Bài giảng turbo pascal

Xem 1-20 trên 49 kết quả Bài giảng turbo pascal
 • Tài liệu " Giáo trình Turbo Pascal 7.0 - Lý thuyết, bài tập và lời giải " được dùng cho các sinh viên, học sinh phổ thông, học sinh các lớp chuyên tin học, học viên các lớp cao học thuộc các ngành khoa học kỹ thuật đang học các môn : ngôn ngữ lập trình pascal cơ bản và nâng cao, cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Ngoài ra còn là tài liệu tham khao cho các giáo viên, học các bạn mê lập trình nhưng không có điều kiện đến lớp...

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 629 212   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 196 109   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 161 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 155 72   Download

 • LËp tr×nh b»ng Turbo Pascal var Gd, Gm: integer; { Gd = Graphic Device } begin Gd:= detect; { Gm = Graphic Mode } InitGraph(Gd, Gm,' ®−êng dÉn \BGI'); if graphresult grOk then begin write ( 'lçi khëi t¹o ®å ho¹'); halt(1); end; end; 1.2.2 Gi¶I thÝch ý nghÜa. C¸c tham sè trong thñ tôc InitGraph: Gd, Gm lμ hai tham biÕn, nhËn c¸c gi¸ trÞ lμ c¸c h»ng sè nguyªn, ®−îc ®Þnh nghÜa trong Unit Graph. Gd, Gm cã thÓ nhËn c¸c gi¸ trÞ nμo vμ ý nghÜa cña chCác tham số trong thủ tục InitGraph: Gd, Gm là hai tham...

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 148 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 129 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 150 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 122 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 106 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p dibovaodoi04 20-10-2011 105 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p dibovaodoi04 20-10-2011 98 56   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình turbo pascal 7.0', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc297p gd_0011 27-05-2013 80 31   Download

 • Là một ngôn ngữ lập trình có cú pháp chặt chẽ, đơn giản vμ dễ hiểu, Pascal được giảng dạy cho sinh viên tin học ngay năm học đầu tiên. Nó lμ ngôn ngữ cơ sở để giới thiệu cho sinh viên lμm quen với kĩ thuật xây dựng chương trình. Ngoài ra, nó còn được dùng để trình bày nhiều chuyên đề khác nữa của tin học trong những năm học tiếp theo. Nắm vững các thμnh phần cơ bản, hiểu rõ các yếu tố cú pháp của ngôn ngữ lập trình Pascal, là rất quan trọng...

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 164 85   Download

 • 1. Khai báo hằng và biến Một nguyên tắc chung khi viết một chương trình Pascal lμ mọi thứ đều phải được khai báo (và xây dựng) trước khi sử dụng. Vì lẽ đó mμ ngay sau tên chương trình lμ phần khai báo, rồi sau đó mới là thân chương trình. Như đã nêu trong phần giới thiệu cấu trúc một chương trình Pascal, phần khai báo phải theo đúng trình tự dưới đây.

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 95 57   Download

 • Phương pháp này giống như sắp lại toμn bộ các quân bài theo thứ tự bằng cách rải rộng trên mặt bàn và nhặt dần từ con bμi thấp nhất trở lên. Cụ thể là: chọn phần tử nhỏ nhất trong dãy nguồn, xếp nó vμo vị trí đầu tiên trong dãy đích. Đây là phần tử thứ nhất và cũng là phần tử cuối cùng của dãy đích. Chọn phần tử nhỏ nhất trong dãy nguồn còn lại, đây là phần tử nhỏ thứ hai, xếp nó vào vị tri thứ hai và cũng là vị trí cuối của...

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 69 37   Download

 • Điểm khác nhau căn bản hơn giữa While vμ Repeat - Until cần nắm vững để vận dụng đúng tình huống là như sau. Trong cấu trúc Repeat - Until, phần câu lệnh đựơc thực hiện trước rồi mới kiểm tra điều kiện sau. Trái lại trong cấu trúc While, điều kiện đ−ợc kiểm tra trước, nếu đúng mới thực hiện lệnh. Do đó nếu dùng Repeat - Until thì phần câu lệnh được thực hiện ít nhất lμ một lần, còn với While có thể câu lệnh không được thực hiện lần nào....

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 91 47   Download

 • Các mô đun chương trình là các chương trình con trong một chương trình lớn hơn. Thực hiện thiết kế theo mô đun cũng là sử dụng hàm và thủ tục để xây dựng chương trình hay thủ tục hoá khi xây dựng chương trình. Phương pháp để làm việc này là - Xác định rõ chức năng của từng mô đun như một chương trình con, nó sẽ làm gì, chưa quan tâm làm như thế nào, không đi ngay vào chi tiết. Đây là viêc phân chia biên giới giữa các chương trình con, đảm bảo tính độc...

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 74 36   Download

 • Hs đựoc làm quen với chương trình lập trình Turbo Pascal. -KN: Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản. Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình - TĐ: HS nghiêm túc trong học tập và thực hành.

  pdf15p phalinh6 10-07-2011 299 35   Download

 • Assign (F, 'Nguyen .Dat'); Sz:= FileSize (F) ; sẽ nhận được Sz = 100. Ví dụ: L−u ý: Có thể dùng hμm nμy kết hợp với thủ tục Seek để viết nối thêm vào cuối một tệp. (Tác dụng giống như lệnh Append vào cuối tệp kiểu văn bản) Seek( biến tệp , FileSize( biến tệp )) ; Write( biến tệp, biểu thức 1, ... , biểu thức n ); - FilePos ( biến tệp ): LongInt; Hàm cho biết vị trí hiện tại của cửa sổ tệp. Phần tử đầu tiên ở vị trí 0. Ví dụ: Assign(F, 'Nguyen.Dat')...

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 66 33   Download

 • Duyệt một danh sách lμ thao tác truy cập đến tất cả các phần tử của danh sách để thực hiện một xử lí nμo đó sao cho đảm bảo không sót vμ không lặp. Không sót nghĩa lμ mọi phần tử đều đ−ợc xử lí, không lặp nghĩa lμ không phần tử nμo bị xử lí quá một lần. Phép duyệt có thể thực hiện nhờ một vòng lặp For For i:= 1 to L.kt do " xử lí L.PhanTu[i]" ; Ví dụ Thay toμn bộ tên bằng chữ in hoa For i:= 1 to L.kt do L.PhanTu[i]:= upper(L.PhanTu[i]);...

  pdf28p poseidon07 04-08-2011 68 32   Download

Đồng bộ tài khoản