intTypePromotion=1
ADSENSE

Đấu tranh giành chính quyền ở Việt Nam

Xem 1-19 trên 19 kết quả Đấu tranh giành chính quyền ở Việt Nam
 • Sau đây là bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 của ThS. Trương Thùy Minh. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (chủ trương đấu tranh từ năm 1930 – 1939; chủ trương đấu tranh từ năm 1939 – 1945).

   

  ppt26p thuytrang_9 04-09-2015 54 8   Download

 • Bài viết trình bày sự ra đời và hoạt động của mặt trận Việt Minh ở Bình Định; vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cuộc đấu tranh giành chính quyền ở Bình Định năm 1945.

  pdf7p cothumenhmong 01-11-2019 9 0   Download

 • Giáo trình giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p womanhood911_06 02-11-2009 4648 1135   Download

 • Bài giảng "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" bao gồm các nội dung: chương mở đầu - đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 1 - sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 2 - Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 1945); chương 3 - Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 1975); chương 4 - Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975); chương 5 - Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 2006)...

  ppt211p fusi509 20-09-2010 866 368   Download

 • Được NXB Giáo dục ấn hành, cuốn giáo trình do nhiều tác giả biên soạn được dùng trong các hệ Cao Đẳng và Đại học. Giáo trình gồm 6 chương, trong đó chương 1 có nội dung về sự ra đời của ĐCSVN, chương 2 khái quát nội dung về Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, chương 3 có nội dung Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chương 4: Đảng lãnh đạo CM XHCN ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chương 5: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ Tổ quốc, chương 6: Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học.

  pdf193p ntgioi120403 06-11-2009 668 218   Download

 • Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Phân tích, làm rõ tư tuognwr Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra dời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam...

  pdf49p lqtiendh5th 17-10-2012 488 116   Download

 • Tài liệu có nội dung gồm 6 chương cơ bản như sau: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930); quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954); sự nghiệp cách mạng XHCN ở miền BẮc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)l cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)...

  pdf65p cactaceae1990 09-04-2011 352 109   Download

 • Tài liệu gồm 6 chương chính: Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920-1930); Chương 2: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1945-1954); Chương 4: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975); Chương 5: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-2002); Chương 6: Ý nghĩa thắng lợi và những bài học lịch sử của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf67p mylan23 16-04-2013 171 23   Download

 • Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trong suốt chiều dài của lịch sử nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu chống giặc ngoại xâm và chế độ phong kiến áp bức bóc lột. Trong những năm 20 của thế kỷ XX, khi được Nguyễn Ái Quốc đẩy mạnh những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, những thanh niên yêu nước của nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng,...

  pdf145p muathi2013 20-05-2013 105 23   Download

 • LUẬN VĂN: Cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng đổi mới .Lời mở đầu "Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, chúng tôi sẽ đảo lộn cả nước Nga". Câu nói bất hủ ấy của V.I. Lênin cho chúng ta hiểu rõ tổ chức và vai trò của tổ chức. Người còn nói: "Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, giai cấp vô sản không có vũ khí nào khác hơn là tổ chức". Khi giai cấp đã nắm chính quyền rồi, người còn nói: "Lĩnh vực trọng yếu nhất và...

  pdf42p window1234 10-12-2012 178 32   Download

 • Mời quý thầy cô giáo tham khảo bộ sưu tập “Xô Viết Nghệ Tĩnh" để có thêm tư liệu thiết kế bài giảng phục vụ cho công việc giảng dạy của mình. Bài học giúp cho học sinh nắm được Xô viết Nghệ –Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931. Nhân dân một số địa phương ở Nghệ –Tĩnh đã đấu tranh giành quyền làm chủ thôn xã, xây dựng cuộc sống mới, văn minh, tiến bộ. Hy vọng bộ sưu tập này cũng giúp cho học sinh yêu thích học hỏi thêm kiến thức về môn Lịch sử nhiều hơn nữa.

  ppt29p quanvuong01 25-03-2014 180 22   Download

 • Cách mạng Việt Nam “trước hết phải có đảng cách mệnh”. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. “Chủ nghĩa” mà Người đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác - Lênin. - Học tập và vận dụng chủ nghĩa mác - Lênin như sau: Một là, hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là hiểu bản chất của các vấn đề; hiểu đúng để hành động đúng. Hai là, phải...

  doc18p baonguyenmono 01-11-2012 85 9   Download

 • Bài viết trình bày V.I. Lenin trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng, luôn quan tâm đến vị trí và tầm quan trọng của vấn đề dân chủ trong cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. Đấu tranh cho dân chủ ở những trình độ và tính chất khác nhau trước và sau khi giành chính quyền đều nằm trong mục tiêu chung của cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản.

  pdf6p angicungduoc 15-10-2019 12 1   Download

 • A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết :  Xô viết nghệ tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1931 .  Nhân dân 1 số địa phương ở Nghệ tĩnh đã đấu tranh giành chính quyền làm chủ thôn xã ,xây dựng cuộc sống mới văn minh , tiến bộ . B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  Bản đồ Việt Nam .  Các hình minh họa SGK .  Phiếu học tập của học sinh . C . HOẠT ĐỘNG DẠY...

  pdf4p abcdef_22 30-08-2011 323 38   Download

 • Qua việc hệ thống hóa tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đang được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II (TTLTQGII), tác giả sẽ phục dựng lại tổ chức Quân lực Việt Nam giai đoạn 1969-1975. Với việc phục dựng tổ chức của Quân lực Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1969-1975 sẽ giúp cho tác giả và các nhà nghiên cứu có cái nhìn toàn diện hơn về công cụ quân sự- Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam và quá trình chiến đấu, giành chiến thắng của lớp lớp cha ông đi trước một đội quân hiện đại do Mỹ trực tiếp huấn luyện và chỉ huy.

  pdf15p ironman1234 06-06-2018 27 7   Download

 • Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Ngày 28-1-1941, sau 30 năm tìm đường cứu nước và hoạt động yêu nước ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Pắc Bó (Hà Quảng - Cao Bằng) là nơi đầu tiên được Người chọn đặt cơ quan lãnh đạo cách mạng.

  pdf10p phalinh2 04-07-2011 82 2   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các nội dung sau: Đảng Bộ Miền Đông Nam Bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ; lãnh đạo nhân dân đấu tranh chính trị tiến lên đồng khởi giành chính quyền làm chủ ở nông thôn; phát triển lực lượng vũ trang kết hợp ba mũi giáp công, góp phần đánh thắng quốc sách “Ấp chiến lược” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy; khôi phục lực lượng, đánh phá Bình Định, tham gia tiến công chiến lược, đánh thắng chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh”; xây dựng thể lực cách mạng thực hiện tổng tiến công và nổi dậy giải phóng quê hương.

  pdf204p dangkhaccuong 27-08-2019 4 0   Download

 • Cuối năm 1944–đầu năm 1945, bọn phát xít liên tiếp thất bại trên nhiều mặt trận. Tháng 8 năm 1944, thủ đô Pa ri được giải phóng. Chính phủ kháng chiến của tướng Đờ Gôn lên cầm quyền. Ở Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái Đờ Gôn hoạt động ráo riết, đợi thời cơ lật đổ quân Nhật, giành lạị Đông Dương.

  pdf8p phalinh2 04-07-2011 156 16   Download

 • Đảng Lập Hiến Đông Dương, được gọi tắt là Đảng Lập Hiến, ra đời năm 1923 tại Sài Gòn, do ông Bùi Quang Chiêu đứng đầu, với đường lối đấu tranh ôn hòa với người Pháp thông qua con đường lập hiến để giành lại quyền lợi kinh tế - chính trị cho người Việt, lấy canh tân tích lũy nội lực để đi đến tự do độc lập.

  pdf10p nguyenhong1235 29-11-2018 34 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đấu tranh giành chính quyền ở Việt Nam
p_strCode=dautranhgianhchinhquyenovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2