intTypePromotion=1
ADSENSE

Đấu tranh giành chính quyền

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đấu tranh giành chính quyền
 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 9)" trình bày các nội dung: Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ thời kỳ 1936-1939; xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật (1939-1945), qúa trình vận động cách mạng tiến thới tổng khởi nghĩa Vũ trang giành chính quyền (1939-1945). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf376p bakerboys08 15-07-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Địa chí Thừa Thiên Huế" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thừa Thiên Huế thời thực dân Pháp thống trị, tiếp tục đấu tranh và giành chính quyền 1885-1945; Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân 1945-1954; Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf348p vigeneralmotors 11-07-2022 4 0   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p britaikridanik 25-06-2022 44 1   Download

 • Bài viết Một số quan điểm về kinh tế của Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền trình bày các nội dung: Vạch trần chính sách bóc lột của thực dân Pháp trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam và Đông Dương; Mục tiêu đấu tranh kinh tế; Định hướng phát triển kinh tế trong xã hội tương lai.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 7 1   Download

 • Đề cương môn Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Thị Hảo có nội dung trình bày về đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945- 1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc123p ly24112003 12-05-2022 113 21   Download

 • Nội dung cuốn sách Những chặng đường lịch sử phần 1 đề cập đến hai thời kỳ đấu tranh cách mạng có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc - chuẩn bị giành chính quyền và năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf416p lavender2022 26-04-2022 11 2   Download

 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu với người học một số đường lối chủ yếu, cốt lõi của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu tập trung vào các đường lối của quá trình đổi mới. Ngoài chương mở đầu, môn học này được biên soạn thành 8 chương gồm: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đường lối kháng chién chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975); đường lối Công nghiệp hóa;...

  doc200p caphesuadathemtieu 06-01-2022 30 5   Download

 • Bài giảng Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam: Chương 1 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) với mục tiêu cung cấp cơ sở lịch sử khẳng định sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng giải phóng dân tộc và phát triển đất nước của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đầu xây dựng Đảng. Trang bị cho sinh viên phương pháp nhận thức biện chứng, khách quan về quá trình Đảng ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xác lập chính quyền cách mạng.

  pdf65p caphesuadathemtac 09-11-2021 49 5   Download

 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 1 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) cung cấp cho người học các kiến thức: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2-1930); Lãnh đạo quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

  pdf28p tomjerry003 03-11-2021 52 8   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô là một trong những nội dung quan trọng trong hệ thống quan điểm lý luận của Người. Ngay từ khi giành được chính quyền Hồ Chí Minh đã đề cập đến việc chống tham ô và tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Để chống tham ô có hiệu quả, Hồ Chí Minh chỉ rõ nguyên nhân, hình thức, biểu hiện, tác hại của tham ô cũng như vị trí vai trò, lực lượng và những biện pháp.

  pdf8p viirene271 20-08-2021 50 20   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945) cung cấp cho người học những kiến thức như: Chủ trương đấu tranh từ năm 1930-1939; Chủ trương đấu tranh từ năm 1939-1945. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p conbongungoc09 05-08-2021 16 1   Download

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954); Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf193p chanhh1303 04-08-2021 219 62   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung phân tích 2 vấn đề chính: Tìm hiểu địa vị “hạng hai” của phụ nữ Mỹ trên phương diện pháp lí và tìm cách lí giải nguyên nhân nào đưa đến việc tồn tại bất bình đẳng giới một cách dai dẳng như vậy suốt thời cận đại (thế kỉ XVI - XIX) trong lịch sử quốc gia này. Từ đó, giúp người đọc nhìn nhận một cách hệ thống, khách quan về những nỗ lực của phụ nữ Mỹ trong cuộc đấu tranh giành quyền công dân hợp pháp của mình sau này.

  pdf8p viaespa2711 31-07-2021 31 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là khẳng định chính quyền của các chúa Nguyễn là nhà nước đầu tiên đã phát hiện, khai thác và thực thi chủ quyền đối với biển đảo ở toàn bộ khu vực từ phía Nam Sông Gianh (Quảng Bình) đến mũi Cà Mau, bao gồm cả các hải đảo ngoài Biển Đông và vịnh Thái Lan ngày nay; cung cấp thêm cơ sở lịch sử khách quan cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày nay.

  pdf34p elysadinh 07-06-2021 14 3   Download

 • "Ebook Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định (1930-1945): Phần 1" thông tin đến các bạn Đảng bộ ra đời và cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); các tổ chức Đảng đầu tiên; cao trào 1930-1931; phong trào những năm 1932-1935.

  pdf79p kequaidan12 28-05-2021 10 0   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939, chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945, nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

  pdf49p lovebychance02 28-04-2021 54 3   Download

 • "Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 2: Đường lối đấu tranh giành chính quy chính quyền (1930-1945)" biên soạn giúp người học nắm được các kiến thức về nội dung cơ bản của luận cương chính trị tháng 10/1930 và đường lối cơ bản của Đảng thời kỳ 1930-1939, những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đường lối của Đảng; ý nghĩa thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

  pdf28p chauchaungayxua9 26-11-2020 36 2   Download

 • (NB) Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của ĐCSVN, sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975),...

  pdf88p ochuong999 22-06-2020 46 3   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các nội dung sau: Đảng Bộ Miền Đông Nam Bộ lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ; lãnh đạo nhân dân đấu tranh chính trị tiến lên đồng khởi giành chính quyền làm chủ ở nông thôn; phát triển lực lượng vũ trang kết hợp ba mũi giáp công, góp phần đánh thắng quốc sách “Ấp chiến lược” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy; khôi phục lực lượng, đánh phá Bình Định, tham gia tiến công chiến lược, đánh thắng chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh”; xây dựng thể lực cách mạng thực hiện tổng tiến công và nổi dậy giải phóng quê hương.

  pdf204p dangkhaccuong 27-08-2019 25 0   Download

 • Quản trị tài chính hiệu quả là yêu cầu tiên quyết doanh nghiệp cần phải có để tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Theo đó, quản trị tài chính tốt giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực, có được lợi thế cạnh tranh và sở hữu nền móng tài chính vững chắc. Bạn có thể cảm thấy để quản trị tốt tài chính là quá khó, nhưng mười lời khuyên hàng đầu sau đây sẽ giúp bạn giành quyền kiểm soát chúng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p lanxichen 20-04-2020 47 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đấu tranh giành chính quyền
p_strCode=dautranhgianhchinhquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2