intTypePromotion=3

You raise me up guitar tab

Chia sẻ: Tạ Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
499
lượt xem
99
download

You raise me up guitar tab

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một tác phẩm chuyển soạn rất hay dành cho guitar

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: You raise me up guitar tab

  1. YOU RAISE ME UP for Classic guitar 6 =D Comp. by Brendan Graham Ó ‰ Arr. by Jin Taekwan ## 4 _ « « « « « « « « ˆ « « « « « ‰ Ö« ˆ Ü« « « « « á ˆ . « Ü « « « « « « ‰ « « « Öˆ . « ˆ Ö ˆ ˆ á ˆ Ö « Moderately Slow 4 « « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « _ « « « _ _ « « =============================== & _ _ _ « _ « « ˆ Öˆ _ ˆ « Ó__ˆ _ j « « « « « « « « _ ˆ « ˆ _ à_ j « ˆ j « « « « ˙« _ _ ˆ « « « « « ˆ j = e« _ˆ w « _ « ˆ á_ ˙ »»» _ ˙ »» _ _ »˙ »» »˙ »» Œ . _ w » ## á « . « Ü ˆ « « « Ö « « ‰ « « « « « « « ˆ ˆ « « ܈ « ˆ « j ˆ « ˆ « « « « « « « « « « « « « « 4 « « « Ü ˆ á « . Ö ˆ á ˆ Öˆ « « 2 « 4 Öà_ _ _ _ œ œ œ œ »»œ »»œ »»œ »»œ « « ˆ j« ሠ_ « _ _ _ « _ « « á_ « « « « « « 4 _. »»» »»» »»» = »»« »« 6 =============================== & Ö_ ˙ »»» _. œ »» _ _ œ _ »J »˙ j« « ˆ « _ ˆ _ _ »˙ « ˆ ˆ « ˙ « _ ˙ « » »» »» à _ á _ Ö_ _ œ »»» »œ œ _ »» »»» »˙ »»» _»˙ »» _ _ _ ˙ »»» _. _ _ ˙ »»» Œ ‰ . « « « à _ ‰ . _ à_ _ _ « « « « « « «2 « C.5 . « « Ü « ‰ . « « « « « « Ü« . ## _ _ _. « Ü ˆ « œ œ »œ »»œ »»œ »»œ « « « « « « Ö ˆ œ « ᜠˆ ˆ à ˆ « « « « » ˆ « « œ « « « « « « kˆ « C.2 « ˆ « « Ö « ܈ ˆ ˆ « « « « « »»» Ö œ « « Ö œ œ á ˆ à œ« « œœ « áÖ ˆ ˆ œ œ ˆ ˆ k ˆ ˆ œ »»» »»» »» « ˆ »» »» « œ »» »»» « « »» »» « « j œ _ _ _ »_ » » kœ»»» »»» »» »»» »»» 11 =============================== & _. Ó _ _ »»» »»» _ _ _ _ _3 _ »» _ _ »»» »»» _ _ _ _ »»» »»» »» »_ _ _ _ = _ _ »œ »»»»œ »»»œ »»_ _ _ »»» _ _ œ »» _ _ _ _»» » œ »œ _ _ _ _»œ œ »»» »» _ _ _ _ »œ œ œ _ _ _ _ »»» »»» »»» »»» œ Ü_ »»œ »» »» »» »» » »» »» »» » « « « « _ _ œ_ _ « ˆ « « « « « « « « œ« œ» « « « « ˆ « ˆ C.10 « ‰ . _ á _ à_ á _. _ _ àÜ_. Ö _ Ö_. à « à _ « « ˆ ˆ « j œ ˆ ˆ « « « « ˆ « « ˆ à _. Ü « « ‰ . « á « . « « « « « C.2 « ˆ ˆ C.5 ˆ « « œˆ « « ˆ« « 2 k œ œ » »» á œ œ ‰ . « ˆ « Ü « œ « ܈. « Ü ˆ Ö ˆ « Ü« « C.2 ## Ñà «œ Ö œ »œ Üœœ ˙»» »» » »» « œ» » » » »» »»» á œ »»»œ »»»œ Ñ »œ »»» 3 »»» »»œ « œ « k« ˆ » ˆ ˆ «« « « « « »»» »_ _ 5 »» »» »»» Ñ œ »_ _ _ »»» ˆ »»œ k» « œ œ » »»» ˙ á_ = »œ œ 15 =============================== & »œ œ »»» »_ _ »» _ _ »»œ »œ »»» »_ _ à _ »œ á _ œ »»» _ » »» »»» _ _ » »» »»» »» »»» » »»» »»œ »»» _ »˙ »» » » »» « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « à _.. á _ _ _. ሠ_ « « . « C.7 C.7 « Ö ˆ . á _ à _ _. á_ à_ á ˆ « . «2 à « « « « ˆ « ˆ C.5 C.5 ‰ à_ _ « œ œ « ˆ ˆ « « « ˆ « « « _ _ _ _ _ _ _ àˆ _ « « « ˆ « j ˆ ˆ « Ü _ _ « ˆ . «Ö » _ « « . « « « _ _ _. _ œ _ _ _ _ « « « « « « ˆ ˆ ˆ 2 2 ## Ü ˙ ˆ j « « « ˆ « « Ö « ˆ « « « »»œ »»œ »» »» œ Ü œ. »J »» »» » Ö« ˆ ‰ ˆ « « ˆ œ »œ »»» œ œ œ »J »J »» »» »» » & áÖ _˙ »»»˙ « 19 =============================== »_ Ü_ ˙ »»» _ _ _ _ _. œ »»» _ _ = _ _ w ˙ »»» Ü_ _˙ »»» _ ˙ »» » _ _ œ ˙ »J »» »» » « « « « «« « ˆ « « C.7 « « à _ à _ _. Ü _à_ « «2 «2 « « « « « « «« « « « « « « « C.5 C.2 « _ »œ ˙ « ## á œœ » »œ Ü ˙ »»» » » »» « ˆ « ˆ ˆˆ ˆ « Ö ˆ « »œ « « ˆ « Œ _ _ á _ _ _ _ _ à _. Ü ˆ à _ « œ œ »»œ »»»œ « à_. Ö ˆ Ü « « . « « . « « . « « « ˆ « ˆ « «« « « « Ü « « ‰ Ö ˆ « « áÖ « ˆ »œ « « « á ˆ Ü ˆ ˆ ˆ « « « « ˆˆ ˆ « « »» _ »»» »» »» œ»»» œ »»» ˆ ˆ « ˆ ˆ « « j « œ »œ »»œ »œ »_ » » _ »»» »» _ œ = »»» œ » »»» 23 =============================== & _ ˙ _ ˙ _ _ á_ ˙ »»» _ á _ á_ _ _ _ œ _ ˙ _ ˙ _ »» ˙ »» »» _ »» œ »» »» »» » » _ ˙ »» » »»» » » » »
  2. « « « « Ö «. « « à « « « Ü «. « « « « « Ü « « á« « « « « à_ « « à _ à _ « « «3 « « C.2 ## Ü « « « « ˆ « « « « « « « « ˆ « « « « « « « «ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « ˙ œ ˆ « ˆ « » « « Öá œ œ œ ˆ ܈ j « « ˆ ˆ ˆ ˆ œ « « « « » ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « »»»œ » »»œ œ »»» á œ _ Ö_ Ü œ »»» á_ _ _ _ œ œ »œ œ »œ j « » »»» »»œ »» Ö ˙ »œ á œ »»» »»» »œ œ= _ »» »»» 27 =============================== & _ »_ »» »» __ »œ »»» »_ » »_. _ _ » _ »» _ _ w __ _ »œ _ »»» »œ _ »» _ » _ » »œ _ _ __ _ _ _˙ _ »œ »œ »» œ »» »» Ü_ »» _ »œ »» _ » »œ »» »» »» »»» » « « « « ˆ « « « « à_ à _. « « « ˆ « à _ à_ _ _. « « «« « « « «« « « « à_. á_ Ü_ Ö ˆ à _ « « « «3 « « « « Üá « « . œ Ö ˙ ˆ « « Ö « « « « ˆ ˆ ˆˆ « « « _ « « « ˆ « « « « « ሠ« ˆ « «« « « « ‰ à _ Öˆ . « « . « C.2 ## ˆ ˆ » ˆ j « «» « œ œ »» « « ˆ ˆ « j « ˆ « « « « ܈ Ö « « ˆ ˆ àˆ œ « « ˆ j ˆˆ ˆ « « «« « »»œ » ᜠ»»» Ñ »œ 4 _ »œ œ »»» « œ « »ˆ ˆ « œ »»» œ áÜ_ = »» » »_ á »œ _ œ »œ » 31 =============================== & _ »» _ _ _ »˙ _ _ œ œ Ü_ » »»»œ »»» _ »»» _. _ á »˙ _ _ »» »_ »» _ _ » »œ »»» _ »»œ »»»œ » »» »»» »»» Ö »œ »» Ü_ _ » œ »»» œ »J »» »» » »» « « « « « « « « « « « « à_. á_ à _ ‰ à _ à_ á « « . «2 « « « C.7 « « . _ à _. « _ « « ˆ « « « _ _ ˆ « à_ _. « Ö« . «2 « « « _« « _ ሠ_ « à _ ≈_ « « « à ˆ « « k ˆ ˆ ˆ « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « _ _ _ »œ œ _ _ _ Ö_ à ˆ « jˆ ˆ « « « « ˆ »» « « ˆ « 2 ## Ü « « ˙ _ j ˆ « « ˆ « ‰ à _ Ü_ j ˆ »œ « « ᜠ‰ Öœ »»» Ö »œ »»» Ö œ »œ »œ & Ö _ _ »»» _ _ ˙ « “ {Ü_ á œ »» œ _ Ü »œ »»»»»œ »»œ _ »»œ »»» »œ Ü _ Ö œ3 »» »»»» 4 _ »»»» »»» »»» »»» » »»»œ »»»» » » Ü »œ »» œ =» _ Ü »»»œ 5 »»»» œ 35 =============================== »» œ »» »» » Ö _ » » »» _ » » »» »»» » _ _ »» _ _ _ »œ » »œ _ _ »»»» » »»» _ »»» œ œ »»» »» œ » » Ü _ »» »» »» œ »»» »» Ö _ »» »» »»» »»œ » » « « « « « « « « á « « á ˆ à_ _ à _ ‰ « à_. Öˆ Ü « . « « « ˆ « _ « « « C.7 ˙ œ œœ « « Ü ˆ œ « Ü « Ö ˆ Ü « « œˆ ˆ »œ Ö « « « á « œ « Ü ˆ ˆ á ˆ « « œ Ñ Œ à_ ܈ « . « « « « « « « « C.5 Öá _ » « « « « »» ˆ ˆ Ñ « œ Ñ œ œ »œ » œ ˆ Ñ « « ˆ » « á œ « « Ü ˆ C.2 « ## à œ » Ö »» Ö œ »»œ ˆ « « »œ »» » j »œ »» » ˆ « » ˆ »»« « « « « « « « « j »» »œ »œ »œ » œ »» » » » »» » » »» j »»» « »» œ »»œ » œ « & _. »» _ _ _ »» »»» » _ » _ »»˙ »» » _ »œ œ Ö _ œ »»» »» » »»» = 39 =============================== _ » »_ _ »» » _ _ _ _ _ œ »» œ œ œ »J »» »» »» » » _. _ _ ˙ _. »»» _»œ »œ » _ »» á˙ »»» _ ˙ »» _ ˙ »» » »» »» » » » « « _« « « « « ‰ _ _. _ 2. ˆ « « Üw « ˆ ˆ j « «. « Ü« « « « « « ## Ü w « « ˆ « « « 1. « ˙ « ˙ « « « « « ˆ ˆ & á _. _ _ _ œ »»» œ »» »»» œ Ö_ »_ œ « ˙ « œ á_ Ö _ »_ œ »»» œ. ˆ Œ = 43 =============================== » _ { » ” Ö »œ _ _ ˙ »» ˙ »»» _ »» _. ≈ _. _ _ _ »_ _ »œ »_ œ »»»œ »œ »»»» _ _ _ »J » »» _ _ _ w »»» »œ à »˙ »» »»» _ ˙ »»» _»J œ »»» »»» »» » « ‰. « « ## Üá « . Ö œ á œ « áÜ « « á « Ü « « ‰ Ü « Ü w ˙ « ˙ »»˙ »»œ ˆ ˆ « « « « k ˙ ˆ ˆ«« »»œ Ö » « « « « « ˆ »» ˆ˙ « j ˆ « ᜠ3 ÜÖ U w Ö »» »»» »» »_ »»» ˙. »_ »»œ 4 à »» w w 47 =============================== & _ »_ w w Ö_ w »˙ »_ Ö _. á_ _ =” »_ »w» _ _ w u

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản