intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chính sách kinh

Xem 1-20 trên 22581 kết quả Chính sách kinh
 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (2000-2015), Tập 4" khắc họa rõ nét những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nhằm xây dựng tỉnh nhà phát triển cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại trong 15 năm đầu thế kỷ XXI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf111p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (2000-2015), Tập 4" được biên soạn nhằm tái hiện những thành tích oanh liệt, sự cống hiến, hy sinh to lớn của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá những thành tựu đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở hoạch định chính sách cho giai đoạn tiếp theo; đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf81p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An (1954-2014)" đã trình bày quá trình hoạt động của Đảng bộ từ năm 1954 đến năm 2014, đặc biệt nêu rõ vai trò của Đảng bộ trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời rút ra một số kinh nghiệm về quá trình hoạt động của Đảng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf84p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Nội dung cuốn sách "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum (2001-2020), Tập 3" tổng kết, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum qua bốn nhiệm kỳ Đại hội, gắn liền với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh trong chặng đường 20 năm đầu thế kỷ XXI; qua đó thấy được sự chuyển biến của tỉnh Kon Tum trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 dưới đây.

  pdf96p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên" trình bày lý luận cơ bản về cho vay theo dự án đầu tư của Nhà nước qua kênh ngân hàng chính sách; thực trạng công tác cho vay theo dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên; giải pháp, kiến nghị hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Yên.

  pdf120p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp nông thôn tại các chi nhánh NHNo & PTNT Duyên Hải Miền Trung" trình bày cơ sở lý luận về mở rộng cho vay nông nghiệp - nông thôn của ngân hàng thương mại; thực trạng mở rộng cho vay nông nghiệp - nông thôn tại các chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT Duyên Hải Miền Trung. Giải pháp mở rộng cho vay nông nghiệp - nông thôn tại các chi nhánh ngân hàng NNo&PTNT Duyên Hải Miền Trung.

  pdf97p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ" trình bày hệ thống quản lý và các vấn đề liên quan đến thu ngân sách và quản lý thu ngân sách; phân tích thực trạng công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Cẩm Lệ tp Đà Nẵng; đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

  pdf112p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên địa bàn thành Phố Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận của vấn đề phân cấp quản lý ngân sách; thực trạng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian qua; giải pháp hoàn thiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian đến.

  pdf88p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi" gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận phân bổ ngân sách nhà nước; thực trạng công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 – 2012; giải pháp hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf123p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" trình bày một số vấn đề lý luận về ngân sách Nhà nước và công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương; thực trạng về công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf146p starandsky10 22-03-2023 1 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Đăk Nông" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN; phân tích thực trạng công tác kiểm soát thanh toán của KBNN đối với vốn đầu tư ở tỉnh Đắk Nông; trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề bất cập và nguyên nhân của nó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB của tỉnh Đắk Nông.

  pdf26p starandsky08 05-03-2023 1 0   Download

 • Bài viết "Bình đẳng giới, thể chế, hiệu quả logistics và thương mại quốc tế: Nghiên cứu trường hợp lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam" khám phá mối quan hệ đồng biến giữa bình đẳng giới và xuất khẩu nông sản, đồng thời cho thấy tác động điều tiết của chất lượng thể chế lên mối quan hệ này. Về phương diện thực tiễn, bài viết củng cố cơ sở thực nghiệm của việc xem xét khía cạnh về giới trong việc ban hành và thực thi chính sách thương mại và nông nghiệp tại Việt Nam.

  pdf20p kimtuyen05 27-03-2023 2 1   Download

 • Bài viết "Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn" phân tích những ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số khuyến nghị đổi mới chính sách pháp luật về đất đai nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhanh hơn, mạnh hơn trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, toàn cầu hóa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Tác động của kiều hối đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Nghiên cứu dựa vào mô hình VAR" xem xét tác động của kiều hối đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn và dự đoán tác động trong dài hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động tích cực của kiều hối đến tăng trưởng GDP trong ngắn hạn và tác động tiêu cực trong dài hạn, đó là cơ sở để đề xuất các hàm ý chính sách đối với quản lý nhà nước.

  pdf10p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, có quan hệ, tác động qua lại, quyết định sự phát triển bền vững; Là cơ sở, tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Vì thế, văn kiện Đại hội XIII dành nhiều quan tâm về vấn đề này và có những điểm mới so với Đại hội XII, đặc biệt là việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong tình hình mới.

  pdf9p kimtuyen05 27-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Điện Bàn (1975-2000): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; góp phần thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Gương điển hình tiên tiến Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam (2010-2014) được biên soạn nhằm giới thiệu một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiếp trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tôn vinh tinh thần, ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả cao trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf162p anhnangmattroi09 21-03-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu.

  pdf290p runthenight07 13-03-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách Tổ chức kế toán trong các tổ chức kinh tế: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh tế; Chương 2: Tổ chức chứng từ kế toán; Chương 3: Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán; Chương 4: Tổ chức sổ kế toán; Chương 5: Tổ chức chế độ báo cáo kế toán; Chương 6: Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong các đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf194p runthenight07 13-03-2023 1 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổ chức kế toán trong các tổ chức kinh tế" gồm có những nội dung chính sau: Chương 7: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 8: Tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho; Chương 9: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ; Chương 10: Tổ chức công tác kế toán quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ; Chương 11: Tổ chức công tác kế toán tiền, các nghiệp vụ thanh toán với người mua, người bán; Chương 12: Tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf228p runthenight07 13-03-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách kinh
p_strCode=chinhsachkinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2