Lãi suất tín phiếu kbnn

Xem 1-4 trên 4 kết quả Lãi suất tín phiếu kbnn
 • Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lãi suất tín phiếu KBNN loại kỳ hạn 6 tháng

  doc1p nguyetnga 19-08-2009 111 12   Download

 • Quyết định số 220-TC/KBNN về việc điều chỉnh lãi suất tín phiếu Khoa bạc Nhà nước loại kỳ hạn 6 tháng do Bộ tài chính ban hành

  pdf1p hienthuc 17-10-2009 47 3   Download

 • Tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây năm 1996 như sau: Qua bảng tổng hợp kết quả phát hành và thanh toán trái phiếu kho bạc ở KBNN Hà Tây nă 1996, ta thấy: Trong năm 1996, KBNN Hà Tây đã huy động được 41.358 triệu đồng. Đây là con số đáng mừng bởi vì KBNN Hà Tây chỉ phát hành riêng loại trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm , lãi suất 12%/năm. Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1996), văn phòng...

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 49 9   Download

 • Mẫu 02/TP KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số: /KBNN-HĐV Hà Nội, ngày…… tháng …… năm …… V/v phát hành tín phiếu trực tiếp cho NHNN Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả phát hành tín phiếu trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước như sau: 1. Tên tín phiếu: 2. Mã tín phiếu: 3. Mệnh giá: 4. Hình thức phát hành: 5. Ngày phát hành: 6. Ngày đáo hạn: 7. Lãi suất: 8.

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 25 3   Download

Đồng bộ tài khoản