Công nghệ ado (activex data object)

Xem 1-18 trên 18 kết quả Công nghệ ado (activex data object)
 • Tham khảo tài liệu 'bài 3. kết nối vb với ms. access thông qua công nghệ ado (activex data object)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p it_p0k3t 13-05-2011 202 81   Download

 • Trong bài thực hành này, bạn sẽ làm quen với cách xây dựng một ứng dụng VB tương tác với CSDL Access thông qua sử dụng công nghệ ADO.

  doc9p it_p0k3t 13-05-2011 270 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 5.kết nối vb với ms access thông qua công nghệ ado (tiếp theo)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p it_p0k3t 13-05-2011 169 67   Download

 • Tạo SQL Server Đối tượng với ActiveX Data Objects Đó là giá trị phải đề cập đến một ví dụ của việc tạo ra một đối tượng bảng mới với các lĩnh vực và khóa chính quy định, mặc dù phần lớn các công việc của việc tạo ra các đối tượng sử dụng ADO và SQL Server được thực hiện trong T-SQL Báo cáo mà bạn tạo

  pdf2p luvpro 06-08-2010 52 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình windows - lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ado(ado – activex data object)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf63p lqvang02 02-02-2013 27 6   Download

 • Thực hiện một SQL Server lưu trữ Thủ tục Bởi Sử dụng ActiveX Data Objects Nếu bạn đang làm một phát triển ADO với máy chủ của khách hàng đối với hậu phương, sau đó bạn có thể gọi thủ tục lưu trữ.

  pdf2p luvpro 06-08-2010 55 3   Download

 • Hoán chuyển ADO qua XML Kể từ ActiveX Data Objects version 2.1 (ADO 2.1) trở đi, Microsoft ADO engine có thể cho ta XML file dưới dạng Microsoft XML - Data Schema format, còn đuợc gọi là XML Reduced Data Schema

  pdf5p dauhutuongot 22-07-2010 86 18   Download

 • LẬP TRÌNH VỚI ADO 24.1. Control Data ADO Visual Basic 6 cho ta sự lựa chọn về kỹ thuật khi lập trình với database, hoặc là dùng DAO như trong hai bài trước, hoặc là dùng ADO (ActiveX Data Objects). Sự khác biệt chính giữa ADO và DAO là ADO cho phép ta làm việc với mọi loại nguồn dữ kiện (data sources), không nhất thiết phải là Access database hay ODBC. Nguồn dữ kiện có thể là danh sách các địa chỉ Email, hay một file text string, trong đó mỗi dòng là một bản ghi gồm những fields ngăn...

  pdf19p suatuoiconbo 26-07-2011 58 18   Download

 • Bài 7: KẾT NỐI DATABASE. 1. ADO là gì? ADO Có thể dung để truy cập DL từ trang web. ADO là công nghệ của Microsoft ADO được viết tắt là ActiveX Data Objects ADO là một thành phần của Active-X ADO tự động cài đặt khi cài IIS ADO là môi trường lập trình giao tiếp với CSDL- database 1. Cách truy xuất database bằng ADO trong ASP. Cách thông thường để truy cập CSDL từ trang web ASP như sau: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Create an ADO connection to a database Open the database connection Create an ADO recordset...

  pdf14p tengteng14 20-12-2011 115 15   Download

 • This module provides students with the information required to retrieve Extensible Markup Language (XML) data from Microsoft® SQL Server™ by using Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO). After completing this module, students will be able to: Construct an XML query template. Use a Command object and Stream objects to submit an XML query. Apply a style sheet to the results of an XML query that uses ADO. Return an XML query result to the Active Server Pages (ASP) Response object. Specify the output encoding of an XML query result....

  pdf38p vuthuong 11-08-2009 68 12   Download

 • C# and .NET Framework Bài 6: Data Access and Viewing with .NET Đoàn Quang Minh minhdqtt@gmail.com http://www.VTPortal.net Last update: 30. December 2006 Data Access and Viewing with .NET Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 1 Mục lục ADO.NET Overview Using Database Connections Commands Quick Data Access: The Data Reader Working with DataSet Viewing .NET data Example Data Access and Viewing with .NET Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 2 ADO.NET Overview ADO.NET là gì – ADO - Microsoft's ActiveX Data Objects: thư viện các cho phép truy cập và xử lý CSDL.

  pdf20p tengteng14 20-12-2011 69 8   Download

 • This module describes how to access data from the Microsoft® Outlook® 2000 client. At the end of this module, students will be able to access data in a Microsoft SQL Server™ database by using Microsoft Office Web Components and Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO). They will also be able to access data in the Microsoft Exchange Server directory by using the Outlook object model, Collaborative Data Objects (CDO), and Microsoft Active Directory™ Service Interfaces (ADSI).

  pdf62p vuthuong 10-08-2009 68 3   Download

 • ADO.NET Overview Using Database Connections Commands Quick Data Access: The Data Reader Working with DataSet Viewing .NET data Example Data Access and Viewing with .NET Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 2 .ADO.NET Overview ADO.NET là gì – ADO - Microsoft's ActiveX Data Objects: thư viện các cho phép truy cập và xử lý CSDL. – ADO có một số hạn chế: luôn luôn giữ kết nối, chỉ làm việc với CSDL... – ADO.NET: làm việc với các đối tượng dữ liệu, hỗ trợ mạnh mẽ SQL Server, đồng thời hỗ trợ các kết nối OLE DB.

  pdf20p vantrungtran 03-02-2010 129 36   Download

 • The various Component Object Model (COM) components, such as Microsoft® ActiveX® Data Objects (ADO) 2.5 and CDO for Exchange 2000 Server (CDOEX) provide extensive libraries of constants in their associated type libraries. Using the new Microsoft Internet Information Services (IIS) Web page keyword METADATA, you can easily import these constants into your ASP applications and make them globally available when you write scripts.

  pdf30p huyhoang 07-08-2009 55 15   Download

 • This course provides students with the knowledge and skills they need to build applications that exchange data with Microsoft® SQL Server™ in Extensible Markup Language (XML) format. The course covers the XML-based features of Microsoft SQL Server 2000, including XML-based enhancements to the T-SQL language; generating results in XML format; using query templates; configuring SQL Server for Internet/intranet access; publishing SQL Server data on the Internet by using the HTTP protocol; XML data access by using Microsoft ActiveX® Data Objects (ADO) 2.

  pdf12p thuyvan 12-08-2009 81 10   Download

 • Tham chiếu đến thư viện ADO bằng cách chọn Project\References\ActiveX Data Object 2.0 Library. Chọn OK. Bước 4: Đặt một điều khiển ListBox lên Form (Name: lstName) Bước 4: Xử lý sự kiện Form_Load như sau: Set m_Connection = New ADODB.Connection m_Connection.ConnectionString = _ "File Name=C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Biblio.udl" m_Connection.Open Set m_RecordSet = New ADODB.Recordset m_RecordSet.Open "Select Name FROM Publishers", m_Connection Do While Not m_RecordSet.EOF lstName.AddItem m_RecordSet!Name m_RecordSet.

  pdf15p cnkbmt10 24-10-2011 45 2   Download

 • ADO là gì? ADO Có thể dung để truy cập DL từ trang web. ADO là công nghệ của Microsoft ADO được viết tắt là ActiveX Data Objects ADO là một thành phần của Active-X ADO tự động cài đặt khi cài IIS ADO là môi trường lập trình giao tiếp với CSDL- database.

  pdf14p gacntt89 17-01-2011 194 64   Download

 • ActiveX Data Object .NET (ADO.NET) Công nghệ của MS trên .NET Framework Phát triển từ nền tảng ADO Cung cấp các lớp đối tượng và hàm thư viện phục vụ cho việc kết nối và xử lý dữ liệu ADO.NET là một phần của .NET Framework Thư viện lớp có chức năng thao tác dữ liệu trong ngôn ngữ MS.NET ADO.

  pdf0p trantam2010 26-12-2012 53 12   Download

Đồng bộ tài khoản