Graph theory

Xem 1-20 trên 66 kết quả Graph theory
 • Clear, lively style covers all basics of theory and application, including mathematical models, elementary concepts of graph theory, transportation problems, connection problems, party problems, diagraphs and mathematical models, games and puzzles, graphs and social psychology, planar graphs and coloring problems, and graphs and other mathematics.

  pdf323p lumia_12 27-05-2013 41 16   Download

 • This book aims to explain the basics of graph theory that are needed at an introductory level for students in computer or information sciences. To motivate students and to show that even these basic notions can be extremely useful, the book also aims to provide an introduction to the modern field of network science. Mathematics is often unnecessarily difficult for students, at times even intimidating.

  pdf299p ringphone 06-05-2013 29 4   Download

 • Ebook "Reinhard Diestel Graph Theory" referred to the content you: The Basics, Matching, Covering and Packin, Connectivity, Planar Graphs, Extremal Graph Theory, Infinite Graphs, Ramsey Theory for Graphs, Hamilton Cycles,...

  pdf422p daicatho1989 12-03-2016 13 1   Download

 • Graph theory can be said to have its beginning in 1736 when EULER considered the (general case of the) Königsberg bridge problem: Is there a walking route that crosses each of the seven bridges of Königsberg exactly once? (Solutio Problematis ad geometriam situs pertinentis, Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae 8 (1736), pp. 128-140.) It took 200 years before the first book on graph theory was written. This was done by KÖNIG in 1936. (“Theorie der endlichen und unendlichen Graphen”, Teubner, Leipzig, 1936. Translation in English, 1990.

  pdf0p kuckucucu 15-05-2012 38 11   Download

 • Tài liệu "[ Toán Rời Rạc ] Graph Theory 2005 - Reinhard Diestel " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp học hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

  pdf0p trungtran5 16-09-2010 82 32   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí toán học quốc tế đề tài: Two Extremal Problems in Graph Theory...

  pdf10p thulanh3 10-09-2011 28 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: Graph Theory for Metric Dimension and Diameter...

  pdf28p thulanh7 04-10-2011 19 2   Download

 • The Königsberg bridge problem is well known, and is often said to have been the birth of graph theory. Nowadays, graph theory has been an important analysis tool in mathematics and computer science. Many real world situations can conveniently be described by means of a diagram consisting of a set of points, with lines joining certain pairs of these points. In mathematics and computer science, graph theory is the study of graphs: mathematical structures used to model conjugated relations between objects from a certain collection.

  pdf0p qsczaxewd 25-09-2012 26 2   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học thế giới đề tài: Gibbs sampling in the mixed inheritance model using graph theory

  pdf0p toshiba19 15-11-2011 18 1   Download

 • The most common way in which probabilities are associated with combinatorial optimization problems is to consider that the data of the problem are deterministic (always present) and randomness carries over the relation between these data (for example, randomness on the existence of an edge linking two vertices in the framework of a random graph theory problem ([BOL 85]) or randomness on the fact that an element is included to a set or not, when dealing with optimization problems on set-systems or, even, randomness on the execution time of a task in scheduling problems).

  pdf268p thienbinh1311 13-12-2012 8 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị (Graph Theory) trình bày những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, các thuật toán duyệt đồ thị, đồ thị Euler và đồ thị Haminton, bài toán cây khung nhỏ nhất, bài toán đường đi ngắn nhất, bài toán luồng cực đại, bài toán ghép cặp,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf132p nomoney3 10-02-2017 7 1   Download

 • Lý thuyết đồ thị có thể được nói đến đã bắt đầu vào 1736 khi Euler đã xem xét các trường hợp (nói chung của các) vấn đề Königsberg cầu: Có một đi bộ lộ trình đi qua mỗi trong bảy cây cầu Königsberg đúng một lần? (Solutio Problematis quảng cáo geometriam situs pertinentis, Commentarii Academiae Scientiarum imperialis Petropolitanae 8 (1736), trang 128-140.) Phải mất 200 năm trước khi cuốn sách đầu tiên về lý thuyết đồ thị được viết.

  pdf16p doquyenhong 27-10-2011 86 25   Download

 • Game theory is a fascinating subject. We all know many entertaining games, such as chess, poker, tic-tac-toe, bridge, baseball, computer games — the list is quite varied and almost endless. In addition, there is a vast area of economic games, discussed in Myerson (1991) and Kreps (1990), and the related political games, Ordeshook (1986), Shubik (1982), and Taylor (1995). The competition between firms,

  pdf208p kinhdo0908 11-10-2012 39 14   Download

 • This is an electronic version of the second (2000) edition of the above Springer book, from their series Graduate Texts in Mathematics, vol. 173. The cross-references in the text and in the margins are active links: click on them to be taken to the appropriate page. The printed edition of this book can be ordered from your bookseller, or electronically from Springer through the Web sites referred to below.

  pdf322p kinhdo0908 11-10-2012 48 12   Download

 • Connectivity of Graphs 2.1 Bipartite graphs and trees Trong các vấn đề như vấn đề đường đi ngắn nhất, chúng tôi tìm giải pháp tối thiểu đáp ứng các yêu cầu đã đưa ra. Các giải pháp trong những trường hợp này thường subgraphs mà không có chu kỳ. Đồ thị kết nối như vậy sẽ được gọi là cây, và chúng được sử dụng, ví dụ như, trong các thuật toán tìm kiếm cơ sở dữ liệu. Đ

  pdf14p doquyenhong 27-10-2011 29 4   Download

 • Tours and Matchings 3.1 Eulerian graphs Đầu tiên thích hợp vấn đề trong lý thuyết đồ thị là cây cầu Königsberg vấn đề. Nói chung, vấn đề này liên quan đến di chuyển xung quanh một đồ thị là một trong những cố gắng tránh sử dụng cùng một cạnh hai lần. Trong thực tế những vấn đề này Euler xảy ra, ví dụ, trong mạng lưới phân phối tối ưu hóa - chẳng hạn như phát thư, để tiết kiệm thời gian đường phố nên được đi du lịch chỉ một lần.

  pdf13p doquyenhong 27-10-2011 50 4   Download

 • Graphs on Surfaces Cơ quan đại diện mặt phẳng của đồ thị không có nghĩa là duy nhất. Thật vậy, một đồ thị có thể được rút ra trong tự ý nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, các tính chất của một đồ thị không nhất thiết phải ngay lập tức từ một đại diện, nhưng có thể được rõ ràng khác. Tuy nhiên, gia đình quan trọng của đồ thị, biểu đồ bề mặt, dựa trên các thuộc tính (topo hình học) của các bản vẽ của đồ thị.

  pdf23p doquyenhong 27-10-2011 27 4   Download

 • This book constitutes the refereed proceedings of the 15th International Conference on Concurrency Theory, CONCUR 2004, held in London, UK in August/September 2004. The 29 revised full papers presented together with 4 invited papers were carefully reviewed and selected from 134 submissions.

  pdf547p ken333 07-06-2012 41 4   Download

 • Tham khảo sách 'applied mathematics by example: theory', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf134p sn_buon 29-11-2012 18 3   Download

 • Various feature descriptions are being employed in constrained-based grammar formalisms. The common notational primitive of these descriptions are functional attributes called features. The descriptions considered in this paper are the possibly quantified first-order formulae obtained from a signature of features and sorts. We establish a complete firstorder theory F T by means of three axiom schemes and construct three elementarily equivalent models. One of the models consists of so-called feature graphs, a data structure common in computational linguistics. ...

  pdf8p bunmoc_1 20-04-2013 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản