intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế cấu tài khoản đầu tư dài hạn

Xem 1-20 trên 22 kết quả Kế cấu tài khoản đầu tư dài hạn
 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu,...Tham khảo tài liệu "Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác" để hiểu rõ hơn về tài khoản này.

  doc5p chikorita 03-12-2009 555 161   Download

 • Đầu tư là mọi hoạt động bỏ vốn ở hiện tại nhằm mục đích sinh lợi ở tương lai. Hoạt động bỏ vốn có thể thực hiện trong một thời gian ngắn (đầu tư ngắn hạn) và cũng có thể được thực hiện trong một thời gian dài (đầu tư dài hạn). Các hoạt động đầu tư ngắn hạn không tác động nhiều đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp, ngược lại những hoạt động đầu tư dài hạn ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và thay đổi cơ cấu của...

  doc41p anhduc_dhnt 31-07-2011 983 257   Download

 • Quyết định đầu tư chủ yếu để trả lời các câu hỏi sau: Đầu tư vào đâu, Cái gì? Đầu tư khi nào là thích hợp? Và quy mô đầu tư ra sao? Dễ dàng nhận ra rằng, quyết định đầu tư liên quan đến vế trái của bảng cân đối tài sản. Một quyết định đầu tư đúng sẽ làm tăng giá trị thị trường của công ty và như thế sẽ gián tiếp làm tăng sự giàu có của các cổ đông. Một trong các tiêu chuẩn được dùng phổ biến hiện nay để xác định một quyết...

  pdf24p yuki_snow_86 14-05-2009 299 54   Download

 • Tài khoản 157 có thể mở chi tiết để theo dõi từng loại hàng hoá, thành phẩm gửi đi bán, dịch vụ đã cung cấp cho từng khách hàng, cho từng cơ sở nhận đại lý. p KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 157 - HÀNG GỬI ĐI BÁN Bên nợ: - Trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi cho khách hàng, hoặc gửi bán đại lý, ký gửi; gửi cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc;

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 52 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán các khoản tiền vay tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại hoàng phú', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc40p nguyenbaoan 24-05-2011 280 86   Download

 • Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) là một bản báo cáo về tài sản, nghĩa vụ tài chính và vốn chủ sở hữu tại một thời điểm nhất định (cuối năm kế toán). Kết cấu BCĐKT được chia làm 2 phần theo nguyên tắc cân đối: TÀI SẢN BẰNG NGUỒN VỐN .Bảng Cân Đối Kế Toán Tài sản ngắn hạn -Tiền -Đầu tư ngắn hạn -Các khoản phải thu -Hàng tồn kho Tài sản dài hạn -Tài sản cố định -Tài sản vô hình Vốn lưu động thuần Tính Thanh Khoản Cao Nguồn tài trợ ngắn hạn -Vay ngắn hạn -phần...

  pdf45p page_12 14-08-2013 134 38   Download

 • Thông qua bảng kê diễn biến quyền tài trợ và sử dụng nguồn tài trợ ta còn thấy trong năm 2002 có 3 nguồn chính là vay Ngân hàng , chiếm dụng thêm của người bán, chiếm dụng khách hàng tổng cộng là 30.734,763 triệu đồng, có thể dùng để đầu tư dài hạn. Trong phần sử dụng tài trợ cho thấy đầu tư ngắn hạn trong năm là 30525,357 triệu đồng bao gồm đầu tư và DCB : 27.707,455 triệu đồng, đầu tư TSCĐ, đầu tư chứng khoán và chi sự nghiệp. Như vậy công ty sử dụng tổng nguồn...

  pdf11p lavie7 26-07-2011 86 15   Download

 • Một số nguyên tắc hạch toán. Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết), như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 60 7   Download

 • Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu được khấu trừ) Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Phần vốn chủ sở hữu) Có TK 341 - Vay dài hạn (Phần vốn vay các tổ chức tín dụng); hoặc Có TK 343 - Trái phiếu phát hành (Phần vốn vay trực tiếp do phát hành trái phiếu) Có TK 136 - Phải thu nội bộ (Phần vốn đơn vị cấp trên giao). - Đối với doanh nghiệp Nhà nước, nếu TSCĐ (Đầu tư qua...

