intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối quan hệ giữa giai cấp dân tộc ở Việt Nam

Xem 1-9 trên 9 kết quả Mối quan hệ giữa giai cấp dân tộc ở Việt Nam
 • Tài liệu Con đường xã hội chủ nghĩa - Những niềm tin vững bước được biên soạn nhằm giúp bạn đọc, đặc biệt giới nghiên cứu, các nhà hoạch định đường lối, chính sách tham khảo và đi vào suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội chính sau: Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc ở Việt Nam, quan hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và Đảng cầm quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf109p visasuke2711 02-05-2019 28 1   Download

 • Luận án làm rõ nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp; cung cấp cơ sở lý luận, phương pháp luận và những giải pháp chủ yếu để giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf169p nguathienthan3 02-03-2020 40 4   Download

 • Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, thực tiễn đất nước và quá trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp; coi đây là yêu cầu khách quan, là cơ sở rất quan trọng để xác định đường lối cách mạng Việt Nam.

  pdf6p vimichigan2711 24-03-2021 2 0   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa đấu tranh giai cấp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Việt Nam theo hai nội dung: 1) Hồ Chí Minh nghiên cứu, nhận thức sâu sắc bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề đấu tranh giai cấp và đoàn kết giai cấp, dân tộc, quốc tế; 2) Hồ Chí Minh phân tích một cách cụ thể mối quan hệ giữa các giai tầng trong xã hội...

  pdf11p bengoan369 09-12-2011 165 47   Download

 • Bài viết phân tích các quan điểm mới trong hệ tư tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Đó là những quan điểm mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, về vấn đề đại đoàn kết dân tộc, về vấn đề quan hệ giữa các quốc gia, về hệ thống chính trị, về việc thực hiện dân chủ.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 42 2   Download

 • Tư tưởng đặc sắc của Hồ Chí Minh về “chủ nghĩa dân tộc” của Người đối với nhân dân Việt Nam; về mối quan hệ khăng khít giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng vô sản nói chung và cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam nói riêng; về khả năng, điều kiện và kết quả của sự chuyển hoá từ chủ nghĩa dân tộc thành chủ nghĩa quốc tế… là những nội dung chính của bài viết. Từ đó, bài viết khẳng định rằng, giá trị thời đại của những tư...

  pdf10p bengoan369 09-12-2011 257 58   Download

 • Xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc , đặc biệt trong những năm tháng chống thực dân Pháp , ở nước ta các phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm diễn ra vô cùng mạnh mẽ và sôi nổi nhưng kết quả đều thất bại

  doc18p saobanglanhgi_10211 27-12-2013 148 27   Download

 • ở Người đã kết tinh những phẩm chất tiêu biểu nhất của một lãnh tụ vô sản. Thắng lợi của "cách mạng Việt Nam, ngót lửa thế kỷ nay mãi mãi gắn liền với tên tuổi của chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân ta, người anh hùng dân tộc vĩ đại,...

  pdf7p caott9 26-07-2011 70 7   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CHUYỆN BỐN MÙA..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ. 2. Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất, 4 nàng xuân. Hạ, Thu, Đông...Kỹ năng: Hiểu nghĩa của các từ ngữ: đâm chồi nẩy lộc, đơm, bập bùng, tựu trường. Hiểu ý nghĩa các câu chuyện: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt...3...II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

  doc7p quangphi79 08-08-2014 677 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mối quan hệ giữa giai cấp dân tộc ở Việt Nam
p_strCode=moiquanhegiuagiaicapdantocovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2