Hệ thống SOA

Xem 1-20 trên 125 kết quả Hệ thống SOA
 • Với ngữ cảnh đó, luận văn hướng đến mục tiêu tập trung nghiên cứu, tìm hiểu sâu về mô hình kiến trúc hướng dịch vụ, từ đó ứng dụng trong bài toán thanh toán tập trung tại ngân hàng BIDV. Nội dung chính của luận văn được tổng hợp, trình bày trong 5 chương chính sau:- Chương 1: Giới thiệu khái niệm về kiến trúc hướng dịch vụ SOA, các tính chất của hệ thống SOA. Chương này cũng trình bày về kiến trúc phân tầng của hệ thống SOA.-...

  pdf106p sunflower_1 06-09-2012 149 72   Download

 • Trang 34 3.2 Xây dựng hệ thống SOA 3.2.1 Giới thiệu bài toán Phần này sẽ giới thiệu các giai đoạn cần tiến hành để triển khai một hệ thống SOA đạt hiệu quả cao.

  pdf27p caott3 20-05-2011 108 41   Download

 • Mục đích của Bài giảng Tích hợp hệ thống Bài 6 Mô hình hệ thống doanh nghiệp là giúp học viên biết được một số mô hình và kiến trúc hệ thống cơ bản của doanh nghiệp, biết được các kiểu kiến trúc ERP, những ưu và nhược điểm của từng kiến trúc. Tìm hiểu kiến trúc SOA (Service Oriented Architecture).

  ppt18p xuanlan_12 26-04-2014 55 15   Download

 • HACCP nghĩa là hệ thống phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát trọng yếu. Nó là sự tiếp cận có tính khoa học, hợp lý và có tính hệ thống cho sự nhận biết, xác định và kiểm soát mối nguy hại trong chế tạo, gia công, sản xuất, chuẩn bị và sử dụng thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn khi tiêu dùng, (tức là nó không cố mối nguy hại không thể chấp nhận cho sức khoẻ). ...

  pdf4p dathao 19-10-2009 426 245   Download

 • Ebook "Hóa đại cương" được viết một cách cơ bản tuy vẫn trong khuôn khổ đại cương cần thiết, nhưng mức độ sâu hơn, chi tiết hơn, hệ thống hơn. Ebook nhằm giúp người đọc có nhiều số liệu cần thiết để so sánh, đối chiếu, tính toán, giải thích khi mong muốn.

  pdf515p tuanvipnk 14-03-2015 327 173   Download

 • TRAO ÂÄØI DÆÎ LIÃÛU ÂIÃÛN TÆÍ (EDI) SÆÛ TRAO ÂÄØI CAÏC CHÆÏNG TÆÌ THÆÅNG MAÛI TÆÌ MAÏY TÊNH NAÌY QUA MAÏY TÊNH KHAÏC GIÆÎA CAÏC TÄØ CHÆÏC KINH DOANH NGÆÅÌI BAÏN KHAÏCH HAÌNG * ÂÅN ÂÀÛT HAÌNG, THANH TOAÏN MAÏY TÊNH THÄNG TIN VÁÛN CHUYÃØN, GIAÏ, CÁÛP NHÁÛT, HOAÏ ÂÅN MAÏY TÊNH 3.43 3.43 CAÏC VÁÚN ÂÃÖ VÅÏI KINH DOANH QUA MAÛNG KHAÍ NÀNG KÃÚT NÄI MÁÚT KIÃØM SOAÏT QUAÍN LYÏ YÃU CÁÖU THAY ÂÄØI TÄØ CHÆÏC CHI PHÊ ÁØN CUÍA DËCH VUÛ CLIENT/SERVER • ÂÄÜ TIN CÁÛY VAÌ AN TOAÌN * 3.44 3.

  pdf10p iiduongii5 18-04-2011 80 24   Download

 • Trang 7 hợp cao với các hệ thống bên ngoài… Nguyên nhân chính của mọi khó khăn trên đó là: sự không đồng nhất và sự thay đổi. Hầu hết các doanh nghiệp ngày nay đều sở hữu nhiều hệ thống, ứng dụng, với những kiến trúc khác nhau, xây dựng vào những khoảng thời gian khác nhau và dựa trên những công nghệ khác nhau.

  pdf27p caott3 20-05-2011 77 18   Download

 • Trang 88 Hiện nay, .NET và J2EE là hai hệ nền được nhiều người sử dụng để triển khai các hệ thống lớn. Và nhu cầu cho việc tích hợp hay liên kết giữa các hệ thống này là có thực và ngày càng trở nên cấp thiết. Mọi người mong muốn và đang cố gắng có thể tạo được sự liên kết giữa các đối tượng được phát triển trên J2EE (Java Bean) và các đối tượng được phát triển trên nền .NET.

  pdf27p caott3 20-05-2011 76 15   Download

 • Dịch vụ kết nối Internet trực tiếp (ví dụ leased-line): Đối với những tổ chức có nhu cầu kết nối Internet tốc độ cao, ổn định có thể thuê dịch vụ kết nối trực tiếp. Mạng của tổ chức sử dụng đường leasedline sẽ luôn luôn kết nối với Internet thông qua đường truyền dẫn riêng. Thường các tổ chức này sẽ được ISP cấp cho một vùng địa chỉ IP tĩnh.

  pdf3p bibocumi29 24-01-2013 46 15   Download

 • Bài Giảng Kỹ Thuật Số 4.6. MÁY TRẠNG THÁI Chương 4 Heä tuaàn töï coøn coù teân goïi khaùc laø maùy traïng thaùi (State Machine), teân naøy thöôøng söû duïng khi duøng moät heä tuaàn töï ñeå ñieàu khieån 1 heä thoáng soá thöïc hieän moät thuû tuïc hoaëc moät thuaät toaùn töøng böôùc moät. Coù theå ñònh nghóa caùc maùy tr

  pdf42p xavang_1212 12-01-2011 166 63   Download

 • Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Tổng quan về kiến trúc hướng dịch vụ và ứng dụng (Service-Oriented-Architecture), phát triển phần mềm dựa vào SOA, kết quả và thảo luận.

  pdf47p levuphongqn 18-08-2015 49 23   Download

 • Hàm chuyễn là một hàm hữu tỷ, bao gồm tỷ số của những đa thức theo biến số phức s. 2. Ở trên ta thấy đáp ứng xung lực của một hệ thống tuyến tính không thay đổi theo thới gian thì gồm tổng các hàm expo theo thời gian, mà các số mũ của chúng là nghiệm của phương trình đặc trưng. 1. Hàm chuyễn là một hàm hữu tỷ, bao gồm tỷ số của những đa thức theo biến số phức s. 9; 9; (6.14) Trong đ ó c ác (s+zi ) l à nh g th ư athöøa soá...

  pdf8p conloc01 02-12-2010 83 15   Download

 • Khóa luận Cử nhân Tin học: Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng với kết cấu gồm 10 chương giới thiệu những nội dung về phân tích, đánh giá một số mô hình kiến trúc phân tán hiện tại, giới thiệu về kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture), xây dựng hệ thống Soaut,...Mời các bạn tham khảo.

  pdf266p gaugau1905 04-12-2015 52 15   Download

 • Trang 61 4.2.3.2 Cấu trúc phân tầng của Standard-based Security Info Exchange Platform Hình 4-2 – Cấu trúc phân tầng của Standard-based Security Info Exchange Platform. Tầng Trusted Communication Tầng này được xây dựng dựa trên các đặc tả: SOAP Foundation, WS-Security và WS-SecureConversation. WS-Security là thành phần chính hỗ trợ để xây dựng một tầng liên kết bền vững, đảm bảo các luồng thông tin được trao đổi một cách an toàn.

  pdf27p caott3 20-05-2011 62 11   Download

 • Trang 115 6.3.3.3 Web Service Choreography Interface (WSCI) WSCI là ngôn ngữ tựa XML, được xây dựng nhằm mục đích mô tả quá trình tương tác của một dịch vụ, cụ thể là các quá trình vận chuyển các luồng thông điệp, trong bối cảnh của một tiến trình xử lý. WSCI có thể xem như là phần mở rộng của ngôn ngữ WSDL (Web Service Description Language).

  pdf27p caott3 20-05-2011 49 9   Download

 • Đặt phòng, Kinh doanh thông tin chuyến bay Quy trình và kinh doanh Thông tin hành lý quá trình. Chúng tôi sử dụng thiết kế BPEL của NetBeans IDE mà đi kèm với doanh nghiệp NetBeans Pack cho thiết kế các quá trình này. Khi chúng tôi có kinh doanh các quá trình,

  pdf29p kimku15 18-10-2011 24 4   Download

 • Chờ một vài giây trong khi NetBeans phân tích các tập tin WSDL cho đến khi lĩnh vực dịch vụ Web Cảng là dân cư.Các ảnh chụp màn hình trên cho thấy sản lượng NetBeans khi quá trình BPEL được thực hiện. Các thông báo NMR được chuyển đổi thành một JMS hợp lệ để gửi vào hàng đợi.

  pdf29p kimku15 18-10-2011 33 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống cấu tạo mail rr soa quản lý mail cho miền nội bộ p5', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p iphone8 17-11-2011 29 4   Download

 • Tất cả điều này là đạt được thông qua JMS BC. Trong trường hợp của dòng tin nhắn gửi đi, trước Công nguyên JMS được gọi bởi quá trình kinh doanh của chúng tôi, trước Công nguyên JMS hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài của JMS.

  pdf29p kimku15 18-10-2011 31 3   Download

 • Trong vai trò này, BC JMS chuyển đổi một tin nhắn bình thường mà nó nhận được là một phần của việc trao đổi thông điệp từ quá trình của chúng tôi, đến một thông điệp JMS. Sau khi được thông JMS được tạo ra như là kết quả của việc chuyển đổi tin nhắn, thông điệp JMS được gửi đến địa điểm JMS.

  pdf36p kimku15 18-10-2011 29 3   Download

Đồng bộ tài khoản