intTypePromotion=1
ADSENSE

Doanh thu thuần

Xem 1-20 trên 951 kết quả Doanh thu thuần
 • Nội dung chính của chương 2 Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh thuộc bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp trình bày về mục đích phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích khái quát kết quả kinh doanh, phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần, phân tích lợi nhuận gộp từ bán hàng, phân tích lợi nhuận thuần từ bán hàng, phân tích lợi nhuận hoạt động (EBIT), phân tích lợi nhuận sau thuế.

  pdf103p thick_12 15-07-2014 330 72   Download

 • Khái niệm : Tiêu thụ sản phẩm là quá trình DN xuất giao hàng cho bên mua và nhận được tiền bán hàng theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên mua bán. Kết thúc quá trình tiêu thụ DN có doanh thu bán hàng. Doanh thu hay còn gọi là thu nhập của DN đó là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, cung cấp lao vụ và dịch vụ của DN.

  doc7p tinhphuong60 05-06-2010 797 274   Download

 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn. - Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. b) Doanh thu cung cấp dịch vụ Khái niệm: doanh thu cung cấp dịch vụ là thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán...

  pdf101p nokia_12 09-05-2013 105 39   Download

 • Nhân viên kinh doanh chính là bộ mặt của công ty, là đầu mối tiếp xúc trực tiếp của khách hàng và cũng là người quyết định sự thành công của công ty. Vì vậy, giữ cho đội ngũ kinh doanh luôn hài lòng và nhiệt thành với công việc là yếu tố quan trọng và nhất thiết phải có để công ty tiếp tục thành công. Mặt dù hoa hồng và thưởng giúp cho các nhân viên kinh doanh luôn nỗ lực vì thu nhập của họ tăng tỷ lệ thuận với doanh thu bán hàng. Tuy nhiên để...

  pdf3p bibocumi11 26-10-2012 82 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài: Hệ thống cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Tìm hiểu khái quát tình hình cơ bản của công ty; tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT, từ đó tìm ra những khó khăn, thuận lợi, điểm mạnh yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đưa ra những biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc60p ngochuy1811 27-03-2017 71 19   Download

 • Tại ngày 29 tháng 01 năm 2011 CHỈ TIÊU MÃ SỐ 1. Tổng doanh thu + Doanh thu trong nước 1 + DT hàng xuất khẩu 2 Các khoản giảm trừ (giảm giá) 3 2. Doanh thu thuần 10 + Giá vốn hàng bán 11 3. Lợi nhuận gộp 20 4. Lãi/ lỗ từ hoạt động tài chính 40 + Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 31 + Chi phí từ hoạt động tài chính 32 5. Lãi/ lỗ hoạt động bất thường 50 + Lợi nhuận từ hoạt động bất thường 41 + Chi phí từ hoạt động...

  pdf80p bonsai89 27-12-2011 110 18   Download

 • Báo cáo tiểu luận: Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận giới thiệu nội dung và phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả kinh doanh, phân tích chỉ tiêu doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, phân tích chỉ tiêu lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

  ppt57p yuna_qn 28-04-2014 156 14   Download

 • Đề tài gồm 3 nội dung chính: Chương 1 - Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 - Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong. Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong .

  pdf97p valhein 08-10-2019 8 2   Download

 • Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung bài khóa luận gồm 03 chương: Chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư Đức Thuận. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đị

  pdf98p queencongchua4 30-09-2019 2 1   Download

 • Từ bảng phân tích trên, ta nhận thấy trong 2 năm 2008 và 2009, tuyệt đại bộ phận thu nhập của công ty hải hà có nguồn gốc từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ( chiếm khoảng 99%) tổng doanh thu và thu nhập khác; tiếp theo là hoạt động tài chính và thu nhập khác chỉ chiếm có khoảng 1% tổng thu nhập.Tuy vai trò của hoạt động tài chính đã gia tăng do sự phát triển của thị trường tài chính, nhưng cơ cấu thu nhập như vậy vẫn bình thường, nó đảm bảo rằng thu nhập của công ty...

  doc29p haihvnh 25-11-2010 4126 2002   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh Bán hàng là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư Cung cấp dịch vụ thực hiện việc thỏa thuận theo hợp đồng trong kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp các dịnh vụ, cho thuê TSCĐ theo phương pháp thuê hoạt động …...

  doc90p zeny0906 01-07-2012 563 220   Download

 • Hiệu quả của doanh nghiệp được xem xét một cách tổng thể bao gồm nhiều hoạt động. Hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính có mối quan hệ qua lại do đó khi phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cần phải xem xét hiệu quả của hai hoạt động này, bởi lẽ một doanh nghiệp có thể có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng lại không có hiệu quả trong hoạt động tài chính hoặc hiệu quả hoạt động tài chính thấp đó là do các chính sách tài trợ không phù hợp với tình hình...

  doc56p minhtuan_1988 14-04-2011 420 209   Download

 • Trích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 của công ty cổ phần Kinh Đô ta thấy doanh thu quý 3 năm 2010 tăng so với quý 3 năm 2009. Cụ thể doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 180.960.244.477đ tương ứng với mức tăng 31,43% .

  doc4p tanphat_tk 02-05-2011 686 131   Download

 • Chi phí bán hang: Phản ánh tổng chi phí bán hang trừ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ. Chi phí quản lý: Là các chi phí bỏ ra trong công tác quản trị doanh nghiệp được trừ vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

  doc3p nguyenbaoan 25-05-2011 843 126   Download

 • Số vòng quay khoản phải thu (hay Hệ số quay vòng các khoản phải thu) là một trong những tỷ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cho biết các khoản phải thu phải quay bao nhiêu vòng trong một kỳ báo cáo nhất định để đạt được doanh thu trong kỳ đó. Có thể tính ra số vòng quay khoản phải thu bằng cách lấy doanh thu thuần (doanh thu không bằng tiền mặt) chia cho trung bình cộng đầu kỳ và cuối kỳ của giá trị các khoản phải thu. Các số...

  pdf8p chuoi_cathegioi 17-10-2012 430 95   Download

 • Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập nhiều doanh nghiệp trên cùng một địa bàn cùng kinh doanh những sản phẩm giống nhau nên sự cạnh tranh lẫn nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, để tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá đạt lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi tình hình biến động của thị trường đưa ra các chiến lược tiêu thụ kịp thời để hạn chế những bất lợi đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp là kết...

  pdf106p la_lan23 13-04-2013 105 55   Download

 • Doanh nghiệp M có số liệu sau: A.Tài liệu năm báo cáo 1.Tổng doanh thu thuần tiêu thụ sản phẩm 3 quý đầu năm:9.600 triệu đồng. 2.Vốn lưu động 3 quý đầu năm như sau: Đầu quý I:4.200 triệu đồng. Cuối quý I:3.800 triệu đồng. Cuối quý II:3.820 triệu đồng. Cuối quý III:3.600 triệu đồng

  ppt20p quynhly8692 30-09-2012 267 50   Download

 • Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch là: (30000 – 30000 x 10%) x 800000 + 2600000000 = 24200 tr Doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm báo cáo là: 24200:1,25=19360triệu đồng Doanh thu thuần năm báo cáo là Mo= doanh thu tiêu thụ sản phẩm- khoản giảm trừ Mo=19360 – 0 = 19360 tr Doanh thu thuần năm kh la: M1= doanh thu tiêu thụ sản phẩm – khoản giảm trừ M1= 24200 triệu

  ppt74p flp662456 03-10-2012 128 48   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III NĂM 2009 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu A 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11 ) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 7. Chi phí tài chính Trong đó : Chi phí lãi vay 8....

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 232 46   Download

 • Cấu trúc tóm lược về báo cáo thu nhập: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ –Các khoản giảm trừ doanh thu 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Giá vốn hàng bán 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (=1-2) 4. DT hoạt động tài chính 5. Chi phí hoạt động tài chính 6. Chi phí bán hàng 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=3+(4-5)-(6+7)] 9. Thu nhập khác 10. Chi phí khác 11. Lợi nhuận khác (=9-10) 12. Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế (= 8 +...

  pdf20p gianghce 13-11-2012 319 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Doanh thu thuần
p_strCode=doanhthuthuan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2