intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng turbo c

Xem 1-11 trên 11 kết quả Bài giảng turbo c
 • Một con trỏ là một biến chứa địa chỉ của một biến khác. Nếu một biến chứa một biến khác thì ta nói biến thứ nhất là con trỏ đến biến thứ hai. Cũng như mọi biến khác, biến co trỏ cũng phải được khai báo trước khi dùng . Dung tổng quát để khai báo một biến con trỏ....

  pdf244p tailieuvip14 26-07-2012 135 53   Download

 • Nội dung của chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường Turbo C 3.0 nằm trong bài giảng Lập trình căn bản nhằm trình bày về tổng quan ngôn ngữ lập trình C, lịch sử và những đặc điểm của C, môi trường lập trình Turbo C.

  ppt13p violet_12 24-05-2014 124 16   Download

 • Bài giảng Lập trình căn bản gồm có 10 chương, cung cấp cho người học những nội dung như: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường lập trình Turbo C, các thành phần của ngôn ngữ C, các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn, các lệnh có cấu trúc, chương trình con, kiểu mảng, kiểu con trỏ, kiểu chuỗi ký tự, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt5p youcanletgo_02 07-01-2016 80 10   Download

 • Bài 6 Tổng quan về ngôn ngữ C thuộc bài giảng "Tin học đại cương", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua các các nội dung sau: lịch sử phát triển, các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C, cấu trúc cơ bản của chương trình C, biên dịch chương trình C, trình biên dịch Turbo C++.

  pdf13p khangduybk 29-12-2014 89 9   Download

 • Chương này giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường Turbo C 3.0. Chương này trình bày một số nội dung chính sau: Khái niệm ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trı̀nh C, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình C, kiểu dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p youcanletgo_02 04-01-2016 45 5   Download

 • Chương 1 phần 2 giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0. Chương này trình bày những nội dung chính như sau: Giới thiệu về ngôn ngữ C and môi trường Turbo C 3.0, môi trường lập trình Turbo C. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p youcanletgo_02 07-01-2016 53 2   Download

 • LËp tr×nh b»ng Turbo Pascal var Gd, Gm: integer; { Gd = Graphic Device } begin Gd:= detect; { Gm = Graphic Mode } InitGraph(Gd, Gm,' ®−êng dÉn \BGI'); if graphresult grOk then begin write ( 'lçi khëi t¹o ®å ho¹'); halt(1); end; end; 1.2.2 Gi¶I thÝch ý nghÜa. C¸c tham sè trong thñ tôc InitGraph: Gd, Gm lμ hai tham biÕn, nhËn c¸c gi¸ trÞ lμ c¸c h»ng sè nguyªn, ®−îc ®Þnh nghÜa trong Unit Graph. Gd, Gm cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ nμo vμ ý nghÜa cña chCác tham số trong thủ tục InitGraph: Gd, Gm là hai tham...

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 176 66   Download

 • Turbo C là môi trường soạn thảo và biên dịch chương trình cho ngôn ngữ C trên hệ điều hành DOS

  pdf6p bonsai89 23-12-2011 171 34   Download

 • GNU Pascal Compiler (GPC) là trình biên dịch Pascal của Bộ biên dịch GNU (GCC). Trình biên dịch này được viết bằng C, thư viện chạy hầu hết viết bằng Pascal. Được phân phối miễn phí dưới giấy phép GNU, có thể chạy trên rất nhiều nền tảng và hệ điều hành khác nhau. Nó còn hỗ trợ chuẩn ngôn ngữ ANSI/ISO và tương thích với ngôn ngữ Borland/Turbo Pascal. Việc hỗ trợ cho Borland Delphi và một vài biến thể khác vẫn còn khá hạn chế....

  pdf24p poseidon06 02-08-2011 178 62   Download

 • A.MỤC TIÊU Giới thiệu cho học sinh làm quen với môi tường Turbo Pascal 7.0 Giới thiệu về các File cơ bản, Khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal và hệ thống thực đơn của Turbo Pascal 7.0 B. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Giáo án, đồ dùng dạy học, sách tham khảo. 2.Học sinh: Vở ghi, đồ dùng học tập. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

  pdf8p toshiba2 29-08-2011 71 11   Download

 • A.MỤC TIÊU Giới thiệu cho học sinh khái niệm kiểu dữ liệu và các kiểu dữ liệu cơ bản khi làm việc với môi trường Turbo Pascal. B. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Bảng phụ, giáo án, đồ dùng dạy học. 2.Học sinh: Kiến thức bài cũ, vở ghi, đồ dùng học tập. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

  pdf9p toshiba2 29-08-2011 75 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng turbo c
p_strCode=baigiangturboc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2