiệt độ cao. Công nghệ n ày rất phù hợp để xử lý CTRCN v à CTNH h ữu cơ như cao su, nh ựa, giấy, da, cặn dầu, dung môi, thuốc bảo vệ thực vật v à đặc biệt l à chất thải y tế trong những lò đốt chuyên dụng hoặc công nghiệp nh ư lò nung xi m ăng. Hiện tại, vùng KTTĐPN đang quan tâm đ ến việc li ên kết với các nh à máy xi măng đ ể xử lý một số loại CTNH (đ ã có dự án đốt thử nghiệm tại Nh à máy ximăng Holcim ở Kiên Giang). Tuy nhiên, đ ể triển khai đ ược theo hướng này, cần có thời gian chuẩn bị nhiều mặt, cả về pháp lý, nguồn lực thu gom v ận chuyển, sự đồng thuận của cộng đồng v à doanh nghi ệp. Theo các tài li ệu kỹ thuật th ì khi thi ết kế lò đốt chất thải phải đảm bảo 4 y êu cầu cơ bản: cung cấp đủ oxy cho quá tr ình nhi ệt phân bằng cách đ ưa vào buồng đốt một l ượng không khí d ư; khí dư sinh ra trong quá tr ình cháy phải được duy tr ì lâu trong lò đốt đủ để đốt cháy ho àn toàn (thông thư ờng ít nhất là 4 giây); nhi ệt độ phải đủ cao (thông th ường cao hơn 1.0000C); yêu cầu trộn lẫn tốt các khí cháy - xoáy. Công ngh ệ xử lý hóa - lý Công ngh ệ xử lý hóa - lý là sử dụng các quá tr ình biến đổi vật lý, hóa học để làm thay đ ổi tính chất của chất thải nhằm mục đích chính l à giảm thiểu khả năng nguy hại của chất thải đối với môi tr ường. Công nghệ này rất phổ biến để thu hồi, tái chế chất thải, đặc biệt l à một số loại CTNH
 5. như dầu, mỡ, kim loại nặng, dung môi. Công ngh ệ chôn lấp hợp vệ sinh Chôn lấp hợp vệ sinh l à biện pháp ti êu hủy chất thải đ ược áp dụng rất rộng rãi trên th ế giới. Tr ước đây, nhiều quốc gia ti ên tiến như Anh, Nhật cũng d ùng biện pháp chôn lấp, kể cả một số loại chất thải hạt nhân, lây nhiễm hoặc độc hại, nh ưng trước khi chôn lấp phải đ ược cách ly an toàn bằng các vật liệu ph ù hợp như chì, bêtông nhi ều lớp để chống phóng xạ. Theo công nghệ n ày, CTRCN và CTNH d ạng rắn hoặc sau khi đ ã cố định ở dạng vi ên được đưa vào các h ố chôn lấp có ít nhất 2 lớp lót chống thấm, có hệ thống thu gom n ước rò rỉ để xử lý, có hệ thống thoát khí, có giếng khoan đ ể giám sát khả năng ảnh h ưởng đến n ước ngầm. Caù phö ông phaù phoå n nhaáñ ôï sö ûduïg ñ xö ûlyùCTR tö ø c p bieá töc n eå ñ u theá 20 laø aà kyû : + Thaû boûtreâ caù khu ñ t troág. i nc aá n + Thaû boûvaø moâ trö ôøg nö ôù (soâg, hoà bieå … ). i o i n cn , n + Choâ laá. np + Giaû thieå vaø oá m u ñ t. Hieä nay, heäthoág quaû lyùCTR khoâg ngö øg phaù trieå, ñ c n n n n n t n aë bieä laø Myõ caù t ôû vaø c nö ôù coâg nghieä tieâ tieá. Nhieà heäthoág quaû lyùCTR ñ t cn pnn u n n aï hieä quaûcao nhôø ï t u sö keá hôï ñ ng ñ n giö õ caù thaø phaà sau ñ y: p uù aé ac nh n aâ + Luaä phaù vaø ñ nh quaû lyùCTR. t p quy ò n + Heäthoág toå ù quaû lyù n chö c n. + Quy hoaïh quaû lyù c n. + Coâg ngheäxö ûlyù n . Sö ïhình thaøh caù luaä leävaø ñ nh veàquaû lyùCTR ngaø caøg n c t quy ò n yn chaëcheõ aõ p phaà t ñ goù n naâg cao hieä quaûcuû heäthoág quaû lyù TR hieä nay. n u a n nC n Hình ảnh giải pháp TP.HCM: 1.11, khu liên hi ệp xử lý chất thải Đa Ph ước bắt đầu hoạt động Thứ sáu, 26 Tháng m ười 2007, 17:46 GMT+7
 6. Ngày 26.10, t ại công tr ình khu liên hi ệp xử lý chất thải rắn Đa Phước (bãi rác Đa Phư ớc – Bình Chánh, TP.HCM), ông David Dương - Giám đ ốc Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam cho biết, công tr ình đang chu ẩn bị các b ước cuối cùng đ ể có thể tiếp nhận 500 tấn rác đầu ti ên vào ngày 1.11. Xây gấp hệ thống xử lý chất thải cho 6 bệnh viện "nóng" Thứ sáu, 19 Tháng m ười 2007, 21:39 GMT+7 Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có công văn báo cáo t ình hình tri ển khai thực hiện quản lý chất thải y tế tới Thủ t ướng Chính phủ sau khi hai đoàn ki ểm tra li ên ngành ki ểm tra trực tiếp một số bệnh viện tr ên cả nước và kết quả khảo sát của Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi tr ường. Xây dựng khu xử lý chất thải rắn lớn nhất n ước Chủ nhật, 01 Tháng một 2006, 00:58 GMT+7 Bộ Kế hoạch -Đầu tư đã cấp giấy phép đầu t ư xây dựng và vận hành Khu liên hi ệp xử lý chất thải rắn, công suất 3.000 tấn rác/ngày.
 7. Xử lý chất thải công nghiệp chi phí thấp Thứ ba, 06 Tháng chín 2005, 11:07 GMT+7 Chương tr ình quản lý môi tr ường Bangladesh (BEMP) vừa phát minh ra một công nghệ chi phí thấp để xử lý chất thải công nghi ệp, đặc biệt do ngành d ệt và nhuộm tạo ra, để ngăn ngừa ô nhiễm môi tr ường. TP.HCM: xây d ựng khu li ên hợp xử lý chất thải rắn Đa Ph ước Thứ bảy, 16 Tháng bảy 2005, 03:30 GMT+7 Sáng 16 -7, Công ty California Waste Solutions (Hoa K ỳ) khởi công công tr ình cầu trên đường dẫn vào khu liên h ợp xử lý chất thải rắn Đa Ph ước tại x ã Đa Phước, huyện B ình Chánh, TP.HCM. III. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PH ƯƠNG PHÁP C Ơ HỌC 1. ĐỊNH NGHĨA Chaáthaû raé (CTR) bao goà taácaûcaù chaáthaû ôûdaïg raé, t in mt c t i n n phaù sinh do ca ù hoaïñ ng cuû con ngö ôøvaø t c t oä a i sinh vaä, ñ ôï thaû boûkhi töc i chuù g khoâg coø hö õ ích hay khi con ngö ôøkhoâg muoá sö ûduïg nö õ. n n nu i n n n a Thuaä ngö õ t CTR ñ ôï sö ûduïg trong taølieä naø bao goà taácaûcaù chaá öc n iuy mt c t raé hoã hôï thaû ra tö ø ng ñ ng daâ cö ñ thòcuõ g nhö caù CTR ñ c nnp i coä oà n oâ n c aë thuø ø c ngaøh saû xuaánoâg nghieä , coâg nghieä , khai khoaù g... Taø tö caù n n tn pn p n i lieä naø ñ c bieä quan taâ ñ n CTR ñ thò bôû sö ï u y aë t m eá oâ , i tích luyõ a CTR naø cuû y coùkhaûnaêg aû h hö ôû g raálôù ñ n moâtrö ôøg soág cuû con ngö ôø nn n t n eá i n n a i 2. NGUOÀN GOÁC CHAÁT THAÛI RAÉN Caù nguoà phaù sinh CTR bao goà : c n t m (1) khu daâ cö , n (2) khu thö ông maï (nhaø ng, khaù h saï, sieâ thò chôï ), i haø c n u, …
 8. (3) cô quan, coâg sôû(trö ôøg hoï, trung taâ vaø n nghieâ cö ù , beä h n n c m vieä nu n vieä … ), n (4) khu xaâ dö ïg vaø huû caù coâg trình xaâ dö ïg, yn phaù y c n yn (5) khu coâg coä g (nhaø beá taø, saâ bay, coâg vieâ, khu vui chôi, n n ga, n u n n n ñ ôøg phoá ), ön … (6) nhaø y xö ûlyùchaá thaû , maù t i (7) coâg nghieä n p (8) noâg nghieä . n p Phaân loaïi CTR thaøh 3 nhoù lôù : Chaáthaû ñ thò chaáthaû n mn t i oâ , t i coâg nghieä vaø t thaû nguy haï n p chaá i i. 3. THAØNH PHAÀN CUÛA CHAÁT THAÛI RAÉN Thaøh phaà cuû CTR laø t thuaä ngö õ ng ñ moâ tính chaá n na moä t duø eå taû t vaø nguoà goá caù yeá toá ng bieä caá thaøh neâ doøg chaáthaû , thoâg n c c u rieâ tu n nn t i n thö ôøg ñ ôï tính baèg phaà traê theo khoálö ôïg. n öc n nm i n Thoâg tin veàthaøh phaà CTR ñ ng vai troø t quan troïg trong n n n où raá n vieä ñ nh giaùvaø ï choï nhö õg thieábòthích hôï ñ xö ûlyù caù qui trì nh c aù lö a n n t p eå ,c xö ûlyùcuõg nhö vieä hoaïh ñ nh caù heä thoág, chö ông trình vaø hoaïh n c cò c n keá c quaû lyùCTR. n Thoâg thö ôøg trong CTR ñ thò CTR tö ø c khu daâ cö vaø n n oâ , caù n thö ông maïchieá tæ leäcao nhaá50 - 75%. Tæ leäcuû moã thaøh phaà chaá i m t a i n n t thaû seõ ay ñ i tuyø i th oå thuoä vaø loaïhình hoaï ñ ng: xaâ dö ïg, sö û chö õ, co i t oä yn a a dò vuï oâ cuõg nhö coâg ngheäsö ûduïg trong xö ûlyùnö ôù . ch ñ thò n n n c Thaøh phaà rieâg bieä cuû CTR thay ñ i theo vòtrí ñ a lyù thôø n nn ta oå ò, i gian, muø trong naê , ñ u kieä kinh t eá tuø thuoä vaø thu nhaä cuû a m ieà n vaø y co pa tö øg quoá gia. n c Söï thay ñoåi thaønh phaàn chaát thaûi raén trong töông lai Treâ theá i, ñ c bieï laø i caù nö ôù phaù trieå, boá thaøh phaà CTR n giôù aë â taï c t c t n n n n coùxu hö ôù g thay ñ i lôù laøthö ï phaå , giaá v aø n oå n : c m y carton, raù vö ôø, c n plastic. - Thöïc phaåm thöøa: khoálö ôïg thö ï phaå thö ø ñ ôï thu gom ñ thay i n c m aöc aõ ñ i ñ ng keå caù naê nhö bieå ñ hình 2.1; laø t quaûcuû caù tieá oå aù qua c m u oà keá acn boäkyõ thuaä vaø c thay ñ i trong quan ñ m coä g ñ ng. Ha i tieá boäcuû t caù oå ieå n oà n a khoa hoï kyõ c thuaä coùaû h hö ôû g ñ ng keå eá sö ï t n n aù ñ n thay ñ i khoálö ôïg thö ï oå i n c phaå thö ø laø ï t trieå cuû coâg nghieä cheá n thö ï phaå vaø où g m a sö phaù nan p bieá c m ñn goù , sö ûduïg maù nghieà chaáthaû naá i n y n t iu beá. Khoálö ôïg chaá thaû thö ï phaå ñ giaû tö ø p i n t i c m aõ m 14% (ñ u naê 1940) aà m xuoág coø khoaû g 9% (naê 1992). Ñ ng thôø coä g ñ ng cuõg ñ yùthö ù n n n m oà i, n oà n aõ c
 9. veàcaù vaá ñ lieâ quan ñ n moâtrö ôøg nhieà hôn, xu hö ôù g sö ûduïg c n eà n eá i n u n n thö ï phaå coâg nghieä ñ gia taêg ñ ù g keå c mn p aõ n an . - Giaáy vaø cacton: trong nö û theá qua, khoálö ôïg giaá vaø cö ù g a kyû i n y bìa n trong CTR ñ gia taêg nhanh choù g, tö ø aõ n n khoaû g 20% vaø nhö õg naê n o n m 1940 ñ taêg leâ khoaû g 40% vaø naê 1992. aõ n n n om - Raùc vöôøn: raù vö ôø trong CTR ñ thòtaêg ñaù g keå vieä ñ a ra luaä c n oâ n n do cö t caá ñ t. Hieä nay, taï Myõraù vö ôø chieá khoaû g khoaû g 16 - 24% m oá n i ,c n m n n khoálö ôïg chaáthaû . i n t i - Nhöïa deûo: thaøh phaà nhö ï deû trong CTR ñ gia taêg trong suoá50 n n ao aõ n t naê qua. Tính tö ø m 1940 ñ n 1992 vieä sö ûduïg chaádeû ñ gia taêg m naê eá c n t o aõ n theâ tö ø -8%khoálö ôïg thaû ; vaø ï oaù seõ p tuï taêg trong thôø m7 i n i dö ñ n tieá c n i gian tôù . i Hình 2.1: Söï thay ñoåi thaønh phaàn CTR trong töông lai.
 10. 4. CÁC PH ƯƠNG PHÁP CHUNG 2.1 Giaûm kích thöôùc Phö ông phaù giaû kích thö ôù ñ ôï sö ûduïg ñ giaû kích thö ôù p m cöc n eå m c cuû caù thaøh phaà CTR ñ thò CTR ñ ôï laø giaû kích thö ôù coùtheå ac n n oâ . öcm m c sö ûduïg trö ï tieá laø lôù che phuû treâ maëñ t hay laø phaâ compost, n cpmp n t aá m n hoaë moä phaà ñ ôï sö ûduïg cho caù hoaï ñ ng taù sinh. Thieábòthích c t nöc n c t oä i t hôï ñ laø giaû kích thö ôù CTR tuø thuoä vaø loaï hình daïg, ñ c tính p eå m m c y co i, n aë cuû CTR vaø u chuaå yeâ caà . a tieâ nuu Caùc thieát bò Caù thieábòthö ôøg sö ûduïg laø c t n n : 1) buù ñ p, raácoùhieä quaûñ i vôù caù thaøh phaà coù ñ c tính gioø - deã a aä t u oá i c n n aë n gaõ; y 2) keù caébaèg thuyûlö ï, duøg ñ laø giaû kích thö ôù caù vaä lieä otn c n eå m m cct u meà ; m 3) maù nghieà , coùö u ñ m laø chuyeå deãdaøg , coùtheå ûduïg ñ laø y n ieå di n n sö n eå m giaû kích thö ôù nhieà loaïCTR kh aù nhau nhö laø c nhaù h caâ, goá m c u i c caù n y c caâ vaø c loaï CTR xaâ dö ïg. y caù i yn Vôù phö ông phaù naø, kích thö ôù CTR thay ñ i ñ ng keåNeá i py c oå aù .u duøg buù ñ p thì kích thö ôù phaà chaáthaû sau khi ñ p khoâg ñ ng nhaá n a aä c n t i aä n oà t. Caù vaä lieä gioø, deãgaõ nhö thuyûtinh, caù , ñ coùkích thö ôù to hôn laø ctu n y t aù c caù kim loaïchö ù saévaø ng chö ù saé Ñ taêg hieä quaû ngö ôøta keá c i a t khoâ a t. eå n u , i t hôï lö ôù chaé vôù buù ñ p ñ loaïthuû tinh, caù , ñ … ra khoû chaáthaû p i n i a aä eå i y t aù i t i raé. Trong khi ñ , keù caélaø cho CTR coùtính ñ ng nhaáhôn. n où o t m oà t Tieâu chuaån thieát keá: Thieábòlaø giaû kích thö ôù chaáthaû raé ñ ôï thieákeá ï vaø taû t m m c t i nöc t dö a o i troïg CTR (taá/h) vaø ng lö ôïg tieâ thuï n n naê n u
 11. Bôû vì caù thieábòlaø giaû kích thö ôù CT R ñ ôï saû xuaátö ø i c t m m c öc n t nhieà u haõg khaù nhau, neâ ngö ôøthieákeá i lö ï choï sao cho thoaõ n muï n c n i t phaû a n maõ c tieâ thieákeá hieä quaûkinh teá u t vaø u 2.2 Phaân loaïi theo kích thöôùc Phaâ loaïtheo kích thö ôù hay saøg loï laø t quaùtrình phaâ loaï n i c n c moä n i moä hoã hôï caù vaä lieä CTR coùkích thö ôù khaù nhau thaøh 2 hay tnpctu c c n
 12. nhieà loaïvaä lieä phaà coùcuøg kích thö ôù , baèg caù h sö ûduïg caù loaï u itu n n c n c n c i saøg coùkích thö ôù loå c nhau. Quaùtrình phaâ loaïcoùtheå ï hieä n c khaù n i thö c n khi vaä lieä coø ö ôù hoaë khoâthoâg thö ôøg quaùtrình phaâ loaïgaé lieà tunt c , n n n inn vôù caù coâg ñ n cheá n chaáthaû tieá theo. Caù thieábòsaøg loï i c n oaï bieá t ip c t n c ñ ôï sö ûduïg trö ôù vaø khi nghieà raù , sau coâg ñ aï taù h khí tö ø öc n c sau nc n on c quaù trình thu hoà naêg lö ôïg RDF. Ñ i khi caù thieábòsaøg loï cuõg ñ ôï sö û in n oâ c t n c n öc duïg trong quaùtrình cheábieá phaâ compost vôù muï ñ taêg tính ñ ng n n n i c ích n oà nhaácho saû phaå . Caù thieábòthö ôøg ñ ôï sö ûduïg nhieà n haálaø t n m c t n öc n u t cacù loaïsaøg rung vaø ng daïg troág quay vaø ng ñ a. Loaïsaøg rung in saø n n saø ó in ñ ôï sö ûduïg ñ i vôù CTR tö ông ñ i khoâ öc n oá i oá nhö laø kim loaï thuû tinh, goã i, y vuï, maû h vôõ toâg trong CTR xaâ dö ïg. Loaïsaøg troág quay duøg n n beâ n yn in n n ñ taù h rôøcacùloaiï y carton vaø y vunï ñ ng thôøbaû veäñ ôï taù eå c i giaá giaá , oà io öcc haïmaù nghieà khoû hö hoû g do CTR coùkích thö ôù lôù . Loaïsaøg ñ a i y n i n cn inó troø laø t daïg caû tieá cuû saøg rung vôù nhö õg ö u ñ m nhö coùtheå ï n moä n inan i n ieå tö laø saïh vaø ï ieà chænh coâg suaá mc tö ñ u n t. 2.3 Phaân loaïi theo khoái löôïng rieâng Phaâ loaïbaèg phö ông phaù khoálö ôïg rieâg laø t phö ông n in p i n n moä phaù kyõ p thuaä ñ ôï sö û duïg raároä g raõ, duøg ñ phaâ loaïcaù vaä lieä töc n tn i n eå n ictu coùtrong CTR dö ï vaø khí ñ ng lö ï vaø ï c nhau veàkhoálö ôïg rieâg ao oä c sö khaù i n n cuû chuù g. Phö ông phaù naø ñ ôï sö ûduïg ñ phaâ loaïCTR ñ thò a n p yöc n eå n i oâ , taù h rôøcaù loaïvaä lieä sau quaùtrình taù h nghieà thaøh 2 phaà rieâg c ic itu c n n nn bieä: daïg coùkhoálö ôïg rieâg n heï t n i n n nhö giaá, nhö ï, caù chaáhö õ cô vaø y ac tu daïg coùkhoálö ôïg rieâg naëg nhö laø n i n n n kim loaï goãvaø c loaïpheá u i, caù i lieä voâ coùkhoá lö ôïg rieâg tö ông ñ i lôù . cô i n n oá n Kyõ thuaä ñ ôï sö ûduïg roä g raõ nhaátrong vieä ph aâ loaïcaù loaï vaä töc n n i t c n ic it lieä (dö ï vaø sö ïkhaù nhau veàkhoálö ôïg rieâg) laø ï vaø khí ñ ng u ao c i n n dö a o oä lö ï. Nguyeâ taé cuû phö ông phaù naø laø i doøg khoâg khí ñ tö ø ôù c nca p y thoå n n i dö i leâ treâ qua lôù vaä lieä hoã hôï, khi ñ caù vaä lieä nheï ñ ôï cuoá nn ptunp où c t u seõ ö c n theo doøg khí , taù h ra khoû caù vaä lieä naëg hôn. n c ictun 2.4 Phaân loaïi theo ñieän tröôøng vaø töø tröôøng Kyõ thuaä phaâ loaïbaèg ñ n trö ôøg vaø ø t n i n ieä n tö tính dö ï vaø tính chaá ao t ñ n tö ø tö ø ôøg khaù nhau cuû caù thaøh phaà chaátha û raé. Phö ông ieä vaø trö n c ac n n t in phaù phaâ loaïbaèg tö ø ôøg ñ ôï sö ûduïg phoå n khi tieá haøh taù h p n in trö n ö c n bieá nn c caù kim loaïmaø ra khoû kim loaïñ Phö ông phaù phaâ loaïbaèg tó c i u i i en. p n i n nh ñ n cuõg ñ ôï aù duïg ñ taù h ly nhö ï vaø y dö ï vaø sö ï c nhau ieä n ö c p n eå c a giaá a o khaù veàsö ï tích ñ n beàmaëcuû 2 loaïvaä lieä naø. Phaâ loaïbaèg doøg ñ n ieä ta ituy n in n ieä xoaù laø thuaä phaâ loaïtrong ñ caù doøg ñ n xoaù ñ ôï taï ra y kyõ t n i où c n ieä yöc o
 13. trong caù kim loaïkhoâg chö ù saénhö nhoâ vaø o thaøh nam chaâ c i n at m taï n m nhoâ . m 2.5 Neùn chaát thaûi raén Phö ông phaù neù chaáthaû raé ñ ôï sö ûduïg vôù muï ñ gia taêg pn t i nöc n i c ích n khoálö ôïg rieâg cuû CTR, nhaè taêg tính hieä quaûcuû coâg tacùlö u trö õ i n n a mn u an vaø n chuyeå. Caù kyõ vaä n c thuaä hieä ñ t n ang aù duïg ñ neù vaø aù sinh chaá p n eå n t i t thaû laø où g kieä , ñ ng goù , ñ ng khoáhay eù thaøh daïg vieâ. i ñn n où i où i p n n n Xe thu gom raùc ñaõ phaân loaïi taïi nguoàn Maùy eùp raùc
 14. 5. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN COÂNG NGHIEÄP
 15. Phöông phaùp cô h oïc Cö ôøg ñ vaø u quaûcuû ñ soá c quaùtrình khueáh taù hoù n oä hieä a a caù c na hoï vaø c sinh hoù taêg theo ñ giaû kích thö ôù haï vaä lieä . Do vaä , chaá an oä m cttu y t thaû raé thö ôøg phaû qua coâg ñ n giaû kích thö ôù haï tieá theo laø in n i n oaï m c t, p phaâ loaïvaø n loï. CTR ñ ôï laø giaû kích thö ôù coùtheå ûduïg n i choï c öcm m c sö n trö ï tieá laø lôù che phuûtreâ maëñ t hay laø phaâ compost hoaë moä cpmp n t aá m n c t phaà ñ ôï sö ûduïg cho caù hoaïñ ng taù sinh chaá thaû raé. Thieábò nöc n c t oä i t in t thích hôï sö ûduïg trong vie ä giaû kích thö ôù CTR tuø thuoä vaø loaï p n c m c y co i, hình daïg, ñ c tính cuû CTR vaø u chuaå lö ï choï thieákeá õg thieá n aë a tieâ na n t nhö n t bòcho phuø p. hôï Caù thieábòthö ôøg sö ûduïg laø1) buù ñ p, raá coùhieä quaûkhi c t n n : a aä t u ñ i vôù caù vaä lieä coù ñ c tính gioø - deãgaõ; 2) keù caébaèg thuyûlö ï, oá i c t u aë n y otn c
 16. duøg ñ laø giaû kích thö ôù cuû caù vaä lieä meà hôn so vôù duøg buù n eå m m cactu m in a ñ p; vaø maù nghieà , coùö u ñ m laø aä 3) y n ieå di chuyeå deãdaøg ñ ôï, coùtheå ûduïg ñ laø giaû kích thö ôù cho nhieà n n öc sö n eå m m c u loaïCTR khaù nhau nhö laø c nhaù h caâ, goá caâ, hay laø caù loaï i c caù n y cy vaø c i CTR raù tö ø trình xaâ dö ïg. c quaù yn Ñaäp Phö ông phaù ñ p ñ ôï sö ûduïg ñ thu saû phaå coùñ lôù chuû p aä ö c n eå n m oä n yeá laø u 5mm. Ñ p ñ ôï aù duïg roä g raõ tr ong cheá n chaáthaû cuû boù aä ö c p n n i bieá t iac ñ phuûtrong xö ûlí traà quaëg moû xæ cuû nhaø y luyeä kim, caù ñ aù n n , a maù n c oà duøg kóthuaä baèg nhö ï ñ qua quaùtrình sö ûduïg, n tn a aõ n pheá i muoámoûvaø ch cao photpho, pheá u goã moä soá ï, vaä thaû i thaï lieä , t nhö a t lieä xaâ dö ïg vaø uyn nhieà loaïvaä lieä khaù . Caù chæ soá ng ngheäcô baû u itu c c coâ n cuû ñ p laø ù ñ ñ p vaø ng lö ôïg ñ p. a aä mö c oä aä naê n aä
 17. Nghieàn Phö ông phaù nghieà ñ ôï sö ûduïg khi caà thu saû phaå thaû coù p nöc n n n m i ñ lôù nhoûhôn 5 mm, ñ ôï sö ûdu ïg phoå n trong coâg ngheätaù sö û oä n öc n bieá n i duïg chaáthaû cuû khai thaù quaëg moû pheá u xaâ dö ïg, xæ cuû luyeä n t ia c n , lieä y n a n kim vaø nhieâ lieä , pheá i cuû tuyeå than, pheá i nhö ï, quaëg pirit nu thaû a n thaû a n thieâ keávaø ng loaï taønguyeâ thö ùca á khaù . Caù maù nghieà phoå u t haø ti n p c c y n bieá hôn caûlaø y nghieà thanh, nghieà bi vaø n maù n n nghieà dao. Vieä nghieà n c n moä soá t pheá u nhö ï vaø su ñ ôï tieá haøh ôûnhieä ñ thaá. lieä a cao öc n n t oä p Phaân loaïi vaø choïn loïc Caù quaùtrình naø ñ ôï ö ù g duïg ñ å n chia pheá i thaøh c yöcn n e phaâ thaû n phaâ ñ n theo ñ lôù . Chuù g bao goà phö ông phaù saøg haïvaä lieä n oaï oä n n m pn ttu vaø n chia chuù g dö ôù taù duïg cuû lö ï quaù tính - troïg lö ï vaø taâ phaâ n icn ac n n c li m - troïg lö ï. Saøg laø trình phaâ loaïtheo ñ lôù caù haïcoùkích thö ôù n c n quaù n i oä n c t c khaù nhau baèg caù h dò chuyeå chuù g treâ beàmaëcoùloã Ñ phaâ c n c ch n n n t . eå n rieâg vaä lieä raé daïg buø, ngö ôøta sö ûduïg xiclon nö ôù , maù li taâ n tunn n i n c y m laég… n
 18. IV. KẾT LUẬN V À HƯ ỚNG PHÁT TRIỂN Caù vaá ñ oâ c n eà nhieã moâ trö ôøg, nhö oâ m i n nhieã nö ôù vaø ng khí m c khoâ cuõg lieâ quan ñ n vieä quaû lyùCTR khoâg hôï lyù Ví duïnö ôù roø tö ø n n eá c n n p. , c ræ caù baõ choâ laá khoâg hôï veäsinh gaâ oâ ci np n p y nhieã nguoà nö ôù maëvaø m n c t nö ôù ngaà . Trong khu haà moû nö ôù roø tö ø i thaû boûchaáthaû coùtheå c m m , c ræ nô i t i chö ù caù ñ c toá a c oä nhö ñ ng, arsenic vaø oà uranium, laønguyeânhaâ khieá n n n nö ôù ngaà bòoâ c m nhieã . Maë duø n nhieâ coùkhaûnaêg pha loaõg, phaâ m c thieâ n n n n taù , phaâ huyû haá phuï m giaû taù ñ ng do sö ï t th aû caù chaáoâ n n ,p laø m c oä phaù ic t nhieã vaø khí quyeå, nö ôù vaø aá nhö ng khaûnaêg ñ ng hoaùnaø chæ coù mo n c ñ t, n oà y giôù haï, neâ khi haø lö ôïg caù chaáoâ in n m n c t nhieã quaùcao, taáyeá seõ y m t u gaâ maácaâ baèg sinh thaù . tnn i Coùnhieà phö ông phaù ñ chuù g ta xö ûlyù chaáthaû raé nhö ng u p eå n t in trong ñ phö ông phaù xö ûlyùCTR baèg phö ông phaù cô hoï laø baû , vaø où p n p c cô n laø n taû g nhaáñ xaâ dö ïg moâtrö ôøg xanh,saïh ñ p, taï ñ u kieä neà n t eå y n i n c eï o ieà n giö õ n baèg moâtrö ôøg sinh thaù . caâ n i n i Quaû lyùCTR ñ thòlieâ qu an ñ n caù vaá ñ nhö quaû lyùhaøh n oâ n eá c n eà n n chaù h, taøchaù h, luaä leä quy hoaïh vaø thuaä. Ñ giaû quyeávaá ñ n i n t, c kyõ t eå i t n eà lieâ quan ñ n CTR, caà phaû coùsö ï i hôï hoaø chænh giö õ caù ló n eá n i phoá p n a c nh vö ï: kinh teáchính trò quy hoaïh vuøg - thaøh phoáñ a lyù sö ù khoû c , , c n n ,ò , c e coä g ñ ng, xaõ i hoï, kyõ n oà hoä c thuaä, khoa hoï vaø c vaá ñ khaù . t c caù n eà c PHUÏ LUÏC Công ngh ệ xử lý rác mới: Tái chế chất thải rắn th ành than s ạch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản