Iso-butan

Xem 1-4 trên 4 kết quả Iso-butan
 • Quá trình isome hoá n - parafin được dùng để nâng cao trị số octan của phân đoạn pentan - hexan của phần xăng sôi đến 700C, đồng thời còng cho phép nhận các izo - parafin riêng biệt như isopentan và isobutan từ nguyên liệu cho quá trình tổng hợp cao su isopren, isobutan là nguồn nguyên liệu tốt cho quá trình alkyl hoá, hoặc để nhận izobuten cho quá tổng hợp MTBE.

  pdf115p huutaiak 31-01-2013 274 131   Download

 • Khái niệm và điều kiện tạo gas hydrate Hydrate những tập hợp chất có thể tồn tại bền vững dưới dạng tinh thể, chúng là một dạng dung dịch rắn, trong đó các phân tử nước dung môi nhờ các liên kết hydro tạo thành khung hydrate, trong các khoang của khung này các phân tử có khả năng tạo hydrate như mêtan, etan, propane, isobutan, nitơ, H2S, CO2, sẽ chiếm chỗ. Các hydrocacbon có phân tử lớn hơn sẽ không có khả năng tạo hydrate.

  pdf15p vitconhamchoi 03-08-2011 56 23   Download

 • Ankyl hóa butan, iso với olefin, các đồng phân hydrocarbon trong phạm vi sôi của xăng dầu đạt được trong sự hiện diện của acid sulfuric là một chất xúc tác. Phản ứng xảy ra trong giai đoạn lỏng khi olefin tiếp xúc với axit và dư thừa lớn của isobutane, phần lớn trong số đó có một tác động cải thiện chất lượng alkylate. Trong quá trình này, một thành phần chỉ số octan cao - nguyên alkylate - được sản xuất, sau đó được sử dụng trong pha trộn xăng động cơ...

  pdf20p xingau9 05-09-2011 49 14   Download

 • Butan (butane), hay còn gọi là n-butan là một hyđrocacbon mạch thẳng thuộc nhóm ankan có công thức C4H10. Butan có một đồng phân là isobutan (còn gọi là methylpropan), CH-(CH3)3.

  pdf5p nuockhoangthiennhien 20-01-2011 240 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản