Kỹ năng lập kế hoạch dự án mini

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kỹ năng lập kế hoạch dự án mini
  • Chiếu theo định nghĩa "Dự án là một tập hợp những hoạt động được sắp đặt theo lịch trình, có thời hạn, trong phạm vi ngân sách và không phải là hoạt động thường xuyên" (Lewis, 2001 ) thì một kế hoạch dự án cá nhân cũng được coi là một dự án - dự án mini.

    pdf3p womanhood911_01 07-10-2009 1709 530   Download

  • Chiếu theo định nghĩa "Dự án là một tập hợp những hoạt động được sắp đặt theo lịch trình, có thời hạn, trong phạm vi ngân sách và không phải là hoạt động thường xuyên" (Lewis, 2001 ) thì một kế hoạch dự án cá nhân cũng được coi là một dự án - dự án mini.

    pdf17p phuonghoangnho 22-04-2010 394 202   Download

  • Đặc trưng của dự án mini là nó do một người hoàn toàn chịu trách nhiệm từ bước phát kiến ý tưởng tới bước đánh giá tổng kết, tuy người này vẫn phối hợp với các đối tượng khác liên quan trong thời gian thực hiện dự án.

    pdf7p danthanh1234 27-10-2010 150 55   Download

Đồng bộ tài khoản