Chế độ công tác phí

Xem 1-20 trên 465 kết quả Chế độ công tác phí
 • QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

  pdf20p meoconanca 28-02-2011 175 42   Download

 • Điều 1. Quy định chung về chế độ công tác phí trong nước 1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí: Cán bộ, công nhân viên, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong các cơ quan, đơn vị; (gọi tắt là CB-CNV) được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước .

  doc16p langtu10101112 08-03-2011 624 196   Download

 • Thông tư 142/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/03/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí...

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 719 67   Download

 • Thông tư 114/2007/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trong quân đội

  doc6p quangminh 14-08-2009 177 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 175 15   Download

 • Thông tư 94/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước

  doc4p anhphuong 17-08-2009 123 12   Download

 • Thông tư 108/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

  doc1p anhphuong 17-08-2009 95 11   Download

 • Thông tư 74/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí đối với cán bộ xã

  doc3p anhphuong 17-08-2009 96 8   Download

 • Thông tư 45/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

  doc16p anhphuong 17-08-2009 122 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM KINH PHÍ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 34 5   Download

 • Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Được Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;...

  pdf16p thongtucp 03-11-2017 18 2   Download

 • Nghị quyết số 09/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thái Bình ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 9 0   Download

 • Nghị quyết số 14/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;...

  doc5p nghiquyet0910 22-11-2017 4 0   Download

 • Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  pdf10p nghivanquyet0908 24-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf8p nghivanquyet0908 24-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf6p nghivanquyet0908 24-11-2017 5 0   Download

 • Nghị quyết số 98/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  pdf14p nghivanquyet0908 24-11-2017 6 0   Download

 • Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc10p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p thiennga_12 19-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản