intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật phòng chống hiv

Xem 1-20 trên 122 kết quả Luật phòng chống hiv
  • Quyết định số 1207/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023. Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006.

    doc30p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

  • Quyết định số 1903/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình điều trị HIV/AIDS năm 2021. Căn cứ Luật số 64/2006/QH11 Luật phòng, chống vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Luật số 71/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11.

    doc5p hoalanvender 25-02-2022 1 0   Download

  • Quyết định số 2834/2021/QĐ-BYT ban hành hướng dẫn thực hiện xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV và sử dụng số liệu xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV trong phòng chống HIV/AIDS. Căn cứ Luật “Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)”. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

    doc20p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

  • Quyết định số 5946/2021/QĐ-BYT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023” ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006.

    doc6p hoalanvender 25-02-2022 6 0   Download

  • Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

    doc14p hoaquynh70 28-01-2022 1 0   Download

  • Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại 18 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố nhằm mô tả thực trạng và nhu cầu nhân lực phòng, chống HIV/AIDS sau khi sáp nhập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh. Kết quả cho thấy sau sáp nhập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, nhân lực phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh giảm đi.

    pdf7p vilarrypage 21-11-2021 12 0   Download

  • Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động hệ thống giám sát xét nghiệm HIV sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Các văn bản về giám sát, xét nghiệm HIV nhằm cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập và chồng chéo do chưa được sửa đổi kịp thời.

    pdf5p vivientiane2711 01-07-2020 35 0   Download

  • Nghị quyết số 07/2019/HĐND Quy định mức hỗ trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

    doc2p cuahoangde999 05-06-2020 0 0   Download

  • Quyết định 275/2020/QĐ-UBND ban hành về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

    doc4p solacduy999 22-04-2020 19 0   Download

  • Quyết định 2491/2019/QD-UBND công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

    doc2p solacninh999 05-04-2020 3 0   Download

  • Quyết định số 360/2019/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/thay thế/bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế.

    doc13p anphongduong999 03-12-2019 3 1   Download

  • Quyết định số 4361/2019/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế tại thông tư số 04/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

    doc31p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

  • Quyết định số 5014/2019/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ y tế tại nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016).

    doc9p anphongduong999 03-12-2019 5 1   Download

  • Quyết định số 3705/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

    doc3p anphongduong999 03-12-2019 8 1   Download

  • Quyết định số 3319/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

    doc4p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

  • Quyết định số 1915/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở y tế tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

    doc11p anphongduong999 03-12-2019 16 0   Download

  • Quyết định số 1673/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

    doc15p anphongduong999 03-12-2019 9 0   Download

  • Quyết định số 1166/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Phòng chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

    doc2p anphongduong999 03-12-2019 5 0   Download

  • Quyết định số 786/2019/QĐ-BYT ban hành “Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine”. Căn cứ Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

    doc79p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

  • Phòng, chống mại dâm và các tình huống pháp luật gồm những câu hỏi và trả lời những tình huống pháp luật về phòng, chống mại dâm: Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì trong phòng chống nhiễm HIV/AIDS; người bị nhiễm HIV có quyền được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS, pháp luật có những quy định gì để bảo vệ quyền này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf28p thuongdanguyetan08 16-04-2019 59 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật phòng chống hiv
p_strCode=luatphongchonghiv

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2