intTypePromotion=3

Dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học

Xem 1-20 trên 21 kết quả Dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học
 • Quyết định số 587/QĐ-BKHCN phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05 16 20

  pdf5p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 2025/QĐ-BKHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf6p truongvekien 10-10-2009 57 5   Download

 • Quyết định số 2024/QĐ-BKHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu chủ lực” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p truongvekien 10-10-2009 60 5   Download

 • Quyết định số 2030/QĐ-BKHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p truongvekien 10-10-2009 59 3   Download

 • Quyết định số 2031/QĐ-BKHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Xây dựng con người và phát triển văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p truongvekien 10-10-2009 63 2   Download

 • Quyết định số 2026/QĐ-BKHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p truongvekien 10-10-2009 65 2   Download

 • Quyết định số 2029/QĐ-BKHCN về phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Những vấn đề cơ bản của phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf5p truongvekien 10-10-2009 68 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN PHỤC VỤ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf4p denlong_do 27-10-2011 36 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ QUẢN LÝ BIỂN, HẢI ĐẢO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf5p voigiay 10-11-2011 42 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VÀ TỰ ĐỘNG HÓA” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf4p voigiay 10-11-2011 58 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÒNG TRÁNH THIÊN TAI, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf5p denlong_do 27-10-2011 59 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CHỦ LỰC”

  pdf3p voigiay 10-11-2011 53 4   Download

 • Quyết định số 2019/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf4p phithanhvan 23-10-2009 61 3   Download

 • Quyết định số 2028/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010: “Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf3p lawvhxh8 16-11-2009 51 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN, PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015: “NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf5p voigiay 10-11-2011 43 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf4p denlongbaycao 26-10-2011 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf4p denlong_do 27-10-2011 39 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH” BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf4p voigiay 10-11-2011 32 2   Download

 • Cung cấp kiến thức tổng quan về máy tính, sự phát triển của công nghệ chế tạo và các sản phẩm CNTT. Tổng quan về hệ thống máy tính, xử lý thông tin trên máy tính. Các khái niệm cơ bản về Hệ điều hành. Tổng quan về mạng máy tính và Internet. Cơ bản về lập trình. Các vấn đề cơ bản về công nghệ phần mềm. Các hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo

  ppt24p thienthanoze 03-06-2012 139 29   Download

 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm là một công tác có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với mọi nhà quản lý doanh nghiệp may. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện và thời gian để đào tạo một đội ngũ nhân viên làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt chuẩn.

  pdf22p daicahaudau 02-07-2011 702 294   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học
p_strCode=dukiensanphamcuachuongtrinhkhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản