Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
118
lượt xem
12
download

Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh lãi suất tín phiếu KBNN loại kỳ hạn 6 tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 220-TC/KBNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  220­T C/ K B N N   ë n g µ y  19 th¸ng 04 n¨ m  1993  Ò  vi Ö c ® i Ò u   h Ø n h  l∙i u Ê t t Ý n p hi Õ u  V c  s K B N N  lo¹ik ú  h ¹ n 6 th¸ng   B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 155­ H§BT  µy  10­ ng 15­ 1988  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng (nay  µ ChÝnh  ñ) quy  nh  l  ph   ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y   cña  é  µichÝnh. BT  C¨n  Quy Õt  nh  è  H§BT   µy  01­ cø  ®Þ s 07­ ng 04­ 1990  ña  éi ®ång  é   ­ c H  B tr ëng (nay  µ Ch Ýnh  ñ) vÒ   Öc  µnh  Ëp  Ö   èng  l  ph   vi th l h th Kho  ¹c  µ   íc trùc b Nh n     thuéc Bé  µichÝnh.   T  C¨n  ChØ   Þ  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  ¹  cø  th c Th t Ch ph t iC«ng v¨n  è  s 1591­KTTH   ngµy  4­ 14­ 1993  Ò   Öc  iÒu  v vi ® chØnh    Êt. l∙su i C¨n  Quy Õt  nh   è  Q§­NH1   µy  4­ cø  ®Þ s 79­ ng 16­ 1993  ña  èng  c   c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  h Nh n   vi ® chØnh    ÊttiÒn göivµ  Òn vay; l∙su   i     ti   Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  ®Ò ngh c C tr C Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    Òu  1.­§i chØnh møc    Êt tÝn  Õu  l∙su   phi Kho  ¹c Nhµ   íc(lo¹ kú  i b  n    i h¹n 6    th¸ng)tõ2,6%/th¸ngxuèng       2,3%/th¸ngkÓ   õngµy  th¸ng4    t  20    n¨m  1993. TÝn  Õu  phi KBNN   ¹  ú  ¹n  th¸ng ®∙    µnh  ícngµy  4­ lo i h 6  k   ph¸th tr   20­ 1993  ® îchëng    Êt 2,6%/th¸ng kÓ   õ ngµy    µnh  n   µy  n   ¹n    l∙su   i   t  ph¸th ®Õ ng ®Õ h thanh  to¸n. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý.Thñ  ëng  2.­Quy ®Þ n c hi l     t  k  tr c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc Bé  µichÝnh,Chñ  Þch  û     v tr     T    t U ban  ©n  ©n, Chi côc  ­ Nh d    tr ëng  Kho  ¹c Nhµ   íc,Gi¸m  c  ë  µichÝnh    Ët    b  n  ®è S T   ­ V gi¸,Gi¸m  c  ©n  µng  ®è Ng h Nhµ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  îc giao  Ö m   ô    µnh  Ýn  Õu  n      ph ®   nhi v ph¸th t phi KBNN   vµ  êimua  Ýn  Õu  ng   t phi KBNN   Þu ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản