intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật quảng cáo năm 2012

Xem 1-8 trên 8 kết quả Luật quảng cáo năm 2012
 • Quảng cáo thương mại được quy định trong Luật Thương mại năm 2005, Luật Quảng cáo năm 2012 và các văn bản pháp luật chuyên ngành. Các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại cũng chưa bắt kịp với sự thay đổi của điều kiện kinh tế xã hội hiện tại. Bài viết phân tích một số bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành và đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hiện hành về quảng cáo thương mại.

  pdf12p vizhangyiming 14-12-2021 17 2   Download

 • Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND ban hành về việc thông qua quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21/6/2012;

  doc6p tomtit999 12-06-2020 5 0   Download

 • Luật Quảng cáo 2012 đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong việc điều chỉnh các hoạt động quảng cáo trong quảng cáo nói chung và thương mại trên truyền hình nói riêng. Tuy nhiên, do nhu cầu vay rất nhiều quy định từ các nguồn luật khác, Luật Quảng cáo 2012 vẫn còn hạn chế, không đủ mạnh để điều chỉnh mối quan hệ phát sinh trong quảng cáo thương mại trên truyền hình.

  pdf6p thithizone3 30-07-2019 97 5   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 06

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 58 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM TỪ NĂM HỌC 2012-2013 ĐẾN NĂM HỌC 2014-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 04

  pdf4p tymong_manh 21-11-2012 57 4   Download

 • LUẬT QUẢNG CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quảng cáo. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. ...

  pdf23p ngu_mieu 23-10-2012 63 3   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. 2. Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

  pdf23p conchokon 22-09-2012 82 9   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'lệnh số: 14/2012/l-ctn về việc công bố luật chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p conchokon 22-09-2012 77 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật quảng cáo năm 2012
p_strCode=luatquangcaonam2012

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2