intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế nông thôn

Xem 1-20 trên 2603 kết quả Kinh tế nông thôn
 • Báo cáo tốt nghiệp: Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai trình bày cơ sở lý luận của chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện Si Ma Cai, từ đó đưa ra phương pháp và giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

  doc30p berryusla2 26-04-2011 390 147   Download

 • Luận văn: Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu những vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Phần 2 trình bày thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam từ trước năm 1985-1988 tới nay. Phần 3 đưa ra giải pháp cho xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2005.

  pdf39p duongchauphu 03-03-2010 287 119   Download

 • Báo cáo kinh tế nông thôn: Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu; tìm hiểu thực tiễn chương trình nông thôn mới tại xã Phú Lam huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

  ppt43p bichthuy201 24-10-2014 318 79   Download

 • Là một quốc gia có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp (với 80% dân số làm trong nông nghiệp), nằm trong nhóm các nước dang pgát triển và thuộc trong số các nước nghèo trên thế giới .Với gần 70% dân số sống ở khu vực nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn được xem là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển bền vững của quốc gia.

  doc17p vn_thanks 06-05-2011 210 70   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn: Chương 3 - Quản lý Nhà nước về nông nghiệp và kinh tế nông thôn giới thiệu tới các bạn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cơ cấu kinh tế nông thôn; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; phát triển kinh tế trang trại; phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

  ppt31p cocacola_07 11-11-2015 197 44   Download

 • Trên cơ sở là rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, luận án phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, đề xuất quan điểm và giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhanh chóng xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 122 36   Download

 • Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới; luận án phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, đề xuất quan điểm và giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhanh chóng xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.

  pdf27p change06 14-06-2016 88 26   Download

 • Luận án nghiên cứu phân tích, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường; đánh giá hiện trạng quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp; từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ này, phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p boobu123 14-12-2016 73 22   Download

 • Tài liệu kinh tế nông thôn trình bày các nghiên cứu, khái niệm, vai trò, chức năng của kinh tế nông thôn Việt Nam, tài liệu cung cấp cho các bạn nhiều kiến thức quan trọng về kinh tế này.

  pdf38p eight_12 06-03-2014 78 14   Download

 • Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam gồm có các nội dung chính: Kinh tế nông thôn và vai trò của nó trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam; Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  doc10p quanghai87h 01-09-2016 106 12   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa, nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về kinh tế nông thôn phát triển bền vững để đánh giá thực trạng kinh tế nông thôn ở các huyện phía Tây của Thành phố Hà Nội những năm của thời kỳ đổi mới từ (2008-2015); từ đó, tìm giải pháp tiếp tục bảo đảm cho kinh thế nông thôn phát triển bền vững trong thời gian tới dưới góc độ kinh tế chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf165p quangdaithuan78 15-01-2017 43 12   Download

 • Bài giảng Chương 3: Quản lý nhà nước về nông nghiệp và kinh tế Nông thôn tập trung trình bày các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; kinh tế trang trại;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt12p cuonghuyen0628 10-11-2015 78 10   Download

 • Bài viết Một số nhân tố cơ bản tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn hiện nay đề cập đến một số nhân tố bao gồm: Mô hình tăng trưởng và phát triển, sự phát triển của thị trường và cơ chế thị trường, sự hình thành và phát triển hệ thống nông nghiệp và một số nhân tố khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 49 9   Download

 • Mục đích của luận án là phân tích, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường; đánh giá hiện trạng quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp; từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ này, phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf27p sutihana 05-12-2016 72 10   Download

 • Các thể chế xã hội và nền kinh tế, những người bán rong và lao động lưu động ở Hà Nội, một biểu đồ về lao động thị trường và hình thức tham dự vào thị trường Hà Nội là những nội dung chính trong bài viết "Kinh tế nông thôn - Một số ghi nhận về những mối quan hệ xã hội và nghiên cứu xã hội học về những người lao động và buôn bán rong tại Hà Nội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 38 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Vốn xã hội - Một nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế nông thôn sau đây để nắm bắt được những nội dung về khái niệm vốn xã hội, vai trò của vốn xã hội trong phát triển kinh tế qua một số nghiên cứu, sử dụng vốn xã hội cho phát triển kinh tế nông thôn VN.

  pdf11p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 47 8   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam trình bày mối quan hệ giữa tiếp cận tài chính và vấn đề xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập của khu vực nông thôn. Đồng thời mang đến những giải pháp hoàn thiện hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đóng góp cho phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam.

  pdf209p danhvi95 05-12-2018 58 12   Download

 • Bài giảng Chương 3: QLNN về NN và kinh tế nông thôn bao gồm những nội dung về các lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nội dung chuyển dịch tổng thể; đổi mới hoạt động của các thành phần kinh tế nông thôn; kinh tế trang trại; phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn.

  ppt12p cocacola_08 16-11-2015 40 5   Download

 • Thanh niên là một trong những lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng và phát triển kinh tế ở nông thôn nước ta hiện nay. Bài viết Một số chính sách về thanh niên và phát triển kinh tế nông thôn sau đây sẽ tập trung làm rõ hơn về vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 32 5   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông thôn Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đối chiếu với mục tiêu về CCKT theo yêu cầu của chương trình NTM, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Hà Nội phù hợp với các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 56 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế nông thôn
p_strCode=kinhtenongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2