intTypePromotion=3

Lập và điều chỉnh quy hoạch

Xem 1-20 trên 156 kết quả Lập và điều chỉnh quy hoạch
 • Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường. Định mức lập qiu hoạch sử dụng đất của vùng biên soạn có điện tích trung bình là 4.000.000 ha, với các chỉ tiêu về kinh tế, mật độ dân số,,,

  pdf85p remgtinviet 23-06-2010 368 98   Download

 • Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như sau: Điều kiện tự nhiên, hiện trạng, đánh giá quy hoạch chung cũ, đánh giá quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế mở Chu Lai, cập nhật các dự án đang quy hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p thaodien102 16-11-2015 67 18   Download

 • Bài giảng "Quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất" trình bày các quy định chi tiết lập điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được ban hành trong Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Thông tư 29/2014/TT-BTNMT. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hưu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf15p nhasinhaoanh_07 29-09-2015 70 10   Download

 • Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế Xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu.

  pdf31p minhphung2105 27-07-2010 334 116   Download

 • Quyết định 281/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu

  doc43p thachthao 14-08-2009 523 73   Download

 • Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

  doc28p hothanhnguyen 23-10-2011 187 67   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ- CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ - CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  pdf137p beembank123 20-06-2013 64 14   Download

 • Thông tư này quy định trình tự, nội dung lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện); của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) và công bố, lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất..

  doc78p phuocql31 14-11-2009 2374 280   Download

 • Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc bộ, đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất cả ba cấp. Là tỉnh có rất ít đột biến lớn về kinh tế- xã hội tác động đến vấn đề sử dụng đất. Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện, tỉnh đã thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án điều chỉnh quy hoạch.

  ppt19p hoamoclan_ts90 09-10-2012 362 102   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf3p inoneyear2 24-03-2010 374 81   Download

 • CHUYÊN ĐỀ 2 QUY TRÌNH LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN MỞ ĐẦU Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo lãnh thổ hành chính cấp huyện bao gồm các hình thức như sau. 1. Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu. 2. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  pdf46p kemoc8 24-07-2011 171 65   Download

 • Luật này quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

  doc36p luatsulecao 04-04-2011 138 48   Download

 • Thông tư 04/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  doc12p phamvu 14-08-2009 208 41   Download

 • Quyết định 04/2005/QĐ-BNTMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  doc210p dongson 19-08-2009 136 38   Download

 • Quyết định 10/2005/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  doc93p dongson 19-08-2009 92 27   Download

 • Một nhân viên không xác định được mình muốn làm gì, mình muốn đạt tới vị trí nào sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội, mất phương hướng trong sự nghiệp và khó kiểm soát cuộc đời mình. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc xác định kế hoạch sự nghiệp. Nó không phải là nhiệm vụ quá khó khăn.

  pdf3p bibocumi23 26-12-2012 65 14   Download

 • Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất trình bày một số nội dung sau: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quy hoạch sử dụng đất; một số phương pháp chính xây dựng quy hoạch sử dụng đất; những quy định chung và quy trình cơ bản lập quy hoạch sử dụng đất; phương pháp thực hiện các nội dung quy hoạch sử dụng đất; tính dự toán lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;... Mời tham khảo.

  pdf94p tangtuy11 20-05-2016 53 7   Download

 • Quyết định 16/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

  doc7p dongson 19-08-2009 76 2   Download

 • Công văn số: 7994/VPCP-KTN ngày 05/10/2015 của "Văn phòng Chính phủ V/v chấp thuận lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung XD Khu KT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa" về đề nghị của Ủy bản nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 78/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 về việc chấp thuận lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 24 0   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô thị. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf35p abcdef_42 01-11-2011 160 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lập và điều chỉnh quy hoạch
p_strCode=lapvadieuchinhquyhoach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản