Chương 11: vân hành lò hơi

Xem 1-1 trên 1 kết quả Chương 11: vân hành lò hơi
  • Ch−¬ng 11. VËn hµnh lß h¬i 11.1. C¸c chÕ ®é vËn hµnh lß h¬i NhiÖm vô chñ yÕu khi vËn hµnh lß h¬i lµ ®¶m b¶o sù lµm viÖc tin cËy, an toµn cña lß h¬i trong mét thêi gian dµi víi viÖc ®¹t ®−îc ®é kinh tÕ cao nhÊt khi s¶n xuÊt ®ñ l−îng h¬i yªu cÇu vµ tu©n thñ ®å thÞ phô t¶i. ViÖc vËn hµnh lß h¬i ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vËn hµnh. Trong quy tr×nh vËn hµnh cho biÕt c¸c th«ng sè cña h¬i, n−íc, khãi vµ kh«ng khÝ ë c«ng suÊt ®Þnh møc, c«ng...

    pdf12p dacnac 02-09-2012 103 44   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Chương 11: vân hành lò hơi
p_strCode=chuong11vanhanhlohoi

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản