intTypePromotion=1
ADSENSE

Đối tượng trong Java

Xem 1-20 trên 567 kết quả Đối tượng trong Java
 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về lập trình giao diện trên Java; giao diện với các đối tượng cơ bản; giao diện với các đối tượng multimedia; các kỹ thuật tạo tables; truyền tham số cho Applet; lập trình Generic; thư viện các Collection trong Java và áp dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p chenlinong_0310 23-02-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ lập trình java; lớp và đối tượng trong java; tính kế thừa và đa hình trong java. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p chenlinong_0310 23-02-2022 5 3   Download

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 Lập trình hướng đối tượng Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp và đối tượng; Cách xây dựng lớp với Java; Một số gói chuẩn của Java. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt47p cuchoami2510 18-02-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm; Thiết kế lớp (class); Thuộc tính; Phương thức; Phương thức khởi tạo; Thành viên static; Sự đóng gói; Từ khóa this; Kế thừa; Đa hình; Lớp trừu tượng; Packages & Interfaces.

  pdf34p cuchoami2510 18-02-2022 4 0   Download

 • Đề tài này trình bày thiết kế của Từ điển Điện tử Hàng Hải (Maritime Electronic Dictionary-MED). Thứ nhất, các quy trình để thực hiện MED dựa trên Java sẽ được thể hiện. Thứ hai, hướng dẫn của Từ điển được trình bày. Cuối cùng, sự phát triển định hướng của MED trong tương lai được đưa ra; Thảo luận và kết luận sau đó được cung cấp.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 17 0   Download

 • (NB) Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình java giúp người đọc bước đầu tiếp cập dễ dàng với công nghệ mới này, và đây cũng chính là một bước đệm để chúng ta trở thành “java shooter”. Một số vấn đề nâng trong ngôn ngữ lập trình java như: javabean, thiết kết giao diện dùng thư viện JFC, lập trình mạng, lập trình cơ sở dữ liệu bằng java, lập trình ứng dụng web dùng J2EE,... sẽ được nói đến trong các chuyên đề nâng cao.

  pdf32p hoacomay097 06-01-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Java (Tập 2): Phần 1 cung cấp cho học viên các kiến thức về lập trình mạng với Java, giao tiếp trên mạng theo mô hình khách/chủ (client/server) và khái niệm socket, RMI và kỹ thuật lập trình phân tán đối tượng trong Java, CORBA, JSP (Java Server Pages), Servlet,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf293p hanthienngao 16-12-2021 24 5   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá việc áp dụng các thuật toán học có giám sát phổ biến hiện nay vào dự đoán lỗi các phần mềm Java. Tiến hành thử nghiệm với 07 thuật toán phổ biến trên tập dữ liệu tera-Promise, kết quả cho thấy, có hai thuật toán hiệu quả nhất là mạng neuron nhân tạo nhiều lớp (đối với bài toán dự đoán lỗi hướng đối tượng) và Naïve Bayes (đối với bài toán dự đoán lỗi hướng phương thức).

  pdf8p tomjerry008 11-12-2021 6 0   Download

 • Bài viết này tìm cách điều tra các số liệu có thể được sử dụng để dự đoán lỗi trong các hệ thống OO, đặc biệt là những cái được viết bằng C ++. Có thể được mở rộng hơn nữa để so sánh giá trị số liệu cho các hệ thống được viết bằng C ++ và hệ thống Java.

  pdf7p tomjerry008 11-12-2021 6 0   Download

 • Giáo trình Lập trình mạng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính; Các dòng vào-ra (stream); Lập trình đa luồng trong java; Lớp inetaddress. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p tomjerry009 11-12-2021 20 4   Download

 • Tập bài giảng Lập trình Java được xây dựng gồm có 6 chương, trình bày chi tiết về lập trình Java cơ bản, trang bi cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình Java tạo nền tảng để sinh viên tiếp cận với ngôn ngữ này cũng như học các học phần khác trong chương trình như thực tập lập trình trên thiết bị di động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf265p cucngoainhan3 19-11-2021 14 5   Download

 • Cuốn sách này giới thiệu tiếp phần lập trình hướng đối tượng nâng cao với Java. Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có các nội dung chính như sau: Lập trình đa luồng và xử lý đa tiến trình, lập trình triệu gọi từ xa RMI và phân toán đối tượng, Lập trình mạng, Lập trình với SWING nâng cao, JAVA Bean và công nghệ thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf217p cucngoainhan2 21-10-2021 16 6   Download

 • Giáo trình Công nghệ Java cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình Java; cấu trúc lập trình cơ bản trong Java; đối tượng, lớp, kế thừa, giao diện; lập trình giao diện với Java swing.

  pdf226p bautroimaudo 08-07-2021 26 4   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng – Bài 1: Tổng quan về OOP. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ lập trình hướng đối tượng, tìm hiểu về đối tượng và lớp, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình java, cài đặt môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf47p lovebychance05 16-06-2021 37 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng – Bài 2: Cơ bản về Java và UML. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xây dựng chương trình Java đầu tiên; quy ước đặt tên, cách tạo ra các định danh hợp lệ; giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản; biến, kiểu và giá trị; các toán tử cơ bản; các câu lệnh điều khiển; sử dụng mảng trong java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf161p lovebychance05 16-06-2021 17 1   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Chồng phương thức, thành viên đối tượng và thành viên lớp, truyền tham số cho phương thức, một số lớp tiện ích trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf89p lovebychance05 16-06-2021 16 1   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về upcasting và downcasting, phân biệt liên kết tĩnh và liên kết động, nắm vững kỹ thuật đa hình, ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf40p lovebychance05 16-06-2021 8 1   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng – Bài 3: Trừu tượng hóa và đóng gói. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tìm hiểu bản chất, vai trò của trừu tượng hóa; tìm hiểu về đóng gói; tìm hiểu cách xây dựng lớp, gói. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf45p lovebychance05 16-06-2021 12 0   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về lập trình tổng quát và cách thực hiện trong các ngôn ngữ lập trình; giới thiệu về collection framework với các cấu trúc tổng quát: List, HashMap, Tree, Set, Vector; định nghĩa và sử dụng Template và ký tự đại diện (wildcard); ví dụ và bài tập về các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf65p lovebychance05 16-06-2021 20 2   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 Cú pháp Java cơ bản với mục tiêu chính là nêu được các quy ước đặt tên trong các chương trình Java, tạo ra các định danh hợp lệ; Mô tả các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java và cách sử dụng; Các toán tử; Giải thích về phạm vi của biến; Sử dụng các câu lệnh điều khiển, cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp và rẽ nhánh; Khai báo, khởi tạo các biến và mảng trong Java.

  pdf15p elysale 17-06-2021 12 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1283 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đối tượng trong Java
p_strCode=doituongtrongjava

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2