intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật tố tụng của quốc hội

Xem 1-20 trên 206 kết quả Luật tố tụng của quốc hội
 • Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ …

  doc135p dkl241 22-08-2010 984 535   Download

 • Bộ luật Tố tụng dân sự quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa 10.

  doc107p buivanmau 04-10-2010 577 246   Download

 • Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 Bộ Luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/6/2004 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2003 quy định quy định trình tự...

  doc125p hoangvungtau 22-10-2010 425 212   Download

 • Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 101/2015/QH13 năm 2015, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

  doc219p vuthuy 30-10-2009 809 156   Download

 • Bộ luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Tố tụng hình sự. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

  doc70p bichauctvn 07-11-2010 243 121   Download

 • Bộ luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 24/2004/Qh11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về Tố tụng dấn sự. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự.

  pdf127p lavie0 19-07-2011 403 120   Download

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

  pdf20p hoa_kimngan 01-09-2011 219 46   Download

 • LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại

  pdf30p buomgiay 09-12-2011 142 44   Download

 • LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo

  pdf23p buomgiay 09-12-2011 107 32   Download

 • Tài liệu Bộ luật Tố tụng dân sự Liên Bang Nga do Nguyễn Ngọc Khánh chủ biên, Trần Văn Trung hiệu đính giới thiệu tổng quan về Bộ luật tố tụng dân sự năm 2003 của Liên Bang Nga cùng với một số điểm mới cơ bản của của Bộ luật này được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở so sánh với Bộ luật tố tụng dân sự Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Liên Bang Nga năm 1964,... Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf167p lalala7 07-12-2015 177 33   Download

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2010/QH12 NGÀY 24-112010 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

  pdf3p hoa_kimngan 01-09-2011 188 29   Download

 • Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế nhu cầu về dẫn độ lại càng cao, do đó bài viết này tập trung làm rõ dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế, trên cơ sở đó đưa ra những định hướng hoàn thiện pháp luật về dẫn độ tội phạm khi sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự.

  pdf12p nganga_03 23-09-2015 93 16   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toàn án, xét xử lại bản án và quyết định đã có có hiệu lực pháp luật, thủ tục đặc biệt, hợp tác quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p doinhugiobay_06 07-12-2015 82 9   Download

 • Phần 1 Tài liệu Bộ luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 1-1-2005) do hai luật sư Quốc Cường và Thanh Thảo sưu tầm cung cấp cho người đọc các nội dung: Những nội dung cơ bản của bộ luật tố tụng dân sự, bộ luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf193p doinhugiobay_06 07-12-2015 67 5   Download

 • Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (Bộ luật TTDS năm 2015). Lần đầu tiên, thủ tục TTDS rút gọn được quy định trong Bộ luật TTDS năm 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta cũng như cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013.

  pdf8p viirene2711 12-10-2020 21 1   Download

 • Kết quả thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội được thể hiện bằng tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội. Tuy nhiên, thế nào là hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; hiệu lực, hiệu quả được xác định như thế nào. Bên cạnh đó, những yếu tố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội gồm những yếu tố nào; tầm quan trọng của từng yếu tố ra sao.

  pdf10p viirene2711 12-10-2020 17 2   Download

 • Ở Việt Nam, tài phán hành chính chính là hoạt động xét xử các vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân và các Thẩm phán hành chính thực hiện. Bài viết này đề cập những quan niệm về tố tụng hành chính, tài phán hành chính và những vấn đề cần đặt ra đối với ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 14 0   Download

 • LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 37/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009

  doc20p forbear69 11-12-2009 85 168   Download

 • Thể chế hóa chủ trương của Đảng, tại Kỳ họp thứ VIII ngày 28/10/1995, Quốc hội Khóa IX đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân; ngày 21/5/1996 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành “Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính”, đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Tòa hành chính trong hệ thống Tòa án nhân dân. Những quy định này gọi là những quy định về tố tụng hành...

  pdf103p vascaravietnam 21-08-2012 227 74   Download

 • LUẬT SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI , TỐ CÁO CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 58/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

  doc8p dangvansy 16-05-2010 176 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật tố tụng của quốc hội
p_strCode=luattotungcuaquochoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2