intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nghĩa cộng sản

Xem 1-20 trên 2594 kết quả Chủ nghĩa cộng sản
 • Tiểu luận: Sự chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước chân chính sang Chủ nghĩa Cộng sản trong nhận thức tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trình bày vài nét về cuộc đời của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; hoàn cảnh lịch sử khi Người ra đi tìm đường cứu nước; quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc (1911- 1917), bước chuyển biến về chất trong nhận thức tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính sang chủ nghĩa cộng sản, hoạt động cứu nước dựa trên lập trường của chủ nghĩa cộng sản (1921 – 1925).

  doc20p thienan93 22-06-2014 228 29   Download

 • Bài này nói về chủ nghĩa cộng sản như một hình thái xã hội và như một phong trào chính trị.. Chủ nghĩa cộng sản (gốc tiếng Latin: commūnis - chung), là một cấu trúc kinh tế xã hội và hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập một xã hội phi nhà nước, không giai cấp, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất và tài sản nói chung.

  pdf39p butmaulam 03-10-2013 104 7   Download

 • Trên nền tảng hàng loạt những “sự kiện ý hướng”, làm biểu hiện ở Nguyễn Ái Quốc năng lực và sức sáng tạo mới trong lí thuyết và hành động về con đường cách mạng của Việt Nam, gắn cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Từ đây, ở Nguyễn Ái Quốc đã hoà quyện và “bao hàm” chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

  pdf5p trinhthamhodang6 08-07-2020 33 0   Download

 • Chủ nghĩa xã hội không phải là một sự xuất hiện tự nhiên từ một đầu óc thiên tài nào, mà xuất hiện từ hiện thực khách quan của đời sống xã hội, từ quá trình đấu tranh giai cấp. Khi nghiên cứu quá trình phát triển của xã hội loài người C.Mác rút ra kết luận: Quá trình phát triển của xã hội loài người là quá trình lịch sử tự nhiên. Nghĩa là nó có quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong. Bởi vì do sự tác động của quy luật kinh tế… Chính các...

  pdf20p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 157 24   Download

 • Bài giảng chương 4 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa tập trung vào 3 vấn đề chính, đó là: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, hình thái kinh tế-xã hội chủ nghĩa cộng sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p namthangtinhlang_00 30-10-2015 119 20   Download

 • Lịch sử phát triển của loài người đã trải qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau, bắt đầu từ cộng sản nguyên thuỷ sang chiếm hữu nô lệ rồi phong kiến, tư bản chủ nghĩa và hiện nay là xã hội chủ nghĩa (giai đoạn dầu của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa). Xã hội ngày càng phát triển thì những mong muốn, đòi hỏi của con người ngày càng cao, họ không thoả mãn với những gì họ có hiện nay mà họ còn muốn mình phát triển hơn nữa đó...

  pdf12p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 59 14   Download

 • Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 - Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (Tiết 1) cung cấp các kiến thức về chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa; đặc trưng hai giai đoạn của chủ nghĩa cộng sản; những đặc trưng cơ bản của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  ppt18p nguyenanhtuan_qb 19-06-2020 20 0   Download

 • Triết học Mác-Lênin là cơ sở lý luận và phương pháp luận chung cho chủ nghĩa xã hội khoa học, còn chủ nghĩa xã hội khoa học có đối tượng nghiên cứu là những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con đường, hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản (và các chế độ tư hữu) lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Đó là các vấn đề được đề cập đến trong giáo trình này.

  pdf179p ntgioi120404 09-11-2009 1217 515   Download

 • Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc luôn luôn thống nhất, hữu cơ với chủ nghĩa xã hội. Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX. Người đã khẳng định sự lựa chọn của mình:” Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới”. Sau khi đã giành được độc lập dân tộc. Người lại nói:” Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được...

  pdf32p bluesky_12 26-12-2012 1070 198   Download

 • Chủ nghĩa tư bản là một hình thái kinh tế – xã hội phát triển cao của xã hội loài người, xuất hiện đầu tiên tại châu Âu phôi thai và phát triển từ trong lòng xã hội phong kiến châu Âu và chính thức được xác lập như một hình thái xã hội tại Anh và Hà Lan ở thế kỷ thứ 18.

  doc10p manhoangvan0312 09-04-2011 833 153   Download

 • Một bóng ma đang ám ảnh Châu âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản. Tất cả thế lực của Châu âu cũ: Giáo Hoàng và Nga Hoàng , Mét-téc-ních và Ghi-dô,

  doc31p nguyenducduyet 25-02-2011 318 129   Download

 • Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là vấn đề lớn trong lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như trong thực tiễn khi các nước thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin thì thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản là một tất yếu khách quan, và có hai con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  doc11p closeup244 18-12-2010 939 59   Download

 • Giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản, có chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất được xác lập, quan hệ xã hội giwuax giai cấp nông dân, tri thức là đoàn kết liên minh, hợp tác nhằm xây dựng xã hội mới tốt đẹp, không còn chế độ người bóc lột người, nhân dân được ấm no, hạnh phúc

  doc8p minhtam1808 18-03-2011 1229 57   Download

 • Tài liệu Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa giúp các bạn hiểu rõ về các giai đoạn của việc ra đời và hình thành cũng như phát triển của hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa cộng sản (giai đoạn quá độ, giai đoạn đầu, giai đoạn đỉnh cao). Bên cạnh đó, tài liệu cũng đưa ra những sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản.

   

  doc7p hoailam309 06-08-2015 645 51   Download

 • Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa cộng sản khoa học) là chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung với tính cách là sự luận chứng toàn diện (triết học, kinh tế chính trị và xã hội - chính trị) về sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa cộng sản

  pdf72p meomay_12 26-12-2013 236 43   Download

 • Bài giảng Bài 2: Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của TS. Nguyễn Văn Long trình bày về nguyên nhân và điều kiện cho sự ra đời và phát triển của xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN); quá trình hình thành và phát triển xã hội cộng sản chủ nghĩa; thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  ppt44p cocacola_07 11-11-2015 175 23   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Tư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm "sự nghèo nàn của chủ nghĩa lịch sử" nhằm chỉ ra những đóng góp của nó, đồng thời vạch ra những hạn chế trong cách tiếp cận và lập luận của K. Popper, bảo vệ quan điểm triết học Mác về chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa cộng sản, vận dụng nó trong việc đổi mới cách xem xét tiến trình phát triển của lịch sử trong thời đại hiện nay.

  pdf26p codon_05 09-01-2016 83 14   Download

 • Chủ nghĩa Mác là một học thuyết mở, nghĩa là nó luôn luôn cần được nạp thêm năng lượng mới từ cuộc sống. Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, điều kiện của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, xã hội vận hành trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chủ nghĩa Mác - Lênin cần được hiểu trên tư duy mới theo đúng phương pháp nhận thức của các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học. Bài viết nêu một số điểm nhận thức trên tư duy mới về chủ nghĩa Mác, mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 54 6   Download

 • Mâu thuẫn đó chỉ có thể giải quyết bằng một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa nhằm mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển.

  pdf4p vijakarta2711 09-06-2020 46 1   Download

 • Có thể khẳng định, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về công bằng xã hội là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, khoa học trong tư tưởng công bằng xã hội của Hồ Chí Minh. Sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh đối với chủ nghĩa Mác - Lênin về công bằng xã hội được thể hiện rõ ở một số nội dung cơ bản: công bằng xã hội là một phạm trù lịch sử, cần được thực hiện một cách hợp lý;...

  pdf11p vimichigan2711 24-03-2021 14 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chủ nghĩa cộng sản
p_strCode=chunghiacongsan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2