Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Xem 1-13 trên 13 kết quả Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
 • Đề tài nhằm xác lập cơ sở lựa chọn các yếu tố môi trường; Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường chủ yếu và đề xuất cách thức lồng ghép yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf204p hpnguyen3 22-03-2018 4 3   Download

 • Quyết định 162/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

  doc11p kevintu 14-08-2009 160 15   Download

 • Đề tài nhằm xác lập cơ sở lựa chọn các yếu tố môi trường; Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường chủ yếu và đề xuất cách thức lồng ghép yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường tại Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf27p hpnguyen3 22-03-2018 10 1   Download

 • Thông tư 45/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

  pdf13p mychau 18-08-2009 92 26   Download

 • Quyết định số 155/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawttnh11 13-11-2009 50 5   Download

 • Thông tư số 45/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawxnk1 10-11-2009 84 4   Download

 • Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

  pdf5p lawttnh19 19-11-2009 37 4   Download

 • Bài báo giới thiệu việc tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng một số yếu tố, chỉ tiêu môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (KKTCKQT Cầu Treo) nhằm lựa chọn các yếu tố môi trường để nghiên cứu lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất tại Khu kinh tế.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 26 4   Download

 • Quyết định 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

  pdf3p danguyen 19-08-2009 119 3   Download

 • Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf13p lawxnk1 10-11-2009 71 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO TỈNH HÀ TĨNH

  pdf12p hoa_kimngan 31-08-2011 26 1   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 45/2008/TT-BTC NGÀY 05/6/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO TỈNH HÀ TĨNH

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 104 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p thanlorax 16-04-2013 25 2   Download

Đồng bộ tài khoản