  pdf46p cnkbmt9 25-10-2011 47 5   Download

 • Trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước xây dựng cơ bản là một ngành quan trọng nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Quá trình đầu tư xây dựng cơ bản trong những năm qua đã có nhiều thất thoát, lãng phí. Để tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế thất thoát, lãng phí trong đầu tư...,một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra cho các nhà...

  pdf28p hocbong1122 19-02-2013 89 28   Download

 • Thị trường việc làm là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe của nền kinh tế. Khi nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm tăng trưởng thì thị trường tuyển dụng chắc chắn bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp (DN) sẽ phải tính đến các giải pháp ngắn hạn (để duy trì) và dài hạn (để phát triển). Các DN sẽ phải tái cấu trúc, xem xét lại các khoản đầu tư, không tuyển dụng nữa hoặc trì hoãn kế hoạch tuyển dụng, thậm chí cắt giảm nhân sự....

  pdf4p qsceszwadx 27-09-2012 55 15   Download

 • Chiết khấu thanh toán mua vật tư, hàng hoá doanh nghiệp được hưởng do thanh toán trước thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào khoản nợ phải trả người bán, người cung cấp, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 10. Trường hợp vật tư, hàng hoá mua vào đã nhập kho, phải trả lại do không đúng quy cách, phẩm chất được tính trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán, ghi: Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán Có TK...

  pdf46p cnkbmt9 25-10-2011 64 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng sử dụng đáo hạn nguồn vốn trong quy trình đầu tư của từng nguồn vốn p6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam52 16-08-2011 42 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng sử dụng đáo hạn nguồn vốn trong quy trình đầu tư của từng nguồn vốn p9', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam52 16-08-2011 40 5   Download

 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn hoạt động giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết, đăng ký giao dịch và quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng trên Sở giao dịch...

  pdf7p muaythai6 26-10-2011 140 37   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng + Bổ sung các tài liệu hoặc giải trình các vấn đề liên quan theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) ...

  doc2p minhthanh 17-08-2009 116 16   Download

 • Vậy từ dòng lưu kim doanh nghiệp có thể dùng tái đầu tư, hoàn trả vốn chủ hoặc nợ dài hạn. Và giá trị doanh nghiệp được xây dựng trên cơ sở dòng lưu kim tự do trong doanh nghiệp 3. Mô hình lưu kim chiết khấu toàn bộ 3.1 Mô hình dòng lưu kim chiết khấu toàn bộ * Mô hình lưu kim chiết khấu toàn bộ (DCF) xác định giá trị vốn cổ phần bằng toàn bộ giá trị doanh nghiệp trừ giá trị của các khoản nợ và trái quyền của các nhà đầu tư khác có...

  pdf11p lavie7 26-07-2011 67 11   Download

 • Năm 2003, BVSC tiếp tục thực hiện quản lý danh mục đầu tư cho Bảo Việt với giá trị toàn bộ danh mục năm 2002 chuyển sang là 14.947.171.062 đồng. Trong điều kiện thị trường diễn biến bất lợi, lượng tiền mặt trong danh mục còn quá ít và Bảo Việt cũng không chuyển thêm theo dự kiến ban đầu khoảng 5 tỷ đồng, nên đã hạn chế rất nhiều đến các hoạt động giao dịch của danh mụa. Cơ cấu của dah mục hầu như không có thay đổi đáng kể nào do quy mô của giao dịch...

  pdf13p ttcao6 24-08-2011 33 7   Download

 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. ...

  pdf4p muaythai6 26-10-2011 58 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành kỳ hạn trung bình của thương phiếu và sự tương đương của hai thương phiếu p10', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam36 08-07-2011 68 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế cấu tài khoản đầu tư dài hạn
p_strCode=kecautaikhoandautudaihan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